WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT UITEI NLA ©B1 HsFHES NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN {JSSSiStAS Vrijdag 25 Mei 1934 No. 21 Een en vijftigste jaargang i z^'d4shia<i fraico Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavemsse, St-Annaland en Oud-Vossemeer "Sera1 nw phTsr^mte' SSp.^1:"3 UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 XZana""1"'8''1'' Het zwijgende protest. Examens in aantocht. r- THOOLSCHE COURANT PUBLICATIËN. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat tegen Woensdag 30 Mei 1934, des na middags 21/2 ure, eene Openbare Vergadering van den Raad is belegd. Punten van behandeling: 1. Ingekomen stukken. 2. Wijziging der begrooling voor 1933. 3. Verlaging der personeele belasting voor koffiehuizen, restaurants, enz. 4. Wijziging van het amb'enaren-reglement. B. Verlaging van pacht voor het Hoornwerk over 1933. 6. Haren van huizen. 7. Vaste aanstelling en salarisregeling van den Bouwmeester. 8. Ruil van onroerend goed. Tholen, den 24 Mei 1934. 20 Dikwijls is ons zwijgen welspre kender dan een stortvloed van woor den. Ieder romanschrijver weet welk een kracht er van zwijgen uit kan gaan en zij brengen dit dan ook in practijk, door hun personen op daar toe geschikte oogenblikken het zwij gen op te leggen en slechts hun blik te laten spreken. Kennen wij ook niet reeds lang het zwijgend herdenken onzer dooden, hetzij door een eerbiedig opstaan, gepaard aan enkele oogenblikken stilte in vergaderingen, hetzij door de vooral sinds den oorlog gebruike lijk geworden één of meei minuten stilte? De stilles rondgang in Den Haag, de indrukwekkende betooging van duizenden vrouwen uit heel ons land, was 111 zekeren zin ook een her denken van dooden, n 1. de slacht offers welke een nieuwe oorlog on voorwaardelijk zal eischen. Wie zijn meer dan de vrouwen, de moeders dier toekomstige dooden, gerechtigd om een protest uit te brengen tegen de onmenschwaardige slachting, welke een oorlog steeds is, wie voelen dieper dat leed, dat zoo'n strijd tusschen de volken steeds met zich brengt? Zij, de moeders van de jonge mannen die straks wel licht opgeroepen zullen worden, om andere jonge mannen, zonen van andere moeders, te dooden. weigeren nog langer deze krankzinnigheid te dulden. Zij willen het de heele we reld duidelijk maken, dat de vrouw, althans de Nederlandsche vrouw, voor haar kinderen het recht opeischt om te leven. Deden alle vrouwen op aarde slechts als de onze I Hoeveel nader zou het ideaal van den wereldvrede tot ons komen Ongetwijfeld leeft in de harten van alle vrouwen dezelfde weerzin tegen dezelfde afschuw van de menschen- slachting, want zij zijn moeder gelijk onze vrouwen en moederliefde is over de heele aarde aan zich gelijk. Maar hoe zwak zijn nog die vrou wen in de meeste andere landen Vaak nog politiek onmondig, min of meer de slaven van den man, on wetend, ongeorganiseerd En ook helaas in sommige gevallen be vangen door hetzelfde domme, ge vaarlijke chauvisme, dat haar mannen beheerscht. Hoe anders te verklaren de trots van een Japansche moeder, wanneer haar zoon gevallen is voor het vaderlandhoe ook te verklaren het zwijgen en ditmaal een heel ander zwijgen dan van onze betoo- gende vrouwen I van al die milli- oenen vrouwen in andere landen. Maakt dit alles de betooging in Den Haag waardeloos? Neen zeker niet, of liever nog: integendeel. Zoo vaak reeds is van het kleine Neder land op humanitair gebied een stoot uitgegaan. Ook dan leek het succes vaak hopeloos. Daarom niet versaagd. Zeker, ook deze vrouwenbetooging zal ons den wereldvrede niet brengen. Enkele jaren geleden hebben alle Ne derlandsche bladen in bewonderens waardige eensgezindheid een volks- petitionnement voor den vrede ge organiseerd. De pakken met de honderdduizenden handteekeningen liggen vergeten ergens in een kast te Genève. Mogelijk zal ook dit vrouwen-protest hetzelfde lot ten deel vallen. En toch is het goed, dat onze vrouwen geprotesteerd hebben, toch verdienen zij onzen dank en onze hulde voor haar daad. Nog menig maal zullen stoeten moeten betoogen, nog menigmaal zullen de massa's in beweging moeten worden gebracht voor de kracht van hen, die den oorlog willen, zal gebroken zijn, maar eenmaal zal de menschheid toch langs den thans ingeslagen weg haar doel bereiken. (O. H. C.) (Nadruk verboden). Pinksteren een groote teleurstel ling. Veel schade voor de bad plaatsen. De Spaanach-Neder- landsche handelsbesprekingen. J. C. Buuge overleden. De „Optimist" de haven uit. Het peil vao hel Flevo-mcer. Draad- looze tewaterlating. Lintbebou wing. Met Pinksteren heeft het gestormd en geregend. Het zijn geen heerlijke dagen geworden, zooals de laatste helft van de vorige week deden ver moeden. Zware, donkere wolken schoven langs de lucht, waarvan we beide feestdagen geen plekje blauw zagen. De wind speelde een wreed spel met de bloesems en bladeren der boomen. Het leek bedenkelijk veel op herfst en Mei scheen zijn toover- slaf van deze dagen teruggetrokken te hebben. Toch zijn er nog talloozen op uit getrokken. Strijdende met den woes- ten wind veroverden tallooze fietsers de voor hen liggende kilometers. Deze groote Pinksteruittocht is reeds Zaterdag begonnen. Aan de stations was het een opgewekte drukte en over de wegen naar buiten be wogen zich heele ftle's van auto's en fietsen. Ook op den eersten Pinksterdag zijn er 's morgens vroeg nog dui zenden de stad ontvlucht. Op de fietspaden trapte een onafgebroken slroom van fietsers. Velen hadden zich een der Noordzee-bad plaatsen tot doel gekozen, maar de meesten zagen zich gedwongen tusschentijds hun plannen te wijzigen, omdat het voor aan zee te koud was. Onder de auto's bevond zich een opvallend groot aantal buitenland- sche. Daar waren Belgische, Fransche, Duitsche en ook enkele Engelsche wagens. Op den tweeden Pinksterdag stond er zoo ongeveer een storm. Anders is dat de dag voor uit stapjes bij uitnemendheid. Ditmaal bleef het opvallend stil langs de wegen. De weinige fietsers worstelden moeizaam met den wind. Alleen tegen den avond, toen zij, die voor een paar dagen waren uitgegaan, terug keerden, werd het drukker. Welk een misère het overigens met het weer was, moge blijken uit de omstandigheid, dat de Nederland sche spoorwegen van de gereed ge houden extra-treinen er niet minder den vijftig op Zondag en dertig op Maandag hebben laten vervallen. Ook voor de ondernemers van stoom bootdiensten en toervvagens was het weer een geduchte tegenvaller. En voor de badplaatsen heeft dit weer een zeer groote teleurstelling gebracht. Sinds enkele weken werden te Madrid handelsbesprekingen gevoerd tusschen Spanje en Nederland, die thans geleid hebben tot het para- feeren van een handelsverdrag en een contingentenregeling door de voorzitters der beide delegaties, de heeren Lamping, directeur van den economischen voorlichtingsdienst en Schwarz, gevolmachtigd minister. Thans is de heer Lamping naar Lissabon vertrokken, teneinde te onderhandelen over een handelsver drag met Portugal. In den nacht van Zondag op Maandag is op zijn buitengoed „Kareof te Aeraenhout overleden de heer Julius C. Bunge, voorzitter van de Amster- damsche Wagnervereeniging. Hetgeen reeds een maand geleden tijdens de herdenking van het vijf tigjarig bestaan der Wagnervereeni ging werd gevreesd, toen wegens ernstige ongesteldheid van den heer Bunge de feestelijke bijeenkomst moest worden verschoven, is tenslotte droeve waarheid geworden; de hard nekkige longontsteking en haarfuneste gevolgen is de lijder niet meer te Een kalme beheerschte zenuwtoe stand is dan van groot belang Mijnhardt s Zenuwtabletten houden U rustig, geven U het noodig zelfver trouwen en maken U liet examen doen lichter. Neem ze nu reeds in drukke dagen. 12 43Ö12 Buisje75 ct. Bij Apoth.en Drogisten. boven gekomen en zoo is hij thans op 69-jarigen leeftijd bezweken. Met Julius Bunge daalde een waarlijk groot Maecenas ten grave, een, die de kunst om haar zelfs wille beoefende en die met onbegrensde onbaatzuch tigheid altoos bereid was onder een z.i. goede zaak zijn schouders te zetten. Wekenlang heeft er in de Merwe- dehaven van Rotterdam een scheepje gelegen, dat den prettigen naam van «Optimist» droeg en wekenlang heb ben de vertegenwoordigers van de Zwitsersche industrieëlen, die hun waren in het gebied van den Sultan van Mauretanië wilden afleveren, gewacht, getelefoneerd en geconfe reerd. Men zal zich herinneren, dat eerst de legende van wapensmokkelarij rondom dit scheepje werd gesponuen, daarna kwamen de verhalen van den Duitschen Mohammedaan Sidi Fra Achmed Schaefer, die sprookjesachtig en volkomen fantastisch leken. Sidi Fra Achmed sprak van een rijk en onontgonnen goudland; Fransche geïnteresseerden maakte de Zwitser sche industrieëlen schuw, door te zeggen dat Mauretanië een dor, on vruchtbaar, arm land was. Het schip werd aan den ketting gelegd, omdat de kapitein zijn schulden niet kon voldoen. Den lsten Mei kwamen alle be langstellenden in Zürich bijeen. Er werd besloten, dat de expeditie door zou gaan en daartoe werden 35000 Zwitsersche Francs ten behoeve van de onderneming de Arxis Axa gedeponeerd. Verheugd keerde men naar Rotterdam terug; de reis kon beginnen! Maar toen de '11de Mei het bedrag nog niet was vrijgegeven, schreef de kapitein, de heer Wiesner, een boozen brief, waarin hij zijn twijfel uitsprak over den ernst van de onderneming. De kapitein had niet langer lust zich bij den neus te laten nemen en hij dreigde met opzegging van het chartercontract wanneer de reis niet spoedig zou beginnen. De Zwitsersche industrieëlen hebben zich nog eens beraden en ze kregen weer vertrouwen in de mogelijkheden van de expeditie. Het geld werd vrijgegeven. De schulden van den kapitein zijn voldaan. De «Optimist» heeft koers gezet naar Las Palmas. Op de schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Duyraaer van Twist, of de minister, in verband met de voornemens om het peil van het meer Flevo te verlagen, bereid was om den omgang van de nadeelen te doen nagaan, die deze verlaging met zich zal brengen voor de scheepvaart ter plaatse en voor het bevaarbaar houden der vaarwegen, in het bijzonder in de provinciën Overijsei en Drente, heeft de minister geantwoord dat, voorzooverdebelangen van de scheep vaart zullen worden geschaad bij verlaging van het peil van het meer Flevo, daarin zal worden voorzien krachtens het bepaalde in art. 1, onder A. 30, der wet van 14 Juni 1018. De Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland hebben bij de Provinciale Staten het ontwerp reglement, hou dende provinciale maatregelen tegen de lintbebouwing, ingediend. In dit ontwerp zijn de thans nog bij de Eerste Kamer aanhangige rijksrege lingen behoudens enkele in den aard der zaak gelegen afwijkingen gevolgd. In het ontwerp is niet opgenomen een regeling van de uitwegen, daar in deze aangelegenheid voor de pro vincie reeds voorzien is in het re glement op de provinciale wegen. t.rrrvsr^trrn1 De schulden aun Amerika. Koek en gard gereed. De staats greep in Letland. De regeering grijpt in om een burgeroorlog te voorkomen.De spoor wegaanslagen in Oostenrijk. Pronunciamiento in Bulgarije. Over een kleine maand, n.t. op 15 Juni, vervalt weer een termijn van de schulden, waarvoor als nawee van den wereldoorlog, tal van landen bij de Ver. Staten in het krijt staan. De houding van de schuldenaars loopt, naar men weet, sterk uiteen. Finland is de eenige die steeds ten volle heeft betaaldandere debiteurs 0. w. Engeland de voornaamste is, hebben op den vorigen vervaldag gedeeltelijk aan hun verplichtingen voldaan, en een derde categorie, Frankrijk en België vooraan, zijn geheel in gebreke gebleven. De vraag is nu, wat Washington's houding jegens drie categorieën zal zijn. Naar het Witte Huis dezer dagen officieel meedeelde, is de regeering bereid tot onderhandelingen met de schuldenaar-Staten over een herzie ning van de bestaande overeenkom sten. Van een algemeene conferentie met de gezamenlijke debiteuren is zij echter niet gediend; zij wil veeleer in afzonderlijke besprekingen met elk hunner tot de beoogde herziening komen en den inhoud van de over eenkomsten laten afhangen van de ftnancieele draagkracht van de be trokkenen. Men kan uit deze kennisgeving opmaken dat Washington koek en gard gereed houdt, al naarmate de staten die in het krijt staan zich tot dusver hebben gedragen. In zekeren zin gebeurt dit al krachtens de wet Johnson, welke het verleenen van Amerikaansche credieten aan Staten, die hun verplichtingen niet zijn na gekomen, verbiedt. Strikt genomen vallen onder deze wet ook de landen die slechts gedeeltelijk hebben betaald, maar president Roosevelt schijnt te aarzelen aan een volstrekt rigoureuse toepassing zijn sanctie te geven. Het weigeren van door Franschen aangeboden chèques, dat een dag is voorgekomen, is dan ook op bevel van hoogerhand niet doorgezet. Voor een zoo kleinzielige toepassing van de wet-Johnson heeft Roosevelt toch teveel zakelijk instinct en ook teveel humor. Maar wel is hij voornemens de wanbetalers minder coulant te behandelen dan het enfant chérie Finland, en zelfs dan Engeland, 't welk althans het bewijs heeft gegeven van eenigen goeden wil, al wordt er dan ook bijgevoegd dat Engeland blijkens zijn begrotingsoverschot en belastingverlaging best meer had kunnen storten dan het gedaan heeft. Minister Simon heeft daar dezer dagen in een rede te Manchester terecht op geantwoord, dat het bij deze groote betalingen niet de vraag is of een land een begrootingsoverschot heeft of niet. Het voornaamste punt bij de be handeling van de schuldenkwestie is veeleer de schade, die de wereldhandel en het wereldherstel door het over maken van zoo enorme bedragen lijden. Tot die slotsom was men reeds lang gekomen bij de behandeling van het vraagstuk der Duitsche schade vergoeding, maar het is toch goed dat een Engeisch minister de aandacht van Amerika nog eens heeft geves tigd op de ontreddering die betalin gen zonder tegenprestatie van land tot land in de financieele en economi sche verhoudingen moeten brengen. Dinsdagavond heeft de Letlandsche regeering den staat van beleg afge kondigd, den Landdag ontbonden en de actie van politieke partijen ver boden. De regeering vaardigde een manifest uit, waarin zij verklaarde, dat de voortdurende strijd van de politieke partijen niet slechts bet volk zijn vertrouwen in zijn vertegedwoor- digers had ontnomen, maar het ook het geloof had ontnomen, dat de moeilijkheden langs politieken weg konden worden opgelost. Om een burgeroorlog te voorkomen achtte de regeering zich gedwongen in te grij pen, daarbij hield zij ook rekening met de eischen van den internatio nalen toestand. Uitdrukkelijk ver klaarde zij, dat haar daad niet ge richt is tegen de democratie des lands, doch ten doel had omstandigheden te scheppen, waaronder de gezonde geest des volks niet door den partij strijd wordt onderdrukt. Socialistische leiders zijn gevangen genomen onder verdenking van het voorbereiden van een gewapenden opstand en er is een nationale regeering gevormd uit de middenpartijen, waarin de agrariërs de voornaamste plaats innemen. Ul- manis, die tot dezen boerenbond be hoort, blijft premier. Het manifest der regeering gewaagt ook van de buitenlandsche politiek. Met Estland is Letland reeds sinds jaren door een verdrag verbonden. Littauen doet thans pogingen om de drie Oostzee-provinciën door een verbond te vereenigon, het bestaan 111 elk der drie landen van een autoritair bewind moet de tot stand koming van een dergelijk drievoudig verbond vergemakkelijken, te meer daar alle drie staten in den nazi een gemeenschappelijken vijand zien. In het Oosten rij ksche land zijn weer verscheiden spoorwegaanslagen gepleegd. Onder meerdere andere werd ook een aanslag op den Ooster spoorweg gedaan bij Himberg. Bij Purkersdorf is door een ontploffing een brug vernield. Verder werd een aanslag gepleegd op den electrischen spoorweg Weenen-Baden, waar zich een speelhuis bevindt. Het verkeer was gestremd, doch zou 's middags hervat worden. In totaal waren Zaterdagavond 15 aanslagen bekend. Zij schijnen allen ongeveer tegelijkertijd gepleegd te zijn. De regeering heeft de troepen voor een groot deel geconsigneerd en ook weer een groot deel van de pas ontbonden vrgwillige politie corpsen opgeroepen. Men beschikt nog over weinig gegevens om de daders op het spoor te komen. De regeering looft 10.000 schilling uit voor aanwijzing van de daders. Een communiqué zegt, dat de politie en de spoorwegdirecties uitgebreide vei ligheidsmaatregelen hebben genomen. Het publiek kan zich overtuigd hou den, dat deze maatregelen waarborgen bieden, dat dergelijke daden van sabotage voortaan met kracht geweerd zullen worden. Bij de aanslagen is gelukkig geen mensch gedeerd. Na Letland heeft er ook in Bulgarije

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1934 | | pagina 1