a -1VOKOL Zomer sproeten SPRUTOL Jtfooto u;tite tonden. THOLEN, 22 Mei 1936. De P. V. „De trouwe Duit", hield op Zaterdag '16 Mei een wedvlucht van Mons (B.), afstand 121 km. De prijzen werden behaald als volgt G. Baaij Nz. 1, 4.7, 13,21,27 en 33. A. Wagemaker, 2,15,24, 28,30 en 31. A.de Jonge, 3. G. Ha ver mans 5 en 6. Ghr. de Korte, 8 en 10. Jac. Baaij Pz. 9, 14 en 22. J. Vermeij, 11 en 19. L. Laban, 12. J. Knuist, 10 en 32. L. M. de Heer. 17. A Baaij, 18. 1). Jansen 20 en 29 J. Berrevoets 23. C. van Luijk, 25 G. Baaij Pz. 20 In concours 99 duiven. Gelost 12 uur. Eerste duif 1.48.27. Laatste prijs winnende duif', 2.50.33. Uitslag van de WedvluchtNoyn van de luchtpost Tholen. Afstand 240 K.M. A. Rijnberg I, 4, B. Schot 3,5, 0, 9, M. van Nooit 7 en O verduif, M Schot 8, P. van Beers 10. Gelost 8 uur. Aankomst le duif 11, 27, 39. Aankomst laatste duif 12, 34, 2. De luchtbeschermingsoefening. Zaterdag jl. werd o.m. in ons ge west een 'luchtbeschermingsoefening gehouden, die in alle opzichten is geslaagd. Zeeland heeft aan de andere streken waar dergelijke oefeningen zijn ge houden epn beschamend voorbeeld gegeven. 'De nachtoefeuing is zeer goed geslaagd. Overal was de ver duistering zeer goed te noemen. Vooral het eiland Tholen heeft een goed figuur geslagen. Toen op de verschillende plaatsen het alarm tegen luchtgevaar had geklonken, waren spoedig alle menschen die de een of andere functie bij werkelijk gevaar hebben te vervullen, op hun posten, terwijl alle lichten werden gedoofd. De centrale post was gevestigd in het kantoor vari de waterleiding, waar ir. C. Wagtho, het hoofd van den Thoolschen dienst, die telefonisch met verschillende posten in verbinding stond. Zoo was o.m. de post op den Thoolschen toren telefonisch ver bonden. Eerst Iaat in den avond zoo onge veer ruim half elf werd van den toren gemeld dat er een vliegtuig in aan komst was en even later werd er een licht kogel geworpen, die de beteeken is had dat er een bom was gevallen. Ook verscheen er een vliegtuig boven Stavenisse en dat is het eenigste dat de Thoolsche eilanders van bommen- werpende vliegtuigen hebben gehoord. Natuurlijk is er geen tijd geweest om te trachten ook de andereplaat sen op ons eiland te vinden. De ver schillende diensten zijn hier uitgerukt, brandweer, ontruimingsdienst, ont- smettingsdienst, geneeskundige dienst en alles was in orde, zooals het overal is geweest. Vooral de brandweer is al zeer goed georganiseerd. En een woord van dank mag zeker worden gebracht aan allen die op belanglooze wijzGk Zaterdag hebben medegewerkt., Op het Zangconcours te Wijk bij Heusden behaalde bet Thoolsche Mannen- en Dameskoor de eerste prijs in de 3e afdeeling. Alweer het sigarettenpapier. Sigarettenpapier schijnt een heel smokkelai tikel te zijn geworden, over al in den lande wordt het gesmok kelde goedje door ambtenaren aan geslagen en in beslag genomen, daar het een artikel is waarvan de staat eerst het zijne wil hebben vooraleer het een kooper vindt Zoo kwamen de ambtenaren alhier op zeer toevallige wijze er achter dat ook hier dergelijk goedje, zonder dat belasting was betaald, werd verkocht. Met behulp van de gemeentepolitie werden een paar huiszoekingen ver richt. Er werden slechts een paar kleine partijtjes in beslag genomen, o.m. Lij den sigarenhandelaar J. Q. in de Kerkstraat, bij 13. R. winkelier op de kade en hij J. M. aan de Voor stad. Procesverbaal is opgemaakt. Een waarschuwing voor anderen, daar het dure zaakjes zijn. Een mooi geschenk Vorige week is in de etalage van firma J. M. G. Pot een wandbord tentoongesteld, dat veler belangstel ling heeft getrokken. Het 100-jarig bestaan dal de Nuts- spaarband alhier het vorig jaar mocht vieren bracht de heer Ghr. Eindhout op de gedachte de Spaarbank een blijvend aandenken aan te bieden en uit dat idee is het mooie wandbord ontstaan. Hoog l meter en breed 70 cm. ge vat in een zwaren eiken lijst vormt het geheel een mooi staaltje van huisvlijt. Links zien we hel jaartal 1835 in gelegd met een lichte houtsoort, als het ware demonstreerend dat het hier het vei leden betreft tegenover het jaartal 1935 dat spre kender in donker eikenhout uitkomt. Over liet geheel de zon die de Mij. tot nut van 't algemeen bestraalt, welk opschrift de naam afd. spaarbank overkoepelt, waarop steunt de spaar- bus. Een opgaande beuk met vruchten waarop en waai onder eenige eek hoorns als symbool van spaarzaamheid en daaronder de oude Zeeuwsche spreuk „Spaere doel vergaeien". Op de onderste takken van de beuk rusten de naamborden waarop de commisarissen en boekhouder zijn vermeld. Zoo staat Ier linkerzijde. L. K. van Dijk voorzitter, I B Dek ker kassier, P. J. Blaas boekhouder, ter rechterzijde de oveiigu commis sarissen G. Amsiug, P. M. v. d. Bioek, P .1 Duinker, W Móet ker, G. Wagtho. Üe vervaardiger gebruikte zeven soorten hout als symbool dat de spaarbank bestaat uii inleggers van verschillende stand en dus een bonte familie vormende. Dinsdag bood de heer Lindhout dit zeker waardevolle geschenk op de vergadering van Commissarissen aan de spaarbank aan, waarbij de heer L. K. van Dijk den vervaardiger har telijk dank bracht. Een dank die de heer Lindhout wel toekomt, daar het geheele bord is ingelegd en er meer dan duizend stukjes hout zijn gebruikt voor dit inlegwerk, waaronder stukjes van 1 mm. dikte en sommige slechts eenigo mm. breed zijn. Het hord heeft een eereplaats in het spaarbankgebouw gekregen. Volgens in ons nummer voor- komende advertentie wilt men trach ten alhier op te richten een reisver- eeniging. P. VAN DUKE. f Poortvliet. Op ruim 74-jarigen leef tijd is alhier Zondag j. 1. overleden P. van Dijke, rustend gem. veld wachter. Zeer velen volgden de lijkbaar, toen 20 dezer de teraardebestelling plaats had. Aan de groeve voerde het eerst burgemeester Donkers het woord, die o. m. zegde dat het hem een groote behoefte was om voor het laatst een groet en een woord van hulde te brengen aan den overleden, oud gemeenteveldwachter en hiermede levens een woord van dankbaarheid te spreken jegens zijn gedanen arbeid voor de gemeenteen andere openba re lichamen. Spr. sprak namens Burg. en Weth., den Raad, het waterschapsbe- bestuur, het Alg. armbest. een woord van oprechte deelneming aan de wed. en de kinderen ,die een zorgzame en liefhebbende chtg enootenvade door dit verscheiden smartelijke en onherstelbaar zijne getroffen. God schenke hen den troost en de kracht om in den geloove het hun opgelegde kruis berustend le dragen. In den breede ging 8pr. nog na met welk een ijver de overledene steeds zijn taak vervulde en hoe het dezen nooit te veel was om zijn plicht te doen. Met een, zoo rust dan uw stof in vrede besloot de burgemeester. Spr. richtte zich nog tot de kinderen die hij gedachtig maakte op het woord bidt en werkt gelijk uw vader gedaan heeft en gij zult de schoonste vruchten plukken. Ds. Vreugdenhil, Ger. predikant te Oud-Vossemeer sprak namens de Ger. Kerk en wees er op dat deze geopendegroeve weereen roepstem is. De oudste zoon van den over ledene dankte voor de laatste eer zijn vader bewezen. M. HAGE Jz. f *Scherpenisse. Op ruim 68-jarigen leeftijd overleed Vrijdag jl. alhier de heer M. Hage Jz. in leven ontv. grif fier van het Gal. waterschap, polder den Houwer en secr Penn. O. V.T. De teraardebestelling waarvoor zeer veel belangstelling was, had Dinsdag jl. plaats. Een groote stoet familieleden en belangstellenden begeleidde den droe ven stoet naar de begraafplaats. Aan de geopende groeve werd het woord gevoerd door den heer D. W. Klompe, voorzitter van O.V.T., die naar voren bracht al hetgeen de overledene eerst als schatter, daarna als secr. penn. voor de maatschappij had verricht. Onder de belangstellende merkten wij o.m. op burgemeester Klos, be sturen van O. V. T., cal. waterschap en polder den Houwer. Met den heer Hage is iemand heen gegaan die steeds met nauwgezetheid zijn plicht vervulde. -- Door den Burgemeester zijn een twintigtal ingezetenen aangezocht om een vereeniging op te richten voor luchtbescherming. SINT MAARTENSDIJK De postduiven- vereen. „de Zwaluw" hield '17 Mei een wedvlucht uit Noyon( F) afstand 247 K.M. Lossing gescheidde om 8 uur met onsten wind. Uitslag als volgt: M. Deurloo '1B. Suurland 2, 7, 19; M. J. Steketee 3, 6, 16, 18; G. Lindhout 4, 9, 10, 14, 17; D. de "VVilde 5. 15; G. Priem 8, 13; G. Au-» driesse 18; J. Bevelander 1, 2; Iz. van Bezooijen 20; Aankomst eerste duif 11 uur 33 min 35 sec., laatste duif 12 u 34 min. 1 sec. verdwijnen spoedig door een pot Bij alle drogisten. 144 45527 '10 STAVENISSE De alhier gehouden collecte voor de reclasseering heeft opgebracht f 27.25, Alhier is beroepen als predikant bij de N. H. Gemeente de heer H. K. van Wingerden, cand. te Go- rinchem. ST. ANNALAND. Bevolking. Ingekomen G. M. Geluk en gezin van St. Maartensdijk. A. J. Geluk en echtgenoote, van Bennekom. P. J. Potappel van Stavenisse. M. Pleune van Uud Vossemeer. A. Dake van St. Maartensdijk. M. Geluk van Voor burg. L. Hage van Oud Vossemeer. Naar elders vertrokken. A. Vroegop Gunst naar Kerkwerve en J van Dijke en echtgenoote naar Burgch. De muziekvereeniging „Accele- rando" alhier behaalde bij het op Hemelvaartsdag gehouden muziek- coecours te Dinteloord een eersten prijs in de eerste afdeeling. OUD VOSSEMEER De P. 0. T. „De Zwaluw" hield een wedvlucht uit Noyon De uitslag was: J. B. Tholenaar 1,2 en 10. P. v. Driel 3, 5 en 12. B. M. Daane 4 en 0 J. Vaders 6. A. v. Treijen 7. J. Verhees 8 en 13. W. v. Dorst 11. C. Plandsoen '14. G. Hoek 15. De collecte voor het Reclas seeringswerk bracht f 21.67 op. Ge zien de breed opgezette reclame voor die collecte is de opbrengst niet groot. O. V. G. I speelde op de Raaij- berg te Bergen op Zoom tegen een D. S. B. O. combinatie uit het 2e en 3e elfal en won met 102. OEFENING LUCHTBESCHERMING. De Gommissaris der Koningin heeft aan de burgemeesters der gemeenten in Zeeland het volgende schrijven gerich t Het is mij een aangename taak, U mijn dank te betuigen voor de me dewerking, door U verleend bij de op 16 dezer gehouden algemeene oe fening in de luchtbescherming. Ik verzoek U tevens, dezen dank over te brengen aan het hoofd van den luchtbeschermingsdienst in Uwe ge meente en aan h,et met dezen dienst verbonden personeel. Tot mijne groote voldoening mocht ik ook van aanwezige deskundige autoriteiten vernemen, dat deze oefe ning in elk opzicht geslaagd kan heeten. Persoonlijk kon ik mij vanuit het avoudvliegtuig er van overtuigen, dat de verduistering dezer Provincie bijna volkomen was. In dit opzicht, valt derhalve ook de medewerking der bevolking te loven en met vol doening wensch ik dit in het bijzon der tegenover U te constateeren. Bijdragen ingevolge de wegenbelasting verordening ZEELAND. Ged. Staten hebben de bijdragen bedoeld in art. 9 der Wegenbelasting- verordening Zeeland in verband met de Motorrijtuigenbelastingwet met inachtneming van het Wegenonder- houdsbesluil, over het onderhoudsjaar 1935 o.a. vastgesteld Aan de gemeente Tholen voor den weg Tholen—Oud-Vossemeer f98; aan het waterschap Sint Annaland voor den weg Oud-VossemeerSint Annaland f 174. CRISISPUBLICATIE. Verkoopprijzen melk. In de Nederlandsche Staatscourant is het besluit afgekondigd dat met ingang van 17 Mei de minimumver koopprijzen voor consumpliemelk zijn vastgesteld op 9 cent per liter voor de gemeenten: Goes, Kloetinge en Zierikzee. 8 cent per liter voor de gemeenten: Axel, Graauw, Hoek, Hontenisse, Hulst, St.-Jansteen, Osseuisse, Schore, Heinkenszaud, Kruiningen, Ierseke, St. Maartensdijk,Nieuwerkerk, Noord- welle, Renesse, Haamstede, Burgh, Brouwershaven. Het is dus verboden in deze ge meenten afgehaalde of bezorgde melk beneden dé gestelde minimum prijzen te v.erkoopen. Op het ontduiken van dit voor schrift, ook door het eventueel geven van overmaat of eenigerlei toegift, zal streng worden gelet. 26 De melksteun verlaagd. De minister van Landbouw, zoo wordl van bevoegde zijde vernomen heeft besloten met ingang van 17 Mei a.s. voor de komende zomer maanden den toeslag over de tot zuivel en melkproducten verwerkte melk te verlagen van 2.56 cent tot 2.40 cent per k.g. melk met 3.2 pet. vetgehalte. Overwogen zal worden om, wan neer de beschikbare fondsen dit toelaten, den toeslag in de winter maanden wederom op een hooger peil te brengen. Door een zoodanige regeling zal ook door middel van de uitkeering hel verschil tusschen den zomerprijs en den winterprijs der melk worden geaccentueerd. De steunverleening aan de Burgerwachten. De minister van binnenlandsche zaken heeft aan de burgemeesters en aan de burgerwachten een circu laire gericht, waarin hij hun meede- deelt, dat, behoudens enkele wijzi gingen, de steuverleening aan de burgerwachten, onderscheidenlijk ac tieve of rustende, voor wat betreft verstrekking van patronen voor schietoefeningen, oefeningsgelden en onderhoudsgelden voor de „rustend" verklaarde burgerwachten, in 1936 naar dezelfde regelen zal plaats heb- als in 1935. Bedoelde wijzigingen bestaan hier in, dat voor elk gewapend lid 5 pa tronen minder zullen worden ver strekt dan in '1935 en voorts, dat ten behoeve van kringschietwedstrijden geen extra patronen en evenmin sub sidies worden verleend. Muggenplaag op tien Afsluitdijk. Wanneer men over den Afsluitdijk komt, dan ontwaart men daar op voorjaar- en zomerdagen legioenen muggen. In warme perioden zijn de aantallen zóó geweldig, dat het een ware plaag wordt voor fietsers, auto mobilisten en wandelaars. Vrijdag was het weer erg. Overal moesten de auto's tijdelijk hun reis onderbroken. In wolken zooals nog nimmer te voren is waargenomen, hingen de muggen boven de afsluit dijk. 'Van alles wordt geprobeerd om de muggen uit de radiateuropeningen te houden, maar na enkele kilometers rijden zitten deze reeds vol. Het water wordt geregeld tot kookpunt gebracht doordat de luchtkoeling niet function- neert. Als stoomende locomotieven trekken de wagens met lossen radia- teurdop over den afsluitdijk tot, als een oase in de woestijn, een tank station bereikt is, waar men van binnen de motorkop uit onder luchtdruk de resten riaar huiten drijft. Horrengaas, waarmede vele auto's Vrijdag getooid ware, helpt niet af doende als het vlak tegen den radiateur is aangebracht, want in een minimum van tijd is dit zoodanig met muggen bezet, dat ook daar geen vierkante milimeter opening voor luchtkoeling meer aanwezig is. Op de nummerborden aan de voor zijde der wagens is geen cijfer meer te ontdekken. Alles, ook koplampen en voorruiten, is bezet met een dikke muggen brij. Den automobilist, die met warm weer den Afsluitdijk moet passeeren, wordt aangeraden, een schuin tegen den radiateur opstaand raam van hor rengaas op den wagen te monteeren. Hij houdt op deze wijze zijn radiateur wel niet volkomen, doch toch grooten- deels vrij van muggen, terwijl, als het raam bezet is, langs de zijkanten de lucht gelegenheid heeft haar afkoe lende taak te vervullen. Hoewel de plaag vorige jaren reeds hinderlijk was, moethet aantal muggen <iit jaar dat van vorige jaren met milliarden overtreffen. De wetenschap zal zich ongetwijfeld met het probleem van de aanwezig heid en de onrustbarende uitbreiding van een in Nederland weinig bekende muggenfamilie bezighouden. Meneer de financieele expert. Ruim drie jaar geleden wandelde een keurig uitziende jongeman op het perron van een klein Belgisch station netje. De stationschef, geïmponeerd door het welgesteld uiterlijk van den reiziger en door de vele etiketten van internationale hotels, waarmee, zijn groote koffer was beplakt, maak te 'n praatje met den jeugdigen Hol lander. Van 'n praatje over de slechte tijden bracht hij het gesprek op hel onderwerp „spuculaties" en "geld als water verdienen", schrijft Het Volk. De jongeman deed zich voor als een groot zakenman en een financieel expert, die op gemakkelijke wijze geld wist te verdienen. Zijn verhaal, dat hij in relatie stond met de groot ste bankiers ter wereld, maakte in druk en de Belgisch stationschef toon de zich niet alkeerig van een zoel winstje. Op bet gespiek volgde een drukke correspondentie de Holland- sche meneer schreef op briefpapier vaneen beroemd Amsterdamsch hotel en ook dit maakte weer diepen indruk op den eenvoudigen Belg. Tenslotte zond deze laatste '10.000 frs., waar voor hij een „certificaat" kreeg. Langen tijd hoorde de chef niets en van het „veertienvoudigen" van zijn spaarduitjes was nog niets ge komen, tenslotte won de man infor maties in en het bleek, dat de Am sterdammer niet in het voorname hoofdstedelijke hotel woonde, doch in het zeer eenvoudige rijkshotel aan de Weteringschans, aldaar. Hij was nl. veroordeeld tot drie jaar gevan genisstraf, omdat hij gepoogd had valsche aandeelen aan den man te brengen. Dezer dagen stond de jongeman terecht wegens oplichting van den Belgischen stationschef. Verdachte toonde geen moment berouwhij hield vol te goeder trouw te zijn ge weest en den chef de gelegenheid te hebben willen geven, om wat te ver dienen. De officier vroeg zes maanden ge vangenisstraf. -DQ0S.20CT. TUBE 4-0 EN 60 CT. 276 45528 Vriendschap tussen muis en gevangene. In een cel van de strafgevangenis te 's Hertogenbosch zit een der be ruchte leden van het Ossche misda- digersgilde, A. li. uit Eindhoven bijgenaamd De Saai, te wachten op zijn vonnis. Kort geleden heeft hij in de stilte zijner gevangenschap een metgezel gekregen, meldt de N. Rt. Gt Een muisje is op een onverwacht oogen- blik binnen geslopen en aan dat beest je heeft de steenharde kerel van weleer nu zijn liefde en toewijding verpand. Het beestje eet de brood kruimeltjes uit zijn baud en geeft hem wat speelsche afleiding in zijn wrokkend bestaan. Het is ot hij er een ander mensch door wordt. Nu doet zich echter de moeilijk heid voor, dat de Saai hedeu wegens moord te Hoensbroek voor de recht bank te Maastricht moet terecht staan en dan wordt hij waarschijnlijk „over geplaatst naar Leeuwarden. Moe! men hem nu van zijn troost en ont spanning berooven De gevangenisdirectie heeft beslo ten van neen. Hij kreeg de toezeg ging, dat als hij zich voortdurend goed gedraagt het muisje de reis mede naar Kriesland's hoofdstad zal mogen ondernemen. Gangster tot 60 jaar gevangenis straf veroordeeld. In den Amerikaanschen staat Washington is de ganster Wiiliam Mahon veroordeeld tot 60 jaar gevan genisstraf. De man was betrokken bij de ont voering van den 9-jarigen George Weyerhauser, erfgenaam van vele milloenen. Hij vroeg een losprijs van 200.000 dollar voor het knaapje. Het gelukte de politie hem j.l. Don derdag te San Francisco te arrestee ren. De man bekende schuld, waarna de veroordeeling onmiddelijk volgde. De verstrekking van blikvleesch. Een deputatie van de besturen van den Ned. Slagershond en den B. K Hanzebond van Slagerspatroons heb ben op een audiëntie bij den ministel van Sociale Zaken gevraagd, of nu de versch vleesch-distributie van dt' baan is, wijl met blikvleesch word' begonnen, of de distributie van blik vleesch via de slagers zou loopen eu of de minister er in mede wild!

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1936 | | pagina 2