©BUITENLAF Als de Hop bloeit ONZE FEUILLETON Zomer- eprosten Q Zondagmorgen is nl. dr. VV. Kresin, directeur van het Int Handeiscon- sortium, uit Mexico naar Nederland, teruggekeerd. Hij heeft twee maanden in Mexico vertoefd om te trachten, er bestellingen voor de Nederlandsche industrie te krijgen. Hij is in zijn pogingen ten volle geslaagd. Behalve den aanleg van '200 K.M. spoorweg, omvat de bestelling den bouw van G groote en een groot aantal kleine bruggen en van vele stationsemplacementen en andere constructies, onder andere van een aantal eletrische centrales, welke kracht en licht zullen produceeren voor een landstreek van niet geringe oppervlakte. Ten einde het werk ge heel in Nederlandsche handen te stellen, zullen de volgende maand reeds een vijftiental ingenieurs naar Mexico worden uitgezonden. Natuurlijk zeer tevreden met de opdracht, meende dr. Kresin nog dat het verkeer tusschen Nederland en de Amerikaansche staten uitgebreid moet worden, opdat meer bestellingen komen. Om hiertoe te geraken is het, volgens dr. Kresin, noodzakelijk, dat in de Amerikaansche Staten, waarin Nederland tot nog toe slechts door consulaten vertegenwoordigd wordt, gezantschappen komen, welke het politiek en commercieel verkeer vergrooten. In de statuten van den Vrijzinnig Democratischen Bond is een belang rijke wijziging gekomen. Tot dnsver heeft de V.D. partij immer op het standpunt van ontwapening gestaan, maar onder de gebeurtenissen dei- laatste tijden heeft men dit standpunt principieel verlaten, Het bestuursvoorstel, dat deze ver andering inhoudt, luidt als volgt: Reorganisatie van land- en zeemacht de organen, bestemd voor de hand having van binnenlandsche orde en rust, zoomede tot verdediging lermede- werking aan internationale rechts handhaving, tegen een oorlogsaanval. Uit dit voorstel blijkt reeds on middellijk, dat de omzwaaiïeg heeft plaats gevonden op essentieele gron den. Zij, die dit durven ontkennen, moeten eens een blik achterwaarts werpen. De ontwapeningsconferenties zijn mislukt, tal van landen bewapenen zich tot hel uiterste. Evenals vóór den oorlog geldt weerWilt gij den vrede, bereidt U dan voor up den oorlog! In het kader der tegenwoor dige politieke stelsels is een vreed zame samenlevingder volkeren slechts mogelijk, langs den weg der col lectieve beveiliging. Maar hiervoor is noodig een krachtige nationale weer macht. Zeker, er zijn andere moge lijkheden, b.v. de vorming van een internationaal strafleger, maar tot zoover is men nog lang niet genaderd. De tegenstellingen tusschen de verschillende landen zijn nog van dien aard, dat een overbrugging on mogelijk is. Onder deze omstandigheden is het besluit van den V.D. Bond volkomen begrijpelijk, en niet aanvechthaar. liet gaat er slechts om of door dit besluit de eenheid in de partij be waard blijft. Natuurlijk is het niet met algemeeneinstemming ontvangen, maar uit een en ander is toch wel gebleken, dat het meerendeel der partij achter het bestuur staat. Met voorloopig verslag van de Eerste Kamer voor de financiering van den versnelden bruggenbouw, is een dezer dagen verschenen. Zooals 17) Naar het Engelsch. Het had behoord aan zijn dochter, die het gedurende haar laatste ziekte steeds gedragen had. Mrs. Chetwyn had het eigenhandig weer bij den Squire gebracht; nu zij het daar wéér had, kwam er ineens een groot verlangen in haar, om het portret te zien. Zij nam het medaillon uit het étui, sloot dit weer en zette het zoo lang op den schoorsteenmantel, waarna zij het met bevende vingers trachlte te openen. Doordat de sluiting in zoolang niet was gebruikt leek dit wel als dichtgemetseld, maar einde lijk lukte het haar toch en aan schouwde zij het gelaat van haar vroegere mededingster, dat haar aan staarde als met een uitdagend „Jij bent oud en leelijk geworden, maar ik zal altijd jong en schoon zijn tegenover hem. Het is beter, om jong te sterven en de liefde van een man genoten te hebben, dan om nog te moeten leven, zooals jij nu Haastig wilde ze het medaillon in bekend, zal de financiering plaals vinden door een verhooging van de tijdelijke heffing van het bijzondere invoerrecht op benzine. Volgens het voorloopig verslag zou het ontwerp met betrekkelijk groote instemming zijn ontvangen, ondanks de vele bezwaren, welke het aan kleven. Eenstemming wordt gewezen op het bezwaar,' dat dc regeling wederom een verzwaring van de op den automobilist reeds drukkende lasten inhoudt. Maar, overweegt het grootste deel der Kamerleden, de ver snelde bruggenbouw is van zoodanig belang voor ons volk, dat ieder be- bezwaar, hoe groot dit ook zij, terzijde moet worden gesteld. Het ziet er dus wel naar uit, dat liet ontwerp er door zal komen, alle automobilisten ten spijt. Maar ver gissen wij ons niet, dan zal bet niet gaan zonder vele en gerechtvaar digde protesten van deze categorie onzer bevolking. Want inderdaad is de automobilist al zoo zwaar belast dat er maar heel weinig meer bij kan. Zeker, het gaat hier om een bestrijding van de enorme werkloos heid, maar mag deze ten koste gaan van een groep der bevolking? Laten we toch niet vergeten, dat automobillist niet meer identiek is met kapitalistDat talrijke kleine expediteurs van den vroegen morgen tot den laten avond bezig zijn een schamel stuk brood te verdienen. Deze menschen nog zwaarden belasten zou gelijk staan met hun het laatste stuk brood uit den mond halen. Wel is waar heeft de automo bilist ook voordeel van een grooler aantal bruggen, maar die voordeelen zinken in het niet bij de nadeelen. Met niet meer behoeven wachten op een pont, is een relatief voordeel, daar het pontgeld niet vervangen zal worden door een bruggengeld. Bovendien is er nog een ander bezwaar, dat dient te worden aan gestipt. Juist in verband met de ver betering der wegen, heeft de binnen scheepvaart een niet onaanzienlijken knak gekregen, waardoor zij, mede door den nood der tijden, in een alles behalve gunstigen toestand ver keert. Zou door het bouwen van nieuwe bruggen de binnenscheep vaart nog niet harder terugloopen Het échec van Genève. Duitschland en Italië vieren feest. Spanje en zijn strijd tusschen faseisme en commu- Zooals te verwachten was, heeft de vergadering van den Raad van den Volkenhond niet veel nieuws opge leverd, of het moest zijn, dat de Fransch— Engelsche tegenstellingen nog lang niet overbrugd zijn. Het is wel heel merkwaardig, dat Frankrijk dat de verdragsschending van Duitsch land inzake de militairisatie van het Rijnland zoo hoog opnam, koel blijft t. o. v. de protesten van Abessinië inzake liet gebruik van onwettige oorlogsmiddelen door de Italianen. Slechts legen het gebruik van gifgas heeft Frankrijk een matig protest doen hooren. Overigens heelt het, bij monde van Boncour. alle handelingen het étui terugleggen, toen ze de voetstappen van den Squire op het terras hoorde. Ze had juist den lijd, om de safe te sluiten en in den hall te vluchten, eer hij door de glazen tuindeur bin nentrad. Ze ging naar den salon en liet zich daar in een. stoel vallen met bonzend hart. Wat was zij daar aan een gevaar ontsnapt! Hij zou het haar nooit vergeven hebben, als hij haar daar had bezig gevonden met de safe, en dan zou hij zeker haar zonden be zocht hebben aan Jim „Wat zal ik nu met het medaillon doen vroeg ze zich af. „Het is misschien mogelijk, dat ik nog eens in de gelegenheid kom, het in de safe terug te zetten. De sluiting klemt zóó, dat hij hel zeker niet dik wijls opendoet. In afwachting van zulk een gunstige lotsbeschikking zal ik het ding dus zoo lang behouden.... O, wat voel ik mij ellendig!" Met moeite rees zij op uit haar stoel en moest zich aan de leuning vasthouden, zóó duizelig was zij. Ze bereikte echter de eetkamer, wist, dat daar op het buffet een karaf met ouden, Franschen brandewijn stond, schonk wat in een glas met wateren dronk dat achter elkaar uit. Dit bracht weer kleur op haar wangen en binnen een paar minuten was zij in staat, van Mussolini trachten goed te praten. Natuurlijk tot groote ergernis van Londeu, dat de klove tusschen Enge land en Frankrijk steeds grooter ziet worden. Intusschen heeft Eden blijk gegeven een breederen kijk op de gebeurte nissen te hebben dan zijn Franschen collega. Hij noemde het tegengaan van het gebruik van gifgassen een zaak van groot algemeen belang. Indien dit niet wordt gedaan loopt men alle kans, dat in een komenden wereldoorlog het gebruik van gifgas sen algemeen zal zijn. Daarom is het van te grooter beteekenis, dat men eenparig tegen het gebruik ervan ingaat Inplaats van Italië te be dreigen de sancties te verscherpen, heeft men in den Raad van den Volkenhond eenige voorstellen ge daan, welke letterlijk niets om het lijf hadden. Daarom is het heel be grijpelijk dat sommigen den Volken- verdwijnen spoedig door een pot Bij alle drogisten 144 45149 10 hond niet hebben genoemd een orgaan van bedreiging. Tenslotte werd er nog een beroep gedaan op Italië, maar een ieder kan op zijn vingers narekenen, dat dit van nul en geener waarde zal zijn. Daarom durfde de Corriere della Sera Zaterdag ook te schrijven: „De oorlog en het gebruik van gifgassen zal worden voortgezet. Genève mist de kracht en de innerlijke eenheid om er een einde aan te maken." De verjaardag van Hitier stond in het teeken van de Rijksweer. Het begon 's morgens reeds om achtuur met een militaire parade van zijn lijfgarde, welke door denFührervan een balkon af werd gadegeslagen. Hooge ambtenaren en personen uit alle deelen des Rijks verdrongen zich in den vroegen morgen reeds om zijn woning om hem met zijn verjaardag geluk te weuschen. Een ieder wilde zich laten inschrijven. Het hoogtepunt van den dag was wel de geweldige parade, waaraan werd deelgenomen dooi- talrijke deta chementen uit geheel Duitschland. ünlerden Linden en Charlottenhurger Chaussée waren zwart van de men schen, welke zich verdrongen om maar iets van het schouwspel te kunnen zien. Meestal was hun moeite tevergeefsch en moest gebruik worden gemaakt van een straatperiscoop, welke inderdaad goede diensten be wees. In de buurt waar Hiller zat ging alles met de paradepas en hierbij was het natuurlijk een groot voor deel, dat niet op terrein maar op straat werd gedefileerd, zoodat uit militair oogpunt de parade in één woord af kon worden genoemd. Op merkelijk was, dat bij het passeeren van al de nieuwe oorlogsdoeleinden, zooals het nieuwe anti-tankgeschut de vlakbatterijen en de luisterinrich tingen, zooveel vakkennis van de omstaanders bleek. i Deze verjaardag van H tier is wel een van de hoofdmomenten van zijn bewind geworden, want sedert het bewind van den Keizer is een derge lijke parade niet meer gehouden. naar haar eigen kamer te gaan. Nadat ze het medaillon in de ge heime Iade van haar schrijftafel had geborgen ging ze op de rustbank liggen en viel in diepen slaap, waar uit zij eerst ontwaakte door de bel voor den lunch. Toen zij opstond, zag ze er nog heel ellendig uit, maar ze wist dat Helen en Loren op de hopvelden zouden lunchendus dat er niemand zou wezen, die op haar uiterlijk lette, want de Squire was,zooals ze wel ver wachtte,-geheel vervuld van zijn Grijze. Gelukkig kwam de veearts, nog eer het maal afgeloopen was, en, zoodra de Squire veilig in den stal aan het beraadslagen was, ging zij weer naar zijn kamer, maar het paneel was reeds vóór de safe geschoven, zoodat ze het medaillon niet kon terugleggen. Ze hoopte nu maar, dat hij het verlies niet ontdekken zou. Het was in de hoptuinen zeer warm, want de zon scheen met een kracht, of het Juli in plaats van September was. Aan den eenen kant van de plan tage hingen de hopbellen nog in volle gratie over de staken, maar in het deel, waar de plukkers bezig waren was in het geheel geen schaduw, daar de stokken hier weggenomen waren en de ranken op den grond lagen. Zelfs de oud-plukkers verklaarden, dat ze in dit seizoen nooit zulk een Het volk was enthousiast en het Sieg Heil was niet van de lucht. Men brulde om den Führer, maar het was werkelijk niet mogelijk voor Hitier zich aan al die menschen te laten zien. In Spanje maakt men korte metten met het fascisme. Nu weer heeft de Cortes met 212 tegen 4 stemmen een ontwerp aangenomen, waarbij aan gepensioneerde officieren wordt ver boden om deel te nemen aan politieke agitatie, op stralie van verlies van hun pensioen. Opmerkelijk is, wat Azana voor de stemming naar aan leiding van dit ontwerp zeide: „Ik heb nooit iemaud aangeraden, het leger te verlaten, maar een zeker aantal officieren maakten zich al vroeger schuldig aan aanslagen tegen den staat. Ook nu weer is dat het geval. Het betreft hier een organisatie, welke in strijd met de wet handelt en toch niet onder haar bereik valt. Het is onbegrijpelijk, hoe menschen, die geld van den staat ontvangen, den staat kunnen bestrijden." Het laat geen twijfel meer over dat het fascisme binnen zeer korten tijd iu Spanje niets meer zal betee- keneu. Elke uiting, door fascistische zijde gedaan, wordt streng gestraft, en naar ons wil voorkomen is dit voor het overwegend socialistische Spanje wel de beste oplossing. Iedere vrij heid van beweging der fascisten zou een bloedige strijd ui het leven roepen, welke de innerlijke tegenstellingen nog grooler zouden maken. Bovendien kan het ook niet de bedoeling van de Spaansc-he regeering zijn zooveel mogelijk bloed te doen stroomen. Vandaar dat het besluit van de Cor tes een wijs besluit is. Dinsdag vierde Rome feestde ver jaardag van de stichting van Rome. De geheele stad was rijk versierd uiel vlaggen en bloemen en overal in den lande werden publieke werken ingewijd. Mussolini beeft te Rome zelf eenige nieuwe inriciilingen ge opend eu bovendien den eersten slag met het houweel gedaan voor een nieuwenweg. Para-les ontbraken na tuurlijk ook niet op het programme. Nationaal-socialisten en fascisten ver staan het, feest te vieren. TUINKALENDER. Pruimen, perziken en dahlia's. De tijd om dahlia's nog te stekken is vrijwel voorbij. Het. is nu tijd ge worden om dahliaknollen uit te plan ten. Wie zijn da-iliaknollen eenige weken geleden ter spruiting heeft gelegd, kan ze nu scheuren. Uit de wortelhals kwamen lal van scheuten te voorschijn, en daar er aan een groeiende dahliaphmt niet meer dan 3 of 4 stengels woiden gelaten, be hoeft men de overtollige scheuten niet weg te snijden, maar kan men de knol deelen door met 'n scherp mes of fijn zaagje de wortelhals in verticale richting door te snijden, zóódanig, dat de scheuten niet wor den beschadigd. Het is goed om de snijwond te laten opdrogen door deze met wat houtskoolpoeder te bestrooien. Voor het uitplanten van dahlia- stekken is het nog veel te vroeg ze kunnen geen nachtvorst vei dragen. Wie zijn dahlia collectie wil uitbrei den of vervangen door hetere soorten, zal goed doen die nu bij 'n kweeker te bestellen. Begin Mei zullen wij weer 'n paar prachtige soorten opnoemen, omdat hitte hadden meegemaakt, maar nie- welingen, zooals de meisjes Terriss, waren met recht de wanhoop nabij. Toen May te voorschijn was geko men met haar plan, om ook wat geld te willen verdienen met hopplukken, had haar vader dit eerst als een grapje beschouwd. Maar toen hij zag, dat het haar volkomen ernst was, had hij zijn toestemming gegeven, dal zij ook een mand voor haar rekening zouden nemen, te meer daar hij zelve niets liever verlangde dao den oogst zoo gauw mogelijk binnen te krygen, terwijl het nog zulk mooi droog weer was. „Nu, gaat je gang!" had hij ein delijk gezegd. „Maar eer er een week om is, zal je er al lang genoeg van hebben, of ik moet mij al zeer ver gissen Het is heel wat anders, om een paar uur mee te doen voor de aardigheid, maarEnfin, we zullen zien." De uitwerking van deze bewering was natuurlijk, dat de meisjes er meer dan ooit haar eer in stelden, om de taak te doen van de gewone pluksters. Den eersten dag vonden zij het heerlijk; toen was het ook nog niet zoo warm het werk had het bekoor lijke, van de nieuwheid voor haar en dan ontdekten ze verscheidene oude kennissen onder de plukkers: de baby Go op toch niet eerder kan worden uit? plant (voor zoover hel dan de stekkt betreft) dan de tweede helft van J\1 Iu den moestuin hebben pruim en perziken, die immers al zoo bloeien, door de strenge nachtvorst op vele plaatsen erg geleden, wonder, dat de insecten als bije vlinders enz., die voor de bestuiv en de bevruchting zorg dragen, zulk guur weer nog minder uitvlieg kunnen dan in normale omsLandi heden. Bij pruimen en perziken i ten we dus zelf voor de bestuivi zorg dragen en kunnen dat het 1 doen door mét een kippenveertje t langs de leiboomen te gaan stuifmeel van de eene bloem meeldraden van de andere te brengt Eenmaal voorzichtig aanstrijken voldoende. Dit aanstrijken gebeurt trouwt in de warme kassen altijd. Daar kon weinig of geen insecten, althans zoo vroeg in het voorjaar, dat zij ziken eu pruimen bestuiven kunu Het afdekken dezer vruchtboom met rietmatten tegen de vorst zoo lang mogelijk volgehouden den. In de vroege morgenuren het 't hardstde bedekking dus niet eerder weggenomen dan 8 uur. Het komt voor, dat de bloes hagelwit is, hoewel de bloemen bevroren zijn. Dat is te constateeren door bloesempje af te plukken >-en vruchtbeginsel door te snijden. van binnen nog groen, dan heeft van de vorst niet geleden. Is 't brt of nog erger, zwart, dan is de bloes bevroren. (Nadruk verbode Is THOLEN, 24 April 1936, Wie wil mee naar de voetbalu strijd België Nederland op 3 Mei De autobusondern. J. C. Krij stelt de gelegenheid open om 3 a.s. naarde beroemde voetbalwed te Brussel te gaan. Retour auti Brussel slechts f 2 5ü. De volgende kaarten zijn ver baar: staanplaatsen f 1.onoi dekte zitplaatsen f 2.40, over tribune L, idem G. H. zijn uitverkocht. Waar de verkoop van plaatsen het stadion zeer druk loopt men aangeraden nu reeds zich voor op te geven, teneinde teil stelling te voorkomen. Bij Firma J. M. C. Pot te The kan men zich opgeven. Men v\ niet te lang, daar reeds duizer entréekaarten zijn verkocht. i'ki nl d( ll ilc ie dt Verbetering. Schreven wij eenigen tijd geledei door den consul van den A. N. V alhier bij betrokken autoriteiten gewezen op de inzinking in den weg even over de Thoolsche b dat voor het snelverkeer gevaar )e levert, thans is van den ingen van den rijkswaterstaat bericht komen dat de herstelling van inzinking zal worden terhand nomen. De voorzitter van de ver ging „de Hollandsche Molen" tel)e lei di >u M van een jaar geleden was een kereltje geworden, die parm: rondstapte en zich zeker al verbee dat hij ook meehielper was een nieuwe baby, die den heelen in een houten doos lag, bij wijze wieg; enz. enz Toen Vader haar na afloop, ee zins sarcastisch vroeg, hoe het bevallen was, verklaarden ze stemmig „Uitstekend Het si naar meer!" Maar op den tweeden dag leel haar al minder aardig. Voor waren ze alle drie erg moe, toe wakker werdenhaar bed had nog nooit zoo uitnoodigend gele en toch" was het op haar eigen nai kelijk bevel, dat het meisje haar o uur kwam roepen en er bij bleef, ze haar ook waarlijk zag opsta; Toch togen ze na het ontbijt gemoed weer aan het werk, ma begonnen het nu eentonig te vil Jess kreeg pijn in haar rug, b hoofdpijn en Mabel had haar schoenen vergeten en maakte nu bezorgd, dat het hopsap banden zou bederven Ze warei drie blij, toen het twaalf uur en dus schafttijd was, ze den konden gebruiken en tegelijk uitrusten onder de schaduw va boomen. die de plantage omzooi (Wordt vervi la ak lal nu lei ek lle en )ai 3VC t d Jaa de hei )e der un ode t b lat i. loc em t h jes.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1936 | | pagina 2