WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT ®BUITENLAF ü- NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN WT Vrijdag 6 September 1935 No. 36 Twee en vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 Eerste Blad. THOOLSCHE COURANT Dit blad verschijnt eiken U Vrijdag. Prijs per kwartaal 'j0,80; met Geïllustreerd U Zondagsblad /'1,376, franco j; j 'per post f 1,65 -f- 15 ct. •jiisp. kosten, i Advertentiën van 1 tol 4 regels 75 ct.iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. l'i jj PUBLICATIEN. Burgemeester en VVeihouders van Tholen naken bekend, dat tegen Donderdag 12 September a.s. gelegenheid beslaat lol aangifte Goor ruiming van privaatpuiten, In den voormiddag van dien dag sullen jljhcherven, enz. door den reinigingsdienst liworden opgehaald. Tholen, den 4 Sept. 1935. 10 |i] De BURtiEMEEdTER van Tholen zal op ,''|4aiordag den 14 Sept 1935, dos middags j|j e 12 uur, ten Raadhuize aldaar, |,V EEN HOOP COMPOST 1 publiek verkoopen 8 44637 De aanwijzing geschied! door den Knrremau i «gras.. O 1 8] 1 |.(j De ministers in Den Haag terug. Een arbeidersdele- lgatie naar het Roode Para dijs. Een opfrisschertje na een inbraak. Koningin Astrid in ons land herdacht, t Buitenlandsche piloten bij de K. L. M. •1 Wij schieten alweer aardig op naar •ide opening van de Staten-Generaal. De ministers komen weer in Den Ktlaag terug Dr. Golijn heeft zijn I ^ambtsbezigheden hervat op het depar tement van Koloniën, terwijl hij tevens Defensie overnam van Dr. Deckers, die, zooals men weet, overgegaan is i naar een ander departement. Uok de L ministers van binneulandsche zaken •eu onderwijs, kunsten en welen schappen hebben hun plaatsen weder ingenomen. Nu is het wachten nog maar op de millioenen-nota... Dat deze niet zal meevallen, is wel zoo goed als zeker. De uitkeering aan weikloozen, om maar iets te noemen, verslindt reusachtige som men. Op hetontwerp-gemeen tebegroo- ting voor 1936 voor Den Haag alleen vinden wij voor Maatschappelijk llulp- i betoon uitgetrokken een bedrag van bijna 14 millioen, waarin het Dijk voor een groot deel participeert. Hier naar kan men eenigszins afmeten, wat er aan steun in verschillenden vorm moet worden uitgekeerd. Misschien zal hierin verbetering komen als de delegatie van arbeiders welke onder auspiciën van de V. V. S. U. (Vereeniging van Vrienden der jSowjet-Unie) een kijkje zal gaan nemen in Rusland, weder hier te lande is teruggekeerd. Daarginds is immers alles even ideaal iedereen werkt en geen mensch lijdt honger, steunverleening is er onbekend, kortom, in Rusland is het „pas goed". Men moet moet zich er eigenlijk over verwonderen dat de „arbeiders", die zoo'n paradijs aanschouwen nog naar hun eigen land terug willenDe heeren willen er alles vrij(U) mogen onderzoeken, natuurlijk onder leiding van een uitgezocht stel roode kame raden, zoodat ze niets te zien zullen krijgen, wat een schaduw zou kunnen werpen op hun schitterende indruk ken van dezen Rooden Hemel. De beide heeren, die verleden jaar werden geknipt toen ze een Amster- damschen effectenmakelaar nage maakte aandeden van de H. V. A. ten bedrage van bijna een ton in de handen stoppen, moeten voorloopig afzien van de voortzetting van hun lucratief, maar gevaarlijk handwerk. In honger beroep is het vonnis van de rechtbank bevestigd. Ze gaan dus elk voor drie jaar achter de tralies, minus een half jaar voorarrest. Wat zij in het groot probeerden, doen anderen in het klein. Met atta queeren van brandkasten schijnt tegenwoordig een manie te zijn ge worden onder bet dievengilde. Den eenen keer zijn zij fortuinlijker dan den anderen. De slag, dien zij te Rotterdam in liet Capitol-theater sloegen, was nogal de moeite waardzij maakten 5800 gulden in contant geld buit. Zij waren zuo onbeleeid om geen vingerafdruk keu achter te laten. In verband met het verscheiden van Koningin Astrid van België heb ben ook in ons land op verschillende plaatsen plechtige herdenkingen plaats gevonden. In Den Haag werd ge wijde muziek uitgevoerd in de Kloos terkerk, welke uitvoering werd uitge zonden door de N. G. R. V. In de katholieke keik aan den Boschkant aldaar werd een plechtige mis opge dragen, evenals m de basiliek te Hulst. Algemeen heeft men een sympa thiek medeleven kunnen constateeren met de zoo zwaar getroffen Konink lijke familie van het bevriende België. Vele particulieren hebben de vlag hall-stok uitgestoken. ji. M. de Koningin heeft den hof rouw afgekondigd voor den lijd van veertien dagen. Zelfs over haar ver jaardag heelt de droeve gebeurtenis een schaduw geworpen. Hoewel deze op rustige en onopvallende wijze te St. Fillans werd gevierd, zou er toch een klein partijtje aan verhonden worden, waarvoor verschillende leden van den hoogen Seholschen adel waren uitgenoodigd. In verhand ech ter met den onverwachten dood van Koningin Astrid is aan ait voornemen geen gevolg gegeven. Mede naar aanleiding van de ver liezen aan geschoold personeel, die de K.L.M. helaas in de afgeloopen maanden heelt geleden, zag zij zich genoodzaakt, haar corps vliegtuig- bestuurders aan te vullen met enkele ervaren piloten, zij het dan, dat dezen slechts een lijdelijke aanstelling krijgen. De keus is daartoe gevallen op buitenlandsche bestuurders met een uitstekende reputatie op "vlieggebied en een groote ervaring. De uitnoodi- gingeu zijn gericht aan een Deen- schen en een Oostenrijkschen piloot. Indien zij deze aannemen, zullen zij in hoofdzaak dienst doen op de Euro peesche lijnen van de K.L.M. De raadszitting van den Volkenbond geopend. Wat er van Genève te verwachten valt. Waarschijnlijk nog geen sancties. De Italianen op hun teenen getrapt. Een dag na de begrafenis van de Belgische koningin vond elders in Europa, namelijk te Genève een an dere plechtigheid plaats, weliswaar veel minder indrukwekkend, maar waarschijnlijk nauwelijks minder, tragischde opening van de zitting van den Volkenbondsraad, waarin zal worden uitgemaakt, of thans in 1935, 21 jaren na het uitbreken van den meest verschrikkelijken oorlog, dien de menschheid tot op dat oogen- hlik had gekend, nog eens geweld hoven recht zal gaan. En voor den objectieven toeschouwer is het dui delijk, en hij constateert dit met den schrik in het hart, dat het ook dit maal het geweld zal zijn, dat de overwinning wegsleept. De beslissende eindstrijd, die op het oogenblik te Genève gestreden wordt, zal naar alle waarschijnlijkheid van een hef tigheid zijn, zooals wij zulks sinds den wereldoorlog niet meer beleefd hebben. En het merkwaardige is daarbij, dat de „heroïsch Romeinsche" toon van de Italiaansche pers lang zamerhand ook door de couranten van andere landen wordt overge nomen. Ook de Engelsche bladen gaan te keer op een wijze, die eigen lijk al heel slecht bij het nuchtere wezen van den Bril past. Desondanks hebben wij op het op oogenblik, dat dit geschreven wordt, nog de vrije keus tusschen alle mogelijke oplos singen zoowel ten goede als ten kwade. Wij kunnen aan oorlog, com promis óf gemeenschappelijke actie denken. Op het oogenblik kan er intusschen geen twijfel aan bestaan, dat de tegenstelling tusschen Engeland en Italië weer verscherpt is. Voor Enge land is het daarbij een nadeel, voor Italië, echter een voordeel, clat de negus op het allerlaatste oogenblik coucessies heeft gegeven voor het boren naar petroleum aan een onbe kende groep Engelsehen of Ameri kanen, vertegenwoordigd cloor een geheim zin u igen mr. Ricket. Ondanks alle verklaringen van de Engelsche regeering, die intusschen zeer ge- loolwaardig klinken, dat zij van de geheele zaak niets afwist, verwijt Rome nu aan Londen een schaamte- looze belangenpolitiek. De Italiaan sche pers heeft voor dit geval zelfs al een leuze gevonden „Zij (de En gelsehen) zeggen Volkenbond en zij rneeneu petroleum". Nog iets merkwaardigs valt er in dezen tijd op te merken. Terwijl vroeger tusschen mobilisatie en oorlog slechts weinige uren stonden, groeit thans het tijdsbestek tusschen deze beiden meer en meer. Zoowel Engeland als Italië en Abessinië hebben alle militaire voorbereidingen getrolleu, die zij voor eeu toestand van oorlog in werkelijkheid noodig hebben. Italië bijv. heeft niet slechts in theorie, maar ook in werkelijkheid reeds op groote schaal gemobiliseerd. Dagelijks worden nieuwe troepen naar Oost-Afrika gezonden, terwijl het anderzijds mogelijk blijkt bij Bozen een leger van een hult millioen op de been te houden. Over de economische mobilisatie hebben wij reeds in ons vorig overzicht gesproken. Het geheeleindustrieproces en het handelsverkeer van het land is uit de oude hanen geleid en het wordt steeds duidelijker, dat men hierbij niet alleen rekening met een oorlog in Oost-Afrika, maar ook met een gewapend conlliet in de Mlddel- landsche Zee rekening houdt. Desondanks worden de grenzen tusschen mobilisatie en oorlog nog niet overtreden. Geruchten over een strijd tusschen Italianen en Abessynen die begin dezer week de ronde deden moeten naaf het rijk der fabelen worden verwezen. Men houdt het geweer gereed en wacht erop, of de ander niet beginnen wil. Men schijnt te gelooven, den tegenstander door deze houding tot toegeven te kunnen dwingen. Deze politiek is intusschen om tweeërlei redenen gevaarlijkin de eerste plaats wordt daardoor liet weer standsvermogen van den tegenspeler in dit geval Engeland verhoogd. Iedere stap die op toegevendheid zou wijzen, behoort op gronden van propaganda en prestige voor het Fo- reign Office tot de onmogelijkheden. Anderzijds grijpt het Abessynsche conflict als locale gebeurtenis steeds meer in de internationale politiek in. Wat nu onder deze omstandigheden van de huidige Volkenbondszitting te verwachten Reeds nu ziet het er naar uit, dat Engeland bij de laatste beslissingen niet alleeu Italië maar ook Frankrijk als tegenstander moet beschouwen. Mussolmi voelt zich ze ker. Hij voelt zich in den rug door geheime militaire verdragen met Frankrijk gedekt. Dit brengt den stijfkoppigen Eden in een situatie, die alles behalve eenvoudig en ver heugend is. Welke uitwegen blijven er nu over Ook op dit oogenblik is een vreed zame oplossing nog mogelijk. Maar een poging- daartoe-is gelijk aan een smal pad met vele prikkeldraadver sperringen. Blijft dus nog de moge lijkheid van 'n zeker propagandistisch succes te Genève, doordat men de openbare meening tegenover de Ita liaansche oorlogs en annexatiezucht mobiliseert. Engeland zou door een dergelijke nog niet tot sancties zijn toevlucht zoekende politiek in ieder geval nog eenigen tijd een afwachtende houding kunnen aannemen. Mussolini kan, tegen de openbare meening in, in Abessinië zijn slag slaan. Engeland zal dan voorloopig toezien, totdat er door een snelle overwinning van den Duce dan wel door een langdurigen guerrillaoorlog nieuw licht op den toestand wordt geworpen. Wij meeneu, dat dit het resultaat van de huidige Volkenbondszitting zal zijn. Voorspellen laat zich echter niets meer. Naast militaire en poli tieke verwikkelingen loopen ook eco nomische. Italië is voor een groot deel op zichzelf aangewezen. Het moet maar zien, hoe het zijn handel en industrie.zijn valuta en zijn prestige door deze isoleeiing heenstuurt. De afgevaardigde van Abessinië Prof Jèze heeft den Italianen goed de waarheid gezegd en hun doel einden, dit iand zonder meer te ver overen in het licht gesteld. Hij deed een beroep op de leden van den volkenhond om met alle middelen die hen tendienste staan een aanval van Italië te verhinderen. De Italianen verlieten daarop de vergadering. De voorzitter Litwinof viel Italië ook scherp aan en riep de mede werking van den Raad in om voor geen middel en geen beslissing terug ie deinzen om een conflict tusschen twee leden van den bond te beletten. Vanzelfsprekend heerscht er thans groote onrust en is de toestand zeer critiek geworden. GEMEENTERAAD ST. ANNALAND. Gemeenteraads vergadering van Dinsdag 3 Sept. De voorzitter heet allen hartelijk welkom op deze eerste zitting, in 't bijzonder de nieuwe leden Stols en Van den Boogaard. Na voorlezing van het ambtsgebed, door allen staande aangehoord, leggen alle leden in handen van den voor zitter den zuiverings- en ambtseed af. Hierna wenseht de voorzitter allen geluk met de aanvaarding van hun ambt. Hoewel hij niet weet wat de tijd zal brengen, moet er, gezien de tegenwoordige omstandigheden, toch op gerekend worden, dat het werk niet gemakkelijk zal zijn. Er is met vele zorgen te kampen. Toch geeft hij den Raad niet te pessimistisch te zijn, daar dit het uitzicht op betere tijden zou kunnen verhinderen. In tegendeel, men moet met goeden moed de toekomst tegemoet zien. Hij hoopt dat de verhouding in den raad goed moge zijn en de werkzaamheden eendrachtig verricht zullen worden. Hij verklaart indien noodig de nieuwe raadsleden steeds gaarne van voorlichting te zullen dienen, en vertrouwt dat ook hun ambtgenooten dit willen doen. Hij eindigt met den wensch, dat in de nieuwe zittiif^s- periode, onder 's Hoogsten zegen, nuttigen arbeid voor de gemeente verricht zal kannen worden. Bij. de wethoudersbenoeming wordt in de eerste vacature herkozen de heer M. J. Heijboer met 4 stemmen, terwijl 3 stemmen zijn uitgebracht op den heer A. G. Geluk. In de tweede vacature wordt eveneens met 4 stem men herkozen de heer G. Goedege- buure, tegen 3 stemmen op den heer F. J. Stols. De voorzitter feliciteert de her- kozenen en wijst op het groote ver trouwen dat uit deze herkiezing blijkt, hij dankt de heeren voor hun trouwe medewerking en drukt zijn genoegen uit over de prettige vriend schappelijke geesi die in de afgeloopen 4 jaren steeds in het college van B. en W. heeft geheerscht. De heeren Heijboer en Goedege- buure danken degenen die hun stem op hen hebben uitgebracht en betuigen den voorzitter hun erkentelijkheid voor de vriendelijke en waardeerende woorden tot hen gericht. Zij verklaren weer naar hun beste weten de be langen der gemeente te zullen be hartigen. Aan de orde komt nu het voorstel tot herziening van de verordening op de vaststelling van het kaai- en havengeld, waarover in de vorige vergadering de stemmen staakten. De heer Stols vraagt eerst eenige gegevens omtrent de totale opbrengst van de genoemde gelden en de totale bedragen van rente en aflossing van de op de haven drukkende schulden. De voorzitter geeft die als volgt over'34opbrengst havengeld f4647.67; opbrengst kaaigeld f2772.72. Totaal dus f7420.39. Aan rente moest worden betaald f 1630.75; aan aflossing f2965. Totaal f 4595.75. Overschot f2824.64. Op een desbetreffende vraag van den heer Stols antwoordt de voor zitter, dat dit geheele restant wordt gebezigd voor onderhoud haven en toegangswegen en dat dit elk jaar nog een tekort oplevert, al mag er een matige winst worden gemaakt. Dit gebeurt hier echter nooit. Boven dien zijn de inkomsten dalend, blij kende uit de raming voor 1936 die slechts f6500 aan opbrengsten toont tegen "f6673 aan uitgaven. Op de vraag van den heer Stols hoever die toegangswegen zich uit strekken, antwoordt de voorzitter, dat iedereen dit zelf kan uitmaken. De heer Stols merkt op dat dat móéten bestrijden van de onderhouds kosten der toegangswegen toch geen eisch is van Ged. Staten. Met het oog op de moeilijke tijdsomstandig heden, ook voor de landbouwers en de schippers, vindt hij het onbillijk, dat alleen die personen dit onderhoud betalen, terwijl toch ook andere bur gers van die wegen gebruik maken. De voorzitter zegt dat dit vooral zoo geregeld is en dat die andere burgers de wegen niet stuk maken. Bij de polders is het immers niet anders. Daar betalen toch ook alleen de grondeigenaars de polderlasten. De heer Stols bepleit nogmaals de wenschelijkheid om den druk meer te verdeelen en niet alleen op die bepaalde categorieën te Iaden. Bo vendien wijst hij nog op een andere onbillijkheid, n.1. de betaling bij hij lading en de verhooging van haven geld met 5 c. per ton tusschen 15 Sept. en 15 Dee. Volgens hem is dit op het eiland Tholen toch nergens anders het geval, terwijl hier verreweg het meest verladen wordt. Wanneer deze verhooging in andere gemeenten niet noodig is, begrijpt hij niet waar die dan hun toegangswegen van be kostigen. De voorzitter zegt dat daar dan de gewone bevolking het tekort zal moeten bijpassen, wat ook hier het geval is, doch in mindere mate. En wat dat havengeld betreft wil hij opmerken, dat de schipper dit niet betaalt. Immers, het havengeld wordt geconditioneerd bij de vrachtprijs. De heer Pleijboer wijst er nog op dat in het begin van het seizoen bij laden van kleine hoeveelheden, nooit wordt gevaren per vrachtprijs, doch altijd per lading, zoodat ook dan het nadeel voor den schipper ondervan gen is. De heer Stols blijft bij zijn opvatting dat getracht meet worden den bij zonderen druk op bepaalde groepen te verlichten en stelt daarom voor de genoemde verhooging ad. 5 cent van 15 Sept. tot 15 Dec. te laten vervallen. Dit voorstel wordt met 4 tegen 3 stemmen (rechts tegen links) ver worpen. Daarop wordt het voorstel van B.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1935 | | pagina 1