AARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT V NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN een Boek 45907 EEN DOOS rijdag 20 November 1936. No. 47 Vier en vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL INTERC. 16 - POSTREK. 1043 Snipverkouden DAMPO daar lucht je van op. aardig St. Nicolaas cadeau Firma J. M. C. Pot THOOLSCHE COURANT blad verschijnt eiken ijdag. Prijs per kwartaal met Geïllustreerd dagsblad ƒ1,375, franco post ƒ1,65 -f- 15 ct. p. kosten. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Bij het a.s. huwelijk van Prinses Juliana Geheel Nederland leeft mee - De eerste cursus voor luchtbe scherming in Nederland door Minister de Wilde geopend. De Nederlandsche Rijnscheep vaart en de opzegging der scheepvaartclausules. - Prof. Boekema overleden, tog slechts enkele weken scheiden t< van het einde des jaars. Dan zal 17 zijn intrede doen en onmiddel- in dat jaar zal een gebeurtenis ki als vinden, welke het Nederlandsche lei k nu reeds eenige maanden vol ki jangen tegemoet zi?t en ongetwij- 1° d nog lang in de herinnering zal h' jven de Waar wij op doelen, is niet moeilijk raden. Het betreft hier het huwelijk onze Kroonprinses met Prins rnhard von LippeBiesterfeld. heel Nederland heeft zich nu reeds den 7en Januari ingesteld. Overal den lande is men ijverig aan het rk, om dien dag voor onze Kroon- nses en toekomstige vorstinne tot onvergetelijken dag te maken, in knoopt tapijten in allerlei dessins, :ii maakt schilderijen en beelden, in maakt gedichten en herinnerings- ailles, en last not laest vei zamelt n alom gelden, om op den dag van huwelijk aan het Koninklijk Paar Nationaal geschenk aan te bieden twelk zal bestaan in een jacht voor binnenwateren en een verandering het paleis te Soestdijk van wijlen ningin Emma. ÜQ Dezer dagen is ook bekend gewor- n de route, welke de Koninklijke iet op den dag van het huwelijk de Residentie zal maken. L)e diute is zoo lang genomen, dat een Ier. die op 7 Januari de Koninklijke milie wil zien en toejuichen, een lats zal kunnen vinden. Dit zal er niet weinig toe bijdragen, t de toeloop, die Den Haag op dien zal krijgen, overweldigend is. ogstwaarschijnlijk zal de drukte, i dan zal heerschen, die van den insjesdag nog overtreffen. Maar de agsche politie is reeds ijverig ende, om een zoodanige organisatie treffen, dat het verkeer van een en dakje zal gaan en ongelukken ac il niet zullen en kunnen voorkomen. In dit licht bezien belooft 7 Jan. de Residentie wel een zeer zondere dag te worden. Mogen wij islotte de hoop uitspreken, dat de 2 rwachtingen die wij nopens dien g hebben, niet worden teleurgesteld dal alles zal medewerken, om 7 !°fiuari voor Prinses Juliana en Prins rnhard tot den dag der dagen te '^ken. In tegenwoordigheid van talrijke toriteiten,onder wiede commissaris r Koningin in Noord Holland, en ineraal P. H.A. de Ridder,inspec- van de Luchtbescherming, is aandagmorgen de eerste cursus in s land voor luchtbescherming door Minister van Binnenlandsche ken, Mr. .1. A. de Wilde, geopend. „Voor mij, aldus de Minister, is een gaarne aangegrepen gelegen- id om mijn belangstelling te toonen or de taak, die de vereeniging op •h heeft genomen. Deze vereeniging, erkend is als de eenige algemeene landelijke vereeniging voorlueht- scherming in Nederland, doel thans, it ik zou willen noemen, haareer- in „officieelen" stap voor de be- i1 fdering van het inzicht in hetgeen 11 s volk behoort te doen en te w ten laanzien van de luchtbescherming" dank te hebben gebracht aau het larlemsche Gemeentebestuur voor belangstelling, welke het aanstonds or dit werk heeft getoond, wijdde minister uit over het doel van !H cursus. oi Dan wat Dampo diep opsnuiven. Doos 30, Pot 50 ct. Bij Apoth. en Drog. 45919 8 „Het programma, dat gij. cursisten, op dezen cursus zult doorloopen, is veelomvattend. De docenten zullen zich beijveren de leerstof zoo duidelijk en beknopt mogelijk voor te dragen. „Aan de mannen, die zich bereid hebben verklaard hun kennis en er varing voor dit doel beschikbaar te stellen, breng ik een woord van dank en hulde." Door de opzegging door Duitschland van de scheepvaartclausules van het Verdrag van Versailles blijft ook de Nederlandsche Rijnscheepvaart niet onberoerd, te meer daar thans uit betrouwbare Duitsche bron wordt vernomen, dat de Duitsche Regeering ten opzichte van het Verdrag van Manheim van 17 üct. 1868, waarop zooals bekend de desbetreffende be palingen van het Verdrag van Ver sailles berusten, van meening is, dat ook dit ve:drag is vervallen. Duitschland erk nt dus de Rijn- vaartacte van 1868 niet meer. Voor onze Rijnschippers is ds toestand dus zoo, dat er eigenlijk geen enkele overeenkomst meer bestaat en dat men op het oogenblik niet weet, waar zien aan te houden. Lang zal deze toestand evenwel niet duren, want Duitschland heeft verklaard, dat de staten, die een nieuw verdrag met Duitschland willen sluiten, daartoe de noodige inleidende stappen moeten doen. Te verwachten is dus, dat onze regeering zich te dien aanzien spoedig met Berlijn in verbinding zal stellen. Rest tenslotte nog de mededeeling, dut prof. dr. L. Boekema, oud-hoog- leeraai aan de Landbouw HoogeJ^hool te Wageningen, is overleden. Bekend is, dat prof. Boekema zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de veredeling van landbouwgewassen. Het opzeggen der scheep vaartclausules door Duitsch land. Een Engelsche en een Duitsche meening. - Kort stra tegisch overzicht van den Spaanschen burgeroorlog. De strijd om Madrid duurt voort. - Een Duitsch-Japansch anti communistisch verdrag? - De Egyptische Kamer keurt met groote meerderheid het ver zoeningsverdrag met Engeland goed. Het was te begrijpen, dat de op zegging door Duitschland van de ri vierclausules van het Verdrag van Versailles in Europa geen sensatio- neele echo zou vinden. Want geheel anders dan b.v. bij de bezetting van het Rijnland werd hier geenszins de „nationale zenuwachtigheid" van de Franschen beroerd. En bovendien had niemand verwacht, dat Duitschland, na brok voor brok van genoemd Verdrag te hebben afgeknabbeld, juist deze clausules zou blijven naleven. Daarvoor waren trouwens ook deze artikelen te zeer gekenmerkt door den geest van eenzijdigheid, die nu eenmaal het geheele verdrag karak teriseert. Windt men zich dus in het buiten land over den laatsten Duitschen stap in het geheel niet op, iets anders is, dat men er zich danig over ergert. Meernogin Engeland dan in Frankrijk. Men ergert zich niet over den inhoud, maar over den vorm van Berlijn's daad. Over het verscheiden van de scheepvaartclausules treurt men niet. Maar waarom, vraagt bv. de „Times" zich af, deze eenzijdige opzegging, terwijl de onderteekenaars van het Verdrag van Versailles bereid zouden zijn geweest, met Duitschland over de opheffing van deze clausules te onderhandelen, waarbij er bijna geen twijfel aan kan bestaan, dat Duitsch land na gemeenschappelijk overleg zijn zin had gekregen. En verder zegt hel blad„Het is allemaal geheel onnoodig en theatraal en biedt geen practische voordeelen, die tegen sto rende invloeden van deze daad op de internationale betrekkingen kunnen opwegen." Berlijn heeft op verwijten van deze soort reeds geantwoord. Het verklaart geen vertrouwen meer te hebben op de spoedige oplossing van problemen als het onderhavige door middel van gemeenschappelijke conferenties. Daarom had het maar liever zijn toevlucht gezocht in het voldongen fut." Tenslotte kan nu worden vastge steld, dat er van de bepalingen van het Verdrag van Versailles niets meer over is dan de territoriale. Daaraan zal echter voorloopig wel niet worden geraakt, want onder de huidige om standigheden zou zulks niet anders dan den oorlog kunnen beteekeoen. En daarvoor heeft men in Europa gelukkignog een heilige vrees. Slechts door Spanje wordt deze vrees niet gedeeld, maar daarbij moet men bedenken, dat men een burger oorlog niet met een gewapend conflict tusschen twee of meer staten kan vergelijken. Ook al vecht men in Madrid met de meest moder. e oor logsmiddelen en al is de verbittering tusschen de beide partijen zeker niet minder dan tusschen twee elkander bestrijdende volken. Nu de geheele burgeroorlog zich op het oogenblik eigenlijk op den strijd om Madrid geconcentreerd beeft is liet mogelijk eens een kort stra tegisch overzicht te geven. Wij ont- leenen dit aan een artikel, dat een hoog Fransch officier juist dezer dagen publiceerde Volgens dezen deskundige zijn alle berichten over de sterkte van de strijdende partijen overdreven. Vol gens nauwkeurige berekeningen voor zoover deze mogelijk zijn, moet Franco over ongeveer 70.000 man, de Volksfrontregeering over ongeveer 175.000 man beschikken. VOOR JONGENS OF MEISJES IS EEN AARDIG ST. N1C0LAAS CADEAU! Gebonden boeken reeds vanaf 85 ct. FIRMA J. M. C. POT BOEKHANDEL THOLEN Daaruit concludeert hij, dat Franco een zeer kundig militair is, daar hij anders met zijn betrekkelijk kleine legermacht nimmer een dergelijk offensief had kunnen ondernemen. De Fransche overste meent, dat de strijd om Madrid voor Franco tijd verlies beteekent, maar hij geeft toe, dat de verovering van de hoofdstad moreele en politieke winst oplevert. Franco kan er op rekenen, dat, een maal in het bezit van Madrid zijnde, zijn regeering door verschillende mogendheden zal worden erkend. Verovert Franco binnen eenige dagen Madrid dan heeft hij een goede kans in den winter zijn positie te conso- lideeren, zijn leger te versterken en in het voorjaar tegen Catalonië en de provincies Valencia, Murcia, enz. op te rukken. Moet hij echter te lang aan Madrid blijven „kleven", dan verminderen zijn kansen op een uit eindelijke overwinning naar rato. Want de troepen van Madrid worden door Rusland steeds beter van wa pens voorzien en daardoor veriiest het leger van Franco, dat toch al aanzienlijk kleiner is, ook nog zijn superioriteit in de bewapening. Franco weet dit natuurlijk zeer goed en daarom werpt hij zich op het oogen blik met al zijn macht van bommen werpers en tanks op de hoofdstad. Boven Madrid vinden geweldige bom bardementen plaats, waarbij vele slachtoffers vallen, en de strijd is op bet oogenblik voor een deel reeds naar de straten van de hoofdstad verlegd. Desondanks weten de volks fronttroepen tot op het oogenblik, dat wij dit schrijven, nog steeds stand te houden, al ziet het er niet naar uit, dat zij dit nog lang kunnen blijven doen. Interessante dingen hoort men op het oogenblik over een uitbreiding van het Italiaansch-Duitsche anti communistische bloc tot Japan. Hoe wel er geen oftïcieele bevestiging van deze berichten te verkrijgen is, meent men te kunnen aannemen, dat er te dien aanzien een overeenstemming tusschen Berlijn en Tokio zou zijn bereikt. De Giornale d'Italia, die het toch min of meer weten kan, be vestigde dit bericht reeds. De afge sloten overeenkomst zou bovendien eenige clausules bevatten over den wederzijdschen handel. In dit laatste gedeelte zou ook Mantsjoekwo een groote rol spelen. Zooals al gezegd officieele be vestigingen zijn er nog niet te ver krijgen. Maar Londen heeft te Berlijn en Tokio reeds inlichtingen gevraagd. Wellicht dus, dat wij de volgende keer uitvoeriger op dit onderwerp zullen moeten terugkomen. Tenslotte moet nog vermeld worden, dat het verdrag van verzoening tus schen Engeland en Egypte door de Egyptische Kamer met 202 tegen LI stemmen is aangenomen. Deze ommekeer, die de Engelsche politiek in Egypte teweeg heeft weten te brengen is wel opmerkelijk. Nog niet zoo heel lang geleden waren vooral de machtige VVafdisten slerk tegen Engeland gekanl. Londen heeft echter de politieke handigheid gehad ook hen aan de voorbereiding van de nieuwe overeenkomst te laten mede werken, zoodat het nu vrijwel alge meene instemming heelt gevonden Hierdoor heeft Engeland zijn positie in de Middellandsche Zee weer danig weten te versterken en in Rome zal uien deze groote meerderheid in de Egyptische Kamer zeker niet aange naam hebben gevonden. Wat er vóór 50 jaar in onze omgeving gebeurde. Wij lezen in de I. en Thoolsche Ct. van 6 November 1886 dat teSt An- naland 36 October ds. P. A.J. Noor- dink, die naar Blauwkapel vertrok, zijn afscheid preekte. Voor een vaceerende plaats als onderwijzeres met hoofdacte aan de o. 1. school te St Annaland, was geen sollicitant. De jaarwedde bedroeg f600.-. Te Tholen werd 3 November in een gecombineerde vergadering van kerkvoogden en notabelen der N H. Kerk met 6 tegen 4 st. besloten de Ned. Herv. Pastorie af te breken en een nieuwe te bouwen. Kosten be groot op f8000 a f9000. 13 Nov. a.s. zullen de leden der Kerk een besluit De boterprijs te Tbolen was62J/2 ct. per pond, eieren f5.per lOOstuks. In het no. van 13 November "ierde het echtpaar G. van Schouwen Sieber te St. Annaland zijn gouden huwelijksfeest. De man was oud-strij der en drager der Citadelmedaille en het metalen kruis. Er werd een som geld gecollecteerd en Accelerando bracht een serenade. LUXE DAMESPOST OF EEN DOOSJE KINDERPOST IS EEN U KUNT DEZE KOOPEN BIJ Boekhandel Tholen Te Oud-Vossemeer overleed de heer A. de GraafT, secretaris der ge meente en rentmeester der Ambachts heerlijkheid Oud-Vossemeer en Vrij- berghe. Te Oud-Vossemeer werd door het Weezn armbestuur een perceel bouwland aangeboden voor 6 jaren. G. de Leeuw werd pachter voor f20.25 per jaar per bl gemet. In het nummer van 20 November lezen wij dat de Raad van St. Anna land een onderwijzeres zonder hoofd acte zal aanstellen tegen een jaar wedde van f450. Bij Gorishoek zonk een met pulp geladen vaartuig. De opvarenden werden gered. Te Stavenisse sloeg vlak voor de haven een met klompen geladen vaartuig om, de schipper verdronk. Twee der opvarenden werden door den veerman en een paar dijkwer kers gered. In het nummer van 27 Nov. lezen wij dat kerkvoogden en notabelen der N. H. Kerk te St. Annaland be sloten, behoudens goedkeuring der lidmaten, de pastorie af te breken en een nieuwe te bouwen. Tot lid van het Weezenarmbestuur te St. Annaland als lid buiten den raad werd benoemd de heer C. Pape Wz. Te St. Maartensdijk werd 25 No vember bij het uitgraven van den zeedijk aan den Muijepolder het ge raamte van een volwassen mensch gevonden terwijl in de nabijheid een verroest mes lag. Men meent dat het hier betreft een jaren geleden ge pleegde misdaad. Te Oud-Vossemeer benoemde de Raad tot secretaris de heer G. J. de GraalT inplaats vau wijlen den heer A. de Graaff. RECHTZAKEN. ARR. RECHTBANK TE BREDA Zitting van den Politierechter van Maandag 16 November 1936 Diefstal. Omdat de 40-jarige landarbeider A. J. Sn., wonende te Poortvliet op 17 September jl. een mand heeft weggenomen toebehoorende aan land bouwer S. Sm. te Oud-Vossemeer, moesten beide betrokkenen Maandag naar Breda om daar voor den Politie rechter te verschijnen, Sn. als ver dachte, Sm. als getuige. Zij waren beiden present en Sm. vertelde onder eede hoe zijn aard appelmand door hem werd vermist en later bij verdachte, die bij hem had gewerkt, op zolder gevonden is, blijkbaar door Sn. daar weggestopt, hoewel hem tijd gelaten was tot terug brengen. Verdachte beweerde echter dat bij daartoe geen tijd heeft gehad, maar ook al omdat-ie reeds viermaal we gens diefstal is veroordeeld, werd er nu door den Ütf. van Jusl. Mr. H. Servatius 44 dagen gevangenisstraf tegen Sn. gevorderd. Conform die eisch heeft de Politierechter Mr. Ch. Roebroeek den Poortvlietenaar ver oordeeld, maar deze ging met dit vonnis in 't geheel niet accoord en heeft maar direct geappelleerd zoodat hij misschien nog eens met zijn expatroon Sm. naar het Hof in Den Bosch zal moeten gaan

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1936 | | pagina 1