WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT &BUITEHOP NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN Vrijdag 1 September 1933 No. 35 Vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer wteVnaar puTspuimtj UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 THOOLSGHE COURANT Dit blad verschijnt eiken Vrijdag. Prijs per kwartaal 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad ƒ1,375, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. Advertentiën van 1 4 regels 75 ct.; iedere resi 1 Bil abonnement aanmerkelijk PUBLICATIEN. DIENSTPLICHT. Overgang naar de aanvullingsreserve en inlevering van rijksgoederen. behoudens onvoorziene omaiaodigheden» zullen op 1 October a.s. naar de aanvullings reserve overgaan 1. de gewone dienstplichtigen der land macht, behoorende tot de lichting 1918, met uitzonderinq; van hen, die de eerste oefening met een andere lichting hebben beëindigd 2. de gewone diensiplichtigen der landmacht van andere lichtingen, die met de lichting 1918 de eerste oefoning hebben beëindigd, met uitzondering van hen, die reeds eerder naar de aanvullingsreserve zijn overgegaan. Voor nadere bijzonderheden raadplege men de aanplakbiljetten. Tholeu, 29 Augustus 1933. 20 Burgemeester en Wethouders vbd Tholen brengen ter kennis dat aangitle tot ruiming van privaat putten kan geschieden tegen Don derdag 7 September a.s. De aangiften te bezorgen in de brievenbus van het Stadhuis. In den voormiddag van dien dag zullen scherven enz. opgehaald worden. Tholen, den 2 Aag. 1933. 10 BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Tholen, brengen ter kornis van de lngezetenon, dat de Begrooting van de plaat selijke inkomsten en uitgaven dezer Gemeente, voor het jaar 1934, op beden aan den raad is aangeboden, en voor een lijdvatc van veer tien dagen, voor een ieder ter lezing is neder- gelegd op dc Secretarie der Gemeente, alwaar tegen betaling der kosten, afschriften van dezelve kunnen worden verkregen. Tholen, den 30 Augustus 1933. 12 Koninginnedag 1933. Vijf en dertig-jarig regeeringsjubileum van Koningin Wilbelmina. De Lutine-schat. Granaten onder do Servatiusbrug te Maastricht Het aantal vreemdelingen in Limburg. De viering van den verjaardag van Koningin Wilhelmina is al de jaren, welke Zij nu aan de regeering is, op 6 September zijn het er vijf en dertig, een feestdag geweest van den eersten rang. In alle steden, in alle dorpen, in gehuchten en vlekken van ons vaderland wordt de Koninginnedag beschouwd als een feest van de aller eerste grootte. Ons volk, dat naar men zoo dikwijls beweert, lauw is en weinig geestdriftig, geelt op Konin ginnedag van het tegenovergestelde blijk. Wie, zooals wij jarenlang het laaiend enthousiasme op 31 Aug. in Amsterdam hebben meegemaakt, in de stad, die wel eens van wat al te linksche allures wordt beticht, zal moeten erkennen, dat de figuur van onze Koningin, op zijn minst genomen bij alle lagen der bevolking gewaar deerd wordt, maar bij een groot ge deelte zelfs innig geliefd. Onze Koningin heeft bet in de vijf en dertig jaren, dat Zij nu aan de regeering is, nimmer gezocht in uiterlijke effecten, altijd legde Zij een soberheid en ingetogenheid aan de dag, welke zoo treffend overeenkomt met het Nederlandsche Volkskarakter. Zij was niet enkel Landsvrouwe, maar steeds, in oogenblikken van vreugde, maar ook als rampen ons land teisteren, één met Haar Volk. Dan beweegt zij zich als een gewoon mensch onder de menschen. Iedereen, die wel eens van nabij met onze Koningin in aanraking is geweest, en haar duide lijke en eenvoudige stem tot zich heeft hooren spreken, is hel duidelijk, dat de liefde van het volk tot het Huis van Oranje, geene holle phrase is maar een uiting van diepe ge negenheid. In de laatste maanden is in ons land een toenemend nationalise waar te nemen, de bewijzen van aanhanke- lijkheidjegens het Vorstenhuis worden met den dag grooter. Duidelijk springt naar voren, dat Nederland en Oranje één zijn en deze eenhein manifesteert zich in de groote liefde, die het Nederlandsche volk Koningin Wilhel mina toedraagt. Wij spreken hierbij den wensch uit, dat God onze Vorstin nog lange jaren met ons volk mag doen meeleven Met den Lutine-toren is het een vreemde geschiedenis Zaterdag consta teerden duikers, dat het onderste gedeelte van den toren zwaar be schadigd was en de ondernemers van het bergingswerk lieten aan iedereen, die het hooren wilde weten, dat deze beschadiging slechts het gevolg kon zijn van een mei dynamiet uitgevoerden aanslag. De politie werd dadelijk in de zaak gemengd. Maandag en Dinsdag besteede men om deo toren te lichten, maar een nauw keurig onderzoek wees uit, dat er van een misdadigen aanslag geen sprake kon zijn, doch dat de ver woesting van het conische gedeelte van den toren te wijten is aan een fout in de lasch-constructie. Maar het wonderlijke van het geval is, dat nu de fantastische berging met den (oren voorloopig als mislukt beschouwd kan worden, men dadelijk op een andere wijze is begonnen, n.l. met zandzuigers het nog over gebleven goud van de Lutine te bergen. Zouden de ondernemers hebben ingezien, dal de uitvinding van den heer Beckers niet zoo doeltreffend is, als herhaalde malen aan de pers is uiteengezet? Ondanks het feit, dat nog steeds het tegenovergestelde wordt volge houden Beter ware het geweest eerst tast bare-resultaten af te wachten alvorens zoo'n ophef over de geheele geschiede nis te maken, die in de vele maanden dat men nu al bezig is, vrijwel uit sluitend tegenslagen heeft gebracht. Ofschoon men in Maastricht niet dadelijk aan een misdadigen aanslag heeft gedacht vond men daar dezer dagen bij de pas in gebruik genomen Servatiusbrug in een betrekkelijk grooten kuil een drietal granaten. De gevonden granaten zijn er een van 6 m.M. middellijn, een anti-tank patroon voor geweer, en een anti-tank granaat van 3.7 m.M. Het vermoeden bestaat, dat deze projectielen door den stroom der Maas uit het buitenland zijn medegevoerd, toen daar de oorlog nog woedde en ten Noorden van de brug, waar diepe kuilen in het stroombed, zijn, zijn blijven liggen. De oude projectielen zijn zeer ge vaarlijk, daar de mogelijkheid bestaat dat zij met pikrinezuur, een uiterst ontplofbare stof, gevuld zijn. Pikrinezuur tast op den duur het metaal aan, waardoor de projectielen bijzonder gevoelig worden. De granaten zijn uit het water ge- vischt, maar voorloopig nog niet on schadelijk gemaakt, daar men ze niet durft demonteeren. Misschien is de Servatiusbrug al jarenlang door deze granaten bedreigd als deze granaten werkelijk tot ont ploffing waren overgegaan waren de gevolgen niet te overzien geweest. Niet alleen in de groote steden benoorden den Moerdijk wemelt het van vreemdelingen, hoofdzakelijk Duitschers, ook in de Mijnstreek kan van deze buitenlandsche invasie mee spreken. Uit de statistiek van de laatste volkstelling blijkt n.l. dat Heerlen de groote cosmopolitische stad van ons land is. Van de 36.652 inwoners van deze stad zijn niet minder dan 10 265 vreemdelingen dus bijna een derde deel van de be volking. Nog sterker is dit het geval te Kerkrade, dat 8.885 vreemdelingen op de 27.820 inwoners telt, hetgeen neerkomt op een nog grooter per centage. Het aantal vreemdelingen in Limburg was door de aanwezigheid der mijnen grooter dan in één der andere provincies van ons land. Het bedroeg 58.949 tegen 36.149 in Zuid- Holland, dat daarna komt. Men moet bij het beschouwen van deze cijfers intusschen niet vergeten dat er vooral na 1930 veel vreemde lingen zich in ons land hebben ge vestigd en dat hun aantal op het oogenblik vele duizendtallen grooter is. We kunnen gerust aannemen, dat het aantal vreemdelingen, dat men in ons land vindt, grooter is dan het aantal werkloozen. Het wordt tijd, dat eens wordt nage gaan, welke vreemdelingen het brood van Nederlanders uit den mond stooten Het Nederlandsche hemd is ons nader dan de buitenlandsche rok. Mr. H. v. d. VEGTEf Te Den Haag is in den ouderdom van 65 jaar overleden mr. H. v. d. Vegte, oud-minister van Waterstaat in het kabinet-de Geer, dat van 8 Maart 1926 tut 10 Augs. 1929 aan het bewind is geweest. Als Minister van Waterstaat bevor derde hij o. m. de totstandkoming van de overdrugging der Eendracht en was persoonlijk bij de opening van de brug op 10 October '1928 tegen woordig. De teraardebestelling heeft heden onder groote belangstelling te Zwolle plaats gevonden. De vergadering van de 2e Inter nationale. Duitschland in het brandpunt van de belangsielling. Op den tweesprong. Commu nisme of fascisme. Zionisien-con- gres te Praag. Een beroep op den Volkenbond Voor de internationale sociaal-de mocratie zijn de tijden wel heel erg slecht en dat is zelfs met lange moties en het eendrachtig zingen van het strijdlied „De Internationale" niet te verbloemen. Het Congres te Parijs heeft van dit alles getuigd, want de stemming was er in één woord mat. Geen wonder, daar de Duitsche soc. dem. nog niet bekomen zijn van den slag, die hen door de tegenwoordige regeering te Berlijn is toegebracht. Tal van Duitsche soc. dem. zijn uit Duitschland gevlucht en zwerven thans in het buitenland, zoodat zij wel de talrijkste groep vormden op het Parijsche congres, het Fransche blad, Liberté, dreef zeis den spot met de Duitsche invasie van de Fransche Hoofdstad, die veroorzaakte, dat men op de deuren der verschillende zaken waar het congres bijeen kwam, Duit sche opschriften kon lezen, evenals er op de tafels der verschillende af gevaardigden uit de Europeesche lan den, een groote hoeveelheid Duitsche propagandistische lectuur ter lezing was neergelegd. De verdrijving van de soc.-dem. uit Duitschland hing als een zware wolk boven het congres. Terecht, want er is een tijd geweest, dat de soc.- dem. een groote machtsfactor is ge weest, zoo in Duitschland, als in Pruisen, gelijk in andere staten, als b.v. Saksen, om dan nog maar te zwijgen van de machtspositie, die zij zich in het stedelijk bestuur van Ber lijn heeft weten te veroveren, in de dagen, dat Adolf Hitier met de zijnen nog pas in opkomst was. Maar ten onrechte ook weer, want in wezen is Duitschland nooit of te nimmer een waarachtig democratisch land geweest. Een merkwaardig voor beeld mag dit staven. In de dagen van de regeering van Keizer Wilhelm II maakten wij eens een schitterende parade op hetTem- pelhoferfeld, ten zuiden van Berlijn mede. Alles keurig in orde. Precies vier weken later betoogde de Duitsche soc.-dem. arbeiders-partij op datzelfde veld. Weer was alles keurig in orde, weer rukten de troepen uit alle dee- len van de Rijkshoofdstad naar het Zuiden op. Alleen ditmaal droegen de troepen geen uniform, althans geen bonte kleuren, doch eendrachtig ging de schare in de uniform van de Berlijnsche confectje-fabrieken. Neen, waarachtig democratisch is Duitschland nooit geweest, doch het Duitsche volk heeft naar de soc.-dem. gegrepen om aan de eigen ellende te ontkomen, zooals het nu naar het nat.-soc. grijpt om diezelfde ellende te boven te komen. De openingsrede op het Parijsche congres hield de bekende Frits Adler, zoon van den reeds overleden ouden Victor Adler, eens leider van de soc.- dem. in de Habsburgsche landen. Dezelfde Frits Adler heeftin de jaren na den oorlog den euvelen moed ge had de twee-en-een-halfde Interna tionale te stichten, spotaan voor zijn eigen Internationale voor privé-ge- bruik, die stond tusschen de Tweede Internationale en de Derde Interna tionale, welke te Moskou zetelt. Nu is dat onding alweer lang ter ziele gegaan en opende „der Fritzl" zooals hij in zijn jonge dagen, als zoon van Victor Adler te Weenen en in geheel Oostenrijk door de „Genos sen" werd genoemd het Parijsche congres met een rede, die er op aan stuurde voor het proletariaat meer Internalionalistiscbe geest en meer overtuigd marxisme op te eischen, want het proletariaat had al meer dan genoeg nationalisme geslikt. Anderen vonden het echter noodig naar meer nationalisme te streven en zoo was van den beginne af het con gres reeds in twee deelen uiteen ge vallen. Het volgende twistpunt was het al dan niet samengaan van de soc.-dem met andere burgerlijke par tijen. De Zweden zijn voor een der gelijk samengaan, een deel der Fran- schen is er scherp tegen gekant. De lessen van de Du tsche partij, die ook met de burgerlijke partijen heeft samengewerkt, stemt niet bemoedi gend. Van Russische zijde kwam het hoofd der Russische Mensjewiki, Abromovvitsj, den Duitschers verwij ten, dat zij nooit den grool.en sprong hebben durven wagen, door naar alleenheerschappij te streven. De bur gerlijke partijen in Duitschland wisten aJ te goed, dat de Duitschers toch nooit hun overwinning zouden durven vastleggen. En nu zijn de Duitsche broeders door Hitier en de zijnen volkomen, óf op straat gezet, öf uit Duitschland verbannen. Genoeg was er derhalve wederzijds te bedillen. Maar het gebruikelijke einde kwam met het gemeenschappe lijke zingen van de „Internationale", evenals bv. ook in den jare 1919 in het Volksgebouw te Bern met dat lied de Tweede Internationale in eere werd hersteld, die immers in de jaren van den wereldoorlog tot onmacht gedoemd was geweest. Onze conclusie is, dat de wereld staat op den tweesprong, fascisme of communisme. Maar dat van de soc.- dem. geen groote en waarachtige, geen louterende en laaienden invloed meer kan uitgaan. Blijkbaar heeft, voor het huidige oogenblik tenminste de soc.-dem. haar tijd gehae. En an dere heeren en andere groepen, an dere denkbeelden, hebben nu het oor -- en het hart van de massa. Een ander congres, dat der Zionis ten te Praag, stond ook al 'n het tee- ken van den afweer tegen het Duit sche nat.-soc. Geen wonder, want op het oogenblik zijn er een paar hon derdduizenden Israëlieten teveel in Duitschland. En waar zullen die een onderdak moeten vinden Beklem mender nog is het probleem voor de Joodsche Jeugd, die zich in Duitsch land alle beroepen voor zich versperd ziet en aan eigen maatschappelijke toekomst wel volkomen moet wan hopen. Het Praagsche congres der Zionisten heeft natuurlijk ook een lange motie aangenomen, waarin een beroep wordt gedaan op alle beschaafde volken en vooralopden Volkenbond om de Joden in hun verdrukking te helpen. Aan Engeland als mandataris van Pale stina is verzocht de poorten van 1 Heilige Land te openen, opdat voor; daar de verdreven zonen van lsrai een toevlucht zullen kunnen vindei Maar ook dacht men te Praag voor; aan Frankrijk, dat immers mandatar is voor Transjordanië en voorSyri waar de Fransche en Joodsche pol tiek het best samen kunnen gaai daar beider doel is de waarde van d landen te verhoogen. Daartoe zo een vestiging in het groot van Duitschland verdreven Joden groote stoot kunnen geven. Zoo heerscht er in de geheele w reJd een matheid, hoort men over roepen om den sterken man, die ord in den chaos zal moeten brengei zoekt men naar middelen, die ons va de nachtmerrie van de huidige ci is zullen verlossen. Daarbij komt ka het wel anders? de waarachlk democratie in het gedrang, want h parlementaire systeem, uitvloeisel va die democratie, heeft den vvereldooi log niet weten te verhiuderen, wereldvrede niet weten te organ seeren, dus zoekt men naar iets, ma; men weet alleen niet naar wat. Allee waar men niet zoekt, is in eige boezem! Voor zelfherziening is hi oogenblik nog niet gekomen en zoncli de zelfherziening zal de Internatii nale toestand voorloopig nog w hopeloos blijven. Komen de onde scheiden Europeesche volken niet deze zoo dringend noodzakelijke zei herziening, dan gaal het Avondlai onherroepelijk te gronde. Dat is weinig bemoedigende toekomst nu een nieuwen winter tegemoe gaa die aan Europa nog heel wat te ste len zal geven. GEMEENTERAAD. ST. ANNALAND, 29 Aug. 1933. Voorzitter de heer G. M. P. 1 Hanssens. Secretaris de heer F. 1 Boogaard. Afwezig zonder kenni geving de heer J. Hage. Na voorlezing van het ambtsgebf worden de notulen van de vori;: vergadering gelezen en goedgekeun Ingekomen is een schrijven va den Inspecteur der Dir. Bel. te Zn rikzee, dat de nadere raming vani opbrengst der Gemeentefondsbela ting f2400 bedraagt en die der oj centen hierop f2260. Van den directeur van 's Rij dienst iuzake Werkloosheidsverzek ring en Arbeidsbemiddeling, dat vo de normale subsidie in de Werkloo heidsverzekering voor het 2de kwa taai 1932 ten laste dezer gemeen komt een bedrag van f655. Van denzelfden, dat de extra sidie inzake de crisisregeling ov hetzelfde kwartaal eveneens f655b draagt. Van den Min van Soc. Zaken, d volgens Kon. Besl. met ingang v; 1 April 1932 uit 's Rijks kas ei rentedragend voorschot aan St. Ann land wordt gegeven ten bedrage va f 2249.30 ten behoeve der N. V. W terl.mij Tholen. De gemeente is ve plicht hiervan een rente te betalt ad 5 en het voorschot terug betalen in 50 achtereenvolgende jare te beginnen met het 13de boekjai der N. V. Men mag ook vroeger bi ginnen met aflossen en de aflossinge grooter maken. Volgens een nadt Kon. Besl. wordt uit 's Rijkskas ,/2 aan de aandeelhoudsters gerestitueeri terwijl de Min. van Financ. op ee desbetreffend verzoek nog een kortii ad 1 heeft toegestaan als exti steun, zoodat de Vennootschap slech 3'/j rente moet belalen. Geen bezwaar wordt gemaakt tege het instellen van een automarkt Middelburg. Van eenige bewoners van de wi Java is een verzoek aan B. en ingekomen om van gemeentewei een betonnen trap te laten maki bij de woning van mej. de wed. Feijt< zooals dit is gebeurd bij den Tiet

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1