AARIN OPGENOMEN OE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT ^BUITENLAP NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN Vrijdag 22 Mei 1936. No. 21 Drie en vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. 1NTERC. 16 - POSTREK. 1043 )e Zon. ik THOOLSCHE COURANT )it blad verschijnt eiken rijdag. Prijs per kwartaal 0,80; met Geïllustreerd ondagsblad ƒ1,37®, franco er post f 1,65 -f '15 ct. isp. kosten. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. De Noordelijke Volken, waartoe ook ij behooren worden zeer sterk be- ïvloed door het klimaat. Wij zijn som- :r en teruggetrokken, wanneer de wind I oedend giert en zware regenbuien eerkletteren dat hooren en zien ver- aat. Wij zijn neergedrukt, wanneer de lodgrauwe lucht alles met een melan- ïoliek waas bedekt en wij zijn niet te cnieten als de barometer staag blijft alen. Doch hoe geheel anders wordt dit lies, wanneer de zon haar opwekkende pralen naar ons heen schiet. Tenminste i de intensiteit, waarin wij die hier ormaal kennen kalm, rustig en be- oorlijk. Anders dan in de tropen, 'aar men de ons allen-heilbrengster be- telt met de „koperenploert" wat niet ewijst, dat men haar erg waardeert. In de Noordelijke regionen is de zon :hter verkwikkend. Zij brengt „leven de brouwerij." De dames trekken un donkere" en zware kleeding uit en ertoonen zich in hun vlinderachtige Q ostuumpjes, die voor ons mannen, een errukking voor het oog is. De mar- iezen worden weer aan de ramen ge- angen en geven aan het anders zoo :ntonige straat-aspect een bonte vari- tie. Parasols verschijnen in de tuintjes n 's avonds ziet men de huisgenooten die tuintjes zitten. Het is de tijd, waarop de bedrijvig- id terugloopt en waar weer andere itegorien nijvere menschen hun brood unnen verdienen. Zij, die het hebben oeten van de reizenden van hen, PI, ie uittrekken, uitzwermen, al komen elen 's avonds weer in het eigen huis - *ug. Alles maakt zich op om de komende asten te kunnen ontvangen. Men is in volle voorbereiding. De zon immers daar, de zon die lokt, die ons it de huizen roept en waarvoor alles in e Noordelijke landen wijkt. In Sche uringen is de persconferentie weer ge- ouden. Het eerste teeken van de omende seizoensdrukte. Op die pers- onferentie ontvouwt de Directie van :t Zeebad Scheveningen haar plannen, /len voelt zich verjongt; het mondaine ven met zijn geneugten en tevens met jn gebreken gaat weer beginnen. Nog ikele weken en onze eerste badplaats emelt van badgasten, tenminste, wan- het buitenland geen belemmerende aatregelen neemt. Wanneer de reis- elasting maar niet wordt aangenomen, pdat repressailles wegblijven. Men is vol moed. Er komen veel attracties bij. Ten srste een Luna-park verder een utine-Palace, waar het wrak van de utine, het goudschip zal worden be- >cht, 1.200 M. onder zee Wanneer men geen hazardspelen ag organiseeren, drommen Neder- nders trekken alleen hiervoor naar de nitenlandsche badplaatsen dan moet en ten minste de gedachte daaraan veeken. Wat kan de fantasie niet :ter prikkelen dan de Lutine-goudschat oor ogen te tooveren, tenminste voor en, die destijds geen Lutine-aandeelen ebben gekocht, en nu hun geld zoo >ed als kwijt zijn. De eenige methode voor een vacantie- ird „sfeer" kweeken. Zonder sfeer teikt men niets, de prijzen zijn laag houden tenminste in vergelijking met :n bij ons bestaanden levensstandaard de hooge lasten, waaronder het >tel-, café- en restaurantbedrijf zucht. Hotel Rauch, geheel gemoderniseerd in men reeds voor 4.50 per dag, vol nsion, vlak aan zee gelegen, terecht, de goede maaltijden inbegrepen. Vermoedelijk zullen de lagere prijzen 'er het geheele land gaan gelden. Men •grijpt, dat niemand meer genegen is i de dalende inkomsten en bij de be lande mentaliteit hooge prijzen te be ien. Men trekt met auto's met reis- agens (waardoor men op hotelkosten aart) op de fiets het land door en len nemen hun eigen proviand, mede. echts wanneer billijkheid en gezellig heid zich aan elkaar paren, kan bezoek worden verwacht. Ook wanneer vol doende propaganda wordt gemaakt. Met die feiten moet men rekening houden, of men het wil of niet. Houdt men er geen rekening mede, dan komt men bedrogen uit. Zorgt voor vermaken, die overeenkomen met de bestaande mentaliteit, zorgt voor prijzen, die bij den huidigen inkomsten-standaard pas sen en geeft service, want zonder service bereikt men in den tegenwoordigen tijd niet veel. Het publiek is veeleischend tegenwoordig en dit is de schuld van het bedrijfsleven, dat ter wille van de onderlinge felle concurrentie aan dit publiek te veel heeft willen geven het schromelijk heeft verwend. Eerst geleidelijk kan hierin verandering ko men. Grooteren eenvoud, maar een toe nemende service. Men heeft dit laatste liever dan overdreven maaltijden en niet meer in het kader passende luxe a i Èjf i Sir Henry Deterding ver rast ons land ten tweede male De Indische begrooting zonder herstemming in de Eerste Kamer aangenomen. Vice-Admiraal Fock neemt afscheid van den Raad voor de Scheepvaart. Het Con_ gres van de Liberale Staats partij de Vrijheidsbond te Utrecht. Onlangs maakten wij in een onzer overzichten melding van de vorstelijke schenkingen van Sir Henry Deterding aan musea te Rotterdam en Den Haag. Velen zullen het toen wel vreemd gevonden hebben, dal het Rijksmu seum te Amsterdam niet in die schen kingen heeft gedeeld. Wie echter dit gemeend en ook gezegd hebben, zijn wel heel erg in 't ongelijk gesteld, want nog is kunstminnend Nederland niet uitgepraat over de prachtige werken van Jan Steen, Van den Ca- pelle, enz., of opnieuw heeft een kostbaar geschenkt, dit keer aan het Rijksmuseum de harten der liefheb bers van oude schilderijen met bewon dering en dankbaarheid vervuld. Een der mooiste en oorspronkelijkste werken van Van der Meer en een niet minder mooidoek van Van Ostade, is dit museum door de gulheid van Sir Henry rijker geworden. Bovendien is het Rijksmuseum nog een 20-tal doeken van Fransche, Italiaansche en Hollandsche meesters in 't vooruitzicht gesteld, slechts onder de voorwaarde, dat deze werken tijdens het leven van Deterding op zijn buiten, nabij Londen zullen verblijven. Een voorwaarde derhalve, waarmee de directie van Amsterdam's beroemde museum wel aecoord zal kunnen gaan! De debatten in de Eerste Kamer aangaande de Indische begrooting, hebben geen nieuwe gezichtspunten geopend. De instelling van een „Im periaal orgaan", waarvoor o. a. de liberale commissie Wendelaar-De Vries in haar ontwerp grondwets herziening heeft geijverd, is in den vorm van het probleem Rijksparle- ment of Rijksraad in de Kamer te berde gebracht. Verscheidene leden voerden een warm pleidooi voor een dergelijk instituut, terwijl anderen, o.a. het sociaal-democratische lid Mendels, er groote bezwaren aan ver bonden achtten. Vooralsnog is deze laatste categorie in het gelijk gesteld, want voorhands is de Rijksraad af gewezen. „In zijn antwoord op de leden welke een sterkere bewapening voor lndië eischten, wees de Minister van Defensie ad interim. Dr. Golijn, erop, dat de gevechtskracht van onze ma rine op dit oogenblik grooter is dan ze ooit geweest is. Evenwel maakte de Minister hierbij dit voorbehoud: „Aangenomen, dat al het materiaal ook bemand is." Weliswaar zijn in dit verband al versoheidene maatre gelen genomen, maar de vraag blijft bestaan of daarvan voldoende invloed ten goede zal uilgaan. Interessant was ook Minister Colijn'smededeeling, dat hij bezig was „een geheel nieuw systeem voor de salarieering van het personeel op te zetten." De Minister besloot zijn uiteenzet ting met een woord van hulde aan den in September aftredenden Gou verneur-Generaal De Jonge, welke zijn taak op zulk een uitnemende wijze vervule heeft. Daarna werd de begrooting zonder stemming aangenomen. Onder zeer groote belangstelling heeft deze week de gepensioneerd Vice-Admiraal C. Fock afscheid geno men van den Raad van de Scheepvaart, waarvan hij gedurende negen jaren het inspecteur-generaalschap heeft bekleed. Uit de verschillende rede voeringen welke zijn gehouden, is wel heel duidelijk gebleken, hoezeer dit instituut tegenwoordig gewaar deerd wordt en hieraan is de heer Foch in niet geringe mate schuldig! Namens het college van den Raad voor de Scheepvaart heeft Prof. Dr. B. M. Taverne den aftredende met enkele hartelijke woorden toegespro ken. Deze herinnerde er in zijn toe spraak aan, dat er in de negen jaren, gedurende welke de heer Fock het ambt, waaruit hij thans scheiden gaat, heeft waargenomen, veel is gebeurd. Ook wat den Raad betreft hebben zich ir. den beginne kleine wrijvingen voorgedaan. Daarna was de samenwerking tus schen den Raad en den heer Fock hartelijk en goed, hetgeen van invloed is geweest op het werk van dit college. Tegenwoordig zijn de uitspraken van den Raad zoo ingerichtaldus Prof. Taverne dat het oordeel over scheeprampen van het hoofd der scheepsvaartsinspectie in deze uitspra ken wordt vastgelegd. Voor deze aangename en vrucht bare samenwerking zeide Prof. Ta verne den heer Fock dank, de hoop uitsprekend, dat de herinnering aan den Raad hem zoo aangenaam zullen zijn geweest, dat zij hem nog lang zullen bijblijven. Zaterdag en Zondag heeft de Libe rale Staatspartij De Vrijheidsbond de algemeene vergadering te Utrecht ge houden. Toen de voorzitter van den Vrijheidsbond, Mr W. C. Wendelaar zijn rede aanving, was de groote standzaal van het Jaarbeursgebouw tot de laatste plaats bezet. Uitvoerig schetste spreker de poli tieke situatie van het oogenblik welke nu niet bepaald rooskleurig genoemd mag worden. De heer Wendelaar meende, dat dit zijn oorzaak vond in hel feit, dat ons land niet liberaal geregeerd wordt. Ware dit wel het geval geweest, dan zou de politieke situatie er op dit oogenblik heel an ders uitgezien hebben! Als hoofdvoorwaarde om tot betere toestanden te komen, noemde hij; vertrouwen in het bedrijfsleven; ver mindering van belasting instede van verzwaring en tenslotte onthouding van den Staat van rechtstreeksc.be inmenging in het bedrijfsleven. Na nog enkele andere problemen behandeld te hebben, besloot spreker zijn redevoering met de leuze: Vrijheid zonder gehoorzaamheid is verwarring. Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij. TUINKALENDER. Moestuin en gazon. Terwijl stamsperzieboonen al 'n dag of tien eerder konden worden gelegd, stelt het warme voorjaarsweer ons nu in de gelegenheid, behalve de stamsnijboonen, ook de stoksnij- boonen en stoksperzieboonen te leg gen snijboonen 3 of 4, en sperzie- boonen 4 of 5 in een halven cirkel rond de staak, natuurlijk niet aan die zijde waar gelooper. wordt. Een boon moet snel boven den grond kunnen komen, mag dus niet diep worden gelegd, en om haar natuur lijke groeiwijze te bevorden, worden de boonen om zoo te zeggen „op hun kant" gelegd, met het oog (in de holle zijde) naar beneden, dus de ronde zijde naar boven. Perzik- en pruimeboomen zijn hier en daar al weer aangetast door blad luis, hetgeen we dadelijk kunnen merken aan het omkrullen der jonge blaadjes. Sproeien met een oplossing van 10 gram zuivere nicotine en 85 gram gele zeep op tien liter water helpt in den regel afdoende'n ander sproeimiddel is een oplossing van 75 gram spiritus en 250 gram gele zeep op 10 liter water, of soms alleen ook 250 gram zeep op 10 liter water. Het sproeien mag alleen gebeuren na zonsondergang; voor lage hoornen kan met een fijne gieter worden volstaan voor zoover de takken moei lijk zijn te hereiken moet een spuit worden gebruikt. Voor het uitzetten van tomaten- en komkornmerplanteu, benevens dahliastekken, is het nu ook tijd. Daarover in ons volgens nummer uitvoeriger. Let vooral op het gazon Het moet in dezen tijd van het jaar zeker 1 of 2 maal worden ge knipt. Elk gazon is samengesteld uit diverse grassoortenjuist door het kort houden kunnen de wilde soorten de betere grassen niet over woekeren. Ook het groeien van on kruid en mosvorming worden door geregeld knippen tegengegaan. Een prachtig grasperk kan worden ver kregen door toepassing var. kunstmest in korrelvorm (b.v. A. S. F. korrels). Dit wordt gedurende den zomer 1 maal per maand uitgestrooid, steeds tegen den avond, en alleen dan, wan- neer het gras droog is. De zitting van den Volken bondsraad verdaagd. De tegenstanders van het geweld leggen het loodje. Kabi netsveranderingen in Oosten rijk en Polen. Mussolini verheugt zich in de gunst van den hoogen adel. De zitting van den Volkenbondsraad behoort weer tot het verleden. Belangrijke besluiten werden er niet genomen, of het moesten de besluiten van verdaging zijn. En het is niet eens meer mogelijk, daarover vertoornd te zijn. De waarheid is deze, dat niemand meer vermag aan te geven, wat men anders had kun nen doen. De waarheid is, dat men in de lange.jaren van waan en in trige de krachten van het geweld even sterk heeft laten worden, als de krachten van de tegenstanders van het geweld. Thans ziet men zich voor de verschrikkelijk gevolgen van deze foutieve politiek gesteld. Iedere maat regel tegen de geweldliefhebbers, waarvan werkelijk eenig gevolg te verwachten zou zijn, kan op het oogenblik niet anders dan tot wereld oorlog leiden en elke maatregel, die niet tot wereldoorlog leidt, kan geen resultaat meer opleveren. Negen maal heeft de Volkenbondsraad de Abessijnsche kwestie verdaagd. Hij werd verdaagd terwijl Ethiopië werd opgeslokt en thans is hij verdaagd tot het land verteerd is. En al deze verdagingen waren volkomen in over eenstemming met den werkelijken toestand in Europa. Deze werkelijke toestand is, dat eenige landen met licht gemoed den oorlog aanbieden, terwijl andere met zwaar gemoed den oorlog niet kunnen accepteeren. Het is slechts een omschrijving van den huidigen toestand, wanneer men van „verdaging" spreekt. Het is een andere omschrijving, indien men over „hervorming" spreekt. Alles komt op stuk van zaken hierop neereen Staat kan heden zijn Volkenbonds plichten nog slechts vervullen, wan neer hij bereid is, oorlog te voeren. Daar niemand dat wil, is de Volken bond aan zijn einde. In twee Europeesche kabinetten zijn in den afgeloopen week veran deringen aangebracht. In de eerste plaats in het Oostenrijksche. Daar moest Prins Starhemberg, de leider van de fascistische Heimatschützen wegens „zakelijke geschillen" met den minister-president Schuschnigg ver dwijnen, nadat hij zich den toorn van het buitenland op den bals had gehaald, door het zenden vari een telegram aan Mussolini, waarin hij den Duce in opgeschroefde bewoor dingen gelukwenschte met de over winning op Abessinië. Overigens schijnt de Duce bij de hooge adellijke geslachten zeer in de gunst te staan, want ook uit Berlijn ontving hij een dergelijk telegram, onderteekend door „Wilhelm, Kroonprins". Intusschen schijnen de Duitsche leiders „den keizer in spé" daarop aan het ver stand te hebben gebracht, dat hij in het derde Rijk niets anders dan een heel gewoon burger is. Velen willen in de kabinetsveran dering in Oostenrijk een afzwenken naar democratische richting zien. Of dit juist is? In de Oostenrijksche regeering zitten nog altijd drie ver tegenwoordigers van de fascistische organisaties en huiten hun steun kunnen de meer democratischgezin- den het nog in geen geval doen. Daarvoor is de strijd tegen Nalio- naal-socialisten en Groot- Duitschers veel te zwaar. Van geheel anderen aard is de kabinetsverandering in Polen. Daar was sinds den dood van maarschalk Pilsoedsky de regeering Koscialkow- sky - die al evenmin als de Oos tenrijksche regeering voor democra tisch kan doorgaan aan het bewind. Van deze regeering werden twee dingen verwacht: 1°. dat zij verbe tering zou brengen in den economi- schen toestand en de werkloosheid krachtdadig zou bestrijden 2°. dat zij den band tusschen regeering en volksgemeenschap zou herstellen. Op economisch gebied nu heeft de regeering volkomen gefaald, wat wel het best bewezen wordt door het feit, dat men zijn toevlucht heeft moeten zoeken in deviezencontrole en andere handelsmaatregelen. En wat het herstellen van den band tusschen regeering en volksgemeen schap betrefthier heeft zij zich be perkt tot het geven van allerlei be loften. Daarmede werd een hoop opgewekt, die, toen geen der beloften, in werkelijkheid werd omgezet, zich in een groot aantal stakingen en opstootjes ontlaadde. Eerlijkheids halve moet worden toegegeven, dat de regeering op dit gebied den groot sten tegenstand heeft ondervonden van de zoogenaamde kolonelsgroep, waarvan Beek b.v. een vertegenwoor diger is. De regeering was sinds den dood van Pilsoedsky dan ook door hevige conflicten verdeeld en Koscialkowsky bleek niet de leider te zijn, om aan deze verdeeldheid een einde te maken. Thans is Generaal Skladkowsky aan het hoofd van de regeering geplaatst, terwijl Koscialkowsky naar het minis terie van Arbeid en Sociale Zorg is verwezen. Generaal Skladkowsky bezit het vertrouwen van het leger, dat overigens niet synoniem is met de kolonelsgroep. Door ,deze veran dering is intusschen de tegenstelling in de regeering nog geenszins over brugd. Of de nieuwe regeering dus een lang leven beschoren zal zijn, blijft een vraag, die onmogelijk zonder meer met ja kan worden beantwoord

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1936 | | pagina 1