wrm*"*s&&L [ZWITSERSCHE^ m_ P3AL5EM >len 50 mülioen Roebel «allen op tyrt «orden elaald. Gevaar voor oorlog met Japan oa er niet zijn en overdeo Volkenbond tgg Staling laug niet ontevredeo. Zoo ia ia eenmaal een interview, dat de wereld iers aal rond gaan I De tragische mijnraiëp'ln' Bohemen is o gevolgd door de arrestatie van den irecteor-generaal der mijneo, Ir. Loecker ao den hoofdingenieur Beysser, van drie ie*^ ogenieura van den techoischso dienst 8n twee mgn-ingeoieurs, van twee buieau- 0 ngeoiears, die allen in het Hois van r*' bewaring zijn opgesloten. Het geheele ezelsohap wordt verdacht van dood door cbald, omdat eeu kwartier voorde ramp Daar boven gekomen mijoweiker hen wk#ou hebben Kewa®rs,cbQW(l, dat er in de afoi Bijoe° 8*8OBtw>bkeling was te bespeuren io dat hy aanraadde alle mijnwerkera tsar boveD te laten komeD. Op het ten asle gelegde misdrijf staat een gevange- jsstraf van drie jaren. Het lijf-orgaan van den Praagschen ienesj de „Ceske Slovo'« bevat bet be- icht, dat het üoitsche ministerie van iropapaods, voomemens is, Daast de Joitsche gezantschappen in het buiten- and, ook agenten voor de propaganda e benoemen, die bet werk zullen ver- ichtendat bet officieele gezantschap liet kan doen. Niets nieuws onder de ;on 1 Want die toestand bestaat al vóór, ;ijdens en d£ den wereldoorlog, uiet alleen roor Doitscbland, maar voor tal van landen, too Frankrijk, Engeland, die in 'ele staten er er al dan niet officieels ingestelde agenten op na plegen te honden, lie voor den dienst van de propaganda lorgdrageo. Da wispelturige prima donna, Titulescn, eeft zich na eindelijk brreid verklaard het nienwe Koemeeneche Kabinet- 'atarescu toch maar de portefeuille van loitenlaodscbe Zaken te oebeeren. De Roemenië, ontstaan door het vermuo'den .au Duc?, is dsarmede di tiui" tiet opgilost. Tegen de IJzeren Garde zullen nu wel zrer strenge maatregele0 worden genomeu daar wel vast schijnt te staan, dat deze organisatie schuldig is aan den moord op dan vorigen minister president Duca. De Volkenbond boekt zijn zooveelste nederlaag. In het geschil tusicben Bolivië en Paraguay over bet gebied vau de Gran Cbaco, was eeu Volkeubondscou misie naar Zuid-Amerika geroDden, om de beide partijen tot overeenstemming te breogen wat algebeelu is mislukt, gelijk deze com missie uaar den Volkenbondsraad te Gei è»c heeft geseii d. Het machtelooze Bolivië was er natuurlijk wel voor te vinden, maar hel kleiop, doch dappere Paragoay dacht er niet aan de behaalde vnordeelen prijs te geven. Gelijk de com missie, die hel geschil losrchen Japan en China zou regelen, keert ook deze com missie dos met de kous up den kop nBar Genève terug. Men za! er nu wel een motie aanuemeo. En Paiaguay zal die motie wel naast zich weten te deponeereD. Arme machtelooze Volkenbond Marious vau der Lubbe, de jcoge, wel haast zwakzinnige Nederlander, welk bet Rijksdaggebooiü brand stak, is Woens dagochtend om half acht met den valbijl ter dood gebracht, zonder dat de buiten wereld van te voren iets omtrent de uit voering van het vonn s bekend was. De Duitsche regeering heeft het dos aangedurfd iemand ter dood te brengen volgens wetten, welke nog niet uiige vaardig 1 waren, toen het misdrijf gepleegd «erd. Evenmin heeft de Duitsche regee- riog gereageerd op den officieelen stap van de Nederlandeche regeering, welke op wijziging van het vonnis, resp. gratie h&d aangrd-ongen. (let laatste woord zal over deze, het uieuwe Duitschland onteerende terechstelling nog geeD«zin zijn gesprokeu Het Bestuur van het Thoolsche Departement te midden der aangeboden bloemen Ziltend van links naar rechts de hh. M. C. v. d. Stel, Seor.- Penningm., L. K. van Dijk, Eerelid, W. Moelker, Voorzitter, G. Amsing, staande dr. P. J. Duinker en P. J. Blaas. '■HET HONDERDJARIG BESTAAN '■VAN HET DEPARTEMENTTHOLEN DER MAATSCHAPPli TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. 1 Januari 1834 is hier ter plaatse Iopgericht het Departement Tholen (der Maatschappij lot Nut van 't Alge- 1 meen. Voorzeker een aanleiding voor I bet Bestuur om zoo'n datum niet I opgemerkt voorbij te laten gaan. I Verschillende plannen werden be- I sproken en algemeen meende men I dat men bij zoo'n gelegenheid den I leden wel eens een avond mocht be- I zorgen, eenigszins afwijkend van het I gewone doel der Nutsavonden, en die I een uitspanningsavond in den besten zin van het woord zou kunnen worden. Er werden een tweetal gezel- I schappen geëngageerd die ieder op- I zichzelf voldoende populariteit ge- I noten en goed aangeschreven zijn. om met vertrouwen dien avond te vullen. Zoo maakten Dinsdagavond zeer velen zich op naar de zaal van Hotel »Hof van Holland", teneinde deze blijde herdenking mede te vieren. De zaal bood een feestelijken aan blik. Boven het podium vertelde het opschrift." Departement Tholen der Maatschappij totNut van 't Algemeen" geflankeerd door de cijfers 1834—1934 van het heugelijke feit, terwijl de zaal door een gepaste versiering in I een feestelijk kleed was gestoken. Een schat van bloemstukken stond I op het podium als bewijzen van sympathie met den dag van heden en al spoedig werden de klanken hoorbaar van de accordeonmuziek, die Van Dijks Volendammers, voor- loopig voor het publiek onzichtbaar, vanachter het gordijn op het podium, de zaal lieten invloeien, hetgeen al direct een feestelijke stemming gaf. Klokslag half acht viel de hamer slag vanden Voorzitter, dhr W. Moel ker, die de aanwezigen (de zaal was geheel bezet) namens het Bestuur het welkom toeriep ën allereerst op dezen eersten bijeenkomst in het nieuwe jaar zijn gelukwenschen aan bood. Inzonderheid werd een woord van welkom gericht tot de afgevaardigden der Departementen Bergen op Zoom en St. Maartensdijk. Spr. deelde mede dat de burge meester Mr. A. j. van der Hoeven wegens ongesteldheid verhinderd was hier aanwezig te zijn, doch aan den oudsten Welb. dhr G. van den Berge had verzocht hem ais zoodanig te vervangen, doch [zie, juist voor den aanvang deelde dhr van den Berge, spr. mede dat hij moeilijk deze taak kon vervullen en hem had gevraagd als oudste raadslid, deze taak over te nemen, hetgeen hij niet had kannen weigeren. Daarna sprak dhr Moelker zijn feestrede uit zeggende Dames en Heeren! Het is mij een voorrecht U allen op dezen voor ons departement zeer gedenk- waardigen avond het hartelijk welkom op deze plaats te mogen toeroepen bij het honderd-jarig bestaan van het departement der Mij. van 't Nut voor 't Algemeen te Tholen. In de tweede helft der Achttiende eeuw (1784) is door den heer Nieu- wenhuijzen het initiatief genomen tot stichting dezer Mij., en zijn on volprezen arbeid is door het welslagen bekroond. Succesievelijk werden op verschillende plaatsen in den lande departementen opgericht. Deze goede voorbeelden werden door eenige vooruitziende Heeren ter harte genomen, en zoo werd op 9 Januari 1834 het Departement Tholen tot stand gebracht. Nog een woord van waardeering aan de nagedachte van die vooruit strevende mannen. Ook in onze gemeente stoelde de jonge plant al heel spoedig uit. De eerste scheut is de Nuls-spaarbank, welke in 1835 werd opgericht. Dit is een kind waarop de moeder met een dankbaar oog mag neerzien. Dit kind is de groote steun van de moeder I geworden. Deze uiterst solide instel ling, met een groot surplus hoven 1 de door spaarders ingelegde gelden, geeft jaarlijksch van haar overschot een gedeelte aan de Moeder Mij., welke daarmede verschillende onder instellingen steunt. Een verdere instelling welke met eere mag worden genoemd is de Thoolsche begrafenisbus. Een instel ling welke is uitgegroeid tot een voorbeeld van soliditeit. Zelfs wordt er maar over 9 maanden per jaar gecontribueerd. De drie wintermaan den zijn van contributie vrijgesteld. Ieder Tholenaar erkent bet nut van deze mooie instelling ten nutte van het algemeen. Ook de Nutsbibliotheek neemt een mooie plaats in onder de rij der instellingen. Veel gebruik wordt hier van gemaakt en vooral is dit van groot belang orn de winteravonden wat te bekorten. Ook het Hoofdbe-^ stuur der Mij. is overtuigd van het groote nut dezer instelling, welke zij op daadwerkelijke wijze heeft ge toond door voor dit jubileum een aantal boeken aan deze instelling to schenken. Waarvoor ik nog van deze plaats mijn hartelijken dank richt aan het Hoofdbestuur. Vele instellingen worden mede door ons Departement zoowel moreel als financieel gesteund. Om ze allen te noemen en er breed over uit te wijden zou wat te tijdroovend worden. Toch wil ik er nog even bij stil staan dat ons departement ook op onderwijsgebied steeds werkzaam is geweest. De vroeger bestaande zoogenaamde Fransche scholen voor jongens en meisjes, en de teeken- school, waarvan de school voor hand en bouwkundig teekenen feitelijk nog een voortzetting is. Wanneer we dus al deze instel lingen van algemeen belang nagaan dan meen ik te mogen zeggen dat ons Departement gedurende haar bestaan (thans een volle eeuw) zeer nuttig werk heeft verricht. En dat, dit alles nu wel eens eenmaal op feestelijke wijze mag woiden her dacht. Ri'derien waarom we meenden voor dezen avond niet beter te kun nen doen dan het gezelschap „Van Dijk's Volendammers" en den Confe renciers Louis en Pollj Noiret uil te noodigen. Hel Bestuur hoopt van ganscher harte dat u allen na ao op zult, zeggen, die keuze is goed geweest wij allen zijn voldaan. Hiermede verklaar ik deze feeste lijke bijeenkomst als te zijn geopend. Luid applaus van de aanwezigen volgde hierop. Hierna werd het woord gevoerd door het eerelid, de heer L. K. van Dijk. In een goed doorwrochte rede begon spreker de geschiedenis na te gaan van de oprichting van de Mij. tot Nut van 't Algemeen in '1784 door dominé Jan van Nieuwenhuizen, eerst Ned. Herv. Predikant te Aardenburg, later als zoodanig te Monnikendam, waar eerst de zetel der Mij. werd gevestigd. Hel tijdperk der oprichting geleek in vele omstandigheden op het onze, overal woeling en twee dracht, waaraan ons Volk ten gronde scheen te gaan. Nieuwenhuizen's doel was, hierin trachten verbetering te brengen door den i.g. derden stand op te helTen en tot ontwikkeling te brengen door hel geven van onderwijs. Dra werden verschillende Departementen opge richt, o.a. te Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Haarlem enz. ^Staatkundige twisten verscheurden ons land, Pa triotten en Oranjegezinden betwistten elkander de macht, en het scheepje dreigde in de golven ten onder te gaan. Hierdoor was het noodzakelijk den zetel te verplaatsen naar Am sterdam, waar deze thans nog is ge vestigd, en de Mij. begon te bloeien. Allerwege werden nieuwe Departe menten gevormd, hetgeen eerst in 1834 te Tholen op 9 Januari van dat jaar het geval was. Het ledenaantal was toen slechts twintig, hetgeen langzamerhand steeg. De moederplant bracht al spoedig een dochter voort, want in 1835 werd door het Departement een Spaarbank opgericht die nog ten huidigen dage de moeder op ruime wijze steunt. En dat het een sterke Dochter is, blijkt wel uit het feit dat ze ruim 400 in leggers heeft en aan deze ongeveer 135.000-gulden is verschuldigd, terwijl de reserves zoo sterk zijn, dat, als men al de inleggers het hun toeko mende moet uitkeeren, de spaarbank het niet onbelangrijke bedrag van f58.000 zou overhouden. Hieruit blijkt dus wel dat men voor inleg in de Nuls-spaarbank niet bevreesd behoeft te zijn. Ook de Begrafenisbus is een stich ting der Mij., terwijl deze ook zorgde voor stichting en instandhouding van SO en 60 ct per doos Nederlandsen fabrikaat 43297 de Nutsbibliotheek. Spreker wees er nog op dat in deze Bibliotheek lectuur is voor ie dereen. Daarna wenschte spr. het Bestuur geluk met den dag van dezen, die wel zeer opmerkelijk is vooreen ver- eeniging 111 T holen, daar een hon derdjarig bestaan zeer zeker een feit vau buitengewone beteekenis is in een plaats als Tholen. Als voorzitter van de Spaarbank bracht spreker ook de gelukwenschen van deze instelling over, onder aan bieding van een bloemstuk. Hartelijk applaus weerklonk, terwijl de voorzitter van hel Departement dhr. van Dijk dank bracht voor het door hem gesprokene en den geluk- wensch van de Spaarbank. De heer Van Der Stel deed voor lezing van twee telegrammeneen van het Hoofdbestuur, liet andere van dhr. Jac. van Elsacker. Hierna sprak dhr. van der Stel, sec retaris van het Dept. als volgt Geachte Vergadering Het zij mij vergund, als secretaris van dit Departement enkele woorden tot U te mogen spreken. Weliswaar heeft onze geachte Voorzitter U in korte trekken uiteen gezet wat het Departement sedert zijn oprichting heeft gepresteerd en behoef ik derhalve LT hieromtrent niets meer te melden Toch wil ik deze gelegenheid be nutten U kenbaar te maken hoe moeilijk het is, ook voor ons Depar tement, vooral in de dezen tijd, zich aan te passen aan de wisseling der maatschappij- en wereldbe schouwingen. Onze leden bezoeken, ik zou haast durven zeggen, zeer getrouw onze Nulsavonden waarvoor het Bestuur wel zeer erkentelijk is. Deze avonden, die in hoofdzaak zijn belegd lot leering en ontspanning mogen evenwel niet het hoofddoel zijn van uw lidmaatschap. Ik zou U dienaangaande de eerste twee artikelen van onze Nutswet in herinnering willen roepen en voor diegenen onder U die deze niet kennen zij bier medegedeeld dat deze artikelen voorschrijven: le Naar de beginselen van Christe lijke Godsdienst algemeen volks geluk te bevorderen en 2e dat de Maatschappij streeft naar bereiking van haar doel, onaf hankelijk van eenige Kerkelijke of Staatkundige partij. Teneinde tot dit doel te geraken is het noodzakelijk dat een innig contact wordt onderhouden tusschen het Bestuur en de leden van het Departement en is het daarom zeer wenschelijk dat U ook op onze huis houdelijke vergaderingen aanwezig zijt tot uitwisseling van gedachten die er toe kunnen leiden, dat ons departement, meer nog als tot op heden geschiedde, nuttig en opbouwend werk kan verrichten. Honderd jaren overzien en dan aantoonen wat gedurende dien tijd van belang is geweest, is niet ge makkelijk. En zeker geldt dit voor een ieder, die van de bereikte hoogte terugblikt naar lagergelegen velden, waarin de arbeid werd aangevangen. Hoe verder het oog tracht door te dringen in het verleden, des te waziger zijn de beelden, en menig bouwwerk, destijds mei veel overleg opgericht, valt niet meer op. Hoe dan een juist beeld te geven van hetgeen is geschied beginnende bij de oprichting, 100 jaar geleden? De mogelijkheid is niet uitgesloten dat zij, die thans ons Departement besturen zich geen voorstelling kun nen maken van den arbeid, besteed om dit Departement in het leven te roepen, in te richten en te doen aanvangen. Onder welke omstandigheden en wanneer het initiatief werd genomen tot het stienten van dit Departement wordt in het „Historisch Overzicht" U nader uiteen gezet. Jammer is het, dat de gegevens welke daaromtrent in de archieven te vinden zijn ons hieromtrent niet alle zekerheid geven. Wel weten wij dat ons Departe ment onmiddellijk op deugdelijke grondslagen gevestigd is, waaraan wel overleg en degelijk werk moet zijn voorafgegaan. Veel wat toen is ontworpen, bleek niet alleen zeer nuttig, maar is thans nog onmisbaar. Reeds hierom hebben de oprichters aanspraak op onze groote erkente lijkheid. Aan de waardeering, welke wij voor ieder Bestuurslid hebben dat aan ons Departement verhouden is geweest of nog is, meenen wij niet te kort te doen, wanneer wij te dezer plaatse van hen allen weinig zeggen. Dat de een meer en de ander miuder van zijn krachten aan ons Departe ment heeft kunnen geven spreekt haast vanzelf. Het staat echter tevens vast, dat in het algemeen ons Departement het groote voorrecht heeft gehad dat het geheele Bestuur op uitnemende wijze samenwerkte. En niet het minst hieruit putten wij goeden moed, om, ondanks de minder gunstige algemeene toestand den met opgewektheid den afgelegden weg en de bereikte resultaten te overzien en onbevreesd voor wat de komende tijden ons zullen brengen, den arbeid in de toekomst voort te zetten. Vooral nu, en dat is mij zeer groot genoegen U te kunnen melden, dat wij bij de herdenking van het 100 jarig bestaan van dit Departe ment, het 100ste lid op onze leden lijst hebben ingeschreven. De sterke groei van ons ledental is voor mij het beste bewijs dat in Tholen het nut van het NUT niet wordt onderschat en dat wij ons, hoe langer hoe meer in de belangstelling van onze medeburgers mogen ver heugen. Ik wil eindigen met het uitspreken van de hoop dat ons ledental zich gestadig zal mogen uitbreiden en dat wij in de toekomst nog veel en nuttig werk mogen verrichten, daartoe in slaat gesteld met den steun van „U". Ook hier bedankte de voorz., dhr. van der Stel voor zijn uiteenzetting. De heer Moelker droeg daarna de Voorzittershamer over aan dr. Duinker en richtte namens het Gemeentebe stuur een woord van gelukwensch tot de jubileerende afdeeling Roerde nog aan welke een belang voor Tholen een instelling als het Departement heeft en sprak ook voor de toekomst de beste wenschen uit. De heer Duinker dankte voor deze woorden. Daarna sprak namens het Nuls departement te Bergen op Zoom dhr. K. Hofland die de gelukwenschen overbracht vau dit Departement. De heer Amsing vertolkte de ge lukwenschen van „Concordia" en „Olympia" en bood namens iedere vereernging een bloemstuk aan. Hij deelde mede dat „Olympia" als blijk van sympathie met dit jubileum 17 Januari een uitvoering aan het De partement aanbiedt en sprak den wensch uit dat alle hier aanwezigen dan ook blijken van belangstelling zullen geven. Dr. P. J. Duinker vertolkte namens het Groene Kruis en de afd. Tholen van het Centraal Genootschap en de Nutsbibliotheek de gelukwenschen, namens iedere instelling een bloem stuk aanbiedende. De heer Dekker vertegenwoordigde de School voor Hand- en Bouwkundig teekenen en bood met de gelukwen schen een bloemstuk aan. De heer A. J. W. Smith sprak na mens de vereeniging D.O.V. ook als blijk van sympathie bloemen aan biedende. De heer J. Brevet voerde het woord namens het Dept. te St. Maartensdijk en bracht diens gelukwenschen over. De heer C. Hollestelle wenschte als Bibliothecaris van de Nutsbiblio theek het Departement geluk. Namens de Familie Hoek werd door dhr. Amsing een mooie bloe menmand aangeboden. Vanzelfsprekend applaudiseerden de aanwezigen iederen spreker. Voorts was er een bloemstuk van de Vereeniging schooltuintjes. Dhr Moelker bedankte alle sprekers afzonderlijk waarmede het officieel gedeelte van dezen avond was af- geloopen. Daarna namen Van Dijk's Volen dammers op het podium plaats. En al dadelijk had dit ensemble, dat velen van de radio bekend is, contact met de zaal. Virtuozen zijn het op hun accordeons en de leider, de heer Van Dijk bracht met zijn mimiek waar dit pas gaf, de lachspieren danig in beweging. Kunst zit er in de muziek die de Volendammers ten gehoore brengen. Vooral kwam dit uit bij de selectie uit de opera FaustenTraviata. Van Dijk's Volendammers hebben zeker wel niet in het minst bijge dragen tot liet welslagen van den avond. Daverend was het applaus na ieder nummer. De Heer en Mevrouw Noiret, die den avond verder aanvulden, brach ten beschaafde kunst. Reeds dadelijk bleek dit bij het opt reden van dhr. Noiret, die reeds in de eerste minuten

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1934 | | pagina 4