mm. Doorzitten Zonnebrand i: ;o„PüR0Le„PUR0LP0EDEP Bij Examens !n «al gesleept ter plaatse waar de roa- jue staat om de zegen ffiicht te halen", ervolgens wordt bet einde van de uitge- erde lija aan een groot ijzeren kamrad vestigd, welk kamrad door de machine een horizontale draaiende beweging ordt gesteld en zoodoende bet andere 0de ?an het net nok tegen deo wal •haald, en vastgezet. Na ligt bet Det naUormig in de rivier eu zijn de vis ben die zich zooeven vóór bet net he mden daardoor ingesloten cn dus ge- ingen. Door den stroom wordt het net eeds naower aangehaald en kooit geheel de richting van den stroom liggen, mdra de stroom geen invloed meer op 0t net uitoefent, wordt er een lijn, waar in een ijzeren haak is bevestigd, over gebracht e.o met een paard verder aar den wal getrokken, waarna het door mige personen uit het water gehaald en zich er in beviudende buit bemachtigd ordt, zoodra het eerste uet door de ma lioe is dichtgehaBld, wordt het tweede et te water gebracht, zooJat het visschen ïfgebrokeo voortgaat, evenwel onder aleving van de bepalingen die bet vis- >hen voor korter of langer tasschcpoozen irbieder. Om dit visschen zoodanig te onnen uitoefenen wordt er niet alleen iel materiaal vereiecht, doch ook een ibbeltal bedienend personeel. Gedurende et visschen zijn er dau ook niet minder 50 persooeD, die ellc een weikzaam indeel in dit bedrijf hebben. Zonale wij reeds meldden is een en irler letterlijk ontleend aan bedoeld vis serij verslag en mag het vertrouwen ge centerd worden dat de beschrijving is escbied van bevoegde deekondige zijde. lezers, die reeds meermalen over de ilinvisscherij lazPD of hoorden spreken, ollen dit wel np prijs stellen en zu'len ij een volgende maal op dezelfde manier en ander schrijven uit dat verslag ver >ie drijfwantvisscherij op zalm. HOLEN, 23 Juni 1933. Uit de Oude Doos. TRAKTEMENTEN VOORHEEN. Uit 'ieo tijd der 16e eeuw vindt men eeu Rskeuiugoork der Oude Kerk te waterdam vermeld de volgende trakte- leïilen per j tar de deminé 1200. ko9ier 14.8,40; de voorzanger f 24.20 organist f 100.de beiermau f 24. blaser f 20.en de houdeaslager 20.Als toelichting daarbij kan dieneD, at de beierman is de klokluider; de lazer de orgeltrapper, de hondenslager eonen wij wel. Eeu eeuw later verscheen :en boek namelijk in 1666, dat uitgpgeven rd otj Menagte, uitgever te Delf», welk k iot titel had Bewijs, dat het een redikaot, niet zijn huisvroaw alleen, niet jogeltjk is op.f 500.te leven." In eeD ateren drak was die f 500.reeds met 100.verhoogd en gebracht op f 600. Öeo ding mag men bij dat alles niet ver- eten, men moet zich verplaatsen in wat Den noemt de. lijst van den tijd: andere ijden, andere zeden, maar dat niet alleeo, waarde van het geld moet in 't oog houden worden, want bet is ten slotte raag maar of meo de noodige levens- hoBften voor een bepaaid belrag kau (nopen. Wij kunnen ous evenwel voor dellen, dat een traktemect van f200. n juist niet schitterend zal geweest zijn. Bij de vorige week voor de reebt- lauk te Breda behandelde zaak gemeente RiolenWillemse te Ierseke deed de President der rechtoauk oitsprssk in kort eding, waarbij de gemeente Tholen in iet gelijk is gesteld. Zaterdag werd tan Gemeentehuize n vergadering van den Raad van Beheer der Tho'olsche Waterleidingtnij gehoudeD, welke vergadering, wegens het bedanken sis zoodat-ig van Jhr.J.vao Vre.denhnicb, en voorzitter moest worden benoemd. Als zoodanig viel de. keoza op Mr. A. J. au der Hoeven, burgemeester alhier, die de benoeming aaunam. Eaaige weken geleden wezen wij op het verkeerde, dat de kiosk van „Con- cordia" wordt gebruikt als speelplaats door de jeugd eo de boel wordt vernield. Deze week is er weer ernstige schade aange richt, doch wist men de Darnen van eenige der daders. Aangifte bij de politie heeft tof gevolg gehad dat procee-verbaal bon worden op gemaakt maar een vervolging kan uit blijven door dat de schade door de onders vergoed. Het Bestuur van „Coucordia" hoopt dat thans de kiosk ongestoord zal wordeo ge laten, daar voortaan vau iedere vernieling aangifte gedaan zal worden bij de politie bet slot dan is betaliug der schade. STAVENISSE. Door de afd. „Tholen" na het C. G. voor Kinderh. en Vacantie- koioDies worden dezen zomer uiet minder dan 8 kinderen nitgezonden naar de koloüie Velawzoom" bij Ellecoai, SCHERPENIS8E. Tijdens het korte maar hevige onweder dat zich Zondag morgen boveD onze gemeente ootlaste is de bliksem ingeslagen io de woning van kleermaker Vinjë zonder echter brand te veroorzaken. BehoodeDs wat materieele schade liep alles goed af. De kinderen van de hoogste klas-en der o. 1. school zulleD a.v. Zaterdag bon jaarlijks schoolreisje maken. Per autobus zollen zij Goes, Middelburg en Vlissingen bezoeken. ST-ANNALAND. Bij het droog maken van een put in den Van Haaf- tenpolder werd ruim 80 pond paling gevangen. Met ingang van 1 September e.k. is benoemd lot onderwijzer aan de Bijz. school aihier de heer Chr. van Balen, thans in gelijke betrek king te Herkingen. Vorige week Vrijdag werd door veilingsvereeniging »St. Annalanden Omgeving" aangevangen met het veilen van nieuwe aardappelen. Aan- pUROL huid poeder stukgeloopen, branderige of transpireerende voeten. Verzachting en genezing met Doos 30 en 60 ct. Tube 80 cl. Strooibussen 60 ct. en 1 gld. v -r...a j gj. Apothekers en Drogisten 378 13 42737 gevoerd werden 2000 K.G. eerste lingen, prijzen f6—f 6,10 per 100 K.G. Veiling van Donderdag 22 Juni Aanvoer 13100 K.G. eerstelingen, prijzen f2,85i3,15 per 100 K.G., poters f 1,85—f2. Provinciale Staten van Zeeland. De Staten van ons gewest kwamen Dinsdag in voltallige zitting bijeen. De Voorzitter, de Commissaris der Koningin, opende de zitting in naam der Koningin en ging voor in het ambtsgebed. Eenige ingekomen stukken werden voor kennisgeving aangenomen. Als buitengewoon lid vanGed. Staten werd herbenoemd dhr Kodde. Hierna kwam de bootkwestie Vlissingen—Terneuzen aan de orde, doordat dhr Geelhoed een voorstel indiende om weder over te gaan tot het instellen van de diensten op Zondag Hiertegen kwam nogal verzet, het slot was echter dat het voorstel Geelhoed instemming werd gebracht en de Staten dit met 22 tegen 20 stemmen aannamen. Daarna werden de aldeelingen ge trokken en als volgt samengesteld Eerste afdeeling de heeren van Duijn, Erasmus, v. d. Wart, Dumo- leijn, Catshoek, de Ridder, Goossens, Kodde, van Houtigem, Sonke, Adri- aanse, de Pauw en de leden van Ged. Staten van Rompu en Dieleman. Tweede afd. de heeren Onderdijk, Schippers, Paap, Staverman, van Dalsum, Boender, Heijboer, van 't Hoff, de Jonge, Overhoff, den Boer, de Milliano en de leden van Ged. Staten v. d. Putte en van Bommel van Vloten. Derde afd. de heeren de Baare, Kalle, v. d. Sande, Moelker, Bosselaar, Dominicus, de Feij ter, Edelman, Hame- linck, van Klinken, Vogelaar, Geel hoed, en de leden van Ged. Staten van Dusseldorp en Stieger. Dinsdag 11 Juli zal voortzetting zijn van de zitting. U1TKEER1NGEN WEGENFONDS. Ged. Staten van Zeeland hebben besloten tot toekenning van de volgende bijdragen ingevolge art. 38 sub. 1 der Wegenbelastingwet voor wegen- verbeteringen opgenomen in de wegen- lijst 1932. 1. aan de prov. Zeeland voor den wega ZierikzeeBrouwershaven f61,906 b. Scherpenisse—St. Maar tensdijk—Sta venisse—Steiger f17,449; c. 's Gravenpolder--Ovezande f 1166 d. Koudekerke—Middelburg f5236: e. Schoondijke— IJzendijke f1206; f. Ponte (IJzendijke)Pyramide Isabellasluis (Philippine) f119,433; g. TerneuzenAxel f 1800 2- aan de gemeenten: a. Borsselen, weg van Borsselen's Heerenhoek f 1959; b.Heerenhoek, weg Heeren hoekHeinkenszand f58,926; c.Hein- kenszand, weg als onder b f 50,722; d. Middelburg en Veere, weg Middel burgVeere f 57,905; e. St. Laurens, weg MiddelburgDomburg f 2742; f. Westkapelle, Zoutelande, Biggekerke en Koudekerke, weg Westkapelle Middelburg f 85,076; g. Vlissingen weg KoudekerkeVlissingen f28,041 weg van tramhaltet Souburg tot Keer sluis f 955; 3. aan den polder Walcheren voor denweg Middelburg—Domburg f96666 Alle genoemde bedragen beloopen 75 pet. van de totaaluitgaven. KONINGIN MOEDER. De Koningin Moeder is tengevolge van een knieverstuiking gedurende eenige dagen absolute rust te Soestdijk voorgeschreven. BELGISCH INTERVIEW MET MINISTER DE GRAEFF. Een correspondent van de »Nalion Beige" heelt een onderhoud gehad met onzen minister van buitenland- scbe zaken jhr. de Graelï. Decorres pondent vroeg natuurlijk naar de plannen over de hervatting van de Nederlandsch-Belgische onderhande lingen »Ik ben pas sinds enkele weken aan het departement van Buitenland- sche Zaken, aldus minister de Graefl, en heb de zoo gecompliceerde kwes ties van die verdragen nog niet kun nen bestudeeren. Bovendien heelt de Nederlandsche regeering, alvorens zich met deze aangelegenheden, waar van ik de belangrijkheid ten volle erken, bezig te houden, tot taak orde te stellen op de financiën en de Slaatsbegrooting in evenwicht te brengen. Deze taak maakt eenheid van allen noodig. Wij hopen, dat die eenheid er ook zal zijn wanneer het erom zal gaan de kwesties te regelen, welke voor onze beide landen van belang zijn. Het verdrag van Ouchy is een be wijs van den goeden wil van Neder land, van België en van Luxemburg. Wanneer 't verloop der Londensche conferentie daartoe aanleiding zou geven, is er niets, dat Nederland en België belet te trachten het aantal onderteekenaars van dat verdrag te vergrooten. Wat onze beide landen betreft, zij hebben zooveel belangen gemeen, dat alles moet worden beproefd om de vriendschapsbanden, die hen binden, nauwer aan te halen. EEN HONDERDJARIGE- De heer J F. Borgs te Goes is heden honderd jaar geworden. De laatste vijf jaren is hij als verpleegde opge nomen in het R.K. ziekenhuis te Goes, lichamelijk is de onde baas gezond, doch reeds ongeveer acht jaren is hij blind zoodat oude man verzorging noodig had. Zijn leven lang woonde hij te Goes heeft steeds hard gewerkt en zag er niet tegen op om als hij werkzaam heden moest verrichten hiervoor eerst een wandeling te maken van vier uren. De oude heer is steeds een liefhebber van visschen geweest, dat hield hij vol tot zijn tachtigste jaar. De belangstelling was zeer groot en opa, zoo wordt de oude baas ge noemd, heeft een drukke dag gehad. marine-zaken in indiê. Naar aanleiding van het voorge- vallene aan boord van den torpedo jager Evertsen (opzettelijke onge hoorzaamheid) heeft de Zeekrijgsraad berechting gehouden. De kwartiermeester A. van der Meulen is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met ontslag uit den d enst. De kwartiermeester M. Keulen tot 10 maanden gevangenisstraf met verlaging in rangde kwartiermeester De Vries, de korporaal-machinisten Van der Peet, Everaad, Nooyens, de korporaal-torpedomaker Lievens elk tot tien maanden gevangenisstraf plus ontslag uit den dienst. De matrozen der eerste klasse Lernaire, Nordmann, De Wolf, van Leeuwen, Thomassen, Kapitein, Bleyz wijk, Laurens, Bos en Kersten werden veroordeeld tot acht maanden ge vangenisstraf, plus ontslag uit den dienstde matrozen tweede klasse Bouwman, Goode, Rense, detelegrafist Hamstra, de seinersmaat Linga, de stokers-olieman, Rietveld, Van Gelde ren, Peters, van Haarlem, de stokers Vermeer, de marinier Keus werden blijft men kalm en helder, indien men vooraf Mijnhardt's Zeuuwtabletten gebruikt. 7 42734 Koker 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten. veroordeeld tot acht maanden ge vangenisstraf. De olieman Ezech, de stoker Dekker, de tamboer Vergouw worden veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, allen zonder ontslag uit den dienst. De matrozen De Wit en Roelvink tot acht maanden ge vangenisstraf met ontslag uit den dienst. Alle vonnissen luidden met aftrek van den tijd doorgebracht in preven tieve hechtenis. STEUN VOOR KIPPEN- EN EENDENHOUDERIJ. Namens Jen minister van Economische Zaken en Arbeid maakt de regeerings- coinuiissaria voor de uitvoering van de garantieregeling 1933 ten behoeve van de kipper.- en eendenhooderij bekend, dat nesloted is voor de week van 19 tot 24 Juui verliezen voor de pluimveehou der'» op de kleinere kippeneieren tot een gewicht van 55 K.G. (1U00 stuks) te verkleinen door het over te uemen ge deelte in het verlies vast te stellen op 40 ct. per 100 aloks uitgevoerde kleinere eiereD. Ten bate van den eendenhouder is voor eendeneieren het over te uemen gedeelte in het verlies iu bovengenoemd tijdvak vastgesteld op 25 ct. per 100 stuks uitge voerde eieren. ONGELUK. Dinsdagavond werd te Bergeu op Zoom op den straatweg naar Antwerpen het 6-jarige dochtertje van de familie G., terwijl het aan het spelen was, aangereden door een aoto, bestuurd door H. oit Bergen op Zoom. Het kind werd daarbij zeer ernstig aan het gezicht gewond. Het neusje was bijna weggeslagen, terwijl het een diepe wonde boven de oogen had, Nadat dr. Bolsins ter plaatse de eerste ueneeskundige hnlp had verleend, werd de kleine in erostigen toestand naar het Algemeen Burger Gasthnis te Bergen op Zoom vervoerd. ERGERLIJKE DIEREN MISHANDELING. Door de marechaussee te Dokkurn is proces-verbaal opgemaakt tegen gebr. de II. te Ee wegens dierenmishandeling. Ze hadden een hondje met petroleum over goten en 'net dier daarna een bos met een orandbaar goedje aaD den staart gebonden. Dit werd in brand gestoken. Het aruie diertje liep net zoo lang rond tot de dood volgde. Dr. POSTHUMA UIT DE LANDBOUW BEWEGING. Io zuivel- en landbouwkringen wordt er volgens de Tel. ernstige rekening mee gehouden, det dr. F. Posibuma bet voor zitterschap vau de A.N.Z. (Alg. Ned. Zuivelbond), alsmede enkele andere func ties in verschillende landbouw-organieaties zal neerleggen. Intosschen kan hij zoo dit mogelijk nog geen nadere bijzonderheden omtrent zijn voornemens mededeelen, daar hij deze aangelegenheid voorloopig nog als van geheel ioter* eo aard beschouwd wil zien. Is het blad wel ingelicht dan zal dr. Po9thnma zijn fonctie aan „Ceutraal Be heer" echter blijveo waarnemen. MOTORONGELUK. Woensdag is tosschen Louteren en Ede een motorongeluk gebeurd. De 40-jarige T. Bakker met den 20.jarigen B. Lager* wij op den duo, kwam uit LuntereD, Van de audere zijde kwam een meisje uit Ede J. Meilink, met haar vriendinnetje achter op haar fietp. Zij gaf een teekeu links af te willen slaaD, wat de motorrijder te laat opmeikte. Een aanrijding volgde. Bakker was bijna op slag dood, Lagerwij kreeg een zware schedelbreuk en is kort daarop overledeü. Het meisje Metliuk kreeg een lichte hersenschudding en evenals haar vriendinnetje eenige vleeechwonden. VRIENDSCHAP TUSSCHEN LEEUW EN TIJGER. Io de groote roofdiergalerij van artis te Amsterdam aldus schrijft men aan de N.Rt C-t. laat zich een merk waardig ge val van dierlijke verdraagzaamheid waar nemen. De leenw Saro en de Bengsalsche tijger Radjah leveu er in vrede en vriend schap bijeen. Van joogsaf aan elkanders gezelschap geweud, heobeo zij geleerd, eikaars ver schillende uitdrukkingsvormen voor goede munt op te nemen. Terwijl bij volwassen leeuw eo tijger terstond angst of woede eu bij gevolg afweer of aanval tot een strijd op leven en dood zonden leiden, omdat het vreemde als gevaar gezien wordt en dus tot strijd of vlucht aanleiding kan geveo, zijn hier aanleiding en oorzaak tot oneeoig'ueid vroegtijdig oit den weg ge ruimd en zien de beide, uiterlijk zoo ver schillende roofdier-reazen, elkaar als ver trouwde kameraden, terwijl zij nog wel beiden van 't mannelijk-geslacht ziju. Natuurlijk zon het geval een ander aan zien hebbeD gekregen, indien men de dieren niet bet hun passend voedsel had verstrekt. Dan zouden de roofdieren hun gezelschap wellicht niet langer als kameraden, maar als prooi hebben gezien. FRAUDULEUZE VERMENGING VAN BENZINE MET PETROLEUM. Ingediend is een wetsontwerp tot nadere wyzigiog van de wet van 19 December 1931 tol tijdelijke hefting van een bijzonder iovoerrecht op benzine. Aan de memorie van toelichting wordt ontleend, dat, nu door de wet van 8 Juli 1932 eeu einde is gemaakt aau nel ge deeltelijk ontgaan tan de belasting vuur molorOenzme, dcor deze te vermengen met thans mede aau hel bijzonder luvonrrecht ouderworpen, „white spuli" eu andere aardoliedistillateu, welke een tusscheupro- duci vormen tosscheu gewone beuziue 6q orandpetroleum, de legeuwooidig als motor- benztue verkochte producten in vele gevallen blijken te ziju vermengd met 30 tot 40 peiceot petroleum. Door deze vermenging wordt wederom de beuziuebelasting ontgaan en wel tot een bedrag van 2 cent per liter van het meDgsel. Zuo wordt de fiscus be nadeeld, worden de gebraikers bedrogen en wordt aaa de groote beozinedistnbuiie- maatschappijen, die aan deze vermeogmg niet meedoen, deloyale coucureutie aange daan. Voorgesteld wordt na, de wet nader aau ie vullen met enkele artikelen, waar door tegen deze vermeugiug strafrechtelijk kau worden opgetreden. Strafbaarstelling van de vermenging alleen is niet aldoeDde omdat die vermenging na bet verbod niet meer iD bet opeubaar zal plaats vinden eu de dader dos in de meeste gevallen met aanwijsbaar zal zijn. Om achteraf met zekerheid te kunDen vast stellen, of eeu partij benzine vermengd is met petroleum al andere tut het gedeeltelijk outgaan van de benzluebelasling gebezigde stof, zal volgens bet ontworpen, aan de wet toe te voegea artikel 2bis voorgeschreven knnuen wordeu, dat petroleum eu derge lijke hier te lande zich iD het vrije verkeer bevindende stoffen voorlaan steeds vermeDgd moeten zijn met een miuimale hoeveelheid van hiertoe aan le wijzen, uiet te kostbare en voor het doel onschadelijke reagentia, die bij toevoeging van zoodanige slof aau beDziue mede iu uie benzine overgaan, zoo dat die toevoeging dan steeds is aaD te tooneo. De bepalingen ziju du9 bet middei om een verboden vermenging, ook al wordt die niet werkelijk geconstateerd, te kunnen achterbalen en stralten. Door verleeniug van voorwaardelijke vergunningen voor petroleum en beuzioe, die voor mjdomsdoeleinden of althans met ah brandstof voor motorrijtuigeo bestemd is, zal met-beoogde verhiudermg van boua fide gebruik worden voorkomen. Belanghebbenden krijgen voldoeude tijd ruimte om orde op hun zaken te stellen. Door nitvoeringsvuorschriften zal ervoor kunnen wordeu gezorgd, dat particuliere verbruikers en bona fide transportonder nemingen, zoo lang haouerzijds geen ver boden vermenging gepleegd of bevorderd wordt, eicb om de nabestelling van door ben op Dormale wijze aangeschafte of ver voerde petroleum eo benzine niet behoeven te bekommeren. Het niet ualeveD vao bet verbod wordt gestraft met ten hoogste vijfhonderd golden ooete voor elke, in strijd met zolk een verbod, vermengde, iD het vrije verkeer gebrachte,ten vervoer aaogebodeD, vervoerde of voorradige hoeveelheid van twintig hec toliter of gedeelte daarvan. DE WICHELROEDE. Wat s eigenlijk eeu wichelroede? Oorsponkelijk was het een gaffelvormige lak vaD een hazelaar, die gebruikt werd voor het opsporen van wateraderen in den bodem, van ertsen, zouten, steenkool, enz. Bekend is, dat slechts enkele menscheD het vermogen hebben om met de wichelroede te „werkeu".Dcee wordt zoodanig tnsschen beide banden aangevat dat zij in labiel evenwicht is, bij de minste storing dos om kan slaaD. Die storing nu wordt, volgens de overtuigde aanhangers der wichelroede, aitgeoefeud als de roedelooper met zijn gevorkten tak over de plaats loopt waar stroomend water, ertsen, metaleD, of iets van dien aard in deD grond is verborgen Op welke wijze de bodemschatten invloed uitoefeueD op de wichelroede, aan welke eigenschappen de roedelooper zelf moet voldoeD, of men te deokeo beeft aan occulte krachten, aau magnetisme, aan instinctieve eigenschappen, of aan nog onbekende na- toorkraehteD, daarover loopen de mceniugen niteen. En niet verzwegeu mag worden, dat door velen aan bedrog, of al met bewast, vau de zijde der roedeloopers wordt gedacht, De H.P. deelt nog de volgeude bijzon derheden mee. De wichelroede is al vele eeowen ond. Hoe ood weteu wij niet. doch op een perkament omstreeks 1420 is reeds een roedelooper afgebeeld en in 1532 wordt al de werking der wichelroede iD eeD ander werk beschreven. In dien tijd moest de wichelroede zelf ook aan allerlei voorwaarden voldoen die onze moderne tijd heeft lateB vallen. Baron Sloet deelt hieromtrent bet volgende mede: In den regel is de wichel roede hel eenjarig zomerlot van den haze laar, waaraan geen ond hout mag wezen. Zij is 27, voet laDg, een vinger dik en 1 eindigt io een tweestomp of vork.... In de middeleenwen kreeg de wichelroede een christelijke tint. Het zoeken van het lot dat tot wichelen zal dienen, geschiedt op heilige dageD des nachts bij bepaalden stand de maan, liefst wanneer Mercurius regeert. Vindt de zoeker een geschikt lot, dan bnigt hy driemaal bet hoofd, gaat er rog- gelings heen, vat het met de linkerhand, omwonden met een witten doek trekt het tusscbeD de beeneo door eD snydt het met een mes dat nog nooit gebruikt is, iD een

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 4