Uitverkoop DE DUIF TWEE GOUDEN HORLOGES CADEAU III F 4.50 LAGE PRIJZEN Wij geven gratis! HET CONCÜflRENTIEHUIS TER ORIËNTEERING Gaat Ge Trouwen MEDISCHE ENCYCLOPAEDIE C. Laban, Ttolen Openbare aanbesteding. het grasgewas Net meisje BAKKERIJ modelboeken Drukwerk BUITENGEWOON BERGEN-OP-ZOOM Waar koopt gij Waar vindt gij MAGAZIJN „ELECTRA" BEUKELAAR, brugstraat THOLEN MAGAZIJN VAN GRAFMONU MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS N. V. CORONAE Keurig inlijsten C. H. VAN VLIET, Het Concurrentiehuis van !zak van Loon Poppelsdorf Boschstraat 34 telefoon 155 Bergen op Zoom Dr. P. J. DE BRUïNE PLOOS VAN AMSTEL, Arts, TE AMSTERDAM gebonden in solide linnen band slechts Firma J. M. C. POT G. P. VAN ASSELT N V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK 4'|2 °|o Pandbrieven a 100 10NDARTS 30492 BERNHARDI Tandarts v.d. Velde Goederenvervoer goedkooper. ZOiERDIENST Je adres '1 Zoo de Heere wil, hopen onze geliefde Ouders, Be huwd- en Grootouders Adriaan Jasperse 22 en 42738 Johanna Hartog op Woensdag 28 Juni a.s. hunne 50-jarige Echtver- eeniging te gedenken. Dat zij nog lang gespaard |j mogen blijven is de wensch <sf van hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en I Kleinkinderen. j$ Poortvliet, 23 Juni 1933. De heer ANTHONIS-de Cleeu te Antwerpen zal op Vrijdag 30 Juni a.s. 42746 20 AANBESTEDEN het bouwen van een M0SSELL00DS te Tholen Bestek en voorwaarden vanaf heden verkrijgbaar bij J. VRIENS Gemeente-Architect te Tholen tegen betaling van f t. Het BESTUUR van het WA TERSCHAP POORTVLIET, zal op VRIJDAG 30 JUNI 1933, 8 uur n.ra. wett. tijd, in hotel Geene bij opbod verpachten: opeen perceel zeedijk; de boe zem en boezemkade; van de wegen ten zuiden van den rijksstraatweg. Het Bestuur E. C. W. A. GEUZE, Dijkgraaf. DRONKERS, 42741 21 Ontv.-griffier. gevraagd voor heele of halve dagen. Zelfstandig kunnende werken. Hoog loon. Brieven onder No. 42740 bureau dezer courant. 9 Bij beschikking der Arron- dissements-Rechtbank te Breda, van den 13en Juni 1933 is het faillissement van CHR. A. R1JS- TENB1L, commissionnair, wo nende te Oud-Vossemeer, opge heven wegens gebrek aan baten. 42739 13 De curator, Mr. J. F. VAN AS. Steenbergen, 20 juni 1933. Te huur of te koop gevraagd een goed beklante Brieven onder nummer 42733 bureau van dit blad 9 Drogisterijen op elk gebied. Eau do Cologne per maat. Hel be9ie adres voor elasiiehen kousen zonder naad. H H. VEEHOUDERS! spaart geld door gebruik vaD de geneesmiddelen op ge bied van bet \eehoodorsbedrijf. Steeds rooi banden. Beleefd aanbevelend, DEURLOOVan Sliedregt - Tholen. 8 42605 GEZONDHEID MATRASSEN op beugel, 2 deelig, in alle malen zonder prijsverhouging met 5, 10 en 15 jaar garantie. Alle meubelen franco huis. Concur rentie uitgesloten. 8 41143 B A. REEDER S, Tel 23, Poortvlie Bij den ondergeteekende, Agent van de firma J. M. C. POT te Tholen liggen ter inzage van visite- en ondertrouw- kaarten en enveloppen, Rouwwerk wordt met den meesten spoed geleverd, IS alsmede ander Beleefd aanbevelend, A. J. DE GRAAF, St. Maartensdijk Bij FIRMA J. M. C. POT, Tholen, is verkrijgbaar de opzienwekkende BROCHURE van Mr. C. J. W. DUIJ3, Prijs f 0.40 Per post 0.44 28 42732 tegen Verkoop uitsluitend a contant. Geen zichtzendingen. 80 42744 uazlud eflei ozuo jbeu ttfi» Natuurlijk in ["mAGAZIJN „ELECTRA' het liefste, goedkoopste en het prettigste? de grootste sorteering en de beste kwaliteit? Natuurlijk in MAGAZIJN „ELECTRA" Tevens krijgt ieder die vanaf heden tot en met 0 Juli voor minstens 75 CENT besteedt een aardig Kelkje cadeau. WEEST DUS VERSTANDIG en doet uwe inkoopen uitsluitend in het van ouds bekende van 60 42742 ANDRIES VAN LOON Boschstraat 9 BERGEN OP ZOOM Telefoon 570 BEZIET ONZE ETALAGES Bij aankoop van f 1.50 een stuk PRIMA TOILETZEEP merk Klaverblad gew. 2'/i ons. 42747 32 Vanzelfsprekend voor boodschappen dan naar Steen bouwerij,Marmerhardsleen voor Bruggen,Sluizen,Gebouwen Slijpsteenen, enz. Straatkeien AUG. VAN DYCK—PETIT, Stationstraat, Bergsn op Zoom 12 39135 L. G. van Zaltbommel DROGISTERIJ, Hoogstr. 7, Tholen. Tandpasta's. Taudeuborslels. Toiletzeep, tëau de Cologne. Haarwaters enz. Ver- plegingsariikelen. Grooie verscheiden* heid verpakte geneesmiddelen. Horooöpa- tische middelen Dr. VVilmar Scbwabe. 8 68013 12 8493 Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM over het Postkantoor. Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen homoöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmar Schwabe, BESTELT dan Uw trouwkaarten of circulaires bij ons of onze Agenten. LAGE PRIJZEN. 20 87882 NETTE UITVOERING en bovendien wordt Uw Ondertrouw-advertentie gratis geplaatst in de THOOLSCHE COURANT Firma J. M. C. POT, THOLEN van uw SCHILDERIJEN, FOTO'S PLATEN, Enz. Zeer billijke prijzen. 15 42745 Blauwe handstraat 2 BERGEN OP ZOOM Onze klanten moeten nog meer bun inkoopen doen in Daarom bij ons weer een heele mooie reclame 100 42743 De klant welke vanaf ZATERDAG 24 JUNI tot en met ZATERDAG 1 JULI het grootste bedrag besteed heeft, krijgt EEN PRACHTIG I4KARAATS GEWAARBORGDGOUD HEEREN-HORLOGE CADEAU De klant welke de meeste malen bij ons gekocht heeft vanaf 24 JUNI tot en met 1 Juli krijgt EEN PRACHTIG 14 KARAATS GEWAARBORGD GOUD DAMES-HORLOGE CADEAU Profiteert van onze uiterst lage prijzen en tracht een van deze twee prachtige Gouden Horloges in Uw bezit te krijgen. Daarom naar VOOR GEZIN EN VERPLEGING SAMENGESTELD DOOR Voorhanden bij BOFKHANDEL - THOLEN 180 42117 TANDARTS Spreekuur Tholen dagelijks van 2—4, behalve Donderdags. Donderdags 7—8. Te OUD-VOSSEMEER Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 912. TE ST. ANNALAND Zaterdag van 912, Donderdag van 25. 16 13584 te ZIERIKZEE stelt verkrijgbaar 26 32251 door tusschenkomst van alle Effectenkantoren. Aan Pandbrieven in omloop voor pl.m. 21 millioen gulden. De Insulaire is aangesloten bij het toezicht der Rijkspostspaarbank Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel, Int. 3. THOLEN Markt 4 Zaterdags 1-2.30 en 6-7 uur 7 36270 beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's. 6 7089 Doordat het tramstation te Tholen thans in rechtstreeksche verbinding staat met alle stations der Nederlandsche Spoor wegen, zijn de trarnvrachten vervallen en betaalt men alléén, zoowel voor aankomende als vertrekkende zendingen niets dan de spoorvracht van of naar Tholen. Een spoorzending die tot Bergen op Zoom bevracht b.v. f0.95 zou kosten, kost tot station Tholen eveneens maar 95 cent. Geeft dus op te zenden Station Tholen A. B. T. Zendingen voor plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomende, worden verder vervoern met den voerman uit die plaatsen. 38 37963 Doet Uw voordeel, en vervoert Uw goederen rechtstreek-. Agentschap A. B. T. gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoon 16 Kantoor geopend van des voormiddags 8 uur tot des avonds 8 uur. VERKRIJGBAAR (NED. SPOORWEGEN) PRIJS 15 CENT. FIRMA J. M. C. POT BOEKHANDEL, THOLEN -12 42641 224,80 12 I voor Breukbanden en Buik banden en verpleeging artikels VAN DER OUDERAA, Zuivelstraat BERGEN OP ZOOM

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 2