titt&ha Genencd {jcicf, en M&cvts ÏÏtifnkacdt's Vx&dets 1.30 Met 360 tegen 40 stemmen heeft laatste het Huis van Afgevaar- ïgden aan president Roosevelt alles •geven, wat er nog te geven was. SVolifloorzien van nieuwe, totaal onbe- irkte volmachten kan hij nu verder lan experimenteeren, totdat eén euwe verkiezing ook Roosevelt zal egvagen en het Amerikaansche «ijfr'k, onzacht wakker geschud, zal emerken te zitten op de puinhoopen een allang te gronde gegane elvaart iold De Japansche minister van oorlog, raki, is ernstig ziek geweest en eeft nu zijn ontslag aangevraagd, hij ook gekregen heelt, terwijl d« Hut zijn opvolger is benoemd generaal lasjasji. 2 Wat heeft dit alles te beteekenen "■kfSen gerechtvaardigde vraag, daar og korten tijd geleden Araki de 'ootste machtsfactor in Japan was. en zou kunnen vermoeden, dat ipan een vredelievender richting jet zou begeeren te gaan,-zoodat het oodig was, dat Araki bet veld ruimde, afvaar in de eerste plaats is generaal ajasji de man van Korea en Man- ijoerije. In Korea was Hajasji de pperbevelhebber der Japansche troe- toen de onlusten in Mant- oerije begonnen, aarzelde hij niet e Japansche troëpen, zonder daarin 4 de regeering te Tokio te ken- op eigen initiatief naar de spoor- in| eg-zóne in Zuid-Mantsjoerije te uren. Dat duidt op alles, behalve p vredelievendheid en is ongetwij- eld een bewijs van soldaten durf jfegenover weifelende politici I 'I Verandering van koers is te minder te verwachten, daar de Japansche ainister van buitenlandsche zaken, lirota, in den Japanschen Landdag en rede gehouden heeft over de uitenlandsche politiek van Japan, ie aan duidelijkheid niets heeft over- elaten. Voor Japan zijn er drie roote belangen, dat is Mantsjoerije, e houding tegenover Amerika q de houding tegenover Sovjet- usland. Het nieuwe Keizerrijk Mant- oekwo is een Japansche vazalstaat, raar het aanvaarden van den keizers- roon door Poe-Yi niets toe afdoet, apan is in Mantsjoekwo de baas en ril het er blijven. Tegenover Sovjet- usland was zijn woord gereserveerd, l verklaarde hij zich bereid te onder- andelen over den Oost-Chineeschen poorweg, die al half en half door apan is bezeUTegenover Washington eide de minister, dat men in Arae- ika niet begreep, dat Japan een atie was in-sijn groei. Ook Amerika al met de roeping van Japan in et Verre Oosten rekening hebben ehouden. Vrij vertaald bedoelde lirota te zeggenIn Washington eldt de leuze, Amerika voor de Amerikanen, Nu goed, maar in Tokio ;eldt voor ons de leuzeAzië voor le Aziaten Over het Verre Oosten blijven de volken van een komenden oorlog ich opstapelen, die dan natuurlijk egelijkeriijd een wereldoorlog zal vorden, waaraan Nederland nooit :an ontsnappen, gegeven het feit, lat Nederlandsch Oost-lndiê 'inzet al zijn van den strijd om de hege- nonie van, hetzij Japan, hetzij Ame- 'ika, in de Pacific. Daargelaten of Nederland al dan niet onder het ninisterschap van Jhr. Van Karoe- )eek, een geheim verdrag met Enge- and heeft gesloten, wat wij zeer en zeer waarschijnlijk achten. De olie producten van Oost-Indië zullen be llissen, niet de Edammer kaas, of de ZVlaardinger haring, of de Schiedam- iche jenever, of de Goudsche kaarsen. Iet waarachtige middelpunt van het Jroot Nederlandsche Rijk ligt bij len evenaar, niet te Amsterdam, Rotterdam, of 's-Gravenhage Rondom de zaak-Stavisky tollen nog in wilden tuimel de pqlitieke hartstochten, reeds is een nieuw fioantieel schandaal in de Fransche hoofdstad losgebarsten. Ditmaal geldt het George Alexandre, directeur van de Ambtenarenbank, die maar voor millioen Francs heeft verduisterd, terwijl Stavisky het tot ongeveer 500 millioen Francs wist te brengen. Ook nu komt de Parijsche politie aandragen met het al te doorzichtige praatje, dat de politie al lang en preed haar aandacht aan dien meneer Alexandre wijdde. De Parijsche correspondent van The Times komt een en ander mede- deelen over het Duitsche weder antwoord op het Fransche memo randum, dat wel in zeer verzoenings- gezinden geest moet zijn opgesteld maar toch ook al geen verder zoo zeer gewenschtc vooruitgang in de hangende zaken tusschen Frankrijk en Duitschland brengt. Duitschland denkt er niet aan naar Genève terug le keeren en blijft een leger van300.000 man eischen voor de handhaving van de binnenlandsche orde in het Derde Rijk. Eerlijk gezegd, sedert den 14en October 1933, toen da onderhandelingen begonnen, zijn we geen stap opgeschoten. De Rijkspresident, Von Hindenburg, die zich zeer interesseert voor den gang van zaken in de Evangelische Kerk, heeft een nieuw onderhoud me. den Rijkskanselier, Adolf Hitier, -gehad. Von Hindenburg zeide een voorstander te zijn van eenheid en innerlijke eensgezindheid. Het lang verwachte aftreden van den Rijks bisschop Muller is nochtans niet ge schied, zoodat men nu weer onder stelt, dat de Rijksbisschop een scher- peren koers zal uitgaan. Vroeger dacht men wel eens, dat de komst der Nazi's aan het bewind zou beteekenen een herstel in een min of meer verwijderde toekomst van de monarchie in Duitschland. zijn spoedig verdreven met Per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Bij Uw drogist 164 8 43320 Thans is deze gedachte evenwel vrij wel te niet gedaan, doordat de nieuwe regeering van het Derde Rijk onom wonden heeft verklaard, dat er van herstel der monarchie onder de Ho- henzollerns geen sprak is. De Amerikaansche secretaris van staat, Huil, die de Pan-Amerikaan- sche conferentie te Montevideo had bijgewoond en vervolgens verschil lende landen in Zuid- en Midden- Amerika heeft bezocht, is te Washing ton teruggekeerd en heeft aan presi dent Roosevelt verslag uitgebracht, natuurlijk ook over den toestand op Cuba. Vervolgens heeft Roosevelt aan de diplomatieke vertegenwoordigers der Latijnsch-Amerikaansche staten ver klaard, dat Amerika de nieuwe regee ring van Gnba zal erkennen. Dit betee- kent dat de sta ten vanZuid-Amerika nu ook van „Uncle Sam" tot erkenning van de nieuwe republikeinsche regee ring van Cuba mogen overgaan. Amerika voor de Amerikanen en natuurlijk ook Cuba voor de Cubanen VERGADERING O.V.T. In Hotel Rijstenbil werd Maandag jl. de algemeene vergadering van deelhebbers O. V. T. gehouden, die maar matig was bezocht. De heer D. W. Klompe opende met een woord van welkom de bij eenkomst, waarna de notulen door den secretaris werden gelezen en on gewijzigd vastgesteld. Daarna gaf de secr. penn. een over zicht over het afgeloopen jaar. Een der leden maakte de opmerking dat niet te zien was de reserve die afd. Paarden en Rundvee ieder be zitten, hetgeen van groot belang is. De Voorzitter deelde mede dat in de boeken deze reserves streng ge scheiden zijn. Nog werdt gevraagd om, teneinde een beter overzicht voor de leden te verkrijgen, jaarlijks een balans aan de agenda toe te voegen. De Voorzitter acht het thans ge geven overzicht wel voldoende, doch het Bestuur zal hiertegen geen be zwaar hebben. Een ander lid maakte de opmerking dat van de stukken uit het reserve fonds f6000 te gelde was gemaakt, hetgeen hij meende in strijd te zijn met de statuten. De Voorz, deelde mede dat deze mee ning niet geheel juist is. De statuaire reserve voor rubriek paarden was te hoog, waarom deze in overeenstem ming is gebracht met de statuien. Nog werd aangeroerd de kwestie van een uitkeering die geweigerd is omdat de geneesmiddelen door den veearts verstrekt niet werden gebruikt. De voorzitter vroeg de meening der vergadering of hier al dan niet uit keering diende te volgen. Er werd nogal wat over deze zaak gesproken, doch algemeen was men het er eens dat door deze deelhebber de reglementen niet waren nagekomen en dus géén uitkeering dient plaats te hebben. De exploitatierekening werd hierna goedgekeurd. Bij de rondvraag merkte een deel hebber op dat er wel een strenge controle dient plaats te hebben wat de uitkeeringen betreft, soms ziet men veel hoog verzekerde dieren uit gekeerd. Er wordt opgemerkt dat het ver schil wel kan zitten bij deelhebbers die grootere stallen hebben, waardoor de sterfgevallen ook meer zij kunnen zijn dan bij iemand die slechts eenige stuks verzekerd heeft. Het nut van schattingscommissie werd aangevoerd, waartegenover de Voorzitter stelde dat men ditz i, toch wel kan overlaten aan de Commis sarissen die in iedere plaats woon achtig zijn. Een der leden besprak het con tract Krijnen, waarin zekere leemten voorkomen. Het Béstuur zal vooraleer er een nieuw contract wordt gesloten dit aan dé leden voorleggen. Men achtte het ook beter indien de commissie tot nazien der rekening niet. altijd uit dezelfde personen be staat en uitte den wensch dat ieder jaar één lid dier commissie wordt vervangen door een ander. Een der leden merkt ten aanzien hiervan op dat het vroeger wel eens voorkwam dat men genoodzaakt was wat te snel te werken, hetgeen niet goed is. De Voorzitter sluit hierna onder dank voor de opkomst en voor de prettige wijze waarop de zaken zijn behandeld de vergadering. TH0LEN, 26 Januari 1934. UITVOERING GRATIS TOEGANKELIJK. Het Bestour vso de G.V. Olympia, alhier heeft de aardige gedachte om Ponderdag 1 Februari eeD uitvoering te geven die gratie toegankelijk zal zijn voor «erkloozeD, hao gezin en voor gezinnen uit deo werkenden stand. De bedoeling van het Bestoor der voornoemde vereenigiag is om aan deze gezinnen een aangenamen en nuttigen avond te verschaffen. Wij hopen dat velen dien avond de zaal van Hotel „Hof van Holland", die voor dit doel belangloos door de eigenaresse is afgestaan, dien avond aanwezig zollen zijn en velen met han gezin naar «Hof van Holland' zollen opgaan. Men kan gerost de kindereD, groot en klein medebrengen, de toegang is geheel vrij. Wij zijn er van overtuigd dat alle aan wezigen oa afloop van dezen ontspannings avond voldaan huiswaarts zollen keeren. SCBERPENI8SE. Thans heerscht alhier een leveodigen handel in aardappelen. Vele schepen ziju deze week geladen met bestemming van Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Vandaar dan ook, dat de prijzen iets oploopeode zijn. In de gehouden vergadering van Inge landen vanhetCalam. Waterschap Scherpe- nisse werd behandeld een bij Kod. besl. opgemaakt contract voor ovemame^door het Cal. Wat. van het beheer en onderhoud van deo Rijksstraatweg van Scherpeoisse tot Gorishoek ter lengte van ongeveer 3.5 K.M. Besloten werd dit contract te aanvaarden, waardoor dien weg voortaan door het wa terschap zal worden onderhonden. Genoemd besluit zal algemeen toegejuicht worden, daar dien weg van wege deD Rijks Wat. de laatste jaren zeer stiefmoederlijk werd onderbonden sedert November 1932 werd daaraan totaal niets meer gedaan. ST. MAARTENSDIJK. Donderdag 19 Januari jl. hield het Bestuur van de Muziekvereeniging „Met Vereende Krachten", in hotel van Iwaarden een gecombineerde vergadering met het Bestuur van het Dames-comité, dat de bazar heeft georganiseerd. Op deze vergadering deed de pen ningmeester rekening en verant woording van zijn beheer tijdens de bazar van bovengenoemde vereeni- ging. De boeken en bescheiden wer den nagezien door de hh. Brevet en Beekman en werden in orde bevonden. Ingekomen is een bedrag van f1098.84; voor aankoop van diverse artikelen enz. uitgegeven f489.86, zoodat het goed slot bedraagt föU8.95. Van dit bedrag zal voorloopig f600.op de Boerenleenbank worden gedeponeerd. Na de afhandeling dezer huishou delijke aangelegenheid, bracht de voorzitter, dhr. C. G. Hage, allereerst een woord van dank aan de beide bovengenoemde hh. voor het nazien der rekening en in aansluiting hier mede tevens aan den penningm., dhr. A. Knuist voor het gehouden accuraat beheer. Ook het dames-comité werd voor de vele werkzaamheden dank en hulde gebracht, waarbij de voor zitter zich meer speciaal richtte tot mej. C. J. Hage Jacd. voorzitster van dat comité, die zich heeft doen kennen als een bekwame leidster voor een dergelijke organisatie. De voorzitter bracht ook nog dank aan de burgerij voor de medewerking, welke zij zoo vóór als tijdens de bazar heeft getoond. ST. ANNALAND. Jaarlgksche alge meene vergadering van de Moderne Landarbeidersvereeniging, Voorzitter de heer F. Stols. Van de 220 leden waren er 137 aanwezig. De voorz. herdacht in zijn openings woord het 5-jarig bestaan van de vereeniging en gaf een overzicht ge durende deze periode. Uit de rekening van den penning meester bleek dat over 1932 ontvan gen was een bedrag van f 17613,02 en uitgegeven f 17645,72, alzoo een tekort van f32,70. Het goed slot over 1932 ad f225,08 verminderd met dit bedrag vormt thans nog een kassaldo van f 192,38. Gedurende de uitkeeringsperiode 1932'33 werd door de werkloozen- kas uitgekeerd een bedrag van f 12300,90. De aftredende bestuurs leden de hh. A. van Oost, A. Scher- penisse, M. den Haan en P. Buis werden herkozen. In de plaats van den heer J. Gunst, welke aftredend en niet herkiesbaar was, werd be- neemd tot lid van de contróle, de heer M. van den Boogaard. Tot bode werd herhenoemd P. de Jonge. Het bestuur stelde voor het salaris van den bode met f 12 per jaar te verhoogen en alzoo te brengen op f 120. In stemming gebracht wordt dit voorstel met 77 van de 126 st. aangenomen. De gratificatie van den secretaris wordt wederom vastgesteld op f '15. Besloten wordt dat de aankoop van manden voor het lossen van grint en basaltslag niet meer door de vereeniging zal plaats hebben. De voorz. deelde mede dat thans 60 gezinnen lid zijn van het Zieken fonds. Verder wordt besloten de kolen lossers in te deelen bij wijken. Door het bestuur van de kolen- aankoopvereeniging »Ons Belang" en het bestuur van de Moderne Land arbeidersver. was een bespreking ge houden over de prijzen voor het lossen van de gedurende 1934 aan te voeren brandstoffen. Overeenge komen werd de tarieven van 1933 met 10% te verlagen. Het lossen van de kunstmeststoften voor rekening van de vereeniging Landbouwbelang", uitgezonderd die, welke door de beurtschippers of niet per schip worden aangevoerd, werden voor 1934 aangenomen voor 3 cent per 100 K.G. Men besteedde deze week voor gewone Rijnsburger uien 12.55 per 100 Kg. OUD-VOSSEMEER. De afdeeÜDg van den Christelyk Nationale Werkmansbond te dezer plaatste, «aarvan de leden tot deNed. Herv. Kerk behooren, heeft twee vergaderingen gebonden eo «el een jaar vergadering, waarin de huishoudelijke zaken werden verhandeld en die daarom alleen toegankelijk was voor de leden, en op een anderen dag een in de O.L.S. met vrijen toegang. In dezs vergadering werd een mooie rede gehouden door den heer A. Broen van Enschede, die op zeer bevat telijke manier de nieuwe !«troomingen be sprak van onzen modernen tijd eu daarbij belichtte, de wijze waarop de Cbr. Nat. Werkmansbond daar bij optreedt eo het Christelijk Vaandel hoog bondt. Er was een zeer aandachtig gehoor. EEN STROOIBILJET DER NATIONAAL-SOCIALISTEN. Het Tweede Kamerlid, mr. G. A. Boon heeft aao deo minister van Justitie ge vraagd of deze afweet vao een te Amster dam verspreid strooibiljet van de N.S.B., waarin de communisten worden beschul digd de telefooncentrale aldaar in brand te hebben gestoken ter voorbereiding van het plan om op Zaterdag 23 December j.l. in Amsterdam oproer en plunderingen te verwekken. In dit biljet wordt gezegd, dat dit oproer eo deze plunderingen dit maal nog niet wareD ingetreden wegens uitgebreide politiemaatregelen, hoezeer overigens de overheid in Nederland bang »voor dit bandietengeepuis" is. Hebbeo de stellers van dit strooibiljet, aldus vraagt mr. Boon, bon borgerplichl vervold door dc justitie op de hoogte te brengen van dit bon bekende plan van het „faoal" van brandstichting voor op roer en plooderiogeo, eo zoo neen, beeft dan de justitie harerzijds de stellers opge vorderd om de in bon bezit zijnde gege vens te verstrekken Indien daarbij niet is gebleken, dat het hier onverantwoordelijke eo gewetenlooze verzinselen betrof, teneinde onrost onder de bevolking te verwekken, doch inder daad kennis van deze voornemens bestond, is dan voor zoover het betreft den brand in de telefooncentrale te Amsterdam een vervolging gelast krachtens artikel 136 van het Wetboek van Strafrecht, een straf van zes maanden stellende op het opzet telijk nalaten vao het ter kennis brengen aan de ambtenaren der jostitie of politie van het voornemen tot het plegen van een gemeengevaarlijk misdrijf voor zoover daardoor levensgevaar wordt veroorzaakt op een tijdstip waarop het plegen van het mi-drijf nog kan wordeu voorkomen, waar hier dit misdrijf is gevolyd, waarbij tevens levensgevaar is ontstaan P BOND VOOR STAAT8PEN- 8IONEERING. Het Hoofdbestonr van den Bood voor Staatspensioneering beeft bet volgend adres gezonden aan de Eerste en de Tweede Kamer „Het Hoofdbestuur van den Bond voor SiaatspeDsioneering diep doordrongen van het feil, dat het vraagstuk der werkloosheid eeD der meest zorgwekkende problemen is van dezen tijd, en dat het dringend nood zakelijk ie, dat de tienduizenden werkloozeo zoo spoedig mogelijk weer aan deD arbeid gaan ziet in de afvloeiing van de ondere werk krachten één der middelen om hiertoe te geraken, maar acht in dat gpval de in voering van premievrij Staatspensioen op Diet te hoogen leeftijd een eerste ver- eischte. Om die reden dringt ons Bestoor er bij Uw vergadering op aau de invoering van premievrij staatspensioen door welken maatregel joog en ood zoo worden gediend, zoodra het eeoigszins mogelijk is, te be vorderen'*. NED.-IND1SCHE DOLLAR-LEENINGEN. Bij de Stateo-Generaal is een wetsont werp aanhangig gemaakt teneinde ver wisseling mogelijk te maken van Ned.- Ind. dollarschnldbewijzeo tegen in gnldens luidende obligaties ten laste van Ned.- Indië met garantie vbd het Ryk. Alsdan zon kuoneD worden overgegaan tot de uitgifte van een 4pCt. veertigjarige door het Rijk gegarandeerde Ned.-Ind. Conversie-leeniDg ten bedrage van 122.585.000 dollar. De koers van oitgifte zal dan zijn 100 pCt., terwijl de nieuwe stokken vrij zijn van cooponbelasting, en de aflossing ge regeld zal worden als voor de joDgste StaatsleeniDg. Aan honders van schuldbewijzen der dollarleeniDgen wordt reeds thans gele genheid gegeven dezetegbn ontvangstbewijs in te leveren. De tot en met Woensdag 14 Febr. ingeleverde dollar-scholdbewijzen worden berekend naar den koers v&d f 2.50 per dollar. WACHTGELDERS BIJ HET BIJZONDER ONDERWIJS. De verplichting tot herplaatsing van wachtgelders is blijkens een ministerieele circolaire aan de bijzondere schoolbesturen niet meer beperkt tot wachtgelders van de eigen school of vao eeD aodere onder het bestour van dezelfde vereenigiüg staaode school. Deze verplichting is thans algemeeo, met dit voorbehood, dat zij tegenover een bepaalde leerkracht vervalt, hetzij wegens door bet bestuur aan te duiden bezwaren, verband houdende met de richting vao het onderwijs, hetzij we gens het Diet bezitten van een voor de vervolliDg vao de betrekking noodzakelijke bevoegdheid, hetzij wegens andere gewich tige redeneD, een en ander, wat de laatste twee gronden betreft, ter beoordeeliog vao den minister. Daarbij heeftdeo minister de volgeDde regeling voorgesteld. Indien aao een bijzondere scbool een vacature ontstaat in het onderwijzend personeel, welke moet worden vervuld en waarin Diet wordt voorzien hetzij door benoeming vao een leerkracht, wier salaris reeds in aanmerking komt voor rijksver- goediog, zal het schoolbestuur onverwijld kennis geven aan het departement, met de mededeelmg vau de richtiog van het onderwijs (b.v. r.k., Ned. Herv., geref., neutraal) alsmede van de eventoeele bij zondere eischen, waaraan de te benoemen leerkracht zal moeten voldoen en met verzoek een opgave te ontvaugen van door de school benoembare wachtgelders. Is voor ooiniddellyke pl<atsvervanging een wachtgelder Diet aanstonds beschik baar, dan kan de tijdelijke waarneming opgedragen worden aao eeD niet-wacht- gelder, maar aanvankelijk voor niet laoger dan 10 dageo (als bij het openbaar onder- wye). Is een wachtgelder benoemd tydelijk of vast dan moet bioDeo 24 oor daarvan bericht gezooden wordeD aao het depar tement. Evenzoo moet oomiddellyk bericht gezonden worden aan het eindigen der tijdelijke werkzaamheden van een wacht gelder. Opgave vao wachtgelders kaD voor tijdelijke holp zelfs telefonisch gevraagd wordeu. De minister doet eeD ernstig beroep op de medewerking van de schoolbesturen voor dn toepassing dezer regcÜDg. Ze gaat oit, zegt hij, van eeD „groot vertrouwen in de bereidwilligheid van de schoolbe- storen om in de door den wetgever aangegeven richting werkzaam te zijn". En hij voegt er bij„Moge dit vertrou wen niet beschaamd worden".

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1934 | | pagina 4