laqtSE&h'i Nieuws' SlaëtUw- UnAj&tJmi Ü)at ukl&M waarborgt Marseille. Koningsmoord kan slechts dan een oplossing voor al dan niet vermeende grieven brengen, indien er een wereldoorlog of een revolutie uit voort mocht vloeien. Dat was b.v. in '1914 na den moord te Serajewo het geval met het verbluffend gevolg, dat de dader nu op zijn eeregraf wordt gehuldigd. Wordt ooit Zagreb (vroeger Agram geheeten) zelfstandige hoofdstad van een eigen koninkrijk; men kan er zeker van zijn, dat de moorddag te Marseille een nieuwe nationale feestdag zal worden in het Kroatische rijk. Wie een revolutie verliest, komt aan den galg; wie een omwenteling wint, stijgt op den troon. Nu is het Zuid-Slavische Kabinet gereorganiseerd, waarop een concen tratie van alle goedwillende elemen ten is gevolgd. Daarmede kan niet veel anders bedoeld zijn dan dat de Servierszullen trachten goed te maken wat men te Beograd aan de Kroaten en de Slovenen heeft misdreven. Voor de Kroaten en voor de Slo venen was er niet erg veel onder scheid te bespeuren geweest, vroeger ringeloorden Weenen en Boedapest hen, nu zitten de regeerders te Bel grado hen dwars. Daarom is de in directe dader van den moordaanslag te Marseille te zoeken en te vinden in den persoon van den reeds lang gestorven GeorgesClemenceau, in de personen van de te zwakke en al te meegaande ministers van de geasso cieerde en gëallieerde regeeringen, die te Parijs, te Versailles, te Trianon en te Saint Germain dansten naar de pijpen van „le vieuv tigre", die leefde hij nog nu reeds binnen vijftien jaren na de onderleekening der drie Verdragen, eigen levenswerk in scherven zou hebben zien liggen. Dit is de droeve les van Marseille! Waaraan de afschuw over den ge- weldadigen koningsmoord natuurlijk niets afdoet. Die afschuw van dien volmaakt doelloozen moord blijft bestaan. Maar in dit overzicht is ge tracht de beweegredenen te verklaren en de indirecte daders aan te wijzen. Natuurlijk gaan die vrij uit, natuur lijk boeten wat Kroaten, wat Mace- doniers, met hun leven voor het ge beurde te Marseille. Maar dat alles verandert niets aan den ondergrond van alles. Daarop eens te wijzen, scheen een goede poging beter inzicht in de verhoudingen van Zuid-Oost- Europa bij de lezers te wekken. Het bezoek van den Hongaarscken minister-president Goemboes aan Warschau diende tot bevestiging van de oude vriendschappelijke betrek kingen tusschen Polen en Hongarije. Als tastbaar resultaat is een overeen komst van cultureele samenwerking tusschen de beide landen gesloten, waarop natuurlijk te zijner tijd verdere verdragen tusschen de beide landen zullen volgen. De moeilijkheid is alleen, dat de twee landen in ver schillende Europeesche kampen zijn ingedeeld, al bestaat er tusschen Boedapest en Warschau geen enkele feitelijke niet te overbruggen tegen stelling. In Portugal is het Kabinet-Salazar afgetreden en een nieuw ministerie gevormd onder denzelfden minister president. Zalazar verklaarde dal een reconstructie van het oude Kabinet noodzakelijk was, in verband met de dringende oplossing van verschillende politieke vraagstukken, die niet langer op afdoening kunnen wachten. Het nieuwe ministerie zal nu zoo spoedig mogelijk tot het uitschrijven van de verkiezingen overgaan. In Spanje moge de rust hersteld heeten, wij zouden in Nederland een dergelijke rust toch niet op hoogen prijs stellen. Te Oviedo was een partij dynamiet in beslag genomen en door de regeeringstroepen werd de partij naar veiliger oorden vervoerd. De opstandelingen legden een mijn op den weg, de partij dynamiet ontplofte en 32 dooden en 80 gewonden waren te betreuren. Tevens verneemt men, dat de laatste opstandelingen in Asturië nu het hoofd in de schoot gelegd hebben. Daar moeten 2500 dooden zijn gevallen, ook de politie en de troepen leden zware verliezen, men spreekt zelfs van een paar hon derd man. En om alles weer onderste boven te gooien, verluidt van reizigers uit Barcelona, dat daar weer een algemeene staking op het punt van uitbreken staat. Arm Spanje! Amerika is nog immer hel land van onbegrensde mogelijkheden; men heeft er b.v. „Amerika's Publieke Vijand no. 1", als hoedanigheid eerst heeft gefungeerd nu wijlen dbr Dillinger, opgevolgd door nu ook al weer wijlen dhr Pretty Boy Floyd. Nadat hij was „ontdekt", volgde een achtervolging per auto, dhr Floyd werd doorzeefd en nu is hij overleden. Wij wachten nu gelaten op den nieuwen „Publieke Vijand van Amerika" niet no. 3 want no.'s 1 en 2 zijn dood! maar op den gebruikelijken no. 1. De broer van den bekenden Bel gischen ballonvaarder is teDetroitin de Vereenigde Staten van Noord- Amerika, vergezeld van zijn echtge- noote, opgestegen voor een tocht naar de statosfeer. Doel van de luchtreis van Dr. Jean Piccard was niet het maken van een hoogte-record, maar het verrichten van waarnemingen op een hoogte van ongeveer 15000 M. Latei- is de ballon weliswaar beschadigd in de buurt van Cadiz, in den Staat Óhio neergekomen. Het omhulsel was ge scheurd, maar de inzittenden, bene vens de instrumenten zijn heel be neden gekomen. De bereikte hoogte was, overeen komstig de gemaakte berekeningen, inderdaad 16000 M. De menschheid staat hier voor niets meer. Wij vlie- Alleen de naam op een koker ZENUW-TABLETTEN dat men U geen waardelooze of schadelijke namaak verkoopt. 247 43838 12 gen in driemaal 24 uur van Londen naar Melbourne. Wij klimmen 16 K.M. hoog de lucht in, omdat wij niet hooger willen, wat staat ons binnen kort te wachten? in ieder geval, wij zullen allen goed doen, onze verba zing achterwege te laten. Verbazing was iets voor onze grootouders, wij zijn er reeds lang en breed aan ontgroeid! Teruggekeerd van zijn reis naar Warschau, is de Ilongaarsche minister president, Goemboes, weer te Boeda pest aangekomen. Het bezoek aan de Oostenrijksche bondskanselier dr. Schuschnigg, is uitgesteld tot Novem ber, op welk tijdstip Goemboes toch naar Rome moet, zoodat hij zijn be zoek aan Weenen wil koppelen aan zijn besprekingen met Mussolini. In elk geval staat wel vast, dat het driemanschap, Mussolini, Goemboes, Schuschnigg, wat Midden-Europa aangaat, een overheerschende machts positie bezig is in te nemen. Voor Zuid-Slavië en voor Frankrijk kan dit nooit tot prettige gedachten stemmen! CRISIS-PUBLICATIÊN. De Nederlandsche Veehouderij- Centrale maakt bekend, datMet in gang van 1 November 1934 voor de kalveren die door een identiteitsbewijs 1931' gedekt dienen te zijn, als ge- wichtsgrenzen gelden a) voor mannelijke, al dan niet gecastreerde dieren, 60300 K.G.; b) voor vrouwelijke dieren, 100 250 K.G. Bovenstaand houdt dus in, dat de kalveren die op grond van hun ge wicht vóór '1 November '1934 niet door een identiteitsbewijs 1934 gedekt behoefden te zijn, doch wier gewicht op 1 November 1934 binnen de voornoemden gewichtsgrenzen vallen, voor 1 November 1934 geschetst zullen moeten worden. 43839 19 Holland's verkeers-luchtvaart het betrouwbaarst 0e Uiver de moreele overwinnaar van Londen—Melbourne race 1 In Nederland ziet men overal de vlaggen wapperen, als blijk van vreugde over de prachtige prestatie van onze vliegers in den wereldstrijd De Nederlandsche machines, die aan de vlucht deelnamen, hebben hun betrouwbaarheid bewezen. Slechts luttele uren na de vliegers Scott en Black landde de groote Douglasma- chine met Parmentier als gezag voerder, op hel vliegveld Melbourne. Met recht kan men thans in Ne derlandsche luchtvaartkringen zeggen, dat door deze prestatie der Douglas- machine bewezen is, dat een gewoon verkeersvliegtuig in een internatio nalen wedstrijd geen slecht figuur behoeft te slaan! Daar Parmentier rustig, vol overleg en zonder overhaasting langs de kusten vloog en zonder eenige mo torstoring te Melbourne landde, is men overal geneigd, de Nederlanders als de „moreele overwinnaars" in de groote luchtrace te beschouwen De prestatie van Parmentier c.s. is de beste en indrukwekkendste propaganda voor het Nederlandsche luchtverkeer. Pas 15 jaar bestaat de K. L. M. Toen deze luchtverkeers- maatschappij werd opgericht, bestond zij uit 12 man. Intusschen is de staf van medewerkers uitgegroeid tot circa 800 personen. De Hollandsehe verkeersvliegtuigen hebben in het buitenland een groote bekendheid, gelden als de betrouwbaarste, veilig ste en beste machine's, met deerva- rendste, rustigste piloten. Dat is in de eerste plaats wel te danken aan het feit, dat het aantal ongevallen in de laatste 15 jaar zeer miniem is, dat noemenswaardige ongelukkeu zelfs heelemaal niet zijn voorgekomen Er wordt bij de Hollandsehe lijnen namelijk de grootste aandacht be steed aan de veiligheid. Het Engel- sche woord „salety first" is voor den luchtvaart Nederlandsch eigendom geworden Met Nederlandsche verkeersvlieg tuigen zijn in de laatste 15 jaar meer dan 240.000 reizigers vervoerd, waar onder 135.000 plezierreizigers. 22 MiJ- lioen Kilometer hebben Holland's verkeersvliegtuigen totnogtoe reeds afgelegd. Een geregelde toename van deze luehtvaartcijlers is nog steeds te constateeren Terwijl men in J932 pas 21.000 passagiers telde, in 1933 reeds 41.000, rekent men dit jaar op minstens 78.000 passagiers. De Neder landsche luchtverkeersvloot moest dientengevolge vergroot wordenIn dienst van de K. L. M. staan op het oogenblik 32 Fokker's en 5 Kool hoven-machines, waaronder de „Dou- glas D. G. II". Deze Douglas-„kist" met haar 300 Kilometer per uur snelheid, is tegenwoordig de snelste Nederlandsche verkeersmachine. Reeds in 1924 vlogen de eerste Nederlandsche machines naar Indië. Sedert Üctober 1931 bestaat een regelmatig 8-daagsch luchtverkeer naar de Nederlandsche koloniën in IndiëHollanders en Engelschen maken hiervan een groot gebruik het moet een schitterende reis zijn Na de prachlprestaties van de Neder landsche machines bij de Australië race zal het Nederlandsche lucht verkeer waarschijnlijk een noggrooter vlucht nemen Zoowel in letterlijken, als in figuurlijken zinMen heeft alle grond over de behaalde resul taten meer dan tevreden te zijn (Nadruk verboden). PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND BEGROOTING 1935. Ged. Slateu hebben aan de Provinciale Staten van Zeeland aangeboden de be grooting 1935 met bijlagen. De gewone dienst geeft aan in outvang en uitgaaf f2,581.356 met een post onvoorzien van f31,364; de kapitaaldienst in outvaDg en uilgaaf f 323.935, Ged. Staten deelen in bun toelichting mede, dat de rekening 1933 volgens de thans bekende gegevens een batig slot van rond f 190.000 zal opleveren, wat aanmerkelijk grooter is dan ten tijde van de aanbieding van de begrootiug 1934 kon worden verwacht. Zulks in de eerste plaats door dat de belastingen f40.000 meer zullen opbrengen dan geraamd was o. a. door het vrijwillig kunnen aangeven van verzwegen vermogen en inkomen en ten tweede doordat voor de calamitenze polders vermoedelijk f 126,000 in plaats vau f 180.000 3al noodig zijd. Hoewel beide hiervoren vermelde mee vallers ook nog de aitkomsten van 1934 gunstig zullen beïnvloeden, zullen volgende jaren daarvan niet betzelfde profijt trekken. Daarbij komt, dat besloten is om telken jare f 25.000 minder batig slot in de begrootiog op te nemen, deze noodwendig minder speliog moet vertoone.D. Ook voor 1935 is aan dat plan vastgehouden. In overeenstemming daar mede is in bet ontwerp der begrootiDg f 100.000 aan batig saldo uitgetrokken. Voor de jaren 1936 tot en met 1938 is nog beooodigd aan sloten resp. f 75000, f50.000 cd f 25.000, samen t 150.000. Deze bedragen knDDen worden gevonden nit bet slot van 1932. Blijkens de toe lichting der begrooting is daarvoor be schikbaar f 172.473. Na uitvoering van bet plan om in 1939 te komen tot een begrootiDg, die slait zonder sloten van vorige jaren, zal van dit bedrag nog f 22.473 zijn overgebleven, wat met bet vermoedelijk slot vau 1933 een beschikbaar bedrag geeft van ruim f 200.000. Dit maakt het mogelijk de positie van het wegenfonds wat te versterken. Om voort te kunnen gaan met bet be vorderen van de werkverraimiDg voor wegen verbetering, stelleD Ged. Staten voor aan bet we) wat verzwakte fonds een extra bedrag van f 100.000 toe te kennen opdat dit weer ongeveer f400.000 zal zijn wat voorail voor eind 1934 was toege zegd. Ged. Staten meenen het dividend over 1934 van de N. V. pP.Z.E.M." te mogen ramen op 4 en dat van de op te rich ten N. V. Zeenwscbe Gasmaatschappij op 6 zooals een deskandige heeft geraamd. Een onvoorzien van f31.000 achten Ged. Staten niet groot en zij openen door esn regelmatige budgetcoutiö:e zorg te moeten dragen, dal de uitgaafposten zooveel mogelijk binnen het raam der begrootiDg blijven. In de laatste jaren is dit gelukt. Mede daardoor is de fioancieele positie vao de provincie, ondanks den oognnrt der tijden, gezond gebleven. De weerslag van een eventaeel ineenstorleo van het landbouwbedrijf, zonden op de provinciale financiën een buitengewoon hevjgeu weer slag geven en moet dit worden voorkomen. Boawen van weegbroggeD. Herhaaldelijk is gebleken, dat, vooral van goederen in vrachtauto's le vervoereD met de boot van den Proviucialen stoom- bootdiensl op de Oos'er Schelde eu met die van den veerdienst KortgeneWol- phaartsdijk, hel gewicht, onjuist en wel te laag wordt aangegeven. Ten einde het nadeel, dat door die te lage aangifte door die diensten wordt geleden, te voorkomen, wordt het gewensebt geacht in de nabij heid vao de aanlegplaatsen te Zierikzee en te WMphaartsdijk weegbroggen te stichten. Voor Zierikzee is tegelijkerlijd een nienw kantoorgebonw ontworpen en zal eeD en ander kosteD f 6600 eo te Wolphaaitsdijk alleen voor een weegbrog f3500, totaal dos f 10.100. Ged. Stalen stellen voor dat bedrag beschikbaar te stellen. Dienstlokalen te NeozeD. Het iu 1892 gestichte getouw bij de aanlegplaats le Neuzen voor wachtkamer van goederen en kantoortje voor den Prov, stoombootdieDst voldoet niet meer aan de tegeo woordige behoefte en daarom stellen Ged. Staten voor een stok grond vao 314 M2. aan de Scheldekade van de ge meente Neuzen te koopen voor den prijs van f500 en daarop een nieuw gebouw te stichten, waarvan de kosten geraamd zijn op f 18.650, zoodat in totaal f 19.150 beschikbaar zal moeten wordeD gesteld. Sabsidiëering van jeugdherbergen. Naar aanleiding van bet in ban baoden om advies gestelde adres van den Neder- landschen Bond van Koffiehuis-, restau ranthouders eu slijters, hondende bezwaren tegen het verblijf honden van volwassenen in jeugdherbergen eu strekkende om te verkrijgen, dat van Provinciewege geen subsidie worde verleend en dat aan be sluiten vaD derdeD, in casu van gemeeuteo, tot het verleeuen van subsidie goedkeu ring worde outhouden, wijzen Ged. Staten er op, dat van provinciewege geen sub sidie voor jeugdherbergen wordt verleend en dat van hen iu de toekomst ook geeu voorstel, daartoe strekkende mag worden tegemoet gezieo. De kwestie van goedkeuren van raads besluiten beheert geheel tot de compe tentie van Ged. StateD, maar zij deeleu toch mede, dat h. i. voor inwilliging van dit deel van het verzoek geen termen aan wezig zijn, terwijl er vooralsuog slechts één gemeente is en wel Vlissingen. die de aldaar bestaande jeagdherberg subsi dieert. Het weren van inbreuken op DatDarscbooo. In de in 1913 in werkiDg getreden Verordening tot het wereD van inbreuken op natuurschoon, heeft iD deD loop der jaren op zich zelf zeer nattig gewerkt, doch iuraiddels is geblekeD, dat de be paling dat het verbod tot het plaatsen of aanbrengen vaD reclameborden Diet van toepassiog is, voorzoover hel geldt reclame voor zaken, welke worden vervaardigd, of verhandeld, of voor bedrijven, welke werden nitgeefend op of in hetooroerend goed, gemakkelijk gelegenheid biedt, de eigenlijke strekkir-g der verordening hand having van het natcnrscboon, te niet te doeD. Immers om een enkel voorbeeld te aoemeD, ïd tal van restanraDts en café's, die zich op plaatseo bevinden, om baar natuarschoou bekend, worden dranken verkocht, die geleverd worden door indn- strieele onderneminger, welke bij reclame belang hebbeo en voor deze gevallen geldt het verbod juist niet. Mede naar aanleiding van het advies vaD de Prov. Zeenwscbe Schoonheids- en Archaeologische Commissie, en omdat er vrees bestaat, dat het landschapschooo ook bij de meest rigoureuze handhaving der bestaande bepaling in hooge mate zal worden ontsierd, stellen Ged. Staten voor deze bepalmg te schrappen. Dat deze maatregel anderzijds te ver zoo gaan hoeft naar de meening vau Ged. Sta niet te worden geducht, aangezien G Staten immers in bijzondere geval steeds ingevolge het bepaalde in de i ordening ontheffing kunneD verleenen, DE PROVINCIALE STOOMBOOT DIENSTEN. De rekening der Provinciale stoombo diensten over 1933 wijst voor de We< ta Schelde in ontvang aan f445.118, gaven f 671.281, kwaad slot f 226.16 Oosterscheldef 78.822, f 93.604 f 14.782. Op de lijn VlissingenBreskens 67397 personeo eerste eu 205.100 Iwei klasse vervoerd met f38969 en f960 opbreDgstlijn VlissingenNenzen 75 en f 28788, f 9158 en f 23950 NeuzenHoedekenskerke 17004 en 507i f14578 eu f 29670; lijn Hansween Walsoorden 14877 en 50998, f112 en f36136; lijn ZierikzeeWolpbaar dijk 17606 en 28904 f 22310 en f296! De begrootiog voor de Wester Sch met uitzondering vaD de lijn VlissingeD Neuzen bedraagt in ontvaog f 367.1 uitgaven f 595.143, kwaad saldo f 228.000voor de lij» Vlissingen Neo f 54750, f 58.500, f 3750 voor de Oost. schelde f62140, f92540, f30400. Het veer KortgeneWolphaartsdi leverde in 1933 voor de provincie f 113 winst op en het veer VeereKamperla een nadeelig slot van f6572. Het reservefonds van de Provincn stoombootdiensten wijst aan bezit in tolt aan f 955.832. TH0LEN, 26 October 1934. Uit de Oude Doos. Een oud rijmpje oit een Kroniek I uit een tijd toen velen nog aangewezi waren iu oos Gewest op bet verkrijgt vau voedsel nit eigen omgeving „Want den hoDgher was doen alsoo groot een Roggebroot mochte drie pont weghe Dacr moest men vier groot ende een bi omghevet Een schepel Rogge was harde diere, Men cocbtet om een goude Riere" (Rijder Dit was na den stormvloed van 15 Ni vember 1437. In 1522 was de tarwe dnur, dat arme lieden o. a. brood moeste bakken van erwten en boonen. Iu 155 moest men in den voorzomer de tarv vijfmaal zoo door betalen als na deinsi neliog van deD oogst, maar elf jaar vroe ger in 1546 had men in Zeelaod twaa Ponden VI. (f72), een ontzettend groot som in die dagen als men bedenkt di bet geld veel duurder was, voor éét tarwe. De bnrgemeester alhier maakt op merkzaam op do haDdeliDgeD van twe Zwijndrechtsche fotografen: W. Huisma en P. Stam, die personen en, huizen tografeeren tegeD vooruitbetaling, terw er geeD aflevering plaats vindt. Men zij dus gewaarschuwd en doe gee zaken met deze fotografen. POORTVLIET. Op de o. 1. schoo alhier is sedert eenige weken de nieuw spelling ingevoerd. SCHERPENIS3E. Bij de gebonden ver kiezing voor 4 gemachtigden van be kiescollege der Ned. Herv. kerk werdei de aftredende leden herkozen n.1. de heerei J. H. Hage, M. G. Larooy, J. Verkerk en A. Oudesluijs Jz. Toen de landbouwer W. Geaze Cz een pas gekocht varken bij zijn zooi bracht en in het hok zette viel hij plot ssling neer en bleek overleden te zijn. ST-M AARTENSD1JK. In het Bestno der J. V. „Calvijn" is de volgende wijzi ging gekomen. Bij da scheiding vat secretaris-penningmeester werd benoem, tot het laatste de heer J. Gnequierre secretaris bleef de heer P. H. de Bres STAVENISSE. Io de vacatore van mej. Pels alhier, als hoofd der particulier! bewaarschool, is beooemd mej. P. Lem- som, thans adsistente en in dezer plaats mej. P. Leane. LI. Zaterdagmiddag hield de afd Tholen vaD bet N. O. G. hare Dajaars' vergadering te Scberpenisse, onder hel voorzitterschap vau dhr W. van Liere Behandeld werden de ingekomen stok' ken en de contributie over het 2e halfjaar 1934 werd geïnd. Als peDniDgmeesi werd bij acclamatie herbenoemd de heer Bnijze, periodiek aftredend. Het voorstel „Amsterdam" in zake oDtslag aan ge- huwde onderwijzeressen, niet kostwiDst. zijnde, en waarover door het Hoofdbestuur een referendum nas uitgeschreven, lokte nogal debat oit. De stemming er over had tot uitslag; 16 véór eo 1 tegeo. Staande de vergadering trad 1 persoon als Dienw lid toe. Het verslag van afgevaardigde naar de alg. verg. te Alk maar werd wegens haar ziekte (mej. Har- tog) gelezen door mej. v. d. Velde. De voorzitter bracht, ook oameDs de verga dering, aan beide dames hartelijk daok er voer.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1934 | | pagina 2