BISCHOFF'S BERGEN OP ZOOM KLEDINGMAGAZIJNEN MARKT 3a Huybregts Warenhuis Concours Hippique brengen U een buitengewone sorteering Als de Hop bloeit N. V. CORONAE Zomerdienst Per autobus B. B. A. Reisvereeniging Tandarts van de Velde Oproep liet Meisje i Wreef 'm één dag RlifUMATIEK weg met den Kloosterbalsem KLOOSTERBALSEM MANTELS MANTELCÖSTUUMS COMPLETS JAPONNEN COLBERT-COSTLUMS REGENJASSEN JONGEH-COSTUUMS MATROZEN PAKJES KINDER- en WANDELWAGENS HUIJBRECHTS WARENHUIS Tel. 32 2e Pinksterdag te Bergen op Zoom Extra: Groote Windliondenreiiiieii. Echte fotokaarten C. Laban, Tliolen Bureau voor Administratie en Belastingzak Electrisch Strijkijzer gratis I. H. VAN EEKEREN-WITHAGE Verzendt Uwe goederen per spo ONZE FEUILLETON - Tot onze diepe droefheid nam de Heere heden nog onverwachts van ons weg onzen lieven Man, Vader, Behuwd- en Grootvader PIETER VAN DUKE, in denouderdom van ruim 74 jaar. Poortvliet, J. J. van DijkeBoogaart Lopik-Jaarsveld, C. F. vau Dijke. T. van Dijke-Breure en Kinderen. Goes, F. C. van Dijke. M. 1. van Dyke-Verheule. en Kinderen. Poortvliet, C. A. van Dijke. P. L. van Dijke. Middelburg, 32 45518 J. H. van Dijke. Poortvliet, 17 Mei 1930. Speciale aanbieding van een zéér groote partij Schoorsteenmantels in prijzen van 20 a 30 Gulden, geheel compleet, zeer mooie mo dellen, diverse afmetingen en marmer sooiten. BEZOEKT ONZE MAGAZIJNEN STATIONSTRAAT 19 BERGEN OP ZOOM Fa. AUG. VAN DIJK-Petit Ondergeteekemle beveelt zich beleefd aan voor het maaien van gras en klavers inet zijn maaimachine. 1. VAN DE HOUTEN, Oud-Vossemeer, Veerstraat. KI 4551(5 REISGIDS DER NEDERL. SPOORWEGEN VOORHANDEN O 44691 FIRMA. ,1. M. C. POT THOLEN GRAFMONUMENTEN SCHOORSTEENMANTELS Alle voorkomende hardsteen werken FIRMA ALPH. J. GODEAU ANTWERPSCHE STRAAT 33—35 4535110 BERGEN-OP-ZOOM 12 8i93 Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM over het Postkantoor Het adres voor alle goneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen homoöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmar Schwabe THOLEN-BERGEN OP ZOOM Enkele Reis f0.25 Retour f0.40 Maandkaarten TholenB.o.Z. v.v. Abonnement onbeperkt aantal ritten f5.50 Maandkaarten 0 ritten per week v.v. f4.00 Schoolkaarten 0 ritten per week 14 4381(3 v.v. per maand f3.50 OPENBARE VERGADERING tot het oprichten van een te Tholen op Zaterdag 23 Mei a.s. des avonds 7.30 uur (w.t.) in de herberg van A. Engelvaart J. SCHOT Jz. ADR. SCHOT. 45521 14 Zegt het Voort. 10 3(3207 THOLEN MARKT 4 ZATERDAGS 1 30-3 UUR. Verder volgens afspraak. VOORDRACHT van Ds. H. de Jonge op Vrijdag 29 Mei 1936 te 8 ure in de zaal van Wed. Hoek. Onderwerp De Steenen spreken. De Goddelijke Boodschap. De Bellamywereld. 12 Toegang vrij. 4Ó530 B. z. a. voor Donderdag of Vrijdag hele of halve dag voor huish. werk. Brieven onder no. 45531 bureau van dit blad. Had een pijn in z'n schouder om tureluursch van te worden „En zoo in ëen'st Ik kon niet meer heen of weer. Ik houd niet van tabletjes en liet mijn vrouw mij wrijven met Kloosterbalsem. Niet te hard, zeg tk, want alles, ook de geheele omgeving, deed me zeer. Zij wreef mij zachtjes om te beginnen, naderhand wat harder en het was of er een wonder gebeurde. Onder 't wrijven verminderde de pijn al en toen het 's avonds herhaald was, stond ik den volgenden morgen weer L even frisch op als altijd." 11 Fr. D. te G. AKKER 'S ORIGINEEL TER INZAGE „Geen goud zoo goed Onovertroffen bij brand- en snij wonden Ook ongeëvenaard als wrijfmiddel by Rheumatiek, spit en pUnlyke spieren Schrocfdoos 35 ct. Potten62'/2 ct. en f 1.04 BON voor GRATIS MONSTER Inzenden in open couvert, als drukwerk (l'/2 ct.) aan Handelmi). L. I. Akker, R'dam 200 45525 de grootste en goedkoopste zaak van West-Brabant. In alle soorten Ameublementen, Dressoirs, Kasten. Stoelen, Tafels, Spiegels, Schilderijen, Ledikanten, Matrassen, Bedden, Dekens, groote voorraad prima Keukenfornuizen. enorme voorraad in minstens 100 verschillende mo dellen, zoo iets vindt U alleen in HALSTERSCHEWEG C 23--24 HALSTEREN. Alle Autobussen stoppen op verzoek. 50 45509 Leden ontvangen Lidmaatschap f3— per jaar. twee Dames- of Kinderkaarten. ENTREEPRIJZEN VAN f 0.35 TOT f2.— een Heeren- en 20 45517 van Tholen per stuk 4 cent. Firma J. M. C. POT 4744 8 THOLEN. beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano s. 7 708 Opmaken van BALANSEN en VERLIES en WINST rekening en. Geh. of ged. Administratie. CONTROLE op boekhoudingen. BELASTINGEN adviezen. Invulling aangiftebiljetten voor INKOMSTEN en VERMOGEN. Zaakwaarneming. BILL1IKE TARIEVEN. AANBEVELEND, H. L. BAAIJ - IERSEKl Een ieder die bij ons een KROON- HUIS SLAAPKAMERLAMP koopt van minstens f 10| krijgt een prachtig verchroomd Electrisch Strijk cadeau. 30 455 22 Aanbevel BOSCHSTRAAT 36, BERGEN OP ZOOM. TEL. Sneller en goedkooper dan Postpakket liet station Tholen B.B.A. staat in rechtstreeksche verbinding i alle stations der Nederlandsche Spoorwegen, men betaalt all zoowel voor aankomende als vertrekkende zendingen niets de spoorvracht van of naar Tholen. Een spoorzending tot Bergen op Zoom bevracht b.v. fü.50 zou kosten, tot station Tholen hetzelfde. Geeft dus op te zenden Station Tholen B.B.A. Zendingen plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomende, worj uerder vervoenl met den voerman uit die plaatsen. Doet Uw voordeel, en vervoert Uw goederen rechtstrei Agentschap B. B. A. gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoon kantoor geopend van des voormiddags 8 tot des avonds 20 19) Naar hel Engelsch. Nóch de woorden, nóch de melodie was bijzonder treilend, maar Helen zong met gevoel en uitdrukking en ze begeleidde zichzelve uitstekend. Toch kon Jim liet, met de stemming, waarin hij op dntoogenblik verkeerde, niet best aanhooren. Hij vond het sentimenteel en noodde Loren uit, iets vroolijles en pittigs te zingen. Die liet zich niet bidden en, toen Helen haar plaats aan de piano ver- Jaten had, nam hij die in en begon het voorspel. HOOFDSTUK X. Lang voordat het lied ten einde was, liep Jim onrustig het vertrek heen en weer, verschikte nu eens wat op den schoorsteenmantel dan weer op een tafeltje, tot Mrs. Ghetwyn ten slotte met slaperigeti blik naar hem opkeek en drong: „Toe, Jim, ga er, als-je-blieft, toch aens wat rustig bij zitten!" „Maar wat is het hier benauwd, Moeder! Wie heeft nu een vuur aan met dit weer?" „Och, de Squire ziet altijd graag een vlammetje. Maar, als je 't nu zoo warm vindt, zet dan een raam open." Jim deed dit, en toen hij de heerlijke, frissche buitenlucht voelde binnen stroomen, deed hem dit zóó goed, dat hij haar noodde „Toe,^ kom wat mee naar buiten, Helen 'tls hier zoo verslikkend heet." „Maar we kunnen toch moeilijk gaan, terwijl Mr. Loren nog speelt." „O, dat is niets. Vooreerst amuseert hij zicbzelven, als hij aan de piano zit, en dan is hij veel te -Verstandig, om het kwalijk te nemen. Zeg, Loren, we gaan even naar buiten, maar blijven vhk hij de balkondeuren, dus hooren we je tóch." Loren knikte. Helen draalde nog even, maar Jim stak zijn hand in haar arm en leidde haar naar het terras. liet was een kalme avond, niet al te licht, want hier en daar hingen zware wolken ook fonkelde er een enkele sier. Heel in de verte gloeide het roode licht van de kampvuren van de plukkers. „Wat speelt hij goed!" zei Melen waardeerend. „Ja, hij is knapniet alleen in zijn vak, maar hij is ook zoo algemeen ontwikkeld. En wat nog 't mooist van alles is: hij is totaal niet ver waand „Neen, „eenvoud is het kenmerk van het ware"; dat gaat altijd zoo. Jammer, dat je niet van de partij was bij onzen pic-nic in den hoptuir-. Het was een waar succes! Mr. Loren heeft een paar heel mooie schetsen gemaakt." „Zeker weer van die vieze kinderen uit het plukkers-kamp? Iksnap niet, wat jullie daar altijd voor moois in ziet I" „O, er zijn schatten onder die kin deren En het mooiste jonge meisje, dat ik ooit gezien heb, werkt aan de mand naast die van de meisjes Terris. Ze is een bepaalde schoonheid. Mor genavond wordt op het veld bij het Lentebosch een zendingsdienst ge houden, dien wij ook zullen bijwonen. Ga je mee Maar Jim voelde hier niets voor. „Nu, we zullen zien Vertel eens even, Jim: wat had Oom James je vanochtend te zeggen en waarom ben je naar Londen gegaan Hij zag er zóó ernstig uit, dat ik bang was, hoe er iets niet in orde zou zijn?" „O, neen, volstrekt niet!" „Wat was het dan?" Jim aarzelde. Toen lachte hij even, sloeg den arm om haar middel en trok haar dichter naar zich toe. Voordat Helen naar college ging, kwamen zulke liefkoozingen dikwijls voor. maar nu den laatsten tijd had hij niet meer zulke blijken van ge negenheid gegeven, behalve bij spe- cialegelegenheden van komen en gaan. Terwijl hij nu den arm om haar heensloeg, overtoogeen gloeiend rood haar gelaat, maar overigens bleef ze lijdelijk onder zijn omhelzing. „Ik durf 't je haast niet vertellen, Nell, zóó verrast zal je zijn „O, neen, ik ken don Squire te goed, om niet te weten, dat men alles van hem verwachten kan. Was jij verrast, Jim „Ja, heel erg, of liever wel wat. Toen ik bij hem op de kamer kwam, zat hij de familiejuweelen te bekijken, die hij op de tafel voor zich uitge stald had." „Mijn hemel, wat deed hij daarmee? Ik geloof niet, dat ze het licht gezien hebben, sinds zijn vrouw gestorven is." „Neen, dat zei hij en hij vertelde er bij, dat hij ze alle eens nakeek, om te zien, of er ook bij waren, die misschien schoongemaakt of opnieuw gezet moesten worden. Ik vroeg hem, of hij van plan was te hertrouwen, maar toen antwoordde hijdat ze niet voor zijn vrouw bestemd waren, maar voor de mijne. Het is een Nell, dat hij van meening is, hoe en ik best samen het leven kom doorgaan. Hij houdt veel van beiden, op zijn eigenaardige nier van dan wel te verstaan, hij zou ons graag getrouwd zien. „Geen wonder, dat je verrast v Wat zei je wel?" „Dat het mij een nieuw idee w dat het jou zeker ook nieuw zou en dat we beiden tijd van ber zouden noodig hebben." „Dat was heel verstandig gesp ken, Jim „Och, het leek mij onder de geven omstandigheden nog het een dat ik zeggen kon, maar het was ouden beer niet naar den zin. weet eenmaal, wat een goede kan raden wij altijd zijn geweest. W dat is toch zoo, Helen „Ja zeker. Jim, maar .„Maar wat?" „Och, kijk, de genegenheid, die voelt voor mij en die ik ook v ,a voor jou, is toch niet de liefde, moet bestaan tusschen man en vroi in hun huwelijksleven. O, ik kan i >G baast niet voorstellen, dat je mij hof zouilt maken, Jim!" „Waarom niet? Is er dan ander "olg

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1936 | | pagina 4