WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURAN •IKK »J|Ü trna NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN Vrijdag 19 Januari 1934 No. 3 Een en vijftigste jaargang Zondagsblad ƒ1,375, franco Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer disp-kosten-UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 DE DOODSTRAF. Aspirin zoniet' omzelIieLslmg-voor a} THOOLSGHE COURANT per post ƒ1,65 -f- 15 ct. Advertentiën van 1 tol 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 175 ct. Grootte del letters naar plaatsruimte! Bij abonnement aanmerkelijk^ prijsvermindering. PUBLICATIËN. De BURGEMEESTER van Tholen zal op Zaterdag den 27 Janaari 1934, des mid dags te 12 uur, ten Raadhuize aldaar, EEN HOOP COMPOST publiek verkoopen. 8 43312 De aanwijzing geschiedt door den Karreman. De executie van Marinus van der Lubbe den onevenwichtigen, over geen normale geestvermogens be- schikkenden Leidschen metselaar, tegen wien, wegens het in brand steken van het Duitsche Rijksdag gebouw de doodstraf werd geëischt, een eisch, die door het vonnis be krachtigd werd en niet door gratie te niet werd gedaan, heeft het pro bleem van de doodstraf weer midden in de belangstelling gebracht. Mari nus van der Lubbe heeft zijn hoofd onder den valbijl gelaten, na den dood door den kogel, in Duitschland de meest humane executiemethode. Wij willen ons op deze plaats niet bezighouden met het bespreken van deze executie, welke tot een ernstig pro test van de Nederlandsche regeering aanleiding heeft gegeven. Wat wij willen doen, is ons bezighouden met het probleem van de doodstraf zelf. In vele landen, waar gedurende langen tijd de doodstraf was afge schaft is men weer tot het invoeren van deze straf overgegaan. Het weer aangrijpen van een methode, die reeds in de vroegste oudheid op de meest uiteenloopende misdrijven werd gezet en toen ook heel dikwijls werd toegepast om politieke tegenstanders onschadelijk te maken, wijst o. i. niet op een voortschrijden van de beschaving, eerder op het tegendeel. Het geweld wordt tegenwoordig weer aangebeden en geldt hooger dan de geest. De wederinvoering van de doodstraf in verschillende landen be rust hoofdzakelijk op politieke, niet op rechts-overwegingen. Zijn het niet juist de landen, waar de dictatuur neerscht in meer of minder openlijken vorm, waar de doodstraf het meest wordt toegepast? Kortgeleden is Oostenrijk weer ge volgd in de rij van landen, die den doodstraf kennen en toepassen. De terechtgestelden van den laatsten tijd zijn niet veel anders dan zoenoffers op het altaar van een chaotisehen tijd. Het zijn de nieuwe prikkels, welke sommige volken schijnen noo- dig te hebben om zekere nationale gevoelens aan te wakkeren en finan- cieele ellende te verdoezelen. Ook m Nederland gaan er zoo nu en dan stemmen op tot wederinvoe ring van de doodstraf. De argumen tatie luidt dan meestal, dat men eindelijk eens paal en perk moet stellen aan de verhoogde criminaliteit. Is deze argumentatie gerechtvaardigd, is ons volk de laatste jaren misda diger geworden, dan het voorheen was, komen er meer moorden en roofmoorden voor dan vroeger? Wij meenen dit alles ontkennend te kun nen beantwoorden de misdadigheid neemt in ons land zeker niet toe, ook al moge het er zoo nu en dan de schijn van hebben, omdat de kranten in hun berichtgeving dikwijls den nadruk leggen op deze gebeur tenissen. De voorstanders van den dccdstraf denken door de wederinvoeriKg hier van de criminaliteit te doen afnemen. Het mag echter als een vaststaand feit worden aanvaard, dat geen en kele misdadiger hij het ten uitvoer brengen van een misdaad ooit is afgeschrikt door de hoogte van de straf, welke er op is gesteld. Het voornaamste en grootste be zwaar, dat men tegen de doodstraf kan aanvoeren is, dat men na de vol trekkingervan niet meer in degelegen- heid is een eventueel gemaakte fout te herstellen. Is een naderhand ge bleken onschuldige eenmaal geëxe cuteerd, dan is geen rechtsherstel meer mogelijk. Wil men een misdadiger onscha delijk maken voor de samenleving, dan kan dit op andere wijze geschie den, door levenslange opsluiting in een gevangenis. Zoo'n gevange nisstraf spreekt weliswaar niet zoo duidelijk tot de primitieve rechts- romantiek van het volk, waarin het oog om oog en tand om tand nog altijd niet is gestorven, ondanks vele eeuwen beschaviug, maar is minstens even doeltreffend, zoo niet doeltref fender dan de doodstraf. De doodstraf draagt in vele ge vallen de kiem in zich van wraak, van bloedwraak. Dit komt vooral sterk tot uiting als de doodstraf wordt uitgesproken jegens een opstan dige tegen de overheid, tegen de staat. Laten we eens een voorbeeld nemen. In Duitschland worden op het oogenblik tientallen communisten geëxecuteerd wegens hoogverraad, of politieke aanslagen. In Rusland daarentegen, waar de communisten de baas zijn, gaan menschen van een gezindheid als die de Duitsche overheid huldigt, hij het minste ge ringste tegen den muur. In Rusland is men niet zuinig met de doodstraf. Daar worden zelfs doodstraffen uit gesproken in zaken, die men in ons land met enkele maanden gevange nisstraf zou moeten hoeten. Maar noch in Duitschland noch in Rusland, noch waar of ook ter we reld heeft men de menschen kunnen verbeteren of een door lien aange hangen levensbeschouwing ongedaan maken door met den dood te be dreigen. Zekere godsdienstige en poli tieke bewegingen zijn juist groot geworden dank zij de doodstraffen over hun volgelingen uitgesproken De ter dood gebiachten worden de martelaren Door misdadigers te straffen tracht men ze te verbeteren, ze opnieuw geschikt te maken voor de samen leving; ze ervan te weerhouden nog maals een misdaad te begaan. Afge scheiden van de vraag of deze ver betering met het huidige strafstelsel wordt bereikt, is bij een doodvonnis deze verbetering ten eenenmale on mogelijk. Als we ten slotte een korte samen vatting van onze opmerkingen over de doodstraf mogen geven, dan deze Door de eeuwen heen hebben men schen andere menschen ter dood veroordeeld. Men heeft het altijd, tot op den huidigen dag, heel gewoon gevonden over het leven van anderen te beschikken. Een terdoodveroor deelde is enkel door de rechtsvol- trekking niet verbeterd, want de doodstraf wordt in verreweg de meeste landen, welke ze huldigen, met een, zij het soms geringe mar teling voltrokken. Menschen van groote innerlijke beschaving zullen nimmer voorstan ders zijn of worden van de doodstraf, omdat zij weten, dat zij er de mensch- heid niet mee zullen verbeteren. (Nadruk verboden). W '1 ffll De burgemeester van Alkmaar, Mr. Wendelaar, neemt afscheid. Donker Amsterdam. Tien duizend gulden voor het Nationale Luchtvaart fonds. De nieuwe burgemeester van Utrecht. De Indische Volksraad ver werpt met 27-24 stemmen de heffing van crisis-opcenlen. Ook in Alkmaar een nieuwe burgemeester. Regeeren in crisistijd. Bezoek van den Ant- werpschen burgemeester aan Amster dam. Nog steeds «De Zeven Provin ciën". De Rijksinkomsten over 1933 vallen mee. Do burgemeester van Alkmaar, M. C. Wendelaar, die als Voorzitter van de Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond", en als lid vau de Tweede Kamer, zich te 'a Gravenhage gaat vestigen heeft af- 'e Ondanks de nieuwe omzetbelasting blijft de prijs van de oranje-band buisjes Aspfirfm van 2Ü tabletten 70 cent en van de oraje zak abletten 10 cent. 3i 43303 scheid genomen van den Gemeenteraad en de bnrgery van Alkmaar, waar hij veertien jaren de tengels van het ge meentelijk bewind in handen heeft ge- honden. Aan waardeering heeft het den scheidenden magistraat allerminst ont broken, tal vaD sprekers hebben hem als bQrgemeester gehuldigd voor het vele goede, dat hij te Alkmaar wist tot stand tb breugen. Zoowel de leden van de oppo sitie als van de meerderheid van den Raad, waren het eeDS over de hooge opvattingen, die Mr. Wendelaar altijd getoond beeft bij de uitoefening van zijn ambt te bezitten. Op hem is van toe passing het woord, vermeld op den zonne wijzer, die op de binnenplaats van het Alkmaarsche stadhuis Btaat: „Wie zunder zoane Daar mij ziet", „Die krijgt van mij het antwoord niet 1" Te Renkum was eenigen tijd geleden ingebrokeu, waarvan een Amsterdammer wérd verdacht, die daarom door een paar rechercheurs zoa worden gearresteerd. De man wilde de politiemeoschen met een mes te lijf gaan, waarna een revolverschot op hem werd gelost, dat rakelings langs 's mans oor ging, doch hem niet trof. Ten slotte iade verzetplèger met holp van eenige politieagenten gegrepen eD geboeid weg geleid, waarbij de meuigte zich tegen de agenten keerde, zoodat deze van den gummistok moesten gebroiken maken. Amsterdam-West is een relletje rijker geweest I De Bataafsche Petrolenm-Miatschappij heeft het Pelikaan-Comité, dat zich bezig houdt met het organiseereo van de in zameling voor een Nationaal Lnchtvaart- fonds, onlangs verblijd met een gift voor dat fonds van het ronde getal van tien duizend gukdeD. Wel een afdoend bewijs hoezeer de groote KoDioklijke-Shell er van overlmgd is dat een goede lnchtverbinding tosschen Nederland in Europa en Nederland in de tropen van groot belang is. Da vroegere gemeente-secretaris van 's Gravenhage, Mr. Dr. G. A. W. ter Peikwijk, heeft in eeD overvollen Staten zaal te Utrecht het ambt van Borgemeester der gemeenteaan vaard, waarbij alle sprekers den vorigen burgemeester, Dr. Pockema Andrea, hebben herdacht, die thans het ambt van Commissaris der Koningin in de provincie Groningen bekleedt. Over de ontvangst kaD de vroegere secretaris allerminst klageD, openbare gebooweD, tal van particulieren vlagden en aan goede weQschen voor zijn komend bestuur oDt- brak het allerminst. Het Utrechtsche StndeDten Corps, dat in de hoofdstad van het Sticht zoo'n bijzondere plaats inneemt als waarschijnlijk geeD ander corps in Nederland, had voor een eerewacht van de Utrechtsche Studenten weerbaarheid gezorgd, die op het stadhnis was opge steld en die de nieuwe burgemeester met den senaat van het corps inspecteerde. Het voorstel van de Indische regeering tot helfing van crisis-opcenteD op de In dische inkomstenbelasting is door den IndischeD Volksraad met 27 tegen 24 st. verworpeD. Reeds in 1938 bestond deze tydelijke crisis-heifiog, die in 1934 door een volledige herziening van de inkomsten belasting zon komen te vervallen. Daar de Volksraad die herziening verwierp, kwam de regecriog met een verlenging van de hefifüg van crisis-opcenten ook over 1934. Maar ook daarvoor was de Volksraad niet te vinden, nit overweging, dat de middelen op andere wijze dienden te worden gevonden. Pas was Mr. Wendelaar als bnrgem. van Alkmaar nitgelaid, of reeds stond de gemeente klaar den nieuwen burgervader, Jhr. Mr. P. H. van Kinschot te ontvangen. Dertig Vereeoigingeo met vlaggen en vaandels, de Kennemer Rijsocieteit te paard, hebben deD nieuwen magistraat een hartelijke ontvangst bereid, gelijk die later in de raadszaal van de zijde vao den gemeenteraad en nog later door alle mogelijke Alkmaarsche corporaties is herhaald. Voor de vrijzinnig-democratische ver- eenigiog te Amsterdam heeft de minister van financiëu Mr. P. J. Oud, gesproken over het regeeren in crisis-tijd. De minister begoD met de erkenning, dat in de tegen woordige fiuancieele eD economische om standigheden de volledige aitvoeriDg van het werk-programma der Vrijzinnig-demo craten, zelfs als die partij de meerderheid in het parlement zou hebben, voor Nederland noodlottig zon worden. Het verzaken van den vrijhandel door de verschillende staten Doemde de minister de hoofdoorzaak van de huidige crisis. Wij moeten terng naar een lager levenspeil maar tot eiken prijs zal de regeering den gouden standaard haodhaven. Wie het geneesmiddel zoekt in bet loslaten van den gaven gulden verwart oorzaak eu gevolg. Waar by de directe belasiiogen het uiterste reeds zoo wat is bereikt, moet men wel tol invoering van een reeks verbraikshelasiiügen over gaan. Wat de toekomst betreft is de minister van oordeel dat hij niet het pessimisme deelt vaD heD, die gelooven, dat er nooit betere toestandeu zullen terogkeeren. Er zijn nog steeds toe nemende mogelijkheden van stoffelijke welvaart. De verwachting op betere tijden behoeven wij nog allerminst prijs te geven, maar eerst moeten wij zorgen ïd de tegen woordige crisis slaande te blijven. Wij dienen een vasten bodem te vinden voor den wederopbouw van den Nederlandsche welvaart De burgemeester van Antwerpeü, Kamiel Hopmans, heeft in gezelschap van vijf Schepenen der stad Antwerpen, de heereD P. Somers, J. Somers, J. Wilms, A. de Broyne eD W. Eeckelers, een kort bezoek aan Amsterdam gebracht, met hel doel voor de komende uitbreiding vaD de stad Antwerpen kennis te oemeD vau verschillende oplossingen, die men te Amsterdam op dat gebied heeft gevoodeD. Het pompstation, bet abatoir, verschillende schoolgebouwen en woonwijken en tuin dorpen zijn door de gasteD nit de eerste Belgische havenstad bezocht, hetgeen meer dan iets anders bewijst hoezeer ook in het bnitenland Amsterdam zich op al die verschillende gebieden vau stedelijke voorziening in een voortreffelijken Daam mag verheugeD. De Zeekrijgsraad te Soerabaja heeft vonnis gewezen in de zaak vao 82 schepeliDgeD, die als zoogenaamde „mee- loopers" betrokken zijn geweest in de muiterij aan boord van „De Zeven Provin ciën." De straffen wisselden at van 12 jaar, 10 jaar en daar beoedeo tot 3 jaar gevangenisstraf, waartoe 34 beklaagden zijn veroordeeld. Eeo tiental kwamen er met veel mindere straffen af. ThaDS is bekend gemaakt hoeveel de Rijksinkomsten over het jaar 1933 bedrageD Ofschoon 18 millioen minder dan in 1932 waren zij toch 10 millioen boven de geraamde inkomsten. Mogen wij hieruit coclodeereD, dat het ergste geleden is en dat ook het einde van de crisisheffiDgen in zicht is? Laten we hel hopen I De Fransche oud-minister De overleden. Komende toeuaderin J tusschen Frankrijk enSovjet-Ruslandï De „held van Fasjoda" overledenl Ambtenaren van de Swiss Coa-i trol Company op last van de Sovjet-B regeeriDg gearresteerd. Nieuwe! stakingen te Havana. De regeerin»! van Foekien afgetreden. - Martin atgeiredeu. Het snelle| Fransche vliegtuig Eméraude ongelukt. De gouvemeur-generaall van Indo-China onder de doodeofl De VolkenboDdsraad in de 78eg zitting bijeen. De Saarkweslie den voorgrond. Nieuw sohanda in Frankrijk. Duitschland weiJ gert te Genève te komen, om tel spreken over de kwestie v Saargebied. Op den patriarchalen leeftijd van! 85 jaar is de vroegere Fransche mi-I uister van buitenl. zaken, later voor-I zitter van den Senaat, De Selves, tel Parijs overleden. In 1911 was hij mi-P nister op de Quai d'Orsay, van 19191 1923 voorzitter van de Commissie! voor buitenl. zaken, in 1924 wederoml minister, vervolgens voorzitter van den Senaat, iu welke hoedanigheid hij de Nationale Vergadering te Ver- i sailles presideerde, waar de autonome I atlossingskas in de grondwet werd I opgenomen. Tijdens het bezoek van I' president Paul Kruger was hij als r Prefect van het Seine-departeraent hoofd van Parijs. Als minister van buitenl. zaken was hij aan het bewind toen Keizer Wilhelm II de Duitsche kanonneerboot Panther naar Agadir stuurde, juist op liet oogenblik, dat President Fallière, vergezeld van De Selves, op bezoek was naar Nederland. In November sloten Parijs en Her lijn toen de overeenkomst, waarbij I Duitschland een stuk van de Gongol kreeg en Frankrijk de vrije hand! werd gelaten in Marokko. Daarmede werd in 1911 de oorlog vermeden! Een jaar geleden sloten Frankrijk en Sovjet-Rusland een niet-aanvals- verdrag. Rusland deed lief legen den Volkenbond, waarvoor Frankrijk zich I zeer gevoelig betoonde. Een handels verdrag is al gesloten, nu wil men verderde verstandhouding verbeteren. De reis van Ilerriot was het begin van de toenadering, waarbij men niet moet vergeten, dat Ilerriot minister president was, en het vandaag of morgen weer zal worden. Rusland verlangt credieten op zeer langen ter mijn de Ghase-Bank te New-York moet 100.000.009 dollar op 9 jaren hebben geleend. Nu wil Sovjet-Rus land hetvoorbceldvanhetGzaristische Rusland volgen en een aanslag plegen op den spaarzin van de Franschen. Gelukt dat plannetje, dan kan Frank rijk van groote orders voor Rusland verzekerd zijn, die dan met het geld van de Fransche spaarders zullen worden voldaan. Op 70-jarigen leeftijd is te Parijs I overleden generaal Jean Baptiste Marchand, die als kolonel Marchand, 35 jaar oud, in 1896, reeds een wereld naam maakte, toen hij van Fransch- Afrika in oostelijke richting door dringend aan den Nijl op den jongen Engelschen kolonel Kitchener stootte, die hem beduidde, dat de Soedan behoorde tot de Engelsche invloeds sfeer. Bij zijn terugkomst te Parijs werd hij als een held ontvangen. Bij de latere diplomatieke onderhande lingen gaf Frankrijk aan Engeland op het onderhavige punt toe, ter ver mijding van een Engelsch-Franschen oorlog. Later heeft generaal Marchand zich onderscheiden bij de gevechten in den wereldoorlog, in de buurt van de Somme, Champagne, Chemin des Dames en Verdun, zoodat hij het grootkruis van het Legioen van Eer verwierf.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1934 | | pagina 1