3 &BIHTENLAP aatsdsh 'ieuus dat integendeel alle landen die met de reeds genoemde zes landen zou den willen samenwerken, ter berei king van hetzelfde doel, hartelijk welkom zullen zijn. Naast de uitbrei ding van den ruilhandel, zal de com missie ook haar aandacht hebben te wijden aan de bevordering van het transportwezen. Reeds hebben de gouverneurs van de emissiebanken van de zes landen op 8 Juli 1932 te Parijs een overeen komst gesloten, betredende de mone taire kwestie. Als gemachtigde van de zes landen zal optreden de Belgische minister van buitenlandsche zaken, Jaspar, ter vervulling van alle mogelijke voor bereidende maatregelen. In de later te benoemen commissie zullen van ieder land vijf gedelegeerden zitting hebben, waaronder van ieder land zullen behooren de minister van economische zaken. In den loop van de maand October zal deze commissie voor het eerste te Brussel bijeen komen. In de te 's Gravenhage gehouden vergadering van de Reedersvereeni- ging voor de Nederlandsche Haring- visscherij, heeft de voorzitter, dhr W. Richter Uitdenboogaardt, een be langwekkende openingsrede gehouden waarin hij den toestand in het vis- scherijbedrijf critiek noemde. De laatste jaren werkt het bedrijf met verliezen. De economische toestanden zullen aanmerkelijk moeten verbete ren, anders zal het geheele, eertijds zoo bloeiend bedrijf, onvermijdelijk te gronde gaan. Over de onzeltende ramp in het gebouw van de R. K. vverkliedenver- een. St. Joseph te Hilversum, doet men beter te zwijgen, totdat het ingestelde onderzoek zal zijn afge- loopen. Reeds zijn drie der kinderen aan de gevolgen van de bekomen verwondingen overleden. De marine-manoeuvres zijn geëin digd met een treilen voor Scheve- ningen. Zij hebben de gevecbstklaar- heid van de Nederlandsche vloot voldoende bewezen. VERLAGING TELEFOONTARIEVEN. Met 1 October a.s. worden de tele foontarieven belangrijk verlaagd zoo wordt het locale gesprektarief van 2cent teruggebracht tot 2 ct. per gesprek. De bestaande kortingen op den prijs boven een bepaald aantal gesprekken komen hierbij te vervallen. In het interlocale verkeer worden de gesprekken evenals verlaagd en wel voor een gesprek van 3 minuten over afstanden tot 10 K.M. 6 cent (thans 10 cent,) van 10—15 K.M. 12 ct. (thans 15 ct.,) van 15—35 K.M. 30 ct. (thans 35 ct. en boven 35 K.M. 40 ct. (thans 50 ct.) Het tarief voor interlocale gesprekken uit openbare spreekcellen wordt in verband daarmede als volgt samen gesteld voor een gewoon gesprek van 3 minuten in de verschillende kringen resp. 10, 20, 40 en 50 ct. Eveneens worden het inschrijvings- reèht voor binnen- en buitenlandsche gesprekken de minimum-vergoeding voor halve gesprekkosten (bij geen gehoor enz.) en het minumum-tarief voor een voorbericht verlaagd van 10 tot 6ct. Voorts worden de tarieven voor huur- en uurlijnen verlaagd. Voor zoover de afrekening van de gesprekkosten van telefoon-abonné's door bemiddeling van de Tico (Tele foon-incasso) plaats vindt, wordt er de aandacht op gevestigd, dat voor hands nog formulieren worden ge bezigd waarop de oude tarieven zijn vermeld. r Voorloopige regeling van het betalingsverkeer tusschen Duitschland en Engeland Afghanistan vraagt toelating tot den Volkenbond. Ook bij onze Zuiderburen worstelt men met tekorten op de begrooting voor 1935. Er moet derhalve bezuinigd worden, want aan een verder aan draaien van de belastingschroeven valt heelemaal niet te denken. Een tekort van ongeveer anderhalf mil- liard Francs dient gedekt te worden. Maar waarop diende men te be zuinigen? Op landsverdediging moest minister Devèze maar zien 200.Ü00.Ü00 Francs te bezuinigen; dat moest voor hetzelfde bedrag minister van lsacker maar doen op Sociale Voorzorg, terwijl minister Maistriau op Openbaar On derwijs maar 100.000.000 Francs moet zien te vinden. Dan zouden alle ambtenaren en ager overheidspersoneel 5% van hun salarissen moeten afstaan, waarmede het groote gat in de begrooting vrijwel gedicht zou zijn. Maar toen kwamen de poppen aan het dansen. Op lands verdediging kan ik geen Franc missen was Devèze's oordeel, waarmede Maistriau voor Onderwijs volkomen instemde. Vervolgens hebben de Liberale ministers in een bekend restaurant van Brussel, de hoofden bijeen ge stoken met het gevolg, dat er nu in het kabinet De Broqueville een felle oppositie is ontstaan, waarbij de Li berale minister ministers nota bene in eigen ministerraad! tot de tegenpartij van de regeering be hooren. Op den tweeden Dinsdag in No vember zal de Belgische Kamer met de behandeling van de begrooting gaan beginnen. Maar die is er nog niet! Spoedig zal de minister-presi dent De Broqueville derhalve afdoende maatregelen hebben te nemen, wil de Belgische Wagen van Staat niet in het moeras verzinken. Zijn taak moge niet gemakkelijk zijn, maar hij zal ongetwijfeld het mes diep in de wonde plekken moeten zetten en uitsnijden, wat verwijderd dient te worden. Beter onwillige li berale ministers op te offeren, dan met deze onwillige bonden nog langer politieke hazen te gaan vangen! Doet De Broqueville dat niet en doet hij dat niet afdoende, dan is hij gelijk de zachte heelmeester, die stinkende wonden pleegt te veroor zaken! Waarlijk, staatsmansbeleid zij hem dus toegewenscht! De Engelsche commissie, die de vorige week naar Berlijn is vertrokken onder leiding van den economischen raadsman van de Engelsche regeering Leith Ross, heeft succes van haar werk gehad. Samen met vertegen woordigers van de Duitsche regeering is een voorloopige regeling gemaakt, die tot einde October zal duren, terwijl men in dien lusschentijd de besprekingen zal voortzetten. De gevonden oplossing is ongeveer van denzelfden aard, als die, welke voor het betalingsverkeer tusschen Nederland en Duitschland is getroffen. Natuurlijk zijn alle moeilijkheden nog lang niet uit den weg geruimd, maar het goede begin is gemaakt, en de textiel-labrikanten van Lancashire krijgen nu eindelijk een kans hun vorderingen op Duitschland geïncas seerd te zien krijgen. De Volkenbond boekt de eene aan wist na de andere. Eerst Sovjet-Rus land, nu weer Afghanistan. De regeering van dat Midden-Aziatische land heeft namelijk om toelating tot den Volkenbond verzocht, waartoe de „Assemblée" in spoedvergadering is bijeengeroepen, die de aanvraag naar de zesde commissie heeft ver wezen, welke weer een onder-com missie heeft benoemd, om te onder zoeken of het tusschen Perzië en Britsch-Indië gelegen rijk van den Emir van Afghanistan wel aan de eischen van onafhankelijkheid voldoet, die noodig zijn om tot den Volken bond toe te kunnen treden. Maar men zal te Genève wel alle handen over alle harten strijken en niets zeggen van Engelsche invloeden in dit Midden-Aziatische rijk, doch het negen-en-vijftigste lid toelaten tot den aardschen hemel, die te Ge nève is gevestigd Overigens heeft men te Genève zich met alle niogelijke „kleingoed" bezig gehouden. VVij noemen een paar van die smakelijke „allerhanden" Saar- vraagstuk, de contributie van Sovjet- Rus and, schadevergoeding voor Zwitsers tijdens den wereldoorlog. En de resultaten van dit alles? Men weet, dat er te Saarbrücken en het geheele Saargebied een internationale politie moet komen, om de raenschen die anders willen stemmen, dan b.v. Adolf Hitier mocht begeeren, tegen molestaties van politieke tegenstan ders te beschermen, waartoe de eigen politie natnurlijk niet in staat is, omdat die zelf gelijk alles en iedereen in het Saargebied reeds politiek is geïnfecteerd. Men zou dus zoo verwachten, dat men bv. Zweed- sche Deensche, Noorsche, Nederland sche, Zwitsersche politiemannen naar het Saargebied zou afvaardigen, ten minste geen politie uit landen, die in den wereldoorlog hebben meege streden. Tot dergelijke hoogte vermag men zich te Genève evenwel nog niet op te werken, want men noodigde tot het verschaffen van de noodige politie-troepen uit: Italië, België en Zwitserland. Dat is, wat de eerste twee landen aangaat, in den meest volstrekten zin van het woord abso luut foutief! In het Saargebied moe ten geen Duitschers en geen Franschen politie-diensten verrichten, dat sta op den voorgroed, maar evenmin na tuurlijk menschen uit landen, die vazalstaten van Frankrijk of Duitsch land mogen heeten. De aanwijzing van Belgen en Italianen voor politie diensten in het Saargebied doet al licht sympathiën in Fransche rich ting verwachten, gelijk bv. aanwijzing van Oostenrijkers en Polen sympa thiën in Duitschen zin zouden heb ben wakker gomaakt. Maar het grootste ongeluk is nog niet vermeld: de Zwitsersche Bonds raad te Bern bedankte voor de eer Zwitschersche veldwachters naar het Saargebied te sturen. Nu krijgt de Volkenbond zijn eigen trekken thuis gestuurd De bepaling van de contributie van Sovjet-Rusland aan den Volkenbond ging heel wat gemakkelijker. Rusland zal 79 z.g. „eenheden" moeten betalen hetgeen neerkomt op een bedrag van 2.0U0.000 goudfranken, dus ongeveer I.0U0.00U Nederlandsche Guldens. Bij de schadevergoeding voor Zwit sers tijdens den wereldoorlog, ver dedigde Motta een verloren zaak, die Barthou winnen moest. Eertijds was de leuze: Geen geld, geen Zwitsers! Dat is nu gewordenVoor de Zwitsers geen geld! Geboren is: Prinses Maria Pia, dochter—jammer, geen zoon!, snikt het heele Ilaliaansche volk in koor van het Ilaliaansche kroonprinselijk paar, welke gebeurtenis de Koning tot een algemeene amnestie heeft bewogen. Gestorven is: Percy A. Rockefeller, een neef van „John D.", die het eeuwige leven schijnt te bezitten. De dochter van het echtpaar Curie en haar echtgenoot moeten langs kunstmatigen weg het kostbare radium kunnen bereiden. Tenminste, dat weet de „Petit Journal" te vermelden, welk blad evenwel niet door be trouwbaarheid uitmunt, doch steeds naar nieuwe sensaties jaagt. Wij vinden het bericht dus wel fraai en goed-gevonden, maar daarom nog niet geloofwaardig! Op een dag tusschen 1 en 6 October zullen de ontdekkers een voordracht daarover in Engeland houden. Laten wij allen dus tot dien dag wachten op het synthetische radium! CRIS1S-PUBLICAT1ËN. MEDEDEELING VAN DE LAND BOUW CRISIS-ORGANISATIE VOOR ZEELAND. I. a. Alle kalveren, die geboren worden na 31 October 1934 ressorteeren onder de toewijzing 1935. b. Alle kalverendie geboren wor den voor 1 November 1934 en vóór dien datum een gewicht van GO respectievelijk 100 K.G. bereiken, zullen uiterlijk 31 October 1934 geschetst houden van die kalveren t. g. t. door een identiteitsbewijs 1934 gedekt dienen te zijn. c.Ten aanzien van de kalveren,. die weliswaar vóór 1 November 1934 geboren worden, doch voor dien datum nog geen ge- luiclit van 60 resp. 100 K.G. hebben bereikt, zal voor de kalveren, die voor 1 November 1934 geschetst worden, een identiteitsbewijs 1934 worden uitgereikt, terwijl de kalveren, die na 31 October 1934 ge schetst worden, onder de toe wijzing 1935 zullen ressorteeren. Uit het voorgaande kan dus wor den afgeleid,dat identiteitsbewijzen 1934 zoo deze niet bestemd zijn ter vervanging van ter inwisseling aan geboden identiteitsbewijzen, welke betreffen kalveren die na 31 October 1934 en vóór 1 Januari 1935 ge storven of geslacht zijn na 31 October weliswaar nog uitgereikt zullen kun nen worden, echter onder voorbe houd, dal zij betreffen kalveren, die vóór 1 November 1934 reeds geschetst zijn. Ten aanzien van de identiteits bewijzen, welke in de periode 1 November31 December 1934 afge geven kunnen worden ter vervanging van ter inwisseling aangeboden identiteitsbewijzen van in diezelfde periode gestorvenofgeslachte kal veren stellen wij op den voorgrond, dat deze bewijzen dienen te betreffen kalveren, die op het tijdstip, dat de vorenbe doelde kalveren gestorven of geslacht zijn, nog 60 resp. 100 K.G. w"ogen. II. Voorts is door ons bepaald, dat in den vervolge uitsluitend door de als rundveehouder bij Uw Organisatie aangeslotenenen bij gevolg niet door de ah rundvee handelaar erkendevan het recht tot inwisselen der identiteits bewijzen gebruik gemaakt zal kunnen worden. 03 THOLEN, 28 September 1934. Naar wij vernemen zal toet de in voering van den winlerdienstregeÜDg van de tramwegmaatscbappij A.B.T. er ook verlaging der tarieven plaatshebben. Enkele reis Tbolen Bergen op Zoom wordt 25 cent, retoor 40 cent. Dos een groote verlaging van de reistarieveo. De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Westelijk Noord-Brabant te Breda, hondt in de receptiezaal van het stadhuis te Breda op Maaudag i October 1934 ten 4.30 are uam. een boiteoge- wone zitting ter herdeukiog van het 123/2-jarig bestaan der Kamer. Gisteravond vergaderde, onder voorzitterschap van den Heer W. Moelker, in de zaal van Wed. Hoek ons Nutsdepartement. Het Bestuur legde aan de aanwezige leden de sprekers voor die dit win terseizoen zullen optreden. Het Departement kan, door de welwillendheid van dr. A. C. Polder man te Scherpenisse, vijf avonden organiseeren. Den eersten avond, 7 No vember, zal dr. Polderman met zijn Pathé apparaat de film vertoonen van Les Miserables, naar het welbe kende werk van Victor Hugo. Het laatst van November zal men trachten Lode van Gent te doen op treden in December dr. v. d. Sleen in Januari de heer van der Mandere uit den Haag, terwijl het seizoen 13 Februari zal worden gesloten met de vertooning van de wereldberoemde sprekende film „Cavalcade". ONVEILIG. *P00RTVL1ET. In den nacht van Woensdag op Donderdag is ingebroken in het alleenstaand winkelhuis van P. A. Potter alhier. De politie is da delijk met de zaak in kennis gesteld, die een onderzoek instelde. Wat er vermist is, kan nog niet met zekerheid worden gezegd. Bij den landbouwer Aertsen, werden 7 mud aardappelen gestolen, terwijl op een andere plaats een nieuw rijwiel wordt vermist. Van den landbouwer E. was een paard uit de stal weggeioopen. Na langdurig zoeken werd het paard gevonden; het was door een brug gezakt en had ernstige inwendige kneuzingen. De veearts constateerde dat zijn beide longen waren gescheurd. Door de landbouwvereeniging „Ons Voordeel" is aanbesteed, de levering van55.000 K.G. Kalizout 40 pet.3500 K.G. Kalizout 20 pet. 1500 K.G. Kainiet 12.5 pet. Ingeschreven werd doorI. het Centraal Bureau voor Kainiet f 1.20., Kalizout 40 pet. f2.87., idem 20 pel. f 1.43. Alles per 100 K.G. franco op de boerderijen der afnemers. II. Kooman en Co. te Dirksland, Kalizout 40 pet. f2.99, idem 20 pet. fl.45 per 100 K.G., franco op de haven te Strienham. III. A. v. IJseldijk te St.-Maartens- dijk voor Kalizout 40 pet. f2.95., idem 20 pet. fl.50 per 100 K.G., franco op de haven te Strienham. IV. J. Timmerman te Poortugaal voor Kalizout 40 pet. f3.02 per 100 K.G., franco op de haven te Strienham. Gegund aan de laagste inschrijvers op voorwaardeleveren in nieuwe groenstreepzakken in de tweede helft van December. SCHERPENISSE. Ter beveiliging van zijn spaarduitjes welke moesten dienen voor zijn begrafenis, had de oude L. v. d. H. zijn geld in een doosje in de kachel gezet en hierop wat oud papier geworpen. üp een Zondagavond stak hij er ongemerkt den brand in, waardoor zijn spaarpotje totaal verbrandde. Voor deze stakker in zijn omstan digheden een groot verlies. Terwijl het dochtertje van den landbouwer J. V. met haar fiets, be laden met een bus melk, huiswaarts keerde, werd zij aangereden door een wagen, met het gevolg dat de inhoud der bus totaal verloren ging. Het meisje bezeerde zich zoodanig dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. De dienstplichtigen D. Quaak en G. de Wilde van de lichting 1935 zijn ingelgfd bij bet 14e Reg. Inf. te Bergen op Zoom; W. Bijl en P. Kleppe bij de onbereden veld, en L. Guiljam bij de ziekenverpleging te Breda. STAVENISSE. Evenals op alle plaatsen in onze provincie werd alhier een plaatselijk comité gevormd onder den naam van „de Zeeuwsche Beker". Doel is gelden in te zamelen voor de verdrukte Christenen in Rusland. Waar de andere eilanden re* k een som van f 14.000 offerden vc dit doel, daar is er hoop, dat m ook hier het zijne zal willen bijdragf de Het comité beslaat uit de heen A. -F. Hanssens, J. Oudesluijs en I id P. Moerman. Binnen enkele dag|BS zullen eenige geschriften verspr worden. Naar men verneemt, hebben bakkers alhier collectief beslot r Donderdags geen brood meer te bakk ST. ANNALAND. Benoemd is tijdelijk onderwijzer aan de C School alhier, den heer Chr. Bran< te Sliedrecht. OUD-VOSSEMEER. Een jachtve wedstrijd voor ruigharige continent! staande honden, ingeschreven in ;r ar 1 tv Grilloen stamboek, welke zou gehc )k den worden in het jachtveld nu d \e Van Haaftenpolder onder deze meen te vanwege de Nederl. Gi loenclub, is door bijzondere omsta digheden niet doorgegaan. Voor dezen wedstrijd waren v< schillende prijzen uitgeloofd, o. voor jeugd prijzen, najaarsprijzen als extra-prijzen de Diana-prijs v de Kon. Nederl. Jachtvèreenigi „Nimvrod" en een tweetal zilvei bekers van particulieren. Door het Weezen-Armbestu alhier is de gelegenheid open gesti om in te schrijven naar eénig pacht zijnde perceelen bouwland, wel aan gegadigden die daarvoor aanmerking komen volgens bestaan voorwaarden. De gunning geschit iel dan bij loting. PUBLICATIËN. PLAATSELIJK CR1S1SCOM1TE, De collecte van de Nationt Inzamelingsweek zal te Tholen p houden worden op Zaterdag 6 Getob a.s. Wij vertrouwen dat de ingezeten onzer gemeente wederom blijk zuil geven van hun offervaardigheid, opii het Comité in den komenden wini eenigen bijstand zal kunnen verleen aan hen die daaraan zoo aringe behoefte hebben. Collectanten die bereid zijn do den verkoop van speldjes, vlaggetj inzameling van gelden enz., het t mité te steunen, worden vriendel verzocht zich aan te melden bij d Secretaris-Penningmeester van Comité, dhr P. J. Blaas, Brugstraat )c ir ie GEMEENTERAAD VAN THOLEN Afscheid van den heer H. J. Lab; als Secretaris. Hedenmiddag kwarn de raad onz gemeente onder Voorzitterschap v Mr. A. J. van der Hoeven in opa bare zitting bijeen. Nadat de Vergadering met ambl gebed door den Voorzitter was g opend legde de heer V. Laban handen van den voorzitter alssecr taris de vereischte eeden af, de ageni die uit slechts eenige stukken bestoi werd afgehandeld, en nam de Voo zitter het woord, zich richtende t den heer H. J. Laban, sprekende 3 volgt Geachte Heer Laban! Thans is de ure aangebroke waarin de band, die U gedurem meer dan 25 jaren aan de gemeen Tholen in onderscheiden functies hee verbonden, moet worden losgeknoop en het is niet meer dan plicht, di wij daarbij thans een oogenblik sti staan. De secretaris is in een gemeen! de man, die binnenskamers zijn arbei verricht, die niet in de eerste plaa naar buiten optreedt maar die de niettemin, omdat in zijn handen vele draden der administratie same komen, een zeer werkzaam aande heeft in al hetgeen in de gemeen omgaat. Geldt dit in het algemeen, bij ui stek is het op U van toepassing W U wil beoordeelen naar uw arbei naar buiten, beoordeelt U verkeei want hij ziet slechts een klein d< van uw werk. Wie zooals ik het vooi recht heeft gehad ruim 10 jare n dagelijks met U samen te werke tg kan eenigermate beoordeelen, wat voor de Gemeente Tholen hebt g' daan en wat de Gemeente Thole deswege aan U verschuldigd is. Gedurende een lange reeks vai jaren hebt gij uw beste krachte gegeven aan de arbeid die U li' was, niet alleen uit plichtsgevoe maar ook uit warme belangstelliB voor de publieke zaak. Ik zal mij niet aan wagen een volledige of somming te geven van alle zaken e kwesties in den loop der jaren t| stand gekomen en opgelost, waan gij aandeel hebt gehad immei uw bescheidenheid, uw niet op de eg voorgrond willen treden schakelefid de behoefte daaraan uit maar volsta met te zeggen, dat dat aandee U )b bt li 0 st

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1934 | | pagina 2