VOOR 1937 HUISBIJBELS Brandwonden KALENDER Nutsspaarbank DE BOOT J. MELSE THOLEN Nutsspaarbank ÏL KKERTJES Leening provincie Zeeland De kapitaalsuitgaven van dp boot diensten en die van de provincie Zeeland in engeren zin zijn den laat- sten tijd gefinancierd uil kasmiddelen. De dekking van deze uitgaven ge schiedt geleidelijk eensdeels door de aflossingen van de bootdiensten, voor- zoover deze betrekking hebben op objecten, waarvoor nog niet is geleend ol waarop meer wordt afgelost dan de provincie op de daarvoor gesloten leeningen aflost, ten bate van den kapilaaldienst te brengen, anderdeels door de terugontvangst van verleende rentelooze voorschotten voor de ver betering van tertiaire wegen, voor zoover deze niet door leening zijn gedekt, ook ten bate van den kapi- taaldienst te brengen. Daar de batige sloten van den gewonen dienst in omvang sterk zijn afgenomen en c.e mogelijkheid niet is uitgesloten, dat de andere reserves binnen afziennaren tijd geheel of gedeeltelijk dienen te worden gebruikt voor het doel, waarvoor zij gevormd zijn, is de zekerheid niet aanwezig, dat de in den aanhef bedoelde kapi taalsuitgaven op de bovenomschreven wijze blijvend kunnen worden gefi nancierd. Daarom achten Ged. Staten het gBwenscht te besluiten tot het aangaan van een leening van f 600 000. Aangezien niet is te voorzien wanneer het noodig zal blijken de leening aan te gaan, zijn Ged. Staten genoodzaakt den rentestand hooger te nemen dan voor een dadelijk te sluiten leening juist zou zijn. Door echter het rente percentage te bepalen op ten hoogste 4'/2 wordt, aldus de desbetreffende mededeeling, de rente-limiet, de omstandigheden in aanmerking ge nomen, niet te hoog gesteld. Pu rol er op Purogeneest Wat Miinhardt maakt is goed 489 45921 Oplichter gearresteerd. Zekere V., afkomstig uit Hoorn, geen onbekende van de politie, die tijdelijk in Heerlen in pension was, heeft kans gezien zijn pensionhoudster, het Burgerlijk Armbestuur en een kleedingmagazijn op te lichten. Dezer dagen liet hij drie overjassen en drie oostumes door het kleeding magazijn der firma H.iizijn pension op zicht brengen. Vervolgens begaf hij zich naar het Burgerlijk Armbe stuur, waar hern op verzoek als armlastige een spoorkaartje Heerlen- Hoorn werd verstrekt. Den volgenden dag informeerde de firma H. naar hel resultaat van de zichtzending. Zij vernam, dat V. Heerlen verlaten had met medeneming van twee costuumsen twee overjassen, alsmede een schuld aan zijn pension houdster. De recherche werd van een en ander in kennis gesteld en vond spoedig een spoor van den oplichter. V. had te Utrecht den trein verlaten, waar hij nog zoo bruiaal was ge weest de reiskosten UtrechtHoorn, zijude f 1.40 op te nemen. De Utrechtsche politie heeft V. niet lang gelegenheid gegeven in zijn nieuwe kleeren rond tb wandelen. Hij werd gearresteerd en kreeg op nieuw een gratis reis, ditmaal echter onder geleide, naar Heerlen. Hij is naar Maastricht overgebracht, doch niet alvorens zijn nieuwe kleeren verwisseld te hebben voor zijn oude plunje, die hij in het pension ach tergelaten had. De fraude te Vlissingen. De rechtbank te Middelburg deed uitspraak in de zaak betreffende de fraude bij het bureau voor Maat schappelijk Hulpbetoon en het Crisis- comité te Vlissingen. De rechtbank veroordeelde de 55- jarige P. G. L., oud-wethouder, we gens het uitlokken van diefstal lot 6 maanden gevangenisstraf, de 43 jarige W. de W., administrateur van Maatschappelijk hulpbetoon tot 4 maanden gevangenisstraf, de commies ter secretarie J. P. L. tot 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en bovendien 140 of 20 dagen hechtenis. De collectanten de 47- jarige C. R-, de 44 jarige H. V., de 35-jarige C. G. en de 36-jarige A.B. werden veroordeeld tot 3 maanden, 1 maand, 1 maand en '1 maand ge vangenisstraf. ZOO VLUG GAAT DAT NIET. Bovendien kost het geld. Een niet onvermakelijke geschie denis speelde zich dezer dageu te Genemuiden af. De bakker V., als gelukkige vader, deed aangifte van de geboorte van een zoonHendrik Peter. Reeds den volgenden morgen kwam de vader, hevig ontsteld, weer op liet gemeentehuishet aangegeven kind was geen zoon, maar een doch ter. Hij zou dat even laten veran deren. Dat „even" viel hem echter niet mee. Pas na een procedure, welke een heelen tijd duurt en bovendien een zestig gulden kost, zal de vader z'n dochter Maria Geesje inplaats van Hendrik Peter mogen noemen. Een rechtzaak met een gevolg. Voor den Groninger politierechter moest terechtstaan een zekere G. uit Oostwold (Oldambt), die ervan verdacht werd zich geld te hebben toegeëigend van zekeren B. Toen deze zaak behandeld was, kregen de benadeelde en een zoon van ver dachte in de vestibule van het Ge rechtsgebouw ruzie. Om erger te voorkomen, scheidde de politie hen en verwijderde vader en zoon G. Eenigen tijd later liep bovenge noemde B. met een kennis in de Boteringheslraat, toen een auto, be stuurd door den zoon van den ver dachte, S. Gplotseling het trottoir opreed, recht op B. in. Deze wist evenwel, evenals zijn kennis, nog op zij te springen, zoodat ze aan over rijding ontsnapten. Op last van den hoofdcommissaris van politie te Groningen is de 23- jarige autobestuurder, die zich na het gebeurde direct uit de voeten had gemaakt, door de politie te Win schoten aangehouden als verdacht van poging tot doodslag. Soldaat in bajonet gevallen. Bij een velddienstoefening bij den Utrechtschen weg te Amersfoort is Maandag een doodelijk ongeluk ge beurd. De 19-jarige dienstplichtige soldaat P. van Vliet uit Amsterdam, die een uitkijkpost in een boom had gehad, liet zich naar beneden zakken en kwam met het onderliji terecht op de bajonet van een kameraad, die onder den boom op wacht stond. Van Vliet riep uit„O, ik ben in een bajonet gevallen!" en zakte in elkaar. Spoedig daarop waren reei Is zij nle vens- geesten geweken. Met acht het niet onmogelijk, dat het slachtoffer aan een hartverlam ming als gevolg van den hevigen schrik gestorven is. MOTORSPORT Engeland en de Motorzesdaagsche Engeland zal, tegen de verwachting in, geen afstand doen van het recht om de internationale motorzesdaag sche in eigen land te organiseeren. Het moto -evenement zal van 1924 Juli in Wales worden gehouden. Vast staat thans wel, dat de wed- str.jd veel minder tot zijn recht zal komen dan de laatste jaren in Duitsch- land het geval was. Engeland mist nu eenmaal een hooggebergtetraject en bovendien zijn er zelfs voor hoofdwegen beperkende snelheids bepalingen. Zeer waarschijnlijk zal de Zesdaag- sche '37 een rit worden over slechte terrein- en landwegen, waardoor de cross-country-rijders een beste kans maken. Ook is er sprake van de tijdconti'öles op korten afstand van eikaar te plaatsen, bv. op plm. 10 K.M. waardoor de minste pech, zooals bv. een bandreparatie, reeds strafpunten op zal moeten leveren. Een doelmatige „kuur". Elf mannen, die achter hel stuur van hun auto in beschonken toestand waren gearresteerd en tot gevangenis straffen veroordeeld, stonden dezer dagen in het lijkenhuis van Pitlsburgh en staarden ontzet in de verstilde gezichten van elf dooden, die als slachtoffer van het roekeloos rijden van beschonken chauffeurs gevallen waren. Toen verbrak een plechtige stem het zwijgen in deze hal van den dood de stem van den Ghief Co- roner, die den automobilisten een eed afnam. „Ik ben er mij thans duidelijk van bewust", spraken de elf zondaars na, „dat iedere beschonken chauffeur een potentieel moordenaar is. In de plechtige tegenwoordigheid van deze dooden beloof ik, nimmer meer alco holische dranken aan te raken vóór ik een autotocht ga maken." Tot nog toe schijnt deze nieuwe opvoedingsmethode van de politie te Pittsburgh uitstekende resultaten op te leveren. Sportvlieger gearresteerd. De Nederlandsche sportvlieger De G. uit Amsterdam, die den afgeloopen zomer te Wenduine aan de Belgische kust zoo laag over hel strand scheerde, dat een-jonge vrouw door het toestel werd geraakt en op slag gedood, is gearresteerd in den sneltrein Parijs Brussel op het oogenblik, dat hij de Belgische grefts overschreed. De G. was te Aulnoie door de douane opgemerkt, die de Belgische trein- politie waarschuwde. Hij was, naar men zich herinnert, eenige weken geleden met zijn toestel, waarop nochtans beslag werd gelegd, geheel onverwacht naar Spanje vertrokken. Thans wilde hij per trein naar Nederland terugkeeren. Na zijn ar restatie is De G. naar Brugge gebracht na in het station te Brussel nog een mislukte poging tot ontvluchten te hebben gedaan. REEDS ONTVANGEN DE HUMORISTISCHE PRIJS 40 CENT 14 45908 FA J. M. C. POT, BOEKHANDEL, THOLEN SCHIP IN NOOD! De vischkotter „Prinses Juliana" verkeerde op 53 gr. 32 Noord en 5 gr. 25 Oost dit is ongeveer zes mijl ten Westen van de punt van het Bornrif bij de gronden tusschen Ter schelling en Ameland in nood. De motorreddingbooten „Brandaris" en „Insulinde", beide van de Noord en Zuid-Hollandsche Redding Maat schappij, zijn uit hun onderscheiden standplaatsen Terschelling en Oost- mahorn vertrokken om den kotter assistentie te verleenen. Er staat op zee een stevige Noord- Oostenwind. Het schip dat den naam „Prinses Juliana" draagt en dat zich op het Bornrif benoorden Terschelling in nood bevindt,is een motorkustvaartuig van de reederij P. J. Balk te Gro ningen. Het schip meet 198 ton bruto en 131 ton netto reg. ton. De Batavier 1" heeft gisteravond het eerst het schip bereikt en is in de nabijheid gebleven tot de uitge varen reddingsbooten van de Noord en Zuidhollandsche Reddingmaat schappij en de sleepboot „Holland" van de firma Doeksen te Terschelling bij het schip waren aangekomen. Nadat omstreeks tien uur de „Bran daris" en de „Holland" het in nood verkeerende schip hadden bereikt, heeft de „Batavier 1" zijn reis voort gezet. De „Insulinde" is naar Oost- mahorn teruggekeerd. Over het motorschip „Prinses Juli ana", dat zich op 7.5 mijl dwars van Oosterend op Terschelling in nood bevindt, vernemen wij nog,dat de schipper en de bemanning het schip niet willen verlaten, doch aan de ter assistentie uitgevaren schepen verzocht hebben, in de nabijheid te blijven. Behalve de „Brandaris" en de „Holland" zijn nog eenige schepen ter plaatse. Er staat een Oost-Noord- Ooster storm en een holle zee. Het is waarschijnlijk, dat men het schip gaande kan houden, daar de reddings booten seinden, dat er niets aan het schip mankeert, dat alleen slagzij maakt. De kapitein verzocht alleen zijn vrouw en kinderen van noord te halen. Deze zijn aan boord van de „Brandaris" overgegaan. Donderdag is het vaartuig door de sleepboot „Holland" van de firma Doeksen in de haven van Terschelling binuengebracht. Het schip, dat met een lading graan op weg was naar Zweden, maakte slagzij en had een defect aan het roer. De reddingsbooteu Brandaris en Insulinde, die resp. zestien en dertien uur in touw waren, zijn op hun standplaatsen teruggekeerd. Het huwelijk van Prinses Juliana. De Eerste Kamer heeft gistermiddag zonder debat en zonr.er hoo delijke stemming aangenomen de wetsont werpen inzake goedkeuring van het huwelijk van Prinses Juliana en inzake de naturalisatie van' Prins Bernhard. Jonge vrouw in trein vermoord. Toen de Riviera-express Zondag Monte Carlo naderde, werd door een conducteur in één der compartimen ten het lijk gevonden van de 35-jarige mevrouw Suzanne Garoln, Bij een nader onderzoek bleek, dat de dame vermoord was. Haar handen waren met een ijzeren ketting op haar rug gebonden en haar voeten waren eveneens geketend. Een met chloro form gedrenkte prop was stevig voor haar mond gebonden. Haar bagage bleek doorzocht te zijn haar handkoffer was ledig. Een diamanten armband en een kostbare ring waren onaangeroerd gelaten. De trein stoomde door naar Mentone, waar een dokter vaststelde, dat de dood van het slachtoffer kort na het vertrek van den trein uit Marseille moet zijn ingetreden. Minstens twee personen moeten het slachtoffer heb ben aangevallen Men denkt, dat de misdaad gepleegd is in de bijna 5 km. lange tunnel, 16 km. ten Oosten van Marseille. Omtrent de beweegredenen tot den moord en omtrent de identiteit van de moordenaars tast men volkomen in het duister. Elzassers in Duitschland gearresteerd. Volgens te Straatsburg ontvangen berichten zouden vier jeugdige El zassers te Karlsruhe worden vastge houden door de Duilsche autoriteiten, wegens samenzwering legen de vei ligheid van den staat. Geen der arrestanten is ouder dan 20 jaar. De vier jongelieden hadden zich naar Duitschland begeven om vrienden te bezoeken. Zij zouden bij de auto riteiten zijn aangebracht wegens zekere tegen bet Duitsche regiem vijandige uitlatingen. Drie hunner zouden reeds sedert eenige weken gevangen zitten. De vierde is een zeventienjarige werkman van een bij Straatsburg gevestigde automobiel fabriek. Hij zou zijn gearresteerd op aanwijzing van den vriend vvien hij een bezoek bracht. BURGERLIJKE STAND. Gemeente THOLEN van 13 tot en 19 November 1936. GeborenHuherdina Jacoba, dv. C. Schot en W. J. Perestam. Johanna Maria, dv. C. A. C. Aerlssen en C. P. vnn Vugt. Willem Andreas,zv. A. P. Baaij en W A. Schot. Pieter Marinus, zv. J. Jansen en E. J. Geene. Overleden W. A. Schot 31 j. echtg. van A. P. Baaij. KERKNIEUWS. Oud-Vossemeer. De zendingszakjes hebben opgebracht het mooie bedrag van f91.35. Op 6 Dec. hoopt in de Her vormde kerk op te treden in het belang van de „Macht van het Kleine", de heer Smit uit Heemstede, des avonds om 6 uur. ZONDAG 22 NOVEMBER 1936. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Wolfensberger en nam. 2 uur ds. Bus. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2.30 dr. Veltenaar. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 uur en 's avonds 6 uur leeskerk. Vrije Ger. Gem. Voorm. 9.30, nam. 2 uur en ,'s avonds 6 uur ds Baaij. Ned. Protestantenbond afd. Tholen Geen dienst. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.20 ds. Bus en nam. 1.50 uur leeskerk. Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 uur en 's avonds G uur ds. Berends te Amersfoort. Oud Ger. Gem. voorm 9.30, nam. 2 en 's avonds G uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. de Haan. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. llerv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. de Bres. N.D. Ger. Gem. voorm. 9 30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Donderdag 26 Nov., des avonds om 7 uur, hoopt in gebouw „Reho- both" op te treden ds. H.A.Jellema te Grijpskerke. STAVEN 1SSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 930 ds. Verschoor en nam. 2 uur leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 uur leeskerk. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Kraaij. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. v. Eist. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Vreugdenhil. Ger. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 uur en 's avonds 6 uur leeskerk. Woensdag 25 November. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. van Eist. Ger. Kerk voorm. 9.30 ds. Vreug denhil en nam. 2 unr ds. Spoelstra. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur ds. Baaij. MARKTBERICHTEN THOLEN, 20 Nov. 1936. Roomboter f 0.82 per pond. Boereboter f 0.77 Eieren f 6.per 100. St. Maartensdijk, 12 Nov. 1936 Winter gerst f 7.75 Zomergerst f 8.00 Bruine boonen f 10.5011.5 Groene erwten f 8.008.7 Schokkers f 14.0015.5 Alles per 100 kj Witte eigenh. f 1.40 Blauwe f 1.40— 1.5 Zeeuwsche bonten f 1.70— 1.7 blauwen f 1.701.7 Poters f 0 80 Alles per 70 kj Groote ajuin f 0.75 Kleine ajuin f 2.00 Alles per 60 k.; Geperst stroo 17.50 per 1000 kg. Temperatuur van het Scheldewate te Tholen. Nov. Graden C. Zaterdag 14 7,2 Zondag 15 7,2 Maandag 15 7,3 Dinsdag 17 7,3 Woensdag 18 7,2 Donderdag '19 7, Vrijdag 20 6,3 De Spaarbank drijft met de haar toevertrouwde gelden geen handel 45926 is in aantocht. (Zie de etalage). Komt zien en U vindt bij ons wat U zoekt voor een Nicolaas- geschenk. In luxe zoowel als in nuttige gebruiksartikelen zijn wij ruim gesorteerd. Ook kleinig heden brengen vreugde. Aanbevelend, 21 45927 TELEFOON 20 Elkeen die f2 of meer besteed, krijgt een pracht Alpacca Chroom Theeschepje cadeau. LAGE PRIJZEN LAGE PRIJZEN De Spaarbank bestemd de winst tot vergrooting harer reserve met een nieuwe indeeling voor het gemakkelijk op slaan van Bijbelgedeelten voor bizondere gebeurte nissen en tijden Groot formaat sterk ge bonden f3.— Klein formaat id. f 1.75 beiden met zeer duidelijke letter. Aanbevelend, 23 45591 FIRMA J. M. C. POT BOEKHANDEL - THOLEN Kunt U het van pijn wel uit schreeuwen bij elke bewe ging? Neem "AKKERTJES". Ze verdrijven niet alleen de Sijn, maar ook de oorzaak, egin vandaag, morgen zult Ge het betreuren niet veel vroeger begonnen te zijn. Ongeëvenaard bij gevatte kou, Griep, Rheumatische fijnen, Zenuwpijnen, enz. maakloos ouwel-omhulsel ncocnanow om het poeder. Ge proett niets. Gemakkelijk innemen. 12 stuks slechts 52 cent. Vólgens recept van Apotheker Dumont AKKER-CACHETS

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1936 | | pagina 3