Cr'BUITENLAF a hiervan geen enkele schuld door onjuist beoordeelde verlichting sprake kan zijn geweest. B-nsgez 'ndheid lunchen Daitscb- land en Frankrijk over hel voor de Saarmiitien te betalen bedrag. Opzienbare Zweedrcbe publicatie over de bjaodatichtiog io dm Rijksdag. Er «aait een vredeüeveode wind door de Berlijn«cbe Wilhelmsirasse, dat ieder mnnsch met genoegen laugs eigen wangen zal voelen strijke-'. Weg is het forsche geloid. Des te beter. De Doitsche minister van bnitenlandsche zaken, Vou Nenratb, die nog steeds aari het bewind is gebleven al hebben ook tientallen malen de ge- rochteo geloopen, dat hij te eeniger tijd door den persoonlijken vriend van Adoll Hitier, dr. Altied Rosei.berg, deD leider van de afdeelmg bollenland van de Ma'. Sociahs'icche Duitsclie Arbeiders Pariii, zon worden vervangen, deze Vod Neuratb heeft, aaa den chef vu het Loodache Reuterburesu een ouderhond toegestaan. Duitschland wil uaar Genève kooien, indien men het muur rechlsgelijkbeid geeft. Dit is een verheugend teeken, al maakt die simpele verzekering alleen nog gpeo zomer. Want het, is juist de eisch vau rechts gelijkheid, die men te Londen, «aarschi-n- lijk, te Parijs zeer zeker, aan het Derde Rijk niet zal wi len inwilligen. De vrede van Versaillcs was iu 1918 het contract ter beveiliging van de «loste» der overwinnaars in den wereldoorlog. Dat die winsten op den langeo duur niet te garaudeeren waren, doel t r nu verder niet toe. Ten slotte is bel gebeele door^Clemencean grootsch opgezette eeboow als een kaarten huis ineengpvaiien. Maar de recb'gelijbheid bleef voor Duitschland een verboden vrucht totdat men te Berlijn die rechtsgelijkheid aan zichzelf trekkende en wapende, «at er maar te wapenen viel. Toen kwam Baldwin de greozen van het oude Albiua van bel Kanaal naar Hen Rijn verleggen en had men de poppen weer aan het dausen. De bijzondere afgezant van Adolf Hitier. Von Ribbenstrop, die te Londen met Sir John Simon en den komende man aan hel Eng«-lsche Foreign Otfics, Anthony Eiei' tie*-fi ün'prokeii, kan met-t«-Londen bereiken a>i vertrok -laarop naar Parijs, waar de Dmlsche ambassadeur voor hem een onderhoud aanvroeg op de Q lat d'Orsay, met Barthou's opvolger, Lava!. Naar «ij meeoen te weten haddeo er geen feitelijke onderhandelingen fosschen Laval en Von Ribbenstrop plaats, doch droeg bet onderhoud vau bijna een uur een zuiver inforinatorisch karakter. Maar reeds daarmede is veel gewonueo, omdat niets zoo goed iu staat is meeuingsver- schil op te rnimen dan een rustig praatje. De afgescheiden socialist, Mouiagnon, had gelyk, toen hij in de FraDsche Kamer er op wees, dat Adoll Hitier vau een nieuwen oorlog met Frankrijk niets te verwachleu heeft. Wint Duitschland den oorlog, dan wordt Hitler's roem en in vloed volkomen 111 de schaduw gesteld door de zegenvierende geuersale. Maar verliest Duitschland den oorlog, dan gaat onver mijdelijk heel bet bewind der Nazi's in bloed eu tranen ten oüder en bengelt op een gegeven oogenblik Adolf Hitier aan deu hoogsten boom te Berlijn. Daar uit concludeerde Montagnon, dat er voor oorlog van de zijde vau Berlijn geen vrees behoeft te beslaan. Nu hebben de ondslrijders van Frankrijk en Duitschland ook ieder een duit in het zakje gedaan en daar men dezen meuschen moeilijk slechte patriotten kan noemen, is hun «ederzijdscbe s'ap een schrede in de richting van bestendiging van vrede tusscben Parijs en Berlijn. Als gevolg vau Vou Ribbeutrop's bezoek bij Laval keert hij nu en den 12en De cember weer te Parije terog, vergezeld V4i» Rudolf Hess, den plaatsvervanger van Hiller. Natuurlijk zal Lava] beide vour- aaustaande Duitscbers wederom omvangen, want nu hij tegen Von Ribbentrop met de eerste letter van het Alfabet is begonnen, zal hij tegen Rodolt Hess de tweede letter ook moeien uitspreken, totdat hij Ban het einde van bet geheele Alfabet zou ziju gekomen. Dit wekt verwachtingen voor een vre delievende regeling van allo geschillen. Reeds is ineu te Rome tot een accoord geSomeu, voor het geval het Saar- gebied Duitsch mocht willen blij ven en de Saarmijnen dos dienen te worden be taald. Het tot stand komen van die on> derlinge overeenkomst is een schitterend succes geworden voor Baron Aloisi, dis de onderhandeliDgeu te Rome heeft geleid en die nu, hoog te paard gezeten, Daar Geiiè/e kan terugkeeren, Iu de kringen van den Volkenbond glundert men reeds over het te Rome behaalde succes. Duitschland zal aan Frankrijk het lieve bedrag van 900.000.000 Fransche Francs betalen voor de teruggave vau deu kolen-mijuen. Verder zal de be taling zoo «orden geregeld, dat de Duitecbe voorraad deviezen r iet al te zeer zal worden aaugetast. Tenslotte zal Duitschland uit het Saar- gebied aan Frankrijk kolen blijven leveren, «at al vast een gemakkelijke vorm van betalen is. Daarmede is de pijnlijke en moeilijke kwestie van de komende volks- siemuiir g in het Samgebiea eigenlijk al zoo «at vau de baan. Wij nemen onmiddellijk aan, dat er op Zondag 13 JaDnari 1935, in dat Saargebied wel een paar tikken op hoofden van po- liticketegeDstaDders zullen worden gcgevcD. Maar dat is een heel gewoon verschijnsel hij alle verkiezingen als vele gemoederen meer verhit zijn dau goed voor de men- schen zelf is. Doch, wat nn in ieder geval voorkomen zal zijn, is een massaal optreden van ontevreden Fransch-of Duitsch-gezinde elementen. Voor den Volkenbondsraad is dit na tuurlijk in Je eerste plaats een heele geruststelling, maar geheel Europa mag ook dankbaar zijn dat ren smealeode haard, die ieder uogeDblik tot oorlogsgevaar zou kunmu voeren, nn uit bet midden van Europa is weggenomen. Wij zijn niet zoo Minplisisibch te gelooveD, dat do opeens pais en vree over Europa zullen worden gestri.oid, Zoover gaal ons ongebreideld optimisme niet Maar wel is iets gedaan iu het voordeel van een beter begrijpen tusscben Berlijn en Parijs, hetgeen bijv. aan Londen niet dan welkom kan zijn, daar men in Dowuingstreet No. 10 nieta anders begeert dan rust, rust en nog eens rost. Engeland heeft iu zijn wereldrijk zooveel eu zoo moeilijke vraagstokben op te lossen dat dit land slechts baat kan vinden bij een vredelievende atmosfeer op het vaste land van Enropa. De publicatie van den Zweedschen Se nator Gforges Hranting, van een brief van de Obergroppenfubrer io Berlin-Bran- deubory, Eins die verklaard met beholp vau een paar vertrouwde vrienden drn Rijksdag in brand te hebben gestoken, heeft in de geheele wereld opzien verwekt. De pnblicitie op zichzelf, juist door Branting, zegt ons eigenlijk al weinig, want deze Zweedsche Senntor is een be&eDd tegenstander van het Duitsche Nationaal- Socialisme en als zoodanig te veel partij in het geding. Ala lid van de Internationale commissie tot holp-»erleenirg aan de sl chti ffsrs van het Duitsche fascisme, heeft hij een eigen rol io de internationale beweging gespreid, die van den beginne af ami-Dasi is geweest. De bekende haven van Beiroet is op geschrikt door een ontploffing, die aan 20 arbeiders in de haven liet leven heeft gekost. Wie de zorgeloosheid kent, waar mede men in de Levant met alle mogelijke handelsgoederen waaronder zich ook soms omplotbare stoffen bevinden omspringt, verbaast zich slechts dat der gelijke rampen niet veelvnldiger voorkomen Ondanks alle verbodeD rookt men daar sigereiten bij het gevaarlijkste werk eu men zal het met de daar gebruikelijke fataliteit blijven doen ook. TH0LEN, 7 December 1934. RIJ KSPOSI SPAARBANK. Aan het postkantoor Tholen tu de daarooder ressorteerende holppostkantoreD werd gedorpode de maand November inge legd f 24-118 02, terogbetaald f 11420.4-3. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 15343. Tholen. Dinsdagmorgen had in de zaal van Mej. Wed. Hoek alhier onder voorzitterschap van Mr. P. J. Dieleman alg. voorzitter van de Z.L.M. een crisisvergadering plaats. In zijn openingswoord heette de voorzitter allen hartelijk welkom en het deed hem genoegen dat men in zoo'n groote getale was opgekomen, liet is noodzakelijk dat wij in dezen tijd dikwijls bij elkaar komen om de zaken te bespreken. Spr zet uiteen hoe men komt tot verschillende vra gen en hoe dikwijls deze zoo maar gesteld worden zonder eerst ernstig er over na gedacht te hebben. Ook zijn de crisismaatregelen zoo dat het spr een punt van ernstige overwe ging geweest is om te bedanken als voorzitter. Men moet niet vergeten dat de crisisorganisatie en deZL.M. afzonderlijk zijn. Het doel van de ZLM is te trachten het platteland op te heffen en dat de boeren niet zouden worden een slavenvolk, nlaar een zelfstandig volk. Wij moeten ons staande presenteeren en het ideaal omhoog houden. Wij moeten worden een stand die niet gemist kan worden in de Maatschappij. Wij moeten in het volksleven wat beteekenen en daarom moeten wij het platteland op heffen. Wij moeten propaganda maken en ons zelf blijven en dan zijn wij op den goeden weg. Het is niet alleen noodig dat wij technisclivaardig zijn, wij moeten ook helpen het platte land op te heffen en onze heele positie handhaven. Onze gemeenten worden in klassen achtergesteld bij groote en kleine steden. Wij moeten die gang uaar de steden tegengaan en met alle macht onze positie beschermen. Wij moeten beantwoorden aan ons doel en daarom de Z.L.M. steunen en strijden schou der aan schouder om dat doei te be reiken. De Z.L.M. is niet verantwoor delijk voor wat zij in den Haag doen. Wij zijn te veel gedwee en dat moet anders worden. Daarom deze vergaderingen. Spr hoopt daar dit de eerste vergadering is dat van deze vergadering de victorie zal uit gaan. Hiermede open ik de vergadering. Hierna verkreeg de heer Zwager man het woord die een korte uit eenzetting gaf van de beteekenis van de veehouderij en de zuivelbereiding. Spr zeide dat de heer Dekker de crisismaatregelen hieromtrent zal be handelen terwijl spr alleen de vee houderij zal behandelen. Spr behan deld dan eerst de varkenshouderij. Hij zeide o.m. dat er in ons land 3 millioen varkens gemest er. gefokt worden. Hiervan gebruiken wij zelf 3/4 terwijl V4 geëxporteerd wordt. Nu is er gekomen een teelt en mest- regeling en dit is gedaan in het be lang van de zandboeren, omdat.deze daar een bestaan in vinden. Wij zijn echter in deze ook actief geweest en hebben gevraagd redelijk te blijven. Men zal trachten de huisslachtiug uit de crisismaatregelen te houden, ten tweede zoo mogelij k de kleine mensehen in gemengde bedrijven de gelegen heid te geven tot het mesten van varkens voor de slagers in de om geving en ook omdat die menschen steeds veel afval hebben ten derde om het opkweeken van biggen die voor eigen huisslachting worden ge mest zoo veel mogelijk te redden. Spr deelde ten slotte mede dat er wel eenig succes is bereikt vooral ook voor de stamboekfokker. Dan gaat spr over tot de veehou derij. Lr werd steeds 60 van het rundvee hier verhandeld en 40 moest er worden geëxporteerd en het rundvleesch daar gebruikten wij zelf van 80 en 20 werd er geëxporteerd. Het is toen misgeloopen en de regeering moest ingrijpen en dat is gebeurd op drieerlei manier ten eerste door teelbeperking, ten tweede door verplichte levering voor af slachting en ten derde is er gekomen zuivelsteun. Wij zullen in Zeeland moeten komen tot een uiterste be perking in het belang van de zand boeren en voor de weidengebieden. Wij moeten zien dat wij als het mogelijk is zooveel mogelijk weiland scheuren. De Z. L. M. heeft dit reeds opgesteld door het maken van een rapport, waaruit dan moet blijken of de moge lijkheid bestaat dat er veel weiland gescheurd kan worden. In Zeeland moeten wij zoo weinig mogelijk vee opfokken. Nu wat betreft de kalveren toe wijziging, daar moeten wij de hand aanhouden om zooveel mogelijk in te leveren, want anders worden wij die onthouden en dan zou de organisatie tot het uiterste beperkt worden en dan zouden enkele bedrijven worden ontwricht en dat mag niet. Wij hebben dan ook een nota opgesteld en daarin nauwkeurig alles omschreven, maar ook tevens medegedeeld,dal in Zeeland offers gebracht wenschen te worden indien deze binnen de grenzen blijven. Er is dan ook gevraagd om de be- perkingschroef niet dichter te draaien. Dan is er ook nog dit dat men niet moet vergeten dat in Zeeland de veestapel niet naar boven is gegaan sedert 1910, terwijl in de provincie Groningen b. v. deze l'/2 maal zoo groot is geworden. Gaat men nu ver minderen dan moet dat redelijk ge beuren eu niet op ejen onredelijke manier. Dan wat betreft de zuivelsteun, dat is het gevolg dat de melk waarde loos zou worden. Nu wordt dit jaar niet meer gesteund met 100% maar voor 90%. De uitvoering van de crisismaatregelen eischt veel controle, willen de boeren geen last daarvan ondervinden dan zal men dit moeten doen door niet de steun te geven op de melk, maar op het aantal koeien dat men heeft. Het doel is dus dat wij als Zeeuwsche akkerbouwers voor de andere gebieden olfers willen brengen, indien men ze redelijk ver deeld en op een manier dat er geen ontwrichting is. De heer Dekker van Wemeldinge verkreeg toen het woord en bespreekt crisismaatregelen en begint met de varkens. Spr. zet uiteen dat de varkens -stapel te groot werd en daarom is in Oct. jl. besloten de varkens de 180 K.G. uit de markt te nemen. Spr. bespreekt dan verder de teelt- beperkingen en zegt welke basis is genomen voor de toewijzing van de biggenmerken en ook is 111 aanmerking genomen de aard der bedrijven. Om nog een juister verhouding te krijgen zijn de bedrijven in twee groepen verdeeld en wel de eerste groep vaa degene die meer dan 8 H.A. bouw land bezitten met meer dan 20% gesteunde gewassen, waaronder be grepen tarwe, suikerbieten en vlas, eu dan de bedrijven die beneden de 8 H.A. zijn. Dan deelde spr. meende dat er voor 1935 47000 biggenmerken zijn toe gewezen. De beperking zou zijn van de le groep 30% en de ander 15% Degene die 9 biggenmerken is toe gewezen zal deze behouden. Wat betreft de toewijzing van merken, dit zal gelijk geschieden als met kalveren, daar zal een plaatselijke deskundige aangesteld worden. De toewijzing voor fokzeugen is dat iemand met 18 biggen mag hebben 1 fokzeug en iemand met 39 biggen 3 fokzeugen. Er wordt gerekend met het gemiddelde en alles wat beneden een half komt wordt naar beneden afgerond en wat er boven is naar boven. Voorstamboek worden extra merken toegewezen. Ook is er een soepeler toepassing voor hel samenmesten; dit mag wetr gebeuren, tot hiertoe was dat niet mogelijk. Wat betreft de huisslachtingen, daaromtrent kan spr. geen mededee- lingen doen, maar het vermoeden is dat er weinig verandering in zal komen. Wat betreft de regelingen voor het rundvee; daar hebben wij ook de teeltregeliug en het inleveren van drachtige dieren. Coc het schetsen der kalveren brengt spr. naar voren en dringt er op aan zooveel mogelijk vee te leveren, opdat wij ook zooveel mogelijk schetsen worden toegewezen In 1935 zullen 50000 schetsen minder worden uitgereikt. De akkerbouwers zullen er minder ontvangen, terwijl de gemengde bedrijven en de vee teeltbedrijven intact zullen worden gehouden. Spr. brengt naar voren hoe het eerst een vi ij willige levering was, maar dat dit later verplichtend is geworden. Ook tuberculose dieren kunnen geleverd worden, maar daar is een afzonderlijke regeling voor. Er zal weer een plaatselijke des kundige worden aangewezen. Over beide onderwerpen worden vragen gesteld, welke door beide spr. afdoende worden beantwoord. De heer Zwagerman zeide in een van zijn antwoorden nog, dat, wat betreft de varkensmesterij hij meende dat een akkerbouwer wel alleen varkens zal mogen houden voor de huisslachting. De heer Ir. Dorst, Secretaris der Z.L.M. nam het woord om te spreken over de steun aan den akkerbouw, en de maatregelen daaromtrent. Hij wenscht dit te doen naar aanleiding van 4 groepen; ten le de prijs ga rantie; 2e de toeslag per H.A.3e het vaststellen van richtige prijzen, en 4e de teeltbeperking. Wat betreft de prijzen waren die nog maar als voor den oorlog, dan zou den landbouwer tevreden zijn, maar hoe zijn dievoor den oorlog was de tarwe f 10.75, nu f 11.de suikerbieten fll, nu f 12.50; de erwten f 11.50, nu f9.75. Daar komt nog bij dat de belastingdruk van nu veel grooter is dan vroeger. Er wordt nu gezegd dat de steun aan de landbouw de producten duur maakt, maar dat is niet zoo, want de consument be taald 20 meer, terwijl de producten 20% goedkooper zijn. De oorzaak ligt dus niet aan de steun maar aan de distributie-maat regelen in zijn geheele omvang. Als men de boelchoudcijfers ziet, dan is er verdiend f51.37 per H.A., dus met 50 H.A. land heelt iemand verdiend f 1800, maar daar is alles in begrepen. Maar dat is berekend naar de top- opbrengsten van de laatste jaren als wij eens de gemiddelde opbrengst namen, dan is dit aanmerkelijk minder De laatste jaren zijn buitengewoon geweest wat betreft de opbrengst en wat komt daarbijhet was steeds gunstig weer, dus zijn de onkosten lager dan wanneer het ongunstig weer was geweest. Spr meent dat de uitkomsten anders zouden zijn als de opbrengst niet zoo groot was ge weest. Er is ook een andere regeling ge komen voor de klassificatie en is nu in drie klassen verdeeld. De uitbe taling loopt zeer goed. Men vraagt wel eens of er niet meer tarwe geleverd kan worden, maar men moet niet vergeten dat er ook risico verbonden is aan het opslaan. De oogsten zi schitterend geweest en Tholen sta in kwaliteit bovenaan. Wat betreft de aardappelen dat een moeilijke geschiedenis; er wor nu wel eens gezegd het was bet dat zij vrij waren. Maar vergeet ni dat de zandaardappelen de kleiaar appelen dan zullen verdringen. Het teeltplan 1935 is nog niet 1 ficieei bekend; spr. kan echter w j1 enkele ofheieuse mededeelingen doe Zoo zal er weer wel 1/3 met tan mogen worden bezaaid, terwijl prijs van fll wel gehandhaafd blijven; wij zullen afwachten houden ons paraat. Gerst mag zoove !D worden gezaaid als men wil, en 'c steun van f2.50 zal ook gehandhaa J|; blijven. Voor vlas zal er misschii wel een uitbreiding komendit ook in verband met het scheur* van weiland, terwijl de steun w dezelfde zal blijven. De aardappel zullen wel geen uitbreiding krijgei dit zal echter afbangen van de expoi Het buitenland uitgezonderd Duitse land, vraagt geen aardappelen Wat de suikerbieten betreft, da kan spr. slechts vage mededeeling* over doen, hoewel hij meent dat Fe steun wel dezelfde zal blijven en oc de verbouw. De erwten zullen mi schien beperking krijgen van de tee en van de steun valt niets te zegge Verder deelde spr. mede dat me zal trachten de kleine bedrijven ie voor te geven bij de groote. Na deze inleiding brengt de voo zitter van den Kring Tholen en St Philipsland der Z.L.M., namens h bestuur dank aan de sprekers, d zich hebben willen geven om 01 deze inlichtingen in dezen moeilijke tijd te geven, en hoewel het bevreemde dat er zoo weinig vrat gesteld worden, maakt hij daaruit conclusie dat men hier wel tevrede is met de maatregelen, hoe moeili die dikwijls zijn. Nadat nog enkele vragen gestel zijn, welke werden beantwoord, vraat de heer Zwagerman nog het woot en beveelt aan om in het vervo melkbrood te gaan eten, hetgee buitengewoon gezond en voedzaa is. Ook wordt in die vragen nog nat voren gebracht of bet mogelijk dat een kleine landbouwer ook ma y gaan stempelen. Het antwoord hiero was dat ze niet konden gaan sten pelen, maar de mogelijkheid wasope dat zij iu de werkverschaffing kunne worden opgenomen. Nadat de voorzitter Mr. P. Dielema nog een woord van dank had g< sproken tot de aanwezigen en to; d pers, sprak hij nog enkele woorde naar aanleiding van de afwezighei van den heer Stouljesdijk, strijden der Z.L.M. Spr. had vóór de verg; dering hem nog bezocht, en het dee hem verdriet dat zijn ziekte heil» verhinderde hier aanwezig te zijn het was de eerste maal dat hij ee vergadering in Tholen niet kon bi wonen. Spr sprak de wensch uitd; God hem nog enkele jaren mocli geven en dat hij zoover herstelle moge, dat hij nog eens een verga dering in Tholen mag bijwonen e hiermede sloot hij deze vergaderin< Onder de aanwezigen bemerkte wij 0. m. burgemeester W. L. Klos e de beide wethouders van St.-Maar tensdijk, de heeren Hage en Koopmai De afd. Tholen van de vereenigio „Voor Volkenbond en Vrede" hield 6 Dec. jl. haar huishoudelijke vergaderioj Hoewel door weioig leden bijgewooni had deze vergadering een geanimeer verloop. Verschillende plaroen voor toekomst werden beraamd om deze joDg vereeniging tot bloei te brengen en zoc doende het vergaderiDgbezoek te bevorderei Aan het eind van de vergadering bracl de burgemeester de welgemeende dan over aan den voorzitter v.MegcheleD, di wegens vertrek voor die foDctie moei bedaokeD, en in welke fanctie hij goe opboawend werk beeft verricht. Tot voorzitter werd vervolgens benoem de heer Beaodooz, die deze fonctie voo loopig op zich nam. Nieuwe lede kanoën zich aanmelden bij den secretar; W. van Liere. Wij vestigen de aandacht op ee advertentie in dit mmmer, waarbij ee vergaderiog van de Nat. Soc. Bewegio in Nederland, wordt aangekondigd, houden in de zaal van Wed. M.J. Hoel De heer J. P. van Megcheleo alhie wordt met iugaDg van 16 dezer eer»o ontheven van het beheer vao het P.T.T. kantoor te Tholen, en ie als refereodari werkzaam gesteld aaD de afd. PersoDee van het hoofdbestuur der P. T. T. 's Gravenhage. HANDELSREGISTER. Bij het Handelsregister der Kamer va Koophandel en Fabrieken voor Westelij Noord-Brabant te Breda, Seeligsingel 4 hadden gedorende de maand Novembe 1934 de navolgende inschrijvingen plaati

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1934 | | pagina 2