IfflARIH OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT ®B«ITENLAIP rijdag 26 October 1934 No. 43 Een en vijftigste jaargang t5h"mlhol°°' P°°«vl'e'. Scheipenisse, Sl-Maarlensdijk, Stayenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer EK.'— £XZ£ UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 De Wereldspaardag. UI In een boodschap, welke 2 jaren sleden van het te Milaan gevestigde iternationale Instituut voor Tiet paarwezen is uitgegaan, wordt het olgende gezegd: ze THOOLSGHE COURANT t blad verschijnt eiken NIFI l\A/QRI A n \/r\r\ D ljit-t cru Aium ti «- ijdag. Prijs per kwartaal NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN Adveriéntiên 'van T'toï' 4 ,80; met Geïllustreerd D U- I I— l~ll N I—I IIIV_/l_l_l\| regels 75 ct_. iedere rfige, p. kosten. PUBLICATIËN. )E BURGEMEESTER vao Tliolen waar- bwt het publiek met klem, om geen on- ookte melk of rauwe groenten en fruit te ruiken. üeo en ander in verband met het voorkomen lyphus in de gemeente. 'holen, 26 October 1934. 8 eren 'hem t dal I Ct. Op 31 October a.s. zal voor de nde maal de herdenking plaats iden van den Wereldspaardag. Het denkbeeld om een wereld- aardag in te stellen werd met al- meene stemmen aangenomen op t eerste Internationale Spaarbank- ngres, dat in 1924 in Milaan werd ihouden, en dat werd bijgewoond >or de afgevaardigden van 7261 aarbanken uit 27 landen, waartoe )k Holland behoorde. De betooging heeft ten doel de indacht nog eens in het bijzonder vestigen op de nuttige werking r spaarbanken, wier eenigst doel de bevordering van het sparen, ank zij het feit, dat zoovelen geheel ïlangeloos hun tijd en krachten voor t doel beschikbaar stellen, kunnen ■fcze instellingen op uiterst zuinige ^^^ijze en zonder eenig winstbejag hun lak vervullen. Wij zien in den spaarzin, evenals den arbeid, den algemeenen en ekersten waarborg voor het welzijn, en vooruitgang en het gevoel van igenwaarde van den individueelen lensch. De beoefening van de spaar- aamheid beteugelt den wilde een oud van levenswijze, die zij oplegt, rengt de burgers tot elkaar en opent e mogelijkheid om hun arbeid pro- uctief te maken op een wijze, welke oor allen het nuttigste is." Zoo is het: de spaarzaamheid ver- terkt de onafhankelijkheid en dit eldt zoowel voor het individu als oor de natie in haar geheel. Daarom nag ook in dezen tijd nog eens de andacht op dit streven worden ge- restigd. Men behoeft geenszins zijn oogen sluiten voor het feit dat het velen hans moeilijk valt om de eindjes lan elkaar te knoopen, om toch te .rkennen dat er evenzeer velen zijn, üe hun geld nuttiger zouden kunnen lesleden en verstandiger deden er ien deel van naar de spaarbank te )rengen, want deze instelling helpt le menschen bij het economisch ge- )iuik van hun geld. Het is evenmin de bedoeling om >p 31 October het sparen op diep zinnige wijze te verheerlijken, maar leze dag is er voor bestemd om het iparen te maken tot een onmisbare Blevensbehoefle voor iedereen en voor fclke gemeenschap. Het steeds groeiende succes dat [|lden Wereldspaardag van jaar tot jaar Iheeft begeleid is een bewijs voor haar vitaliteit en groote nuttigheid. Het niet zoozeer de bedoeling dat op dezen dag groote bedragen worden ingelegd, maar wel dat een groot aantal spaarders zich schaart bij het millioen inleggers, dat de spaarbanken, welke zijn aangesloten bij den Ne derlandschen Spaarbankbond thans telt. Want wanneer de vraag gesteld wordt, waar men zijn spaargelden moet brengen, dan moet het antwoord daarop zijn bij de spaarbanken, leden van den Nederlandschen Spaarbank- bond. De Nederlandsche Spaarbankbond omvat thans 177 instellingen, over het geheele land verspreid, welke in totaal een vierhonderd millioen gulden bebeeren. Aan den Minister van Justitie worden geregeld adviezen uitgebracht over de statuten van vereenigingen en vennootschappen, welke iets met het sparen hebben te maken en door den Minister van Binnenlandsche Zaken is bepaald, dat Bondsspaar banken zijn vrijgesteld van de be palingen der Geldschieterswet. Met voldoening kan hier worden geconstateerd, dal nog nimmer een spaarder ook maar iets is tekort ge komen bij een spaarbank, lid van den Nederlandschen Spaarbankbond. Dit lidmaatschap met de daaraan verbonden controle waarborgt, dat, met terzijdestelling van elk persoonlijk winstbejag, de bevordering van het sparen eenig en uitsluitend doel is. Alle geldswaarden en geldswaardige papieren worden den controleurs bij hun onderzoek getoond. De belegging der spaargelden wordt steeds met zorg gekozen en de gemaakte winst wordt bestemd tot versterking der reserves. Het is daarom van groot belang dat iedereen, die sparen wil, zijn spaargelden déiar brengt, waar deze veilig worden bewaard. En hiervan kan hij zich overtuigd houden, wanneer hij zijn spaarpenningen brengt bij een spaarbank, lid van den Neder landschen Spaarbankbond. Want deze bond waakt voor de belangen der spaarders, in het besef, dat sparen de bron is van volkskracht. Het congres ïsd den Neder landschen Bond in Daitschland te Kleef. Do verbetering van de spoor- wegtooslanden te Utrecht. Prof. Mr. B. M. Taverne 60 jaar. De Nederlandsche Vereeniging voor „waardevast" geld. Herzioningen der salarissen; van het overheids personeel in Zuid-Holland. De herfst- rit van de K.N.A.C. Zuid-Nederland wint den voetbalwedstrijd van Luxemburg met 31. de Zeven en veertigste algemeene zendings- conferontie te ^Amsterdam. Batavia postvrij verklaard. Ontsnapte apen, gewonde menschen. Uit den tijd, dat wij zelf nog in Duitschland woonden, herinneren wij ons nog levendig, dat het congres van den Nederlandschen Bond in Duitschland steeds een feestdag was voor de Nederlanders, die van heinde en ver oprukten en dit congres mee maakten. Ook thans heeft het congres weer gedaagd, ditmaal te Kleef, vlak aan de Nederlandschen grens. Men moet de beteekenis van deze bond en van het jaarlijksch congres aller minst onderschatten. Wie langen tijd in het buitenland woont en weinig met landgenooten in aanraking komt, verliest spoedig het besef van zijn Nederlanderschap. Kan hij dan eigen taal niet geregeld meer spreken, dan duurt het niet zoo heel lang meer, of hij is opgegaan in het volk van het door hem bewoonde land. Door den Nederlandschen Bond in Duitschland en door het congres bij te wonen, blijft hij zijn saam- hoorigheidsgevoel met Nederland be houden. Bovendien tracht de Bond alles in het werk le stellen den oogen- blikkelijken nood der Nederlanders in Duitschland te lenigen. In dat op zicht heeft de bond reeds veel en goed werk gedaan, al sukkelt ook hij met een nijpend gebrek aan geld middelen. Uiteraard is de toestand in Duitschland, wij weten het allen, van dien aard dat nationaal-soc troef is. Bij de heerscbende werkloosheid daar te lande, die de regeering van het derde rijk slechts gedeeltelijk heelt kunnen opheffen, spreekt het wel vanzelf, dat bij vaceerende betrekkin gen de Duitschers voorrang hebben boven de in Duitschland wonende Nederlanders, al zijn die soms nog zoo veel tientallen jaren sommigen van lang voor den wereldoorlog in Duitschland gevestigd. Dit woord zij tevens een opwekking voor de lezers het voortreffelijke werk van den bond, zoo eenigszins mogelijk, met een donatie te steunen. Naar schatting wonen er ongeveer 20 000 Nederlanders in Duitschland, waar schijnlijk de armste Nederlanders, die er zijn, maar daarom zeer zeker niet de slechtste. Uit die cijfers zou men bemerken, dat er veel nood te leningen valt. Derhalve geef! De Kamer van Koophandel te Utrecht heeft beraadslaagd over het rapport dat uitgebracht is voor de ver betering van de spoorwegtoestanden te Utrecht. Men is van oordeel, dat de huidige moeilijke tijdsomstandig heden slechts de uitvoering van een minimum der gestelde eischen kan mogelijk maken, maar daaraan is dan ook ontzettend groote behoefte. De plannen zullen vermoedelijk minstens een bedrag van flO.UOO.UOO onkosten met zich brengen. Een zeer aanzienlijk bedrag, maar dat aan bestrijding der werkloosheid ten goede zal komen, hetgeen men vooral niet moet ver geten. Prof. Mr. B. M. Taverne, raads heer in den Hoogen Raad der Neder landen, voorzitter van den raad voor de scheepvaart en voorzitter van den marineraad is 60 jaar oud geworden. Zijn loopbaan ving hij aan als adspi- rant-administrateur bij de zeemacht, maar de liefde voor de rechtsweten schap won het van zijn administra tieve werkkring zoodat hij zich aan de studie zette en in 1903 te Leiden promoveerde. Was Gijsbert Karei van Hohendorp de eerste officier, die deze titel van Mr. in de Hechten behaalde, Taverne was de tweede in de rij. In 1909 deed hij zijn intrede bij de rechterlijke macht als substitut- griffier bij de Amsterdamsche Recht bank. Bij zijn installatie heeft men het grapje geplaatst, dat hij wel bevaren was, maar niet ervaren in het recht. Thans is deze zeeman-jurist tal van vroegere ambtgenooten voorbijge varen. Wars als hij is van uiterlijk vertoon heeft de man, die in 1917 hoog-leeraar werd aan de Gemeen telijke Universiteit te Amsterdam, waarna hij in 1921 nog geen 47 jaar oud raadsheer werd in den Hoogen Raad der Nederlanden, zich naar het buitenland begeven. Maar hij kan ons niet het genoegen ont houden hem onze gelukwenschen aan te bieden. Te Amsterdam is een vereeniging opgericht voor „waardevast" geld, met als hoofddoel het nastreven van de devaluatie van den Nederlandschen Gulden. In de vereeniging bestaan twee groote groepen: de eene groep wil afschaffing van den gouden stan daard de andere groep wil wèl den gouden standaard behouden, doch met een gulden van lager goudgehalte. In het algemeen kan men zeggen, dat de vereeniging streeft naar een gelijke waardevermindering van den gulden als van den dollar. Wij moeten dus komen tot een gulden van zestig cent goud waarde. Maar heel de uit tal van geleerden samengestelde vereeniging schijnt te vergeten, dat wij gemakkelijk genoeg kunnen berg afwaarts gaan, maar dat wij nooit meer in staat zullen zijn den berg opnieuw te beklimmen. Wij persoonlijk vertrouwen, dat Colijn en Trip zich niet door het zoel gefluit van de lokkende vogelaars in het gevaarlyke net van devaluatie zullen laten lokken! Ook het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is onder het juk der bezuiniging door moeten gaan en het in dienst van dat gewest staande overheids personeel zal een aderlating hebben te ondergaan, die voor de Provincie een besparing beteekent van ongeveer een millioen gulden. Niet veel, maar in ieder geval toch iets! De K.N.A.C. heeft een alleraardigste herfstrit georganiseerd, die 134 deel nemers vereenigde. Zij allen moesten op de kaart lezende een vrij lastig traject volgen, op welk traject geheime controle-posten stonden opgesteld. Zoo moeilijk was de opgave of zoo slecht konden de deelnemers de kaart lezen, dat van de 134 tochtgenooten slechts 6 rijders den rit zonder fouten wisten te volbrengen. Te Helmond hebben de vertegen woordigende voetbalelftallen van Zuid-Nederland en Luxemburg een wedstrijd gespeeld, die met 31 in het voordeel der Zuid-Nederlanders is geëindigd. Merkwaardig was bet, dat de gasten beter voetbal speelden doch geen doelpunten konden maken. Zoo won Zuid-Nederland een wed strijd, die bij beter schieten van de Luxemburgers een overwinning voor de vreemdelingen zou hebben opge leverd. In het Koloniaal Instituut te Am sterdam is de 47e Algemeene Zen dingsconferentie aangevangen onder leiding van Prof. Dr. Scholten. De conferentie stond dit jaar in het tee- ken „Bezinning", waarom de ge heele wereld roept, maar nooit kan het. Christendom aanvaarden met andere religies op één lijn te worden gesteld. Daarom heeft de zender het goed recht overal in Oost- en West-Indië het Woord van de Schrift te brengen, zelfs in streken gelijk op Bali, waar ongetwijfeld een zekere beschaving bestaat. Het recht der zending is derhalve onomstootelijk; daaraan valt niet te tornen en in dat opzicht mag de zending geen enkele concessie doen, zonder zich zelf, haar wezen en haar heiligste goederen te ver loochenen. Uit Singapore komt het bericht, dat de besmetverklaring van Batavia met pest door de Engelsche autori teiten is opgeheven, zoodat het vrij drukke scheepvaartverkeer tusschen beide groote havens weer is hersteld. Door de nalatigheid van een op passer van de dierentuin te Batavia bleef de apenkooi openstaan, waar door drie groote wouw-wouw-apen wisten te ontsnappen twee der apen werden spoedig opgevangen; de derde moest worden doodgeschoten. Tal van menschen zijn door de sterke dieren verwond. Nederland juichtKan bet ook anders De Uiver, het vliegtuig van de K. L. M., is te 1 uur 17 Amsterdam sche tijd te Melbourne geland cn de regeering heeft beseft, wat zij aan de kranige bemanning van dat vlieg tuig verplicht is geweest. De benoe ming van het viertal tot ridder in de Orde van Oranje Nassau zal in breede kringen van onze samenleving, zoo in Nederland als in ons gebied tus schen de keerkringen, oprechte vol doening hebben gewekt. Er heeft in ons land een geweldige spanning geheerscht, die wij ons niet kunnen herinneren in jaren te hebben mee gemaakt. Na het snelle vliegtuig van Scott en Campbell Black, dat geheel op een dergelijke prestatie was ge bouwd, is nu de Uiver als tweede te Melbourne geland, terwijl de Boeing van Turner als derdein de hoofdstad van Victoria, de Zuid-Oostelijke staat van Australië is geland. Het viertal is de trots van Nederland geworden. Voor de ontwikkeling van de lucht vaart is onze minister-president Colijn heeft er terecht op gewezen de tocht van het gewone verkeers- toestel van de K. L. M. van grooter beteekenis dan dat van de Cornet, die als eerste aankwam. Men versta ons wèl, dat hiermede niet ook maar de allerminste geringschatting voor de verrichtingen van Scott en Camp bell Black is bedoeld. Wat zij hebben weten tot stand te brengen is een voudig bewonderenswaardig. Maar voor het vliegverkeer als zoodanig heeft het werk van de machine der K.L.M. en van de vier wakkere kerels oneindig meer beteekenis. Het naspel vaa den koningsmoord te Marseille. Koerswijziging in Zuid Slavië. Coltoreele samen werking lusschen Polen en Hongarije. Het Poriugeesche Kabinet afge treden. In beslag geuomen dy namiet in de buort van Oviedo ontploft. Amerika's Publieke Vijand No. 1, Pretty Boy Floyd, onschadelijk gemaakt. Nu de gemoederen bedaard zijn, kan men rustiger schrijven over den koningsmoord te Marseille; eigenlijk minder over dien moord, dan over al hetgeen daaraan vast zit geknoopt. De schuldigen aan dezen konings moord zijn schrikt U nu niet al te dadelijkI de mannen, die als overwinnaars in den wereldoorlog het Verdrag van Marsailles, het Ver drag van Trianon en het Verdrag van Saint Germain hebben opgesteld en door de ter aarde geworpen, machtelooze tegenstanders hebben laten teekenen. Het is „le vieux tigre", de ook al weer overleden Ceorges Clemenceau die indirect aansprakelijk is te stellen voor den moord te Marseille. Het is geen bout beweren zonder meer; het is in innerlijk wezen op onloochenbare feiten gegrondvest. Doel van de Verdragen van Ver- sailles, Trianon en Saint Germain was niets anders dan de behaalde winst in veiligheid te brengen. De overwinnaars hadden dus tot doel de onderwerping en de isoleering van de Middenrijken zoo volledig mogelijk te maken. Daarin zijn ze aanvankelijk geslaagd, totdat de maat overliep en de schoone verdragen van de voor steden van Parijs de waarde kregen van „vodjes papier". De te slappe Wilson, die in 1918 de wereld met zijn beroemde veertien punten verbaasde, doch die te zeer door Clemenceau op sleeptouw werd genomen om nog eenig eigen initiatief te kunnen laten gelden, wist on danks het schip vol adviseurs, waar mede hij naar Europa kwam niets van de werkelijke Europeesche aan gelegenheden af. Zoo had Clemenceau vrij spel, want de Engelschen hadden niets liever dan hun veel bezongen „splendid isolation" terug en bemoeiden zich liever niet met al die als paddestoelen verrijzende staten in Oost-, Midden- en Zuid-Europa. Doordrenkt van het wraakgevoel van 18701871 (en wie zal het hem kwalijk nemen?) beheerschte Georges Clemenceau de bijeenkomsten der geassocieerde en geallieerde regee- ringen te Parijs. Soms gaf hij op een onderdeeltje toe, maar overigens waren de gedelegeerden als was in zijn handen. Midden in Europa werd toen een toestand geschapen, die nu nog om wraak roept. De Slow.aken zijn heusch niet dol op de Tsjechen; de Slovenen en de Kroaten zijn al evenmin gek op de Serviërs. De van een gereten Donaumonarchie werd onder dak gebracht in enkele staten, waarvan drie staten het meest profiteerden Roemenië,Tsjecho-Slowakije en Zuid- Slavië. Men kan het den nieuwen macht hebbers te Boekarest, te Praag en te Belgrado natuurlijk niet kwalijknemen maar zij onderdrukten de onder hun bewind gestelde volken al even hard als eertijds de oude machthebbers te Weenen hadden gedaan. Op het oogenblik haat men in Zevenburgen den Roemeen; de Slowaak haat Praag en de Kroaat haat Beograd. Men begrijpe ons vooral goed: wij verafschuwen den koningsmoord to

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1934 | | pagina 1