F 4.50 ORANJE TREIN! r C. Laban, Tholen Gaat Ge Trouwen MEDISCHE ENCYCLOPAEDIE Verkoopiiig te Tholen. bouwland, zij kant weg en watergang Hooigras. Voorloopig bericht. bouwland De kranten zijn er vol van Hier kan hij niet komen, doch wij hebben een MASSA QRANJETREfftTJES JOH. BEUKELAAR, HEEFT U ONZE ZOMERPRIJZEN AL GEZIEN Izak van Loon-Poppelsdorf? „CONCURRENTIEHUIS" Familiedrukwerk Handelsdrukwerk Je adres Dr P J DE BRUïNE PLOOS VAN AMSTEL, Arts, TE AMSTERDAM .Medische" ENt*CLOPAÈDiE --.y gebonden in solide linnen band slechts Firma M. C. POT BOEKHANDEL - THOLEtJ G. P. VAN ASSELT WONDARTS 30492 BERNHARDI N.V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK 4'jz °|0 Pandbrieven a 99 °|0 Goederenvervoer goedkooper. ZOMERDIENST V V. COHONAI Nolaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen Me vrouw E. H. VAN GORSEL—Zip, op WOENSDAG 19 JULI 1933, 's voormiddags 10 uur in de herberg van A. J. Engelvaart, bij inzet en 's namiddags 2 uur, (telkens zomertijd) in de her berg van M. J Hoek, bij toe wijzing, in het openbaar ver knopen Diverse perceelen onder de Gemeente Tholen in den Dalempolder, samen groot 12 H.A 58 A. 80 cA. (32 Ge meten 24 Hoeden) Blooisehe maat. In '17 koopen en combinatiën. Notitiën met kaart zijn ver krijgbaar ten kantore van ge noemden notaris. 40 42750 Te Koop verschillende per ceelen GRAS waaronder 1200 NI. zeedijk. Te bevragen bij CHR HARTOG 'ócberpenisse. 12 42702 Thoolsche Oranjevereniging. ALGEMEENE VERGADERING op Woensdag 12 Juli a.s. in de zaal van dhr Engelvaart. Aanvang 8 uur. 42701 8 De Secretaris. TE HUUR in den Ilik te Oud-Vosemeer cepolder eenige perceelen eigendom van den heer J. W. F. IIILWIG te Bergen op Zoom Nadere inlichtingen te be komen hij Deurwaarder J. VAN DE LINDE te Bergen op Zoom. 17 427GO en die smaken fijn. Per ons 10 cent. KOMT EENS PROEVEN Brugstraat, Tholen. 30 42764 in het Concurrentiehuis van Nergens koopt U die prima kwaliteiten voor zulke lage prijzen. Wij noteeren bieronder weer eenige vanonze bekende spotprijzen Wij hebben nog steeds mooie Mouseline voor ü'/s ct. 10 el mooie wit-katoen, 80 cM. breed voor 06 ct. 5 el zeer fijne witte ilanel voor slechts 63 ct. 6 el zwaar gekl. satinet, 80 cM. breed nu voor I 1.03 fijne geelkatoen voor lakens 1.50 cM. br. voor 207, ct. Prima zwaar graslinnen voor lakens 26 et. Groole sloopen met feston voor den lagen prijs van 21 ct. Donkere flanellen manssporlhemden 49 ct. Lange gestreepte flanellen manshernden 49 ct. Onze mooie geeikatoen manshemden 38 ct. Flinke vrouwen geelkatoen hemden 38 ct. Onze prima kwaliteit jongens poloblouses 45 ct. Prima Jaeger mansbroeken en borstrokken 46ct. Wij hebben nog: Prachtige gebloemde cretonne voor 14 ct. Tentlinnen, nergens die prima kwaliteit voor slechts 36 ct. Extra zachte moltun, wit en grijs, voor 12 ct. Zeer mooie manchester fijne rips 47 ct. En verder duizenden andere koopjes in Karpetten, Matten, I.oopers, Dekens, Kapok en Bedden, beneden alle concurrentie 1 Steeds worden bij ons Cocosloopers gratis geboord en het cucosband niet berekend. Bij uw vloerbedekking krijgt U 't villpapier cadeau. Om goedkoop en vertrouwd te koopen, moet U beslist gaan naar het BOSCHSTRAAT 34 BERGEN OP ZOOM - TEL. 155 100 42759 en leveren we spoedig in onberispelijke uitvoering, tegen concurreerende prijs. Aanbevelend, FIRMAJ. M. C. POT, 42386 33 THOLEN Drogisterijen op elk gebied. Eau do Cologne per maal. Hel be9te adres voor elastieken kousen zonder naad. 11 H. VEEHOUDERS! spaart geld door gebruik van do geneesmiddelen op ge bied van het veehoudersbedrijf. Steeds voorhanden. Beleefd aanbevolend, DEURLOO Van Sliedregt - Tholen. 8 42605 23480 IS voor Breukbanden en Buik banden en verpleeging artikels VAN DER OUDERAA, Zuivelstraa BERGEN OP ZOOM beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's. 6 7089 BESTELT dan Uw trouwkaartenof circulaires bij ons of onze Agenten. LAGE PRIJZEN. 20 87882 NETTE UITVOERING en bovendien L. G. van Zaltbommel DROGISTERIJ, Hoogstr. 7, Tholen. Tü&üpas'aV. Tanjcitlwr.tpi,.' Toiiéizeep. Eau de Cologne. Haarwaters enz. Vcr- pleging-artikelon. Groole verscheiden heid verpak'e geneesmiddelen. Homoöpa- tisc.hu middelen Dr. YVilmar Schwabe. 8 68013 GEZONDHEID MATRASSEN op beugel, 2 deelig, in alle malen zonder prijsverhooging met 5, 10 en 15 jaar garantie. Alle meubelen franco huis. Concur- rentie.uitgesloten. 8 41143 B A. REEDERS. Tel 23 Poortvliet VOOR GEZIN EN VERPLEGING SAMENGESTELD DOOR wordt Uw Ondertrouw-advertentie gratis geplaatst in de THOOLSCHE COURANT Firma J. M. C. POT, THOLEN S6W Het Bestuur van het Waterschap Poortvliet ver zoekt de gebruikers der gronden aan den Rijksstraat weg en ten Zuiden daarvan, het gras aan de wegen voor hun perceelen af te maaien of te snijden. 42763 15 HET BESTUUR. Door p.^J-ÓEBRUlNE °S-VAN AMSTEL -• Ev". E*GRans-ZE1ST Voorhanden bij ■180 42117 TANDARTS Spreekuur Tholen dagelijks van 2-4, behalve Donderdags. 7—8. Te OUD-VOSSEMEER Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 912. TE ST. ANNALAND Zaterdag van 912, Donderdag van 25. 16 41358 Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel, Int. 3. MAGAZIJN VAN GRAFMONU MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS Steenhouwerij,Marmerbardsteen voor Bruggen,Sluizen, Gebouwen Slijpsteenen, enz. Straatkeien AUG. VAN DYCK—PETIT, Stationstraat, Bergen op Zoom 12 39135 te ZIERIKZEE stelt verkrijgbaar 26 32251 door tusschenkomst van alle Effectenkantoren. Aan Pandbrieven in omloop voor pl.m. 21 millioen gulden. De Insulaire is aangesloten bij het toezicht der Rijkspostspaarbank Doordat het tramstation te Tholen thans in rechtstreekse!] verbinding slaat met alle stations der Nederlandsche Spooil wegen, zijn de tramvrachten vervallen en betaalt men alléél zoowel voor aankomende als vertrekkende zendingen niets da; de spoorvracht van of naar Tholen. Een spoorzending die tc Bergen op Zoom bevracht b.v. f0.95 zou kosten, kost li station Tholen eveneens maar 95 cent. Geeft dus op te zendei Station Tholen A. B. T. Zendingen voor- plaatsen in het eilan Tholen, te Tholen aankomende, worden verder vervoerd me den voerman uit die plaatsen. 38 379Ê Doet Uw voordeel, en vervoert Uw goederen rechtstreek'. Agentschap A. B. T. gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoon l! Kantoor geopend van des voormiddags 8 uur tot des avonds 8 ui VERKRIJGBAAR (NED. SPOORWEGEN) PRIJS 15 CENT. FIRMA J. M. C. POT BOEKHANDEL, THOLEN ■12 42641 '12 8493 Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOO over het Postkan tot Het adres voor alle geneesmiddel Verband- en Verplegings-artikel homoöpatische Geneesmiddelen van Br. Wilmar Schwab Het leven van Scherptand, de Wezel. Met vijf broertjes en zusjes was hij ge boren in het begin van Bloeimaand in een holte onder een bontinijt, die niet ver van een boerderij afstond. Voor moeder was het een drukke tijd, want zij mojst om voedsel voor al d^e grage maagje», dag en nacht opjacht. De eerste dagen brachten de jonge wezeltjes door met slapen en drinken maar al gauw bracht moeder een bijzonder inalsch boutje mee naar de duistere holte en zonder aarzeling waren ze allemaal al bij de eerste keer op de nog warme prooi aangevallen. Scherptand was do sterkste en was er boven op geklommen, terwijl hij het nog lanwe bloed met welbehagen opzoog. Steeds minder kregen de jonge toovers no melk te drinken en al meer en meer werden ze aan bloed eu vleesch gewend. Het was jnist in de tijd, dat bniten allerlei jong gedierte geboren werd en onwetend van allo gevaren in de groote polder rond zwierf, en op al deze hulpe looss en onschuldige voorjaarskinderen had moeder wezel het met haar kroost voorzien. l)e eerste avond dat de jonge wesel« mee op jacht gingen had ze voor een mooie oefening gezorgd. Niet ver van de houtmijt verwijderd wist ze een eendenneet tn zitien de jongen waren pas nit het ei gekomen. Voorzichtig sloop ze un op de moedereend af en voor deze wist wat er aan de hand was, had ze al de docdelijke knaow in de hals te pakken. Snel kwamen de wezeltjes aangerend, Scherptand voorop en zij stortten zich op verschrikte eendjes. In minder dan geen tijd was de heele familie uitgemoord en dronken vau opwinding en bloed keerden de bedrijvers van het kwaad naar hnn „home" terog. Steeds meer leerden de bruine duiveltjes, tot hnn moeder er genoeg var? kreeg eo ze op een goeie dsg wegjoeg. No moesten ze "oor zichzelf zorgen en Scherptand was zelf blij, dat hij van de strenge tncht, die in de familie heerschte, bevrijd was. Met groote sprongen rende hij door het gras onder langs de dijk. lu een elzestroikje hoorde hij plotseling geritsel. Voorzichtig kwam hij naderbij en nn kwam hem de verwaaiing van een vogel in de nea». Een roode glaos verscheeD in zijn oogen, toen hij een wijfjes merel ontdekte, die op vijf blauwe eitjes zat te broedeD. Zonder dat zij wakker werd,doodde lig haar, even proefde hij haar bloed, de eiereo beet hij allemaal stok, maar veel at hij niet, waöt hij wilde deze avond nog meer doen en een volle maag maakt de pooten 2waar eo vertraagt de be wegingen. Io bet uiterste topje van de strois sliep demannetjesmerel,oubewust vau de tragedie die zich ooder hem had afgespeeld. Ojk hem had Scherptand graag gedood, maar de tak waarop de vogel zat was te don, dan dat hij er in kon klimmen. Vol jachtlost zette de wezeling zijn tocht voort; toch verloor hij zijn behoed zaamheid niet. Boven hem in de locht liet een oil zijn row sterogrloid hooren. Woedend keek Scherptand naar de vogel op want hij wist in hem een vijand eo concorrent. Heel even verloor hij door zijn woede voorzichtigheid nit het ooghij stapte op een dor takje, dat roet een licht gelaidje kraakte. Dit was echter genoeg om een patrijs met donderend ge weld van het nest te doen vliegeD. Woest op zichzelf sprong ScberptaDd midden tosschen de eieren en vernielde ze alle maal. Met een gevaarlijke glans in de oogen zat hij even oveieind en speurde rond. Daar zag hij over het veld een dier draven, zorgeloos en zonder aan gevaar te deuken. Vader haas was in zijn nopjes, want lnj ging naar het koolveldje bij de boerderij dof klopten zijn pooten op de grond en zijn laugcooren bungelden langs zijn kop. Doodstil wachtte Scherptand en toen de baas langs kwam, was hij roet ééu sproDg op de rug van den zorgeloozen draver. Hoog sproDg de haas op, een schelle angst kreet klonk door de stille nacht, dan zette het dier het op een loopen en rende, vloog bijna over de akkers. Op allerlei manieren probeerde bij het venijnige roof- diertje af te schudden, want hij wist dat het om zijn leven ging. Maar de wezel hield vast en zocht de halsslagader, vreeselijk knauwde hij Lampa io de Dek, eindelijk stortte deze neer en Scherptand dronk zich vol en rond. Vlak bij de boerderij was hij no en daar klonk hem nit een hok het gepiep van kuiki tegen. Ondanks al zijn avoDtnreD konl het niet laten ook daar nog even een kijl te nemen. Een opening kon hij slechts vindt die toegaug gaf tot bel hok en jong onervaren als hij was, ging naar binni Een korte klap klonk, wild sproi Scherpstand op en kwam terecht teg ijzoreu traliewerk. Ving rende hij dc de kleine ruimte waarin hij zat oergi waB een opening, hij zat gevangen De boer had last gehad van ratieu daarom de val neergezet, 's MorgeDS kvt hij kijken of hij iets gevangen had I daar zag hij een broio diertje, dat woedfl de tanden liet zien en valsch en fel di hem opkeek. Zonder bedenken pakte de boer de' op en liep er het erf mee af. In f sloot met modderig water was het ei® van Scberptaod, de wilde en wrei roover van den polder. M. J. AMP

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 4