Geniü» Bij Ruwe Gesprongen Handen Bij gevatte Koude o, Inlevering van Spaar- en I R. C. boekjes wordt zoo spoedig mogelijk verzocht. Nutsspaarbank. *an zijn optreden „erin" was. Zijn perste nummer was een lied, een raatje en een piano. En hij was nog maar nauwelijks met zijn praatje be gonnen of de aanwezigen vermaakten zich reeds kostelijk. Het was gezonde humor die dhr. Noiret ons bracht. De refreinen van de gezongen liedjes werden al spoedig door de geheele zaal meegezongen. De heer Noiret begeleide zichzelf op de piano en dit alleen gaf reeds vermakelijke momenten. Allerleukst was zijn parodie op de opera. Mevrouw Pollie Noiret was een waardige partner van haar man. Zij nam al dadelijk het publiek in door haar aardig spel en we hebben kennis kunnen maken met een tweetal wier beschaafde kunst op een hoog peil staat. Het applaus was niet van de lucht en ook hier is wel gebleken dat het Bestuur van ons Departement een goede keuze heeft gedaan. Het was reeds vrij laat geworden toen de voorzitter mededeelde dat het eind van den avond gekomen was. In het bijzonder dankte de heer Moelker de heer en mevrouw Noiret Gedurende den tijd, dat een reizi ger in sigaren 's avcmda zijn auto onge sloten voor de winkel van A. Nienwkerk bad laten staan, zijn een aantal 8'garen ontvreemd. Den laatsten tijd schijnen meer derge lijke diefstallen plaats te bebben. ♦POORTVLIET. In de Alg. Vergade- riug van deLandarbeidereverfrcig i>p alhier ia de beer N. Luijk als bestuurslid her kozen. SCHERPEN 188E. De bevolking bestond op 31 Dec. 1932 uit 668 m. en 650 vr. totaal 1318 iowouere. In 1988 vertrokken 16 m. en 16 vr. Overleden 8 o>. eu 5 vr. totaal 45. In 1933 ingekomen 5 m. en 9 vr. en geboren 9 tr. ev 19 vr. :otaa) 42, zoodat de bevolkirgop 81 Dec. 1933 bestond nit 658 m. en 657 vr. totaal 1815 inw Er werden 11 Hawelijken gesloten eD eeD kind leveuloos aangegeven, Iu verband met bet eindigen der repetities van de Muziek vereeniging „Eendracht" vernemen we dat de leden een dezer dagen zullen vergaderen om te beraadslagen of een nienwe vereeniging zal getracht worden op te richten of dat en Van Dijk's Volendammers voor den aangenamen avond die ze ons hebben bezorgd, terwijl de heer Van der Stel, ijverige secretaris van ons Departement in dien dank deelde door dat hij het was, die de aandacht op beide ensembles vestigde. Aan de heeren Van Zaltbomrael en A. Engel vaart werd een woord van dank gebracht voor de moeite die ze zich hebben getroost bij de versiering van de zaal, terwijl den drukker van het Programma een woord van hulde niet werd onthouden voor de artistieke wijze waarop dit was verzorgd. Aan allen, die voorts tot het wel slagen van dezen avond hadden bij gedragen, werd een woord van dank gebracht, waarna de ofïicieele bij eenkomst werd gesloten. En zoo is dan de viering van dit eeuwfeest afgeloopen. Wij meenen dat het Bestuur van ons Departement er wel in is geslaagd om door het geven van een feestavond als deze, de leden heeft tevreden te stellen, want bij een herdenking van een 100 jarig jubileum past toch wel gebruik te maken van de middelen om een avond met wat vroolijkheid te brengen. THOLEN, 12 Januari 1934. Den laateten lijd w< rd dooi aboui.és aangesloten bij de Radiocentrale, veel laai ondervonden van atoriug. Onderzoek leidde tot de ontdekking van clandestien gebruik zonder betaling. De politie werd in den arm genomen en bij een bewoDer van den Singel een inval gedaan. Rustig zaten de bewoners naar een uitzending van de Katholieke radio omroep te loiateren. De politie Dam eeD loidapreker en een atuk draad in beslag, waarmede men op onrechtvaardige wijze een verbinding op de boitenleidiDg vao het net tot atand had gebracht. Slot vao de geschiedenis zal zich wel te Breda afapeleu daar een dergelijke zaak a's diefstal wordt beschouwd. Loop der Bevolking THOLEN over 1933. 81 Dec. 1932 2998 in woners 1479 m. en 1514 vr. Geboren 86 m. en 39 vr., gevestigd 29 ro. en 45 vr. Overleden 16 m. en 9 vr. Vertrokken 50 m. en 69 vr. 81 Dec. 1988 2998 inwoners, 1478 m. en 1520 vr. POORTVLIET. Vorige week had alhier een aanrijding plaats tuaschen de vraebt- auto van C. L. v. d. Klooster, melkver- voerder alhier eo een lnxe auto vao een reiziger vao de honifirma Vao Aarden te Zevenbergen, nabij de zgn. „drie huisjes*' met het noodlottig gevolg, dat de vracht auto geladen met aardappelen van land- boower J. J. v. d. Shkke alhier, iu de watergang terecht kwam. De lnxe aoto kon haar reis met een beschadigd spatbord voortzetten. De vrachtaoto is 'a avonds zwaar beschadigd op het droge gebracht. De oorzaak van de aanrijding is duister. Van het geval is proces-verbaal opgemaakt. in geujeeoscbap met de aaudeelhonders er over beslist zal worden of de goederen der Vereeniging al of niet verkocht zullen worden. STAVEN1SSE. Loop der bevolking alhier over 1938. Op 81 December 1932 war u hier 963 m. en 934 vr. totaal 1897 inwoners. In 1938 «erden geboren 14 m. en 17 vr. totaal 31. Er vestigden zich 12 m en 16 vr. totaal 28 E<- ovfrieden 8 m. en 13 vr. totaal 21. Er vertrokken 29 oj. eu 35 vr. totaal 64 zoodat de bevolkiDg op 31 Dec. II. bestond uit 952 m. eu 919 vr. tot aal 1871 inwoners. Er had ten vermindering plaats van 11 ir.. en 15 vr, totaal 26 inwoners. STAVENLSSE. Iogekomen Andries Heodrikee vao S:m-Aonaland. Clazina Hougerbuize van Oosterhud. DitigeDOS Verburg van Colijnsplaat. Vertrokken Cornelis Jau Liodhout eD gezin naar St. Maartensdijk. Marinus J. Moerland naar Werkendam. De diverse werken aan den Nieuwen poldpr (atintx Stavenissr) alhier zijn ge goed aan dhr L. Wesdorp alhier voor f 21.950. 8T. MAARTENSDIJK. Loop der b»- volkmg over 1988. Op 1 Jan. 1983 1834 m. 1390 vr. lo 1983 geboren 82 m. 20 vr. Ia 1938 hier geb. tot elder beh. Gevestigd Overleden behooreod behoorend 1366 m. 141U vr. l tr. 1 vr. 1365 22 m. tn 1409 27 vr. vr. 1387 9 ID. CD. 1436 17 vr. vr. 1378 U). 1419 vr. 8, m. 1 vr. 1378 ID. 1420 vr. m. 3 vr. 1378 19 UD. m. 1417 25 vr. vr. Vertrokken Op 1 Janaari 1934 1359 m. 1391 vr. totaal 2751 zielen. Vermeerdering met 25 in. eo 2 vr. lo 1933 werden gesloten 18 huwelijken. ST. ANNALAND. Dooreen ambtenaar vao het Rijkstoezicbt belast met de con trole op de aatobasseo is tegen den chauffeur L proces-verbaal opgemaak wegeos bet rooken iu de bas en het niet afteekenen van zijn werkkaart. OÜD-VOSSEMEER. Door mist misleid, geraakte Maandag een vrachtauto van de fa. v. d. M. te St-Annaland in een sloot onder den «Oude Molen", met beholp vao een andere vrachtaoto werd de wagen weer op het droge gebracht. Bet bleek zooder per soonlijke ongelukken eo weinig materieele schade aan deo wagen te zijn afgeloopen. Io een algemeene ledenvergadering van deo Chr. Arbeidersbond werd de beer J. vao der Klooster als bode herbenoemd in deo daaropvolgenden dag zijn vooreen vergadering, met vrijen toegang voor ieder, twee propagandisten van het Hoofdbestuur opgetreden. Er was zeer drok bezoek en met groote belangstelling werden de spre kers gevolgd. Woensdagnamiddag had de heer C. Vroon ait Dioteloord bet ongeluk bij eeu bezoek aan een winkel te struikelen over een klomp, met het gevolg, dat hij een been brak boven den enkel. Na het inroepen van geneeskundige hulp, is de heer V. per aoto haiswaarts vervoerd. MEISJE GEDOOD; JONGEMAN ERNSTIG GEWOND. Op den Woenselschen overweg bij Eindhoven wa&het, nadat de boomen werden geopend, een hevig gedrang. Twee jongelui, de 20-jarige P. van 't Hof en zijn meisje, de 21-jarige mej. Jos. Wilbrink liepen gearmd in den stroom mee en hielden ieder aan de vrije hand een fiets. Zij trachten daarbij op het rechter weggedeelte van den smallen overweg te geraken en kwamen toen tusschen de dubbele file voertuigen. Plotseling kwam de jongeman met zijn schouder in aanraking met een auto. Hij viel en sleurde zijn meisje in den val mee, waarbij zij juist te recht kwamen tusschen de wielen van een groote steenauto. De chauf feur kon niet zien wat er gebeurde. Tot groote ontzetting van de om standers reden de wielen het meisje over het hoofd, waardoor zij onmid- delijk gedood werd. De jongeman kreeg een gecompli ceerde breuk aan het rechterbeen. AUTO MET ZES PERSONEN TE WATER. Woensdagochtend halfzeven is een auto, die uit de Verlengde Hoofdstraat te Hoogezand kwam, bestuurd door den heer W. J. Hekman uit Win schoten, door den mist, nog versterkt door rook uit een fabrieksschoorsteen, en ten gevolge van de gladheid van den weg, in het Winschoterdiep ge raakt. De heer Hekman en de heer K. Stuut, die naast hem zat, konden uit den wagen springen, voordat de auto het water had bereikt. De andere vier inzittenden, de heeren G. Stuut, G. Hom, T. en J. Hoogstraten, gingen mede het kanaal in. De laatste twee, goede zwemmers, wisten door liet stukgeslagen zijraam pje den auto te verlaten en zwem mende den wal te hereiken. Ook Stuut wist zich te redden. G. Horn kon evenwel niet door het raampje ko men. De in de nabijheid wonende landbouwer R Smit zag een hoofd boven het deel van den auto, dat niet niet in het water lag, uitsteken. Met één hand hield de drenkeling zich aan de kap vast. Smit haalde twee knechts en te zamen wisten zij met groote moeite Horn te bereiken en uit den wagen te trekken. De vier drenkelingen werden in het huis van Smit van cognac en droge kleeren voorzien en konden per trein naar hun woonplaats worden teruggebracht. Tel. VERVROEGING VAN HET ONDERWIJZERSPENSIOEN. Kan het niet is gevraagd. En het antwoord van den minister was: neen, want dan zouden de onderwijzers in een uitzonderingspositie worden ge plaatst. Geen bezwaar, meent de Onderwijs- Centrale. Zet de deur maar open voor een vervroegd pensioen op 60- jarigen leeftijd; er moet immers toch een sterke inkrimping komen en dan komt er tevens een heele opening onder de wachtgelders. Die zitten nu den aankomenden jongen onder wijzers in den weg en dat is niet alleen scha voor dezen zelf, maar ook voor het onderwijs. Toegegevende voordeelen van vervroegde pensionneering komen ten bate van de schatkist en de na- deelen ten laste van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, maar dat Pensioenfonds geniet in dezen tijd indirect groote haten door de alge meene verlaging der pensioengrond slagen, na van de hoogere grond slagen in de voorafgaande jaren pre mie te hebben ontvangen. Zou toch het bezwaar overwegen dat het Alge meen Burgerlijk Pensioenfonds te groote nadeelen zou ondervinden, dan ware wel een oplossing te vin den in dezen zin, dat de Staat zijn voordeel, uit deze vroegere pension neering voortvloeiende door ver mindering van wachtgelden en sala riskorting in het algemeen Bur gerlijk Pensioenfonds stortte. Het Bestuur der Onderwijs-Centrale spreekt den wensch uit, dat de mi nister nog eens moge ovejwegen, of op dergelijke wijze niet iets gedaan zou kunnen worden in het belang van hel ontstellend groot aantal werk- looze jonge onderwijzers. VAN ZUIDERZEE TOT IJSELMEER. Het verdwijnen der zeedieren. Nu de Zuiderzee van open zee tot gesloten meer is geworden en het water geleidelijk zijn zoutgehalte ver liest, spreekt het vanzelf, dat ook de zeedieren verdwijnen. Voor een deel zijn ze trouwens reeds verdwenen, naar het biologisch Zuiderzee onder zoek, zooals dit door de Zuiderzee- commissie van de Ned. Dierkundige Vereen, wordt gehouden, heeft uitge wezen. Dezer dagen zijn de resul taten van dit onder/oek in een te Amsterdam gehouden vergadering bekend gemaakt. Zoo werd meegedeeld, dat in het Noordelijk gedeelte, dat aanvankelijk na de afsluiting het zoetste was, reeds in 1932 alle groote weekdieren waren gestorven. Van de vroeger zeer talrijke mossel Mytilus edulis leefde sinds 1932 geen enkele meer. In 1933 daalde het zoutgehalte tot op 1/15 van dat van de Noordzee. Nu komen in het Zuidelijk gedeelte nog steeds levende kokkels, slijk- gapers en de kleine roze Tellina baltica vóór, maar vermoedelijk zul len zij het niet lang meer maken. Onder de dieren, die voor goed verdwenen zijn, behoort de bruin- in hoofd en ledematen, Rheumatische pijnen, Griep en Influenza, Hoofdpijn, Kiespijn, Aangezichtspijn en vastzit tende Hoest, zullen Mijnhardt'8 Poeders U spoedig helpen. Doos 45 ct. Bij Uw Drogist. 11 43283 visch. Bot is evenwel nog in volle glorie aanwezig, al werden geen eieren meer gevonden. De bodem is daar niet meer geschikt voor, want op vele plaatsen waar vroeger een zuivere zandbodem voorkwam, is deze thans met slib bedekt. Haring en ansjovis maken het redelijk wel.. De haring plant zich nog steeds voort Verder wordt er voor gezorgd, dat de jonge aal gelegenheid krijgt door de sluizen naar binnen te komen. BURGERLIJKE STAND. Gemeente THOLEN van 511 Jau. GeborenElizabeth Adriana, dv. A. Schot en M. J. Bijl. OndertrouwdA. M. Suikerbnik te Bergen op Zoom en C. Nijs te Tiiolen. OveiledenSazanoa Maria van der Vliet 72 j. wed. van Marines Lonis Lindhout. Cornelia Janna Slager 44 j. echtgen. van T. W. Scbot. Gem. SCHERPEN1SSE over de maanden November eo December. Geboren Elizabet, dv. H. G. M. Nelisse en E. Joppe. Ploontje Helena, dv. Jac. Keur en E. den Boer. Willem, ir. A. M. Beeke en W. K. v. d. Werff. Gehawd L. D. Polderman 26 j. en C. J. Kaashoek 21 j. Overleden: Gilles Bolier 58 j.echtgen van A. Geoze. Willem Bijl 82 j. wed. van H. Hartog. Hendrik Qoaak echtgen. B. de Graaf. Willemina C. Klos 46 j. ongeb. Gerard Kleppe 79 j. wed. van M. J. van Potte Neellje Zwagemaker 59 j. echtgen. van C. Bolier Cs. Gem. 8TAVENIS8E over Dec. 1983. Geboren Pieter Jan, *v. Coro, van Haafleo en H. P. Hage. Alexandrina, dv. Jasper Cornelis Danrloo en Adriana Ligthart. Overleden Johanoa Cornelia Dane 71 j. wed. van Coro. Moerland. Adriana Wes- dorg 96 jaar wed. van Corn. Mar. Steen- dijk. Adriaan Riedijk 81 j. wed. van Neellje Konwenberg. Gem. ST. ANNALAND over Dec. 1988. Geboren Jan Pieter, tv. J. Scherpe- niste en S. Stols. Leoa, dv. L. Goede- gebuure en M. van Iwaardeo. Jacob Hnbrecbt, tv. J. van Dijke en J. A. vao 't Hoff. Abraham Pieter, ev. L. C. Vroegop eo M. J. deo Engelsman. Gehawd A. P. Polderman 27 j. jm. T. A. Moerland 24 j. jd. J. P. van der Jagt 23 j. jm. C. A. Goedegeboore 23 j. jd. OverledeD Sara Moelker, 88 j. wed. van Jb. Rijnberg. Willem Scherpeoisse 63 j. echtg. van C. Overbeeke. Adriaan C. He,ij boer 25 j. Maria den Ed gelsman 65 jaar wed. van M. den Haan. KERKNIEUWS. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorin. 9.30 ds.de Haan nam. 2 uur ds. Wolfensberger. Donderdag 18 Jan. 's avonds 7 uur ds. R. Wolfensberger te Sneek. Collecte Rest. Fonds. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2.30 uur dr. Veltenaar. la Geref. Gsm. voorm. 9.30 nam. 9 8 nur leeskerk Vrijdag 19 Jan. 'a avonds 8.30 ds. Bti le Borielle. Vrije Ger Gem. voorss. 9.30, nam. i 's avonds 6 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond afd. Tholen GEEN DIENST POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeski en nam. 2 uur ds. Kraaij. Gsr. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 dhr de Vries eu 's avonds 6 uur leeskerk. Geref. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 '•avonds 6 uur leeskerk. SCHERPEN1S8E. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeski en nam. 2 uur ds. de Haan. Coll. Ziekenfog Ger. Gem voorm. 9.30, nam. 3 en 's avoi 6 uur dhr van den Berg te Rotterdam. ST. MAARTENSDIJK. 1 m Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk nam. 2 nor da. de Bres. 8TAVENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en di 2 uur ds. Moerman. Oud Geref. Gem. voorm. 9.30 cara. 3 avonds 5.30 uur leeskerk. 8T. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Kn (Doopsbed.) nam. 2 uur leeskerk. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avo 5.30 leeskerk. OUD-VOSSEMKER. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. B en nsm. 2 uur leeskerk. Colleeie voor Kiudertorg. Geref. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 i ds. Vreogdenhil. Ond Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 t s avonds 6 unr ds. Boone te St. Philipslst MARKTBERICHTEN THOLEN, 12 Jan. 1984. IVO Roomboter f 0.86 Eieren f 4.75 per 100. Temperatuur van het Scheldewat te Tholen. Dec.Jan. Graden C. Zaterdag 6 0,1 Zondag 7 0,1 Maandag 8 0,1 Dinadag 9 Woensdag 10 0, Donderdag 11 0, 1 Vrijdag 12 1, ST. MAARTENSDIJK, II Jan. 191 Prjjs per 100 Ki Bruine boonen t 7.t Erwten (groene) t 7.f Schokkers 11.r 13* Maantaad 17.— „18. Per 100 KJ Eigenheimers, witte 1 2.I -. Zeeuwsche bonte S.8. blauwe 3.3 Per 60 K. Groote uien f 1.80, f 2.— Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een zacht langdurig lijden, onze innig geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, SUZANNA MARIA VAN BER VLIET, Weduwe van M. L. Lindhout, in den ouderdom van 72 jaar en 5 maanden. Namens de Familie. Tholen, 6 Januari 1934. 20 43292 (I Voor terstond gevraagd een FLINKE ZELFST. DIENSTBODE niet beneden 20 jaar. Brieven A. v. d. Vlugt, Haagweg 160, Rijswijk Z. H. 6 43292 COtiP. BOERENLEENBANK THOLEN. 43300 12 HET BESTUUR. Maandag 15 Januari zal gelegen- eid bestaan tot bijschrijving der rente. 43299 12 Maandag 22 Januari wordt speciaal zitting gehouden voor ledigen van Spaarbusjes.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1934 | | pagina 3