eens den heirweg Verdrijf die Kiespijn! AKKERTJES 33333EQ33BI en, dat de beschikbaarstelling t weer zoo ruim werd gesteld, dat de nu afgeloopen distributie belangrijke concurrentie is ge- :st voor het normale vleeschdebiet de slagers. In vele gemeenten i „Jan en alleman" zich van blik - esch voorzien en gebruiken vele tellingen het ook bij massa. )e minister zei toe, dat de beschik irstelling tot de werkloozen zal rden beperkt. De proef is trouwens bescheiden schaal (20 weken van 1)00 blikken productie per week), vorm van distributie woidt aan gemeenten overgelaten al wil de nister de slagers niet uitschakelen, iter zal de winstmarge kleiner eten worden. Hoe word ik bruin ir AMILDA-GREMF (Zonnebruin) gl Uw gelaal, armen en hals direct gezond, sportief bruine teint, die uiis volkomen beschermt tegen zonnebrand. Flacon 90 ct. Tube 00 ct Doos 50 en 25 ct. 10 Bescherming tegen gifgassen. n het Roode Kruis ziekenhuis te Haag is een belangwekkende nonstratie gehouden met een even voudig als doelmatig apparaat ter clierming van patiënten tegen gif- sen. je vinding berust op individueelen rdruk. De patiënten worden van ite hoofdkappen voorzien, welke slangen aansluiten op een lucht ing. Deze leiding kan zoowel op buitenlucht in dat geval prac- b gifvrij te verkrijgen uit een tien ter hooge buis als op een zuur- apparaat worden aangesloten. De iënt verkrijgt dan door lichten ■druk frissche, zoo noodig gelil de lucht, zoolang het gevaar duurt. )p een der daartoe ingerichte zie- zaien werd de vinding gedemon- ierd. Bovendien werd in een ander trek een proef genomen ter be- erming tegen traangas. Vier leden het gezelschap namen in dat trek de kap op het hoofd, waarna vertrek werd afgesloten en met angas gevuld De overdruklilter ril aangezet, en geen van de vier souen bleek ook maar bet gering- van de aanwezigheid van het augas te bemerken. )oor de geringe kosten van de rdrukfilters en van de kappen kan vinding op ruime schaal worden Vrouw uit het raam gevallen. £eii tragisch ongeluk heeft Woens- [avond de Dapperbuurt te Amsler- in beroering gebracht, te 58-jange weduwe van Meerden, bezig waschgoed te drogen le igeii aan ijzerdradeu, aan een rek de ramen van de achterzijde het door haar bewoonde per- 2de van Swindenstraat 104. Hier- selujnt de vrouw het evenwicht hebben verloren, want plotseling irde haar 22 jarigen zoon, eeu gil en slag en toen hij naar achteren liep te zien wat er gebeurd was, was moeder verdwenen. Hij keek uit raam en zag tot zijn groote onlstel- dat zij met het gezicht voorover lend in haar bloed op het plaatsje de benedenburen lag. lievig ont- de buurtbewoners snelden toe en ilie en medische hulp was spoe ler plaatse. Het bleek, dat de iedel van de oude vrouw was ver- jzeld en dat zij bijna onmiddelijk moet zijn geweest. "iet is voor ons een vaststaand feit, het Groot-Nederlandsch belang van alle deelen van het Rijk der derlanden, ook in Overzeesche ge- den) ligt bij de landen, die den his- isch gegroeiden heirweg vormen, 'ke loopt van Engeland, Nederland, tschland, de Donaulanden, de Bal- i-staten naar het dichtbije en het Oosten. Dat elke afwijking van economische politiek ten opzichte deze hierweg-landen een fout be kent en niet tot de Nederlandsche 'vaart zal kunnen bijdragen. Wij zijn ervan afgeweken. Wij heb- t stelling genomen tegen Duitschland wij hebben ons niet meer weten aan leunen aan Londen, want wij zijn in zog gaan varen van Parijs, als spil de goudlanden. Wij hebben sancties nomen tegen Italië. deze gebeurtenissen zijn uitvloei van de lijn, die de Regeering als 'gdelijk voor ons land heeft uitge beld. Velen in den lande hebben 'h'jds in 1931 aangedrongen om het Sterling in diens loop te volgen. Men heeft dit niet gewenscht, omdat men daarbij het kernpunt aannam van de gouden standaard en vergat, dat het kernpunt niet daar lag, maar aan den historisch gevormden band, die Enge land als heirwegland ook met het onze bond. Wij zijn afgedreven van die, voor ons als noodzakelijk te beschouwen lijn. Wij hebben al die jaren moeten schipperen door tallooze steunmaatregelen, om dat wij vergeten hebben, dat de heirweg het fundament voor ons vormt. Wij hebben gedacht, dat dit funda ment de liberale economie was... dat wij slechts konden gedijen bij vrijhandel. Neen, dat was fout. Destijds was de heirweg-politiek die van vrijhandel en van individualisme en omdat wij den heirweg als basis hadden aan te nemen, lag het in ons economische en politieke belang om vrijhandel en individualisme toen als normen te beschouwen. Dat Engeland telkens naar voren brengt de groote waarde voor Londen van de on afhankelijkheid en neutraliteit der lage landen aan de Noordzee, is ook uitvloei sel van het feit, dat Engeland beseft, hoe logisch en vitaal de heirweg voor de wereld-ontwikkeling moet worden genoemd en dat bij dien heirweg ook Engeland belang heeft. Niet voor niets neigt Londen over naar Duitschland... niet voor niets voelt het behoefte aan toenadering tot Rome. De band met Frankrijk, incidenteel ge vormd door den wereld-oorlog en door Versailles is aan het verslappen. Want in Frankrijk ligt Engeland's belang niet. In de na-oorlogjaren heeft Nederland een lijn gevolgd, die afweek van de his torisch en geografisch gegroeide. Wij hebben leuzen aangeheven om die af wijking goed te praten, doch de econo mische natuur laat zich niet in een kunstmatig keurslijf wringen. Wij heb ben gestreden tegen devaluatie en wij hebben daarbij argumenten gebruikt om die devaluatie als iets verkeerds en on eerlijks voor te stellen. Maar het ging niet om devaluatie; het ging om de dispariteit, welke er bestaan ging tus- schen gulden en Pond, want de eeuwen door heeft het Pond Sterling de mone taire belangen van den heirweg be hartigd. Nu heeft Italië Abessynië geannex eerd. Natuurlijk zijn hierdoor afspraken, rechten gevioleerd. Maar het is nu een maal een feit geworden, waartegen niets meer te doen valt dan via een nieuwen wereldoorlog met onzekeren afloop voor de West-Europeesche be langen. Aanvaardt men de consequen ties van een nieuwen wereldoorlog niet, dan dient men de consequenties van den bestaanden toestand te accepteeren. Maar dan moet ook Nederland ten volle terugkeeren naar de voor ons door de natuur aangewezen wegen. De heir weg Verwaarloozen wij dit, dan zal het met onze welvaart blijven achteruitgaan. Het feit is zoo eenvoudig. Trouwens alle groote waarheden zijn eenvoudig en men zoekt het meestal zoo heel ver af. Men kan crisismaatregelen nemen... men kan commissies benoemen om be langrijke vraagstukken te bestudeeren, men kan alles zetten op den akkerbouw en veeteelt achterstellen omdat de vee teelt met export-moeilijkheden te maken heeft, maar negeert men bij al die be sprekingen, al die studies de eenvoudige waarheid, dat wij ons moeten blijven inschakelen in dien heirweg dan zijn alle offers tevergeefs gebracht. Voorstan ders van den gouden standaard meten breed uit de groote gevaren aan deva luatie verbonden, maar zij zien voorbij, dat het niet gaat om deflatie of om devaluatie, maar om den band met En geland, met Duitschland, kortom met alle landen, die historisch met ons ver bonden zijn, niet te verbreken. Steeds is voor ons land de tijd, dat wij Fransch gezind waren, een misere-tijd geweest 1 Sinds kort kan men het waarnemen: bijna alle menschen hebben regelmatig een goed humeur. Misschien en dat Is wel waarschijnlijk heeft de zon er schuld aan. Want hoe zouden wij op een stralende lentedag het voor elkaar krijgen om een issegrimmig boos gezicht te zetten De meeste menschen laten hun stem ming van het weer afhangen. Als de lucht er grauw en somber uitziet, dan nemen zij onwillekeurig ook een derge lijke stemming aan. Men kan bij wijze van spreken hun humeur van het gezicht lezen, zij zijn lusteloos, prik kelbaar en slecht geluimd. Een afscha duwing van de natuur. Men heeft het dit voorjaar wekenlang om zich heen kunnen waarnemen, eer de Meimaand met zonneschijn en warmte zijn intocht hield. Nu zijn wij blij met den grooten ommekeer. Allen hebben hun goed humeur terug gevonden. In ieder geval laat men zich gaarne aansteken door de vroolijkheid van zijn medemenschen. En zij, wier levensvreugde uit de oogen lacht, die het leven steeds van de zonnige kant zien en zelfs op de meest sombere dag een lachje te voorschijn kunnen too- veren dat zijn de echte levenskunste naars. En men moet hen eigenlijk dank baar zijn dat zij anderen, die minder veerkracht en optimisme in zich dragen, steeds weer worden aangetrokken door een vroolijken lach. Denken wij slechts aan het beroep. Daar is bijvoorbeeld collega Snijders. Snijders is zulk een man, die steeds een goede bui heeft. Vandaag door dezen grond, morgen door een andere. Mis schien heeft hij op weg naar kantoor toevallig een oude bekende gezien, of een nieuwe vriendschap gesloten en heeft hij voor dienzelfden avond nog een afspraakje gemaakt. Of liep hij een oude schoolvriend tegen het lijf. die hij in tien jaar niet meer gezien had en is van deze onverwachte vreugde totaal vervuld. Ook als er niets bijzonders is gebeurd, dan kijk Snijders, voordat hij met zijn werk begint, even uit het raam en zegt dan begeesterd„Jongens wat een schitterend weer vandaag echt om hard te werken Er zijn ook dagen, dat Snijders geen echte arbeidslust meebrengt. Dat heeft iedereen natuurlijk wel eens. En men kan verwachten, dat hij dan, zoodra men een half uurtje zwijgend gewerkt heeft, opeens hardop vraagt: „Is het nog steeds geen vijf uur Dan beginnen de anderen te lachen en er wordt opge merkt, dat men daar nog acht uur den tijd voor heeft Nu in dezen tijd van het jaar heeft ieder mensch een goede bui. De vreugde die de zon en de strakke blauwe hemel ons bereiden geven de droeve stem- ming geen gelegenheid naar voren te komen. Wij weten, dat wij deze dagen als een kostbaar geschenk moeten be schouwen en daarom zijn wij bereid, alles, wat ons in onze vreugde zou kun nen hinderen, met een milden lach op zij te schuiven. (Nadruk verboden) WERKVERRUIMING HET AMSTERDAMSCHE INITIATIEF. Het Amsterdamsche Gemeentebestuur heeft het initiatief genomen tot „een meer werk-actie". Tal van genoodigden waren in het Gemeentehuis tezamen ge komen... vertegenwoordigers van indu strie, uit het geheele Amsterdamsche bedrijfsleven en van de Pers teneinde gezamenlijk front te maken tegen de werkloosheid. Het genoemde Gemeente bestuur heeft een manifest tot de bur gerij gericht. Daarin komen de bekende maar ongetwijfelde logische klanken voor: „Daarnaast (het entemeeren van groote werken op initiatief van de Re geering) moet het van het grootste be lang worden geacht, dat ook de burgerij actief mee werkt aan de bestrijding van de werkloosheid. Reeds verleende een aantal burgers deze medewerking door dat zij bereid waren, zitting te nemen in een door Burgemeester en Wethou ders benoemde Commissie van Advies in zake bestrijding van de werkloosheid. Deze Commissie wenscht de aandacht te vestigen op het feit. dat vele burgers in staat zijn tot werkverruiming bij te dragen." ,,U kunt nog vandaag daaraan mede werken. Ziet in Uwe woning. Uwe werkplaats, Uw fabriek rond en besluit nog heden, dat noodige te doen ver richten, dat gij al lang, al te lang, hebt uitgesteld Elke arbeid, van welken omvang ook, is welkom Tracht zooveel mogelijk arbeiders in Uw bedrijf te plaatsen en schenkt daarbij aandacht aan de vele kunstenaars, die in moei lijkheden verkeeren. Laat geen middelen ongebruikt liggen, doch bevordert, dat deze aan het scheppen van werkgelegen heid ten goede komen. Maakt U bewust, dat uitbreiding van werkgelegenheid leidt tot verhooging van koopkracht en dat de geheele burgerij daarvan de vruchten zal plukken. Helpt mede den stoot te geven die ons uit den noodlot- tigen cirkelgang, welke tot steeds die- peren economischen neergang voert, kan leiden. Burgers van Amsterdam, staat schouder aan schouder in den strijd tegen de werkloosheid. Besluit nog heden tot die werkzaam heden, tot die vernieuwingen, tot die herstellingen, welke binnen het bereik van Uw beurs vallen en die U, om welke redenen dan ook. tot nu toe uit stelde Het zijn bekende woorden. Al langen tijd ging deze kreet uit van de zijde der particulieren. - Nu eerst van het ge meentebestuur van Amsterdam 1 Men kan dit zeer zeker waardeeren, maar wij vragen ons met steeds meer beklemming af: „Waarom nu die actie, in het zevende jaar van de crisis, die ook ons land teistert Heeft men dan steeds in den mist geleefd Verkeert ook onze Regeering nog in dien mist Wij hopen, dat de oproep zal inslaan. De particuliere kreet heeft misschien hier en daar een vonkje doen ontvlam men, tot een verterend vuur van energie, van menschenliefde is het niet gekomen. De beter-bedeelden houden de hand nog stijf op den geldbuidel. Men is bevreesd voor de toekomst en men doet mede aan hetgeen de armeren moeten doen, namelijk het zoo krachtig moger lijk versoberen. Het geldt ook hier: ..Goed voorbeeld doet goed volgen". Met woorden komt men er niet. Daden worden vereischt. Indien de Regeering nog heden besluit wij benutten de woorden van het Amsterdamsche gemeentebestuur om een actieve welvaartspolitiek te gaan voeren, dus bij de Nederlandsche be volking de hoop op een betere toekomst doet herleven, dan zullen velen hun nog ruim voorziene beurzen openen om mede te werken aan de door Amsterdam ge vraagde werkverruimingsactie. Maar hoevelen zullen niet worden teruggehouden door hun gedachte: „Waarom zouden wij zulks doen wij gaan nog verder den put in en ook ik moet zorgen voor den tijd, dat ik tot de paupers zal gaan behooren Zegt trouwens de Amsterdamsche burgervader niet hetzelfde! „Helpt mede den stoot te geven, die ons uit den noodlottigen cirkelgang, welke tot een steeds dieperen economischen neergang voert, kan leiden." Amsterdam rekent dus op een ver deren neergang, mits de burgerij niet helptMaar dat is toch een frase. De burgerij kan iets doen in verhouding tot hetgeen gedaan zal moeten worden, is deze hulp bovendien zeer gering. Wanneer door deze relatief geringe hulp mede een stoot zou kunnen worden gegeven om den vicieuzen cirkel te doen breken dan zegt de Amsterdamsche ge meenteraad dus feitelijk „Voert een actieve welvaartspolitiek: zonder deze gaan wij nog verder naar den afgrond". Dat is een verwijt aan onze Regee ring van groote. verstrekkende betee- kenis. Een verwijt, waarop Zij moet reageeren. Stel het geen dag meer uit. Excellenties... de nood is hoog ge stegen in het aan goederen en producten rijke Nederland. Hoort naar de wan- tragische Manifest van Nederlands hoop der burgerij... hoort naar het eerste burgervader. Voert een opbou wende economische politiek en geeft ons hoop. Zonder hoop herwinnen wij onze energie niet. Met gegronde hoop op een betere toekomst verricht het Nederlandsche volk wonderen. KERKNIEUWS. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorra. 10 uur ds. Wolfensberger en nam. 2 30 uur ds. de Bres. In de beide diensten maandelijksche schaalcollecte voorde Kerk. Ger. Kerk voorm. 10 uur en nam. uur dr. Veltenaar. Ger. Gem. voorm. 10 uur, nam. 2.30 en 's avonds 6.30 uur leeskerk. Vrije Ger. Gem. Voorm. 10 uur nam. 2.30 en 's avonds 6.30 uur leeskerk. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.20 en nam. 2.50 uur ds. Bus Ger. Kerk voorm. 10.30, nam. 3 uur en 's avonds 7 uur leeskerk. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. SGHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 30 en nam. 3 uur ds. de Haan. Ger. Gem. voorm 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. llerv. Kerk voorm. 10 30. ds. de Bres en nam. 3 uur leeskerk N.D. Ger. Gem. voorm. 10 30, nam. 3 en 's avonds 7 uur dhr Wijne te Oldebroek. STAVENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 uur ds. Kraaij. (Collecte Ziekenfonds) Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 6.30 uur leeskerk. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. Kraaij en nam. 3 uur Oud Ger. Gem. voorm 10.30, nam. 3 en 's avonds 6.30 ds. Lokhorst te Lunteren. OUQ-VOSSEMEER. Ned Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. van Eist. Collecte Ziekenfonds Ger. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm, 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk BURGERLIJKE STAND. Gem. THOLEN, van 15 t/m 21 Mei 1936. Geen inschrijvingen. Gem. POORTVLIET, over April 1930. GeborenGerard, Hendrik, z v, Geertruicla, llendrina van de Graal. Hermanus, Marinus, z. v. Gornelis. Marinus Uijl e. v. Gornelia Uijl. Overleden Willem, Karei, Franke 6 weken z. v. Jacobus, Franke e. v. Jannetje, Johanna van de Graaf. Gehuwd. Jacobus, Gornelis, Dorst jm. 29 j. te Tholen en Johanna, Kaatje, v. d. Slikke jd. 49 j. Gem. SGHERPENISSE, over April 1936. Geboren Joannes Jacobus z. v, L. Dane en M. T. Vinjé. Jacob David. z. v. A. S. HaTtog en J. v Hemert. Gehuwd J. M. Scherpenisse 28 j. en F. Bolier 26j.J.de Wilde 32 j. en N. L Poot 30 j. A. M. v. Haal'ten 26 j. en H. B. Kievit 23 j. G. M. La- rooij 28 j. en M. M. de Wilde 20 j. Gem. ST. MAARTENSDIJK over April 1936. Geboren Jozina Janny dochter van S. G. Muller eu L. M. Suurluiui. Marinus, Willem, zoon van A. Dane en N. A. op den Brouw. Eduard Ru- dolf, zoon van J. Hubbelmeijer en K. Timmermans. Martinus, zoon van H. Hendrikse en M. den Haan. Ondertrouwd Chr. Deurloo, jm. 23 j. en J. Kaashoek jd. 18 j. P. Noordijke jm. 25 j. en J. J. Hage jd. 17 j. G. G. Guequierre jm. 23 j. en J. C. van Gorsel. jd. 20 j. Getrouwd G. Moerland, jm. 29 j. en G. Ponse. jd. 27 j. Overleden G. Bolier 53 j. vr. van 1'. G. Manneke. L. de Korte 30. j. man van P. Barendse Cath. de Graal', 76 j. vr. vau G. Hage. Gem. STAVENISSE over April 1936 Geboren Johannes Pieler Ilubregt, z. v. H. J. Vermaas en M. P. van Eenennaam. Maria Gornelia d.v, 1. Wesdorp en M. J. Hage. GeiiuwdJ. Heijboer jm. 25 j. en P. J. Polappel jd. 23 j. M. K. Priem jm. 23 j. «:n H. C. Goedegebuure jd. 24 j. D. Ridderhof jm. 23 j. en J. L. Oeveren jd. 20 j. IngekomenP. Bazen van Sint Maartensdijk. H. van Iwaarden van Tholen. VertrokkenP. J. Polappel naar Sint Annaland. A. J. Leune naar Maassluis. D. Neele naar Tholen. Gem. ST. ANNALAND over April 1930. GeborenHendrik, z.v. W. Keur e.v. J. Chr. Heijboer. Leunlje Dina, d.v. J Flipse e.v. J. v. Vossen. Pieter Abraham, z.v L C. Vroegop e.v. M. J. den Engelsman. Maatje, d v. J. C. Elenbaas e.v. E. Leune. Maria, d.v. A. Hendrikse e.v. N. A Burgers' Marinus Jacob Adriaan, z.v. G. P. Elenbaas e.v. H. J. Bevelander. Cor- nelia Thona, d.v. D. Moerland e.v. M. Rijnberg. GehuwdJ. Quist, 23 j. jm. en A C. Elenbaas 23 j jd. P. Scherpe nisse, 26 j. jm. en H. P. Theunisse 23 j. jd. C Elenbaas, 25 j. jm. en K. van der Klooster 19 j. jd. M. K. Goudzwaard 31 j. jm. en W. M. Quist 25 j. jd. C. van den Boogaard 22 j. jm. en E. A. van Vossen 21 j. jd. Overleden Huibrecht Gaakeer77j. eebtg. van J. Theunisse. Adriana Maatje 3 j. d.v. J. Scherpenisse en N. J. Buis. MARKTBERICHTEN Zaterdag 16 Zondag 17 Maandag 18 Dinsdag 19 Woensdag 20 Donderdag 21 Vrijdag 22 THOLEN, 22 Mei 1930. Roomboter f 0.80 per pond. Boerenboter f0.75 Eieren f 2.50 per 100. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen. Mei Graden C. 15, 15.2 16, 16, 15.3 15, 14,1 Ondertrouwd A. DUINE Ad. en M. VOS MATIId. Oud-Vossemeer, 20 Mei 1936. Zeer getroffen door de vele blijken van belangstelling onder vonden bij onze 50-jarige echt- vereeniging resp. huwelijk be luigen wij onzen hartelijken dank. 45529 M. K. DE WILDE. D. DE WILDE-Roggeband. D. A. DROOGERS. J. C. DROOGERS-de Wilde. Oud-Vosserneer, Mei 1936. ??eem die zervuwprikke- ling weg en na 'n kwar tier.». weg is de pijn I Dat wonder voltrekken 1 of 2 Volgens recept von Apotheker Dumont

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1936 | | pagina 3