■i (antoor- en Winkelboeken, Brieford ners, Registers voor de Omzetbelasting rikten. Doorslagpapier, Carbonpapier voor Schrijfmachine en Potlood eerdere artikelen. FIRMA J. M. C. POT - BOEKHANDEL - THOLEN. C. Laïan, TMen Gaat Ge Trouwen TROTS 10°|o KORTING Ist„«eef'!ii934- L. H. VAN DER AA WAARSCHUWING BEZOEKT de Groote Crisisvergadering. NIEUWE CURSUS DANSLESSEN. 'n 3 MAGAZIJN VAN GRAFMONU MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS Sint Maartensdijk. Waterschap N. V. CORONAE Tandarts van de Velde WINTERDIENST MAGAZIJN „ELECTRA" dienstbode Goederenvervoer goedkooper. spekkuipen modelboeken Drukwerk ndertrouwd TH. VERAART Bz. 1295 en E. HUGENS Jd. Aan allen die deelneming bben betuigd bij het over zien van onzen geliefden Man Vader, den Heer JOHs. OOMS, |izen hartelijken dank. 13 Wed. .TOHs. OOMS en Familie. ud-Vossemeer, Januari 1934. COÖP. BOERENLEENBANK TE POORTVLIET. Voor bijschrijving van rente spaar- en loopende reke- ijng boekjes wordt zitting Ibhouden op Woensdag 17, londerdag 18 en Vrijdag Januari (van 6 tot 8 uur avonds). Voor een goede controle het noodzakelijk, dat alle lekjes worden aangeboden! Namens het Bestuur, 88 1285 L. BLAAS, Kassier. De foto in dit nummer is van Amoldus Asselbergsstr. Bergen op Zoom MATIGE PRIJZEN KEURIG WERK 50 43296 VOOR VARKENSHOUDERS in de provincie Zeeland. Belanghebbenden worden er Dgmaals op attent gemaakt, it het in voorraad hebben of irhandelen van varkens slechts toegestaan aan personen, die d zijn derZeeuwsche Varkens- jntrale of als erkend handelaar aarbij zijn aangesloten. Dit bericht geldt ook voor agers. Verzoeken om erkend te orden, zonder uitstel schrif- lijk te richten aan bet secre- riaat te Hulst onder vermel- ng van het beroep HET BESTUUR DER 1287 ZEEUWSCHE VARKENSCENTRALE. welke zal worden gehouden in verband met de steunregelin. aan de suikerbietenteelt op DINSDAG 16 JANUARI 1934 des namiddags 1 uur in bet „Schuttershof" te Goes. Groote opkomst gewenscht! 43288 22 Crisiscommissie uit de Zeeuwsche landbouworganisaties. in hotel Zeeland, A. Engelvaart. Aanmelding Maandag 15 Januari van 6 tot 9 uur 's avonds. 8 43224 M. H. F. JANVIER. N O N O O Steenhouwerij,Marmerhardsteen voor Bruggen, Sluizen,Gebouwen Slijpsteenen, enz. Straatkeien AUG. VAN DYCK—PETIT, Stationstraat, Bergen op Zoom. 12 39135 Per I Mei 1934 zijn ter aflossing uitgeloot de Obliga- tiën no. 26, 38, 65 elk groot F. 1000.-, 22 43298 no. 103, 131, 144, 154 elk groot F. 500.- der leening groot F. 100000.- van de 4 polders Oudeland c.s. HET BESTUUR, beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's. 6 7089 12 8493 Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM over het Postkantoor. Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen homoöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmar Sehwabe. THOLEN MARKT 4 ZATERDAGS 1 30-3 UUR. Verder volgens afspraak •10 43095 AUTOBEZITTERS Gebruik voor het bevriezen van Radio- toren SPIRITUS 900/q («aragehouders genieten korting. Bescherm uw banden, kloven, sprongeu en Wintervoeten door gebruik van DENNOLNE, onmisbaar in ieder gezin. Voor hoest alle soorten drop als slaven drop, Nigroids, Wybert, Pecto raal, Arcanum, mentbol, enz. Beleefd aanbevelend DKURLOOVan Sliedregt, Drogisterij, Tholen. 42650 VERKRIJGBAAR (NED. SPOORWEGEN) PRIJS 15 CENT. FIRMA J. M. C. POT BOEKHANDEL, THOLEN •12 42932 BESTELT dan Uw trouwkaartenof circulaires bij ons of onze Agenten. LAGE PRIJZEN. 30 87882 NETTE UITVOERING en bovendien het in werking treden der Omzetbelasting geven wij inplaats van Opruiming of uitverkoop vanaf ZATERDAG 13 JANUARI op al onze lage prijzen. Daarom al uwe IN KOOP EN gedaan in het bekende VAN ANDRIES VAN LOON BOSCHSTRAAT 9 BERGEN OP ZOOM, TEL. 570 60 43294 wordt Uw Ondertrouw-advertentie gratis geplaatst in de THOOLSCHE COURANT Firma J. M. C. POT, THOLEN FLINKE VERTROUWDE gevraagd in doktersgezin, 3 kinderen, Den Haag. Hulp aanwezig G. k. werken en v.g.g.v. Te vervoegen bij Mevr. DE JONGOverman, Hoogstraat 29 THOLEN. 14 43293 Doordat het tramstation te Tholen thans in recht- streeksche verbinding slaat met alle stations der Nederlandsche Spoorwegen, zijn de tramvrachten vervallen en betaalt men alléén zoowel voor aan komende als vertrekkende zendingen niets dan de spoorvracht van of naar Tholen. Een spoorzending die tot Bergen op Zoom bevracht b.v. f0.95 zou kosten, kost tot station Tholen eveneens maar 95 cent. Geeft dus op te zenden Station Tholen A. B. T. Zen dingen voor plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomende, worden verder vervoerd met den voerman uit die plaatsen. 38 33796 Doet Uw voordeel, en vervoert Uw goederen recht streeks. Agentschap A. B. T. gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoon 16 kantoor geopend van des voormiddags 8 uur tot des avonds 8 uur L. G. van Zaltbommel DROGISTERIJ, Hoogstr. 7, Tholen. Tandpasta's. Tandeuborslels. Toileizeep- Eau de Cologne. Haarwaters enz. Ver- plegingsariikelen. Groote verscheiden, tieidverpakic geneesmiddelen. Homoöpa- hscho middelen Dr. Wilmar Sehwabe. 8 68013 Het Is nu weer tijd om aan te schaffen. Steeds in voorraad. B. A. REEOERS, 8 41143 Tel. 23, Poortvliet. Bij den ondergeteekende, Agent van de firma J. M. C. POT te Tholen liggen ter inzage van visite- en ondertrouw- kaarten en enveloppen, Rouwwerk wordt met den meesten spoed geleverd. 18 alsmede ander Beleefd aanbevelend, A. J. DE GRAAF, St. Maartensdijk Aanbevelend, rROOTE CRISIS-VERGADERING TE GOES. In verband met de alarmeerende erichten, welke worden vernomen ver een beperking van den suiker- ietensteun zal de Crisis-commissie it de Zeeuwsche Landbouw-organi- atie onder leiding van Mr. P. Die fman een groote Crisis-vergadering ouden op Dinsdag 16 Januari 1934 i hel „Schuttersgof" te Goes. De Crisis-commissie is van meening at de instandhouding van de sui- erbietencultuur voor Zeeland een ivensbelang moet worden geacht, -en beperking van den bietensteun al voor ons gewest groote nadeelige ^volgen hebben, niet alleen voor de tndbouwers, doch eveneens voor de mdarbeiders en andere groepen der imenleving op het platteland. Een beperking van den bietensteun 'U een noodzakelijke inkrimping an de suikerbietenteelt tot gevolg ebben, waardoor minder werkgeleg enheid in de landbouwbedrijven en uikerfabrieken en aanverwante be kijven zal ontstaan, met als gevolg rooter werkloosheid. De spoor- en tramwegen en bin- enschipperij zullen de nadeelige ge- olgen ervan ondervinden door eene ^mindering van het vrachtvervoer en uiteindelijk zullen de belangen van de ambachtslieden en nering doenden erdoor worden geschaad. Vele groepen der samenleving op het platteland zijn gebaat bij de in standhouding van de bietencultuur in ons gewest. De commissie meent dat zeer groote belangen voor het platteland op het spel staan en wil derhalve met klem stelling nemen tegen een inkrimping van den bie tensteun. In de vergadering zal het vraagstuk der bietensleunverleening door een aantal sprekers worden ingeleid, waar bij in het bijzonder de beteekenis van de Suikerbieten cnltuur voor de provincie Zeeland in het licht zal worden gesteld, ten aanzien van de arbeiders, schipperij en midden- standsbelangen. Eveneens zal het be staansrecht der Nederlandsche sui kerproductie een onderwerp van bespreking uitmaken. Daarom als één man op naar de Crisis-vergadering op 16 Januari a s. te Goes, ter ver dediging van Uwe rechtmatige be langen. De besturen der landbouworga nisaties worden verzocht, hunne leden op te wekken deze belangrijke ver gadering in grooten getale bij te wonen. WEEKPRAATJE. MIST. Het is een mistdag vandaag... Van morgen, bij het opslaan heb ik bet bemerkt... Tusschen de gordijnen doorkijkend zie ik de lichtend grijze waterdampmassa in de straat hangen, dempend het valsche licht van een overmoedigen lantaarn, die het dag licht concurentie aandoet. Schaduwen glijden voorbij en ik sta daar in mijn kamer, die ik vrijelijk kan over zien en verheug mij erover, dat het hierbinnen alles zoo gezellig uitziet en blinkt, terwijl daarbuiten elke glans onderdrukt wordt door de vocht- sluiers, die het huis isoleeren. Ik stap naar buiten Zwart en vormloos teekent de silhouet van het huis tegenover ons zich tegen den ochtendhemel af... vaag vervloeit de dakgootlijn ergens in het onbekende grauw van de mist. Naast ons gloeien een paar lichtpuntjes door het be nedenvenster daar branden de lampen, daar verdrijft men de be klemming, die van buitenaf poogt door te dringen, zelfs tot in de in timiteit van de eetkamer, door de stralen der electrische gloeidraden. Sterretjes lijken het buiten wel zoo vervloeit elk lichtpunt in de mist- laag. Ik voel me alleen. Schimmen doe men uit de drijvende mistbuien op, tcekenen zich zwarter en zwarter af om dan weer te vervagen over te gaan in het onbestemde grauw, te verdwijnen achter het gordijn van damp, dat vijf meter verder mijn we reld afsluit. Een lamp boort zich een weg, wit schitterend iedere straal, die door het geslepen glas dringt. Ik zie de waterdroppels, die tezamen het mist gordijn vormen, in die straal zweven, trillend en onrustig, als waren zij verstoord over de snoodheid van die lichtstraal die nog in staat is hun kracht te breken> te weerstaan... Het is een auto, die in den vroegen morgen over den weg glijdt... onhoorbaar, alsof ook een waterlaag zich over de straten heeft gespreid. Maar de ne velen dempen; absorveeren ieder geluid. Ook mijn voetstappen zijn on hoorbaar. Ik voel me als een inbreker, die voortsluipt en ieder oogenblik schrikt van een menschelijk wezen, dat plotseling mijn weg kruist, om even plotseling weer verzwolgen te zijn door het grijze nevelscherm. Iets is er in me, dat protesteert Protesteert tegen die afzondering' protesteert tegen die beklemming, die ik voel tengevolge van die gezichts beperking. Maar wat baat het mij De mist is er, de mist blijft, veroor zaakt ongelukken, laat wagens te water rijden, ondanks oranje lichten, ondanks belsignalen en misthoorns. De mist is er en ik moet die aan vaarden ik moet berusten. En zoo loop ik voort, telkens een nieuw stukje wereld veroverendsteeds een oud stukje wereld achter mij verliezend Vijf meter voor mij en vijf meter achter mij vijf meter in het rond dat is mijn wereld, dat is mijn weg En ik heradem, als ik eindelijk mijn kantoor betreed; eindelijk verlost ben van die schimmenwereld, als ik weer op mijn stoel achter mijn werktafel zit en builen de grijze damp zie jagen over de straten de auto's langzaam een weg zie zoekenmenschen met opgeslagen jaskragen zie voorlloopen, éven beklemd, évenzeer protesteerend, éven bedrukt als ik daarstraks in de wereld van de mist Zon, waar zijt ge?.... (Nadruk verboden).

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1934 | | pagina 2