PRENTEN- KLEURBOEKEN Export-problemen EEN VULPENHOUDER Firma J. M. C. Pot, Tholen Het resultaat van de onderhande lingen, die Ir. Louwes destijds in Engeland gevoerd heeft over de con- dens-export van ons land naarGroot- Brittantiië heeft enkele problemen naar voren gebracht, die voor de toekomst van onzen export van groot belang zijn. Een van de voorwaarden waarop Engeland een bepaald con tingent van onze condens-melk wil aanvaarden, geldt het centraliseeren van de talrijke relaties, die onze zui- vel-exporteurs in Engeland hebben verkregen, in slechts enkele groepen. Het Algem. Hbl. weidt aan deze kwestie aandacht en de beschouwingen welke hieromtrent gegeven worden, zijn de moeite waard om te lezen. Dit blad zegt o.m. dat er momenteel ongeveer 40 a 50 agenten van Ne- derlandsche exporteurs in Engeland zijn en dat deze worden teruggebracht tot ongeveer acht, wat een vermin dering beteekent van ongeveer vijf zesde deel Hieraan zijn heel wat consequenties verbonden. Wij laten in het midden of de heer Louwes meer had kunnen bereiken, of onze positie ten opzichte van gecondenceerde melk naar En geland sterk genoeg mag worden genoemd om niet in de Engelsche eischen te behoeven te treden of de heer Louwes verkeerd heeft gedaan om zonder experts uit de kringen der belanghebbenden zulke verstrek kende beslissingen te nemen. Het gaat om het principe en wel het principe,datimporteerende landen meer en meer het heft in handen willen houden. Dat deze den import niet meer aan het vrije spel van vraag en aanbod willen overlaten, maar hem willen controleeren teneinde de prijsbepaling in eigen hand te houden en daarbij te waken voor de belangen van de Engelsche belang hebbenden in totaal zonder de toe vlucht te nemen tot abnormale in voerrechten-verhoogingen etc. Want ook Duitschland begint meer en meer te eischen, dat te importeeren goederen via de een of andere ofli- cieele „Ubervvachungsstelle" zullen gaan, terwijl de genoemde Stelle dan ook de macht krijgt om leveringen te weigeren of prijs vormend in te grijpen. De exporteurs hebben lange jaren moeite en geld besteed om een eigen relatiekring in het buitenland te creëeren. Het kapitaal dat daarin gestoken is, moet als een soort van goodwill worden beschouwd. Door het meer en meer gaan centraliseeren van den imporl langs bepaalde kanalen begint het belang van een relatiekring te tanen met gevolg, dat ook deze goodwill een flinketi deuk zal onder gaan. Dat men zich individueel hier tegen verzet is vanzelfsprekend. Nie mand laat zonder strijd zich voordeelen ontnemen, welke hij in den loop der tijden heeft verkregen. Maar men kan nu eenmaal niet tegen den stroom inroeien. Immers de nieuwe methodes, die zich gaan inburgeren zijn gevolgen van fouten. De liberale economie om dit door de voorstanders er van sterk bestreden woord te gebruiken heeft geen rekening gehouden met het algemeene belang Zij heeft stil zwijgend aangenomen, dat het parti culiere belang identiek mag worden genoemd aan het algemeene en zij heeft gedacht, dat een Volk welva render wordt, wanneer het de waren zoo goedkoop mogelijk kan betrekken. Hoe lager het buitenland oflreert, hoe beter het voor de betreffende consumenten mag worden genoemd. Dit nu is onjuist. Want de consu menten in een bepaald land zijn tevens producenten, hetzij dat zij ais leiders fungeeren dan wel als arbeiders. Wanneer het producenten belang in een bepaald land wordt benadeeld daalt ook de consumenten-koopkracht in welk geval men zelfs degoedkoope buitenlandsche producten niet kan betalen. Is het evenwicht tusschen import en eigen productie door welke factoren ook, verbroken, dan zal elk land trachten om de eigen productie te beschermen en dan gaat men onder meer over tot het middel, dat wij hier boven hebben geschetst: controle op den invoer. Het belang van den enkeling is ZELFVULLER VAN DE PARKER-FABR. REEDS VANAF f3.75. TEZAMEN MET EEN VULPOTLOOD IN LUXE ETUI f5 50 FIRMA J. M. C. POT, BOEKH THOLEN 10 45906 niet meer gelijk Ie stellen' aan het belang van de massa. In dien strijd wordt het massa-belang primair en het massa-belang wordt behartigd door de Overheid, nu de sociale ge dachte veld wint. Wij hebben dus hiermede rekening te houden. Particuliere relatiekringen zullen in waarde gaan dalen; men zal zelfs met de mogelijkheid rekening hebben te houden, dat deze waarde zelfs nihil wordt en dat er van een eigen relatiekring in de komende tijden zelfs geen sprake meer zal kunnen zijn. De internationale handelsbeweging zal gaan van land tot 1 nd, niet meer van individu tol individu. Men mag dit een achteruitgang vinden, wat echter niet wegneemt, dat daartegen nu eenmaal weinig te doen valt. Ook wij zullen hebben over te gaan tot het creëeren van een officieus expor t bureau, dat de taak overneemt van den particulier vroeger. Een export- bureau dus van het georganiseerde Nederlandsche bedrijfsleven onder de auspiciën van den Staat. Het ziet er naar uit, dat men op den duur daaraan niet zal kunnen onlkomen. Het minste tandbederf, indien U poetst met wat goeds, dus met Tube 60 en 40 cl. Dooe 20 et. I V 0 R 0 L 45920 6 THOLEN, 20 November 1936. Nogmaals gebleken laster te zijn geweest in Augustus ]l is door hel advo catenkantoor van mrs. Harlog en Dirven te Bergen op Zoom, namens B. Baaij te Tholen bij den oflieier van justitie te Breda tegen voorzitter en directeur van het Cenlraal Ver koopkantoor van mosselen ingediend beschuldigingen van corruptie en verduistering. Blijkensvangenoemden oflieier van justitie ontvangen bericht zijn deze van eiken grond ontbloot. De laster tegen Burgemeester Van der Hoeven. Zij, die onzen burgemeester, Mr. A. .1. van der Hoeven, zoo smerig hebben belasterd, komen wel eenigs- zinsin een beschamend licht te staan, evenals degenen die den laster hebben geloofd. Immers, de minister van Binnen- landsche Zaken heeft gisleren in de Tweede Kamer over Mr. van der Moeven het volgende gezegd „Wat den burgemeester van Tholen betreft, op hem is een onverdiende blaam geworpen. Hij deed zooveel voor de mosselhandelaren dat dezen hem hun erkentelijkheid openlijk wilden doen blijken. Ook het vertrouwen van den minister van landbouw in dezen burgemeester is geenszins geschokt. Een aardige gedachte. Het Thoolsche strijkje wil op een aardige manier trachten de kas van de Oranjevereeniging alhier te stijven met het oog op de groote uitgaven met de feestviering van het a.s. Vorstelijk huwelijk. Er zullen met medewerking van een dertigtal schoolkinderen volksdansjes worden gegeven en vaderlandsche liederen ten gehoore gebracht, terwijl eenige tooneelslukjes voor het voetlicht zullen worden gebracht. Bij de gehouden stemming op Zaterdag 14 Nuv. 11. voor een kerk voogd en twee Nolabelen der Ned. Herv. Kerk alhier werden herkozen tot Kerkvoogd G H. Koppenhol en tot Notabelen M. Priuce en M. C. Deurloo. Door Kerkvoogden der Ned. Herv. Kei k alhier is met ingang van 1 Jan. a.s. benoemd tot koster de heer M. G Deurloo. In den nacht van Woensdag op Donderdag is het dochtertje van dhr. W. Perestam door het zolderluik in den gang gevallen. Ze kwam zoodanig te vallen dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. POORTVLIET. Alhier is op 73-ja- rigen leeltijd overleden de heer Joh. Geuze, welke iuirn 30 jaar lid was van het Ondersteuningsfonds, en tal van jaren bestuurslid diervereeniging. In deze gemeente is een comité opgericht om gelden in te zamelen, teneinde een geschenk te kunnen aanbieden aan H.K.H. Prinses Juliana ter gelegenheid van haar huwelijk, welke na rondgang heeft opgebracht de som van f 113.87, dat naar het Comité van Huid2 te Vlissingen is opgezonden. Door de heer A. Verburg, wa- terbDuwk. ambt. alhier, is een tee- kencursus begonnen voor ambachts lieden, zulks in verband met de beëindiging der cursus in Tholen. Er zijn reeds 6 leerlingen die deze cursus volgen. RUIME SORTEERING EN 'I4 45904 REEDS VANAF 5 CENT PER STUK SCHERPENISSE. Toen de knecht van voerman Geuze met een vracht auto hoornen vervoerde, week hij tusschen Roosendaal en Etten uit wijken voor een boerenkar. Juist op dat oogenblik kwam van de tegen overgestelde zijde een luxe aute aangereden, met dit gevolg dat ze tegen elkaar botsten, waardoor de luxe auto het zwaarst beschadigd werd. De marechaussee heeft de aan rijding in onderzoek wie hier de schuldige is. De in deze gemeente gehouden buscolleole bestemd voor het natio naal huldeblijk aan 11 K. H. Prinses Juliana heelt opgebracht f79.45. De muziekvereeniging „Een dracht" zal ter versterking van hare financiën wederom een loterij orga- niseeren. De loten a 25 cent per stuk zijn wederom bij de leden verkrijgbaar. De hoofdprijs bestaat uit een liets benevens nog vele an dere nuttige artikelen. ST. MAARTENSDIJK. In de week van 23 tot en inet 28 November e.k. zal in deze gemeente een inzameling van gelden plaats hebben, bestemd voor aankoop van een Nationaal geschenk bij gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana. Tegen J. P. alhier is proces verbaal opgemaakt wegens het uit storten van fmcaliën op een verboden plaats. Door den waterbouwkundige B. J. van Oost alhier is wegens het bereiken van den pensioengerechtig den leeftijd eervol ontslag gevraagd. STAVEN 1SSE. De heer J. Batelaar cand.te Bodegraven is alhier beroepen als predikant bij de N.H. Gemeente. De heer D. Roozemond alhier is door H. M. de Koningin begiftigd met de zilveren Eeremedaille van Oranje-Nassau. Genoemde heer is ongeveer een halvè eeuw hoofd van de plaatselijke brandweer alhier ge weest. Mejuff. C. L. Mol, thans onder wijzeres al hier,is als zoodanig benoemd te Baarland Dezer dagen overleed te Rot terdam op den leeftijd van 58 jaa- de heer J. M. Droogendijk, geboortig van bieren oud-leerling der Thoolsche Normaalschool. De overledene was tot voor enkele maanden hoofd eener Openbare school te Rotterdam. ST. ANNALAND. Uienveiling van Donderdag '19 November1250balen gewone Rijnsburger f134f 1.36. 80 balen grove f 1.32. 40 balen drie lingen f 0.77. 10 balen picklersf3 50 40 balen stek f 0.60. 25 balen Zeeuw- sche bruine met staart f 1.35. ,3200 kg wijn peeën i'0.90f0.92. Alles per 100 kg. Woensdag j.1. had alhier de verkiezing plaats van 2 notabelen der Ned. Herv. Kerk. De aftredende heeren J. Boon en Anth van Luijk Anth.z. werden herkozen resp. met 68 en 59 van de 70 geldige stemmen. De inzameling van gelden voor het aafibieden van een huldeblijk bij l et huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana heeft opgebracht f 116.20. OUD- VOSSEMEER. Zooals kun worden verwacht he ft O. V.C I het io Dinteloord niet tot een overwinning kunnen brengen; ze moest met 41 haar meerdere erkennen in Prins- landia I. Het is den Rijksveldwachter J. J. Muller, in samenwerking met r.en jachtopziener A v. d. Boogaart, gelukt, na een wilde vervolging te be keuren ee i zekere J. A. J. C., wegens strooperij in het jachtveld van zijn vorigen patroon. Een onbekend ge bleven collega wist to ontsnappen. Gelet op het feit dat den laatsten tijd verschille. de stroopers worden gevat, schij en politie en jachtopzie ners bijzondere zorg te besteden aan dit deel van hun taak. De Nederlandsche Vereeniging Eerste Hulp Bij Ongelukken stelt zich ten doel het bevorderen van goede eerste hulpverleening. Opgericht in 1893 telt zij thans afdeelingen in meer dan 100 gemeen ten van ons land. Haar ledental be draagt ca. 7500, waarvan ca. 4000 een diploma E.H.B.O. bezitten. Met andere op dit gebied werkzaam zijnde ver een igingen en instellingen werkt zij samen in tien Koninklijken Nationalen Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp Bij Ongelukken „Het Oranje Kruis", terwijl zij ook aangesloten is bij de internationale organisatie op dit gebied. Zij genoot tot diens over lijden de hooge bescherming van Z. K. H. Prins Hendrik, terwijl thans H. K. H. Prinses Juliana bescherm- vi ouwe der Vereeniging is. Een eigen orgaan der Vereeniging (de Voorpost van den Dokter) ver schijnt maandelijks en is voor alle leden verkrijgbaar voor 50 cent per jaar. De toenemende belangstelling in 'E.H.B.O. door het geheele land is verklaarbaar om twee redenen n.1. a. bet toenemend aantal ongevallen (waarover onze folders enkele cijfers gevendaarnaast zouden wij er op willen wijzen dal per dag gemiddeld 500 bedrijfsonge vallen bij de R.V.B. worden aan gegeven) en b. het toenemende inzicht dat de gevolgen van een ongeval in zoo belangrijke mate beïnvloed worden door de wijze waarop de eerste hulp verleend wordt. Goede eerste hulp kan niet alleen van beleekenis zijn om een ziekbed van korten duur te doen zijn, doch kan er ook toe bijdragen belangrijke in validiteit te voorkomen (men denke slechts aan infectie, am putatie, blijvende verminking !)en kan menigmaal ook direct levens reddende beleekenis hebben (bij schijndood, bij verdrinking, door gasbedwelming, door electricileits- ongevallen enz. of slagaderlijke bloedingen zooals ze zoo vaak voorkomen bij verkeersongevallen) Het is daarom noodzakelijk dat overal in het land goede E.H.B.O. bevorderd wordt. Geheel onvoldoende moet worden geacht, wat men op vele plaatsen ziet gebeurenliet volgen van een cursus, het behalen van een diploma en daarna het verwaarloozen van de verworvenkennisen bekwaam heid. Noodig is dat stelselmatig ge organiseerd wordt; het geven van cursussen, het blijven oelenen der gediplomeerden, het aanschaffen en beschikbaarstellen van materiaal en l^t inschakelen der gediplomeerden in den practischen ongevallendienst. Dat alles vereischt dus vereenigingen, die zich ten doelstellen bevordering der E.H.B.O. Aansluiting van al de plaatselijke vereenigingen in de lan- delijke centrale organisatie (de Ne- deriandsche Vereeniging E.H.B.O.) geeft dan de verbindende schakel, tusschen alle locale vereenigingen. In het bijzonder moge ook de aan dacht gevestigd worden op de be- teekenis van E.H.B.O. vereenigingen voor de bescherming der burgerbe volking tegen aanvallen uit de lucht. Wettelijk is thans voorgeschreven dat alle gemeenten maatregelen zullen hebben te treffen voor die luchtbe scherming Daarbij dienen die ge meenten te kunnen rekenen op bij stand van een zeker aantal eerste helpers. Dat bekwame krachten waarop men vertrouwen kan, niet uit den grond zijn te stampen met enkele lessen, wordt nog veel te weinig beseftMen zal reeds thans maat regelen moeten nernen om een aantal goed onderlegde en goed getrainde helpers te verkrijgen. Een vaste kern goede krachten zal van veel meer beteekenis blijken te zijn dan een groot aantal halve of minder dan halve bekwamen. Het is mede daarom dat onze vereeniging haar folders toezond niet alleen aan de doktoren, doch ook aan alle gemeentebesturen in plaatsen, waar nog geen afdeeling der vereeniging beslaat. Het secretariaat der vereeniging (Joh. Verhulststraat 117, Amsterdam Z is gaarne bereid ten allen tijde alle gewenschte voorlichting en hulp te verstrekken bij oprichting van plaatselijke afdeelingen. Een tweede Oss. Zooals gemeld, werd onlangs te Hedel gearresteerd het echtpaar Q., verdacht van verschillende brand stichtingen. Beiden hebben thans bekend en verschillende medeplich tigen genoemd. "Gearresteerd werden te Bruchem een inwoner van Hedel, die heeft in September '1932 de van het echtpaar met hun weten in brand gestoken te I en voorts medeplichtig te zi de inbraak met diefstal te He 1933, waarbij een geldkist papieren en ruim zeven h gulden werd ontvreemdte twee personen, die allen het offer zijn van den verderfelijl vloed van het echtpaar, dat de jaren geheel Hedel brandsch Een der gearresteerden dee de politie mee, dat hij met kornuiten een club had ge waarvan een andere inwon Hedel, die zich „Al Capoue" in de leider was. Deze club hieb onledig met het plegen v; diefstallen en brandstichtingen zij in de streek een ware uitoefende. Zoo bekende hij o inbraak ten huize van de A. Dikmans te Hedel, in Ft 1933, waarbij een bedrag van f 10U0 en een aantal kostbare si werden gestolen. Men maakte van de gelegenheid gebruik, bewoners afwezig waren, om achterzijde naar binnen te di Bij den caféhouder Jansen zij met zeldzame brutaliteit t< gegaan. Toen zij daar op den van de inbraak aankwamen, alleen de dienstbode thuis te z ben in de gelagkamer bedient van de club bleef in het c hield het meisje aan de praat, de anderen aan de achterzijd woning een raam forceerden binnen klommen en uit een k geldkistje haalden. Naar aan! van deze verklaringen werdei de twee andere leden van d opgespoord en naar Zaltb overgebracht, waar zij reet gëdeeltelijke bekentenis hebbei legd en o. a. eenige brandsticli hebben toegegeven. DE DOOD OP DEN WEG Wat het verkeer in 1935 Een document des tijds ma het zoo juist door het Centraal voor de statistiek uitgegeven tiseh overzicht der verkeersong in 1935 zeer zeker noemen, een opwekkend beeld als het gee de verkeersongevallen, hun ooi en gevolgen, die in den mot tijd zoo veelvuldig plaats vind lederen onverantwoordelijke gebruiker, hetzij voetganger, motorwielrijder of automobilist men dit overzicht ter lezing; hem ongetwijfeld tot nadeukeD men. Alleen het feit al, dat statistiek opgenomen zijn 43.043 verkeersongi spreekt boekdeelen. Wel is vermindering waar te nemen v; in vergelijking met 1934, do beteekent nog niet veel. Overigens biedt het overzie teressante, hoewel ielwat lu;, gegevens. Zoo wijzen de tola komsten aan, dat gedurende heele jaar, dagelijks tusschen uur het kleinste en tusschen 18 uur het grootste aantal ver ongevallen plaats had. De dag v de meeste ongevallen werden staleerd, was voor het Rijk terdagin alle gemeenten k op dien dag in elk geval zee ongevallen voor. Ongeveer 40% der ongevallei den plaats op of nabij een h kruispunt. Het aantal als slachtoffers van het verkee droeg in totaal 763, tegen 744 in het aantal gewonden 14138 (I Het grootste deel der slach komt voor rekening van de bestuurders van vervoermiddel maakte fouten (65%) terwijl di gangers 19 voor hun rel namen. Zooals ook wel te verwachte overtrof het getal der mant slachtoffers verre dat van de vro die minder intensief aan hetv deelnemen (10.408 tegen 4.34' De omschrijving deroorzaker dat verkeerd uitwijken of geen rang verleenen 14.033 on_ veroorzaakte, 14.147 ongevallei den toegeschreven aan „veiligb andere wijze in gevaar brengei door niet rechts houden, \ei uitwijken, verkeerd door bocht en geen teeken geven Deze alge aanduiding zegt uiteraard weii men zal er wel onder moeten nen alle gevallen waarvan de ot niet opgehelderd kon worden 't Verkeerde oversteken van gangers veroorzaakte2686 onge' Wat tenslotte de vervoermi! betreft, die de ongevallen veroo hebben, de verhoudingscijfers vrachtauto 3, motorrijwiel 11 nenauto 3, rijwiel 146.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1936 | | pagina 2