faorékouw Tuinbanken. êuede af. Tooverforuiuleui wordeu opgezegd- Met dergelijke hocns pocus hoadpo de moieme roedeloopers zich niet meer op. Ook is bet niet bepaald uoodig, dat de wichelroede een gevorkte hazclaartak ie, integendeel, men werkt iD onzen tijd bij voorkeur met een losvoriaig gebogen metaalbeogel. De werking heet echter volkomen dezelfde gebleven te zijn en het is juist deze bewering, die velen onge- loovig de schouders doet ophalen; immers het heet dat dreigende regenwolken bcele- rnaal niet hinderen bij 't werken met de roede, regen evenmin, het in den grond trekkende water van vorige boien is onwerkzaam „zak water". Ru toch, de fijnste détails zouden zich met zekerheid laten herkennen zoo b.v. of bet water venig of ook ijzerhoudend is, terwijl toch een miniem ijzergebalte van enkele milli grammen per L. dit veelal onbruikbaar maakt. Voortvliegend in een automobiel wijst de roede zonder mankeeren de over schreden bronnen aan; per treiu een kanaal passeerend, werkt de roede even eens voorbeeldig assen, wielen en verder metaal der spoorwagens brengen al even min storing teweeg als dr reusachtige ijzermassa der spoorbrug. Zooals meD ziet, 9laau de voorstanders der wichelroede de capaciteit daarvan nogal hoog aan, zegt bet blad, dat bet artikel aldos beslnit Indien men alles verneemt, wat men volgens sommigen met de wichelroede kan bereiken, is 't te begrijpen, dat bij 'n gewoon meosch op 't hooren van 't woord wiohelroede de gedachte opkomt aan som mige kwakzalversmiddelen, die goed heeten te zijn voor alle mogelijke kwalen. Toch gaat het niet aan, alleen oiodat middel- eenwsch bijgeloof allerlei wm.derlijke kracht aan zoo'n hazelnartakje toeschreef, of omdat in onzen tijd een al te vorig voor stander der wichelroede in ziin ijver om het goed recht daarvan te verdedigen wel eens wat te veel wil bewijzen, deze he^-le zaak eenvoudig naar het rijk der fabelen te verwijzen. Daarvoor zijn er te veel ernstige, hoogstaande en zeer ontwikkelde menscheo, die na onderzoek der verschijn selen tot de overtoiging zijn gekomer, dat er inderdaad iets bestaat, in verband met de roedeloopers, wat boven bon be vatting gaat. Die personeD treft men aan in allerlei kringen, zelfs in die der Datunrkuodigen en geologen, die anders tegenover het bovennatuurlijke nog al sceptisch etaa--. HET B1JGELOOVIG HEIDENDOM. Uit Mexico in Portogeesch-West Afrika wordt gemeld, dat de blanke gouvernements ambtenaar do Amaral vermoedelijk het slachtoffer is geworden van den feiishdienst van een inlandsche secte, de „Dombos". Blijkbaar heeft uien hem overgehaald op de Nijlpaardenjacbt te gaan en is hij Iij- deus de jacht overmand en medegevoerd. De Duinbos beweren, dat zij zich onzicht baar kunnen maken, doch hiervoor hebben zij een hart noodig, dat leveud uit het menschelijk lichaam is geruki. Om onzichtbaar te zijn voor negers is het hart vao esn neger noodig, om ook voor blankeu onzichtbaar te zijn is hel hart van een blanke noodig. Men vreest thans, dat do Amaral, het slachtoffer is geworden van deze secte waarvan de voornaamste bezigheid bestaat in rooven en moorden. DE VETNOOD IN DUITSCHLAND. Zooder varkens, koeien en schapen geen vet. Eu zonder boeren geen varkens, koeien eu schapen. Das, den boer moet de hand boven het hoofd gehouden werden. De nationale regeeriDg in Duit3cbland zegt dan ook vastbesloten te zijo den Doitschen boer te blijveD beschouwen als grondslag van het geheele economische leven van het land. Om hem te beschermen, heeft men de Daitsche vee- en vetprodoctie be schermd. Wat bet ook moge kosten, in elk geval moet aan bet votplan worden vastgehouden, omdat mede daardoor het Daitsche economische leven moet worden gered en de werkloosheid vermin erd. Het vetplao is de eerste ph&ze iD den strijd tegen den economischen nood. De tweede slag, gericht legen de concurrentie van veevoeder op de wereldmarkt, werd enkele dagen geleden toegebracht. De volgende maatregel is de strijd om grond stoffen voor de textielindustrie. Van 1 Juli af zal de goedkoopere mar garine in grootere hoeveelheden, de dure margarine daarentegen in geriuge boeveel heden op de markt worden gebracht. Er zal bij de distributie rekenÏDg worden ge- houdeo met het aantal kindereD. Er zal slechts één prijs en één loon voor den landbouw worden vastgesteld. Het handels verdrag met Nederland heeft de instem ming gevonden zoowel van den landbouw als van de industrie, zei Staatssecretaris Von Rohr. WERKLOOZE FIETST 2000 K.M. OM WERK TE ZOEKEN. Een jongen nit's Hartogenbosch, zekere Johan Ris, reeds geruimen tijd werkloos en vroeger werkzaam in de sigaretten- fabricage, schrijft de Crt., begaf zich per- fiets naar Bazel, waar vele sigaretten fabrieken gevestigd zijn. Daar er iu Bazel geen buitenlanders in deze branche mogen werken, moest hij ooverrichterzake naar hois terogkeerer. Ook den terugtocht maakte hij per fiets: in acht dagen was hij nit en thnis en had in dien tijd ongeveer 2000 K.M. afgelegd op zijn karretjr. Hij trapte den gebeelen dag, legde ongeveer 300 K.M. per dag af en bracht de nachten door io de vreemdelingenasyls in de ver schillende steden. Avonturen had hij Diet beleefd en bij was blij »eer in zijn vader stad terog te zijn, met ééo ervaring rijker, dat bet in andere landen zeer moeilijk is werk te vinden voor Nederlanders, terwijl iD Nederland zoovele bnitenlandeche krach ten werkzaam zijn. ONWEER. Te Heerenveen heeft het Dinsdagmiddag erg geonweerd. De bliksem sloeg in een scbjol en in den toren van de nieuwe R.K. kerk zonder brand te veroorzaken. Vóór hei zonnebad eerst de huid inwrijven met „Zij"-crême of „Zij"-olie. Dat voorkomt zonnebrand en Uw huid wordt tevens, prachtig gebruind. "CRÈME of..7'j"OUE In prijzen von 20-75 ct. 50 12 42735 VERARMDE PRINS. Prins Percia, de laatste telg uit een oud Hongaarsch aristocratisch geslacht, heeft aan het gemeente bestuur te Roedapest het verzoek gericht om opgenomen te worden in het gemeentelijk tehuis voor arbei ders. De prins, die vroeger ontzaglijk rijk was, heelt millioenen verloren in Hongaarsche en Oostenrijkscbe oorlogsleeningen en zijn familie- bezittingen zijn na den oorlog ge- confisceerd. DERTIG TURKEN OP EZELS DOOR EUROPA. Dertig Turksche mannen en vrou wen zijn voornemens op ezels een rondreis te maken door Europa. Ze hebben daartoe zestig ezels gekocht op het eiland Prinkipo, het ballings oord van Trotski dat bekend is om zijn teelt van deze dieren. De Turksche Toeristenbond heeft geweigerd hun behulpzaam te zijn. Niettemin hopen de nezeltoeristen" over eenige weken naar Sofia te ver trekken. LANDBOUW FRU1TUITVOER NAAR BELGIE. De commissie inzake de contingen- teering van fruit en groenten maakt bekend, dat zij door den minister van economische zaken is belast met de afgifte van certificaten voor den uitvoer naar België van de volgende producten, waarvan de invoer in België van Maandag 2(5 Juni af aan be perkende bepalingen is onderworpen: komkommers, sla, tomaten, bospeeën, bloemkool, aardbeien en meloenen. Nederlandsche exporteurs, die in het jaar 1932 deze producten voor eigen rekening naar België hebben uitgevoerd, kunnen voor de toewijzing der certificaten in aanmerking komen. Zij behooren daartoe zoo spoedig mogelijk uiterlijk 30 Juni a.s. een opgave van de door hen verzonden hoeveelheden,gespecifieerd per maand voor elk product afzonderlijk in te dienen bij den secretaris der com missie, mr L. Niemuller, Javastraat 80 te Den Haag telefoon 112128. ST. MAARTENSDIJK,22 Juni 1933 Donderdag hield de Bond van Paardenfokkers eiland Tholen zijn jaarlijksche veulenkeuring. Het weer was zeer mooi en de keuring was goed bezocht. De volgende prijzen werden behaald. In categorie merrieveulens 1e pr. Goquette van Bleijendaal van J. F* Brooijmans St. Annaland.2epr. Frieda van A. G. Geluk St. Maartensdijk, 3e pr. Ada van Gebr van Tilbeurgh Üud-Vossemeer. 4e pr. Flora van G. H. de Wit Oud-Vossemeer. 5e pr. Brida van A. G. Geluk St. Annaland. 6e pr. Gora van Vosmeer van W. J. van Engelen Oud-Vossemeer. 7e pr. merrieveulen van M. G. J. Geluk Oud-Vossemeer. 8e pr. merrieveulen van B. G. Friderichs Oud-Vossemeer en 9e pr. merrieveulen van E. J. Kosten Tholen. In de categorie Hengstveulens le pr. Hengstveulen van J. P. Kloet St Maar tensdijk, 2e pr Queen van Bleijendaal van J. F. Broomans St. Annaland. 3e pr. Frans van Vrijberghe van S. Smits Oud-Vossemeer, 4e pr. Albert van Tholen van M. J. Stoutjesdijk Tholen. 5e pr. Hengstveulen van E. J. Kosten Tholen en 6e pr. Baldad van W. van Engelen Oud-Vossemeer. In de categorie I-jarige merries 'le pr. Ida van JF. Brooij mans St. Anna land. 2e pr Brada van Tholen, 3e pr. Lina van Tholen beiden van M. J. Stoutjesdijk Tholen. 4e pr Floortje van A. G. Geluk St. Annaland. 5e pr. Glara van Tholen van M. J. Stoutjesdijk Tholen. 6e pr. Emma van A. E. van der Slikke St. Maartensdijk. 7e pr. Marie v. Vosmeer, van W. J. v. Engelen Oud-Vossemeer, 8e pr. Ada van Molenvliet vap J. Potappel Tholen, 9e pr. Dora van Tholen van M. J. Stoutjesdijk Tholen, 10e pr Juliana van B. G. Friderichs Oud-Vossemeer. In de categorie Hengsten van 1 jaar. le pr. Frits van de Boschhoeve van E. J. Kosten Tholen. 2e pr Karei van Tholen van M. J. Stoutjesdijk. 3epr. Teun van Vrijberghe van S. Smits Oud-Vossemeer en 4e pr. Frits van A. E. van der Slikke, St. Maartensdijk. In de categorie 2-jarige merries. '1e pr. Flora van M. J. Stoutjesdijk Tholen. 2e pr Olma van Bleijendaal van J. F. Brooijmans St. Annaland, 3e pr. Rosa van Tholen van M. J. Stoutjesdijk Tholen. 4e pr. Emma van Anth. van Tilbeurgh Oud-Vosse meer. 5e pr Mina de Naast van J. F. BrooijmansSt. Annaland, 6e pr Bertha van B. G. Friderichs Oud-Vossemeer. In de categorie 2-jarige hengsten, le pr. Oscar van Blijendaal van J. F. Brooijmans. In de categorie hengsten met af stammelingen, veulens en 1-jarige. le pr. Artist eig. M. J. Stoutjesdijk en E. J. Kosten, 2e pr. Fleuron A. E. v. d. Slikke, St. Maartensdijk. DE NOOD IN DEN LANDBOUW. Het voorloopig bestuur van de Samenwerkende Boerenbonden in Nederland heeft een adres gezonden aan den minister van oeconomischc zaken. Naar het oordeel der Roerenbonden zal er een samenstel van maatregelen noodig zijn om tot verbetering van den toestand in den landbouw te komen. De strekking dezer maatre gelen zal h. i. als volgt moeten zijn 1. Er wordt een invoerrecht ge heven van alle, met onze landbouw producten in concurrentie tredende buitenlandsche producten, van vol doende hoogte, teneinde te komen tot een luonende binnenlandsche land bouwproductie. 2. De opbrengst van het onder punt 1 genoemde invoerrecht wordt gestort in een fonds, waarin ook wordt gestort de cijns op boter en vleesch die in het binnenland worden gecon sumeerd. Er heeft restitutie van het geheven invoerrecht plaats, wanneer het daaruitgeproduceerde voortbreng sel wordt uitgevoerd. Daarnaast wor den met behulp van dit fonds andere noodlijdende takken van het land bouwbedrijf tijdelijk loonend gemaakt (b.v. de pluimveehouderij). 3. Zonder uitstel worde overge gaan tot verwerking van binnenland sche vetten in de margarine en zoo noodig tot contingenteering van den afzet van margarine in het binnen land, teneinde het verbruik van boter in het binnenland te bevorderen. Daarnaast dient reeds thans de ge legenheid te worden geopend om de te sterk uitgebreide rundveehouderij geleidelijk, zoo mogelijk langs vrij- willigen weg, in te krimpen. Deze inkrimping kan geschieden door een lichaam in het leven te roepen, dat het overtollige vee tegen redelijken prijs overneemt. Onvermijdelijk be hoort echter hiermede gepaard te gaan, het loonend maken van den akkerbouw op de wijze als in punt 1 is aangegeven. 4. De teeltbeperking van varkens zal zoodanig geregeld dienen te wor den, dat bij een loonende bodem exploitatie de beperking in de stre ken met groote bedrijven sterker wordt, waardoor aan den kleinen zandboer meerdere merken kunnen worden toegewezen. 5. Met grooten spoed worde over gegaan tot maatregelen ter voorko ming van executies van pacht- en hypotheekboeren. SPORT. Tholen. Uitslag van de Wedvlucht OrleansTholen van de Postduiven vereniging »De Trouwe duif" Afstand 436.390 K M. M. van Noort eere prijs en le pr. J. Bout 2e. G. Havenmans 3. J.Ver- meij 4—69e. A. Rijnberg 578. Los gelaten 7 uur. Aankomst le duif 12 u. 50 m. 3 sec. snelheid le duif 1246 M per minuut. ONDERWIJS Oüd-Vo9semeer. Geslaagd voor de akte onderwijzer de heer C. A. Gonst, Aothz., leerling vao „De Klokkenberg' teNymegen WEEKPRAATJE. Vacantie,.. Een heel jaar hebben we geluk kigen onder de menschen, die arbeid hadden gezwoegd en geploeterd, gewerkt en gearbeid, en nu verlangt zoowel onze geest, als ons lichaam naar rust. Een reiziger, die in de woestijn van dorst versmacht, Tanta- lus in de tuin der kwellingen, konden niet sterker verlangd hebben, dan wij werkers, naar de., .vacantie. De laatste jaren hebben, zich ge kenmerkt door geheel afwijkende maat schappelijke verschijnselen. Er zijn jonge mannen, die vanaf het oogenblik dat zij ter wereld kwamen, nog niet hebben ondervonden, wat „werken,, beteekent, die nog nooit „arbeid,, ver richt hebben, zij behooren tot het heir van werkloozen, dat alle econo men ter wereld met zorg vervult. Zij hadden steeds vacantie ..Och kom, dat lijkt er niet op! Zij op enkele uitzonderingen na zij liepen en liepen en zochten en zochten werk! Zij kregen steeds te hooren, dat zij niets thuis brachten, zij voelden de spieren en pezen in hun arm hard worden en zwellen, zij voelden zich in staat tot eiken arbeid..maar men had hen niet noodig! Als dat vacantie moet heeten.... Er zijn zoo oogenblikken, als de vacantietijd nadert, dat men zoo da gelijks gaat voelen, hoe moe men is hoezeer geest en lichaam naar rust snakken, in ieder geval naar ont spanning afleiding. Dan is het oogen blik daar, dat wij niet moeten aarzelen onze vacantie te doen ingaan, dan heeft ons lichaam de rust noodig. Aarzelt dan niet. Vacantie...vrij van alle zakelijke kluisters, geen gedachte meer gewijd aan de zakelijke zorgen! Vacantie... naar de Natuur, wij sladsverw enden en ziet... hoe alles zich ontplooide hoe het leven daar ontwaakt. Weer werkelijkheidszin opgedaan, geen machine's meer, naar de Natuur ...vacantieganger! Vacantie, tijd van ontspanning, geestelijk en lichamelijk, tijd van herleving, geestelijk en li chamelijk, tijd van rust, van heerlijke, weldadige, hoog-noodige rust. Hoeveel plannen worden niet ge smeed, hoeveel afspraken gemaakt? En hoeveel daarvan smelten als sneeuw voor de zon, omdat men uit eindelijk maar een verlangen kent: naar rust! Geen zakenzorgen, geen zakenbrieven, geen geldver- plaatsingen, geen zaker.boeken, uitslapen, droomen in een hangmat onder de dennen wandelen, roeien, paardrijden, en wat dies meerzij. Dat is ons verlangen, bij de een sterker dan bij den ander. Bij den hoofdarbeider zal de onlspanningvan de geest sterker zijn, de handarbeider onrustiger van nature, zal zich uitle ven in zijn lievelingssport, zal zijn lievelingsbezigheid ter hand nemen, zal meer genieten van zijn absolute vrijheid, dan van zijn rust. Maar beide ontspannen lichaam en geest, zij het danook op hun wijze. BURGERLIJKE STAND. Gem. THOLEN van 16—22 Juni 1933. GeborenSimon Johannes, z. v. A. J. Schol en van N. J. Zwagemaker. Gornelis Willem, z. v. G. Gebraad en vfn M. L. de Graaf. Gilles, z. v. F. A. de Kok en van W. Vinjé. Neeltje, d. v. A. G. Quist en van T. Manneke. Reijskie, d. v. G. Ver kamman en van J. P. Schot. Getrouwd G. Boogert te Halsteren en J. G. Jansen te Tholen. KERKNIEUWS. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds de Haan eu nam. 2.30 ds. Wolfensberger. (Bed. H. Doop) Collecte voor Kerk. Ger. Kerk voorm. 10 uur en nam. 6 nur dr. Veltenaar. Geref. Gem. voorm. 10 uur nam. 2.30 en '8 avonds 6.30 leeskerk. Vrije Ger Gem. voorm. 10 uur nam. 2.30 's avonds 6.30 leeskerk Ned Protestantenbond afd. Tholen Zondagavond half zes ds. de Jonge te Bergen op Zoom. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 sur ds. Kraaij. Ger. Kerk voorm. 10.30, nam. 3 uur dhr de Vries en 's avonds 7 uur leeskerk. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 'savonds 7 unr leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 nur ds. de Haan. Ger. Gem voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. de Bres eu nam. 3 oor leeskerk. STAVEN1SSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. Moerman. Ond Geret. Gem. voorm. 10.30 uaui. 3 o s avonds 6.30 leeskerk. ST. ANNALAND. Ned Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. Kraaij en nam. 3 nur leeskerk Geref. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 'savonds 6.30 leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. de Bres en nam. 3 nur leeskerk. (Beide diensten collecte Ziekenfonds.) Geref. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. S 6d 's avonds 7 uur leeskerk. MARKTBERICHTEN THOLEN, 23 Jnoi 1933. Boerenboter f 0.775 per pond. Roomboter f 0.826 Eieren f 2.50 per 100. Noteeriog te Middelburg, 22 Jaoi 1983 Boerenboter (part. prijs) 10 926 Temperatuur van het Scheldewater te Tholen. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Juni, 17 18 19 20 21 22 23 Graden C. 16,3 16.2 16, 15, 16, 16.3 16,3 GEKLEEDE MIDDAGJAPON VOOR DAMES. 745 Tot de zeer nieuwe stoffen blijven wij de ver schillende crêpe weefsels rangschikken, o.a. wol met zijde blijft in trek. De meer gezette vrouw kan dit model het best van een effen donkere stof maken, b.v. zwart met ivoorkleurige of witte i garneering, ook bruin met beige, groen of blauw met heel zacht rose of zalm komen in aanmer king, terwijl de slankere figuren gewerkte crêpe de chine of een klein ruitje eveneens goed kleeden. met effen garneering. Het lijfje heeft een punt- hals met vrij breede re vers, terwijl de sluiting links in het puntig over slaande voorpand is. Twee knoopen dienen als garneering van de taille en zijn eveneens op de ceintuur aangebracht, terwijl de rok uit twee banen bestaat. De lijn van het voorpand zet zich voort In het uit twee punten bestaande heup stuk, dat op de voorbaan gestikt wordt. De ach terbaan heeft geen garneering. De rok is aangesloten om de beupen en loopt naar onder toe slechts weinig klokkend uit Patronen kunnen aangevraagd worden in alle maten (ook in maat 52) onder vermelding van no. 745. De prijs bedraagt ƒ0.58. VOOR ONZE LEZERESSEN! Patronen worden toegezonden na storting van hef bedrag op postrekening 62626 van den Mode- dienst. den Haag. of na inzending per postwissel of in postzegels aan de Moderedactrice. Roelofs straat 109. den Haag. Gewenscbte maat en num mer vermelden. SMAKELIJKE HAPJES. Appelsneenw. Eenige goudrelnetten worden met weinig water en suiker tot moes gekookt, dat daarna gezeefd wordt door een paardeharen zeef en vermengd met het zeer stijf geklopte wit van twee eieren. Het wordt daarna in een glazen schaal met bls- uits opgediend. Vruchten baisers. Hiervoor is noodig: twee zeer stijf geklopte eiwitten. 75 gr. fijne suiker. 1 pakje vanillesuiker i 75 gram gepelde en gemalen amandelen. Een bakblik wordt beboterd en belegd met hoopjes van dit mengsel, die In een lauwen oven langzaam moeten drogen. De onderkant der bai- wordt met marmelade bestreken, waarna tel kens twee helften tezamen worden gevoegd. D 26 Raamhorren. Prima sterke uitschuif ba re raamhorren vanaf 50 ets. Vlie- gengaas, blauw en roestvrij in alle maten, goedkoop. Stalen gezondheidsmalrassen (model Auping) beneden alle concur rentie, alle maten zonder prijs- verhooging. Onze bekende prachtstoelen met schildpad of bruin leer, gebogen holle rug nu f 17,75 per 6 stuks, verder alle meubelen voordeelig. Prima kapokbedden compleet f 21.—. Wollen bedstellen 3 d. met schuine peluw, 2 kussens en stalen netmatras (model Auping) samen f22.26 42749 Beleefd aanbevelend, J. MELSE THOLEN. Wederverkoopers Rabat.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 3