(nxrdskow ft Sanovite! •H Vruchten Bowl met Bowlwijn. modelboeken Drukwerk jIEGTUIG IN BRAND GEVLOGEN. Bestuurder ternauwernood gered. Doven de Wieringerwaard ia Zaterdag sportvliegtuig, bestuurd door deo ortvlieger H. Holl, garagehouder te Gro nden, in brand gevlogen. De beer Holl bevond zich, aldna de Tel. n Wieringerwaard en zon jaist zwen- o<n naar Amsterdam, vandaar hij was feoinen, terog te keereu, toen bij tot de («tellende ontdekking kaam, dat zijn s'Vfgtuig bij den motor in brand stond, geluk dieude den vlieger nog io overre, dat bij juist boven een bouwland jog, dat een geschikt terrein was om n noodlanding te maker, heer Holl slaagde er in met 't bran- 5 ode toestel zonder ongelukken te landen ontsnapte zoo den vuurdood. Het toestel werd geheel vernield. 1SSCHERIJ STAK ING GEËINDIGD. De uitslag van de stemming over het irstel van deu rijkabemiddelaar voor de en van de [Jmuider federatie is als volgt: IJmuiden 948 voor en 577 tegen en blanco, te Egmond aan Zee 275 voor 24 tegen, Katwijk aan Zee 59 voor en tegen, Scheveningen 57 voor en 15 tegen, aardingen 6 voor en 8 tegen, Haarlem voor en 7 tegen. Hierbij komen nog Dige stemmen ait Noord wijk aan Zee welke it«r geen invloed uitoefenen. De totale slag ie thans 1S55 stemmen vóór het orstel en 657 tegen. Hiermede heeft dos staking, die precies een half jaar heeft duurd, een eind genomen. RUIM 14.000 WERKLOOZEN IN 1ND1Ë. 10 zake de werkloosheid in Ned ludië rdt gemeld, dat o°er de maand Mei, in to- 11 14.422 werkzoekenden bij de arbeids- orzen zijn ingeschreven. Ongeacht de be- igen uit gekeerd aau hst Leger des Heils eu t werk van de A. M. V. J., werd een totaal drag van f 53.761,88 uitgegeven, ver- eld over 3.055 steuntrekkers. INVOER VAN VARKENS IN BELGIË Naar uit Brussel gemeld wordt, is de roer van slachtvarkens uit Nederland in Jgië loegestaau via het station Esschen ze aan een veterinair onderzoek wor- h onderworpen, waarna zij direct worden zonden naar het slachthuis to Ander- Ikfiht. De dieren moeten begeleid worden door certificaat van gezondheid, waarop te- g de herkomst staat, vermeld eo waarin rklaard wordt, dat de varkens geentee- oen van besmettelijke ziekten vertoonen bet oogenblik der verladiogeo, dat se- irt 20 dagen geen mond- en klauwzeer sedert 45 dagen geen varkenspest heeft heerschl in de gemeenten van herkomst, d- naburige gemeenten of in de plaat die gepasseerd worden naar het station n verlading. Worden de varkens dtarentegen ziek ronden, van besmettelijke «iekj»; y ver- cht op het oogenblik van loss. 0 afge rende het verblijf in de stallen, dan wor- o zij onmiddellijk afgemaakt. invoerder moet aau den controleeren- d veearts een laxe van fr®. 5.- per varken talen. Deze belasting, gedecreteerd bij het sluit van den minister van 31 Mei 1933, niet vorschnldigd voor de varkens waar- n hierboven sprake is. R1E HOLLAN D8CHE JONGEDAMES WEGENS DEVIEZEN SMOKKEL GEARRESTEERD. Drie jongedames uit Venlo trokken dezer gen over de grens naar Duitscbland, in het bezit van 1000 H.M., welke zij Neawaan een bankinstelling ter verzil- iring aanboden. Reeds aan de bank koes- rde men argwaaa tegen de dames, die :h vrij zonderling schenen te gedragen, ia de bankinstelling af werden de drie gedamcs gevolgd door een S. A.-mao. >d Ne.uss vertrokken zij naar Crefeld. Op t station aldaar werd het drietal aaoge- uden door beambten der Zollfahndong- ille,die van den achtervolgendenS.A.-man wenk hadden gekregen dat hier een ral van deviezensmokkel werd veronder- ild. De aangehouden dames werden naar het nanzambf te Crefeld overgebracht en daar (onderlijk aan een verhoor onderworpen, arbij haar gevraagd werd wat zij eigen- t van plan waren met het ingewisselde ld te doeD. De dames spraken zich in hun verkla- igen dermate tegen, dat de douanebe- nblen het drietal onder verdenking van ging tot deviezensmokkel in arreststelden PLANNEN VOOR ILLEM DE ZWIJGER-STANDBEELD. De vereenigingen die op nationale her- okdagen reeds eenige malen te Rotterdam oenwerken, hebben een Grooten Raad nationaal gezinde vereenigingen te "tterdauj opgericht. Deze raad zal op Juli a.s. vergaderen ten einde de plannen 't voor Willem deu Zwijger op te toten standbeeld te bespreken. Op 2 Aogustos a.s. zal op voorstel van t Nationaal JoDgeren Verbond door de ®enwerkende vereenigingen een hal- digingsdemonstratie plaats vinden, terwijl de voorbereidende maatregelen znllen wor den genomen ter herdenking van het 85-jarig regeeringsfeeBt van de Koningin op 7 September a.s. OPLEVING IN AMERIKA Gunstiger perspectieven 't Zijn beide nog vragen, die we stellen doch een der Amerikaansche Banken de National City Bank of New-York is in haar J urn-over zicht te dien opzichte behoorlijk positief. De opgaande beweging in zaken duurde m de Vereen. Staten zonder onderbreking voort, schrijft deze Bank. Aan de hand van verschillende cijfers op verschillend gebied karak teriseert de Bank het herstel in zaken, zooals zich dat in de laatste drie maanden heeft geopenbaard, als de merkwaardigste verbetering, die men ooit in de Vereenigde Staten in een dergelijke periode heeft gezien. Met uitzondering van de bouw nijverheid en de takken van bedrijf, die met nieuwbouw en inr chting samenhangen, zijn de omzetten in het algemeen de hoogste in ongeveer 2 jaar en in sommige industrieën, speciaal in de textielbranche, moet men beslist tot de »boom"-periode teruggaan om even hooge cijfers te vinden. Deze vergrooting van p?'o- ductie en handel schept nieuwe koop kracht op beslist hoopvolle wijze. Door de verbetering in den landbouw is zelfs tot nu toe de algemeene ten- denz tot teruggang, welke met het zomerseizoen samenhangt en die ge woonlijk elk jaar intreedt en dus door alle zakenmenschen wordt ver wacht dit jaar zonder invloed op de omzetten gebleven. Ondanks de vergrooting van de productie en van de leveranties, bleven de onderhanden orders op een zeer bevredigend niveau. In de meeste takken van industrie zijn er nog voldoende af te werken opdrachten een tijd lang aan den gang te houden en men hoort zeer weinig over te verwachten zomer- seizoenslapte. Integendeel, naarmate het seizoen vordert en men slechts goed nieuws hoort, wordt de tijd, waarin die slapte kan optreden, steeds korter. Verder begint binnen enkele weken weer de oogsttijd en aangezien de prijzen voor landbouwproducten ook de hoogte zijn ingegaan, is er alle reden om te hopen, dat er in den herfst een flinke rijzing in de om zetten zal komen. Begunstigd door een grootere koop kracht van den landbouw dan er in de laatste twee jaren is geweest, her stelde zich de waarde van de op de New-Yorksche effectenbeurs geno teerde aandeelen en obligatiën met niet minder dan 15000 millioen dol lars. Er is, zoo schrijft de Bank, geen reden om bevreesd te zijn voor een terugval, hoewel de koersen zoosnel zijn gestegen. De Bank wijst dan verder op de prijsstijging van stapelartikelen op andere markten, onafhankelijk van valuta-schommelingen en haalt die feiten aan ten bewijze van de stelling, dat de prijsverbeteringen haar_oor- zaak vonden in de lage voorraden van gefabriceerde goederen en het terugloopen van de reserves aan g-ï'C^dsloften, terwijl daarentegen de vraag is gestegen. Hieraan knoopt de Bank dan de opmerking vast, dat er geen uitbreiding van de circulatie der ruilmiddelen voor dezen omkeer noodig was, want er is niet meer geld in omloop dan een jaar geleden, op het dieptepunt van de depressie en de in omloop zijnde ruilmiddelen nemen eerder af. Er is geen reden om eraan te twijfelen, dat de activiteit in zaken zal blijven voortduren zonder dat er meer geld in omloop komt, mits de normale tendens naar herstel van het evenwicht niet wordt verstoord. Daarom zal de regeering die zoo veel mogelijk de prijsstijging in de hand wil werkente minder trachten haar macht om een inflatie te be werkstelligen te gebruiken, naarmate de verbetering zich weet door te zetten. WEEKPRAATJE. NIET KLAGEN I Vele menschen, ouderen, zoowel als jongeren kan men dikwijls de verzuchting hooren slaken, dat zij in zulk een ontmoedigenden tijd leven' Men hoort ze niet anders doen dan klagen en men is spoedig geneigd te zeggen terecht, zij hebben er reden toe zich aldus te uiten. En toch is er niets ter wereld zoo funest als klagen. Van klagen gaat niets op- bouwends uit, het draagt er slechts toe bij het algemeene leed te ver- grooten. Zeker, gedeelde smart is halve smart, maar dit gaat slechts in enkele gevallen op. Ook kunnen we begrijpen, dat een opgekropt ge moed zich wel eens wil ontdoen van een loodzwaren last. liet is zelfs noodig, dat een raensch, zich gere geld van zijn leed en verdriet ontdoet. Maar deze gevallen bedoelen wij niet. Er bestaat een groote categorie menschen, die het noodzakelijk schij nen te vinden voortdurend te klagen, ook al is daar niet de minste aan leiding toe, die klagen als ze het goed hebben, die klagen als het mooi weer of slecht weer is, die klagen als ze thuis zijn, maar ook klagen als ze met vacantie zijn, die klagen, klagen, klagen, hun levensdagen lang. bteeds weer weten ze nieuwe slacht- oflerste vinden, voor wie zij hun klaag liederen aanheffen, steeds weer ont dekken zij nieuwe onderwerpen, waarop zij hun klaagzin kunnen botvieren. Zijn de menschen, die van klagen een gewoonte maken, wer kelijk ongelukkig of te beklagen? In de meeste gevallen niet. Niet voor niets bestaat er een oud spreekwoord, dat zegt dat klagers geen nood hebben. Met klagen echter komt men geen stap verder, als dat tenminste de bedoeling ervan is. Vele menschen klagen uit gewoonte, omdat ze niet geestelijk sterk genoeg zijn om op beurende, levensvreugdige taal te spreken. Zeer vaak komen ze met hun klachten bij menschen, die, als er een recht tot klagen bestaat, eerder zouden moeten klagen, dan zij. Niets is zoo vervelend als klagen, niets is zoo deprimeerend. Met klagen is nog nooit iets groots tot stand ge komen, klagen is iets kleinzieligs en daarom zal men waarlijk groote geesten nimmer hooren klagen. Inplaats van te klagen moet men de handen uit de mouw steken. En als er aanleiding tot klagen mocht bestaan, deze aanleiding uit den weg ruimen. Flink zijn en moed houden, dat is vooral in dezen inderdaad moeilijken tijd noodig. Niet klagen, maar schragen, dat zij de leus van een ieder, van den jongen evengoed als van den ouden mensch. Door ge zamenlijk te werken en te helpen is er nog veel goeds en schoons ook in dezen somberen tijd te bereiken. (Nadruk verboden) ONDERWIJS Aau de K. H. B. S. te Bergen op Zooui gijn geslaagd voor bet eindexamen 5-jarige corsos J. E. T. de Bres, P. H. de Bres, M. P. Groenewege en A. J. van Oost, alleD te St-Maartensdijk. Tholen. Benoemd als onderwijzeres aan de bizondere school te Meliskerke Mej. v. d. Weele alhier. Te Nieuw-Vosmeer is de o. 1. school die slechts 7 leerlingen meer telde bij besluit van den raad opge heven en is aan het hoofd dier school dhr J. M. van Etten eervol ontslag verleend. LANDBOUW In aansluiting met het bericht over den stand van het mond- en klauw zeer in Zeeland wordt medegedeeld, dat in de week van 1824 Juni werden geconstateerd 13 gevallen in 7 gemeenten, waarvan i te Poort vliet, 1 te Scherpenisse eU-2 te-Thslefi, -8-HfT andere hl Zeeuwsen-Vlaauderen. SPORT. Tholen. Wedvlucht van Ghateauroux op 30 Juni van de Postduiven ver- eeniging »De Trouwe duif" gevestigd in Hotel „Marktzicht" alhier. Afstand 556 K.M. G. Haverman 128. C. Baaij 3569.M. van Noort 4. J. Vermeij 1011. A. Rijnberg 7. Ie geteekende G. Havermans. Gelost 7 u vm. Ie duif 5 u 30 m. 34 sec. nam. de laatste duit 8 u. 5 min. 41 sec. voorm. BURGERLIJKE STAND. Gem. THOLEN 30—6 Juli 1933. Geboren: Gerard Machiel, zv. M. J. Minheere en G C. Mol. Dina Cornelia, dv. Chr. Schot en W. Jansen. OndertrouwdA. Brocatus te Nieuw-Vosmeer en C. E. van der Gouwe te Tholen. J. Gornelisse en A. K. Baaij beiden te Tholen. L. Laban en H. W. Donken beiden te Tholen. Gehuwd J. W. Quist en M. van Vessem beiden te Tholen. Gem. SCHERPENISSE over Juni 1933 Geboren. Machelina Jacoba, dv. P. W. Kaat en T. van Luijk. Wilhel- mina, d.v. H. M. v. d. Klooster en P. Slager. OverledenCornelia Jacoba Lukaart 71 j. Gehuwd J Jansen 23 j. te Tholen en L. Houke 25 j. te Scherpenisse. Gem. POORTVLIET over Juni 1933. GeborenPieter Jacobus, zv. Johannes, Jan Willem van Houdt en Maatje Adriana Overbeeke. Cor nelia Willemina, dv. Cornelis Gunst en Willemina Izabella Oostdijk. Karei Hendrik, z v. Jacobus Lanrens Elenbaas en Pieternella Wilhelmina Maria Giljam. OverledenJohannis van 't Hof 63 j. echtgen. van Willemijna Maatje Bijl. OndertrouwdLaurus van der Veer te Oosterland 58 j. en Maria Elizabeth Gebraad 38 j. Gem. ST. MAARTENSDIJK over Juni 1933. GeborenJacobus Marinus, zv. J. J. Bazen en J. Manneke. Nathaniel Marinus, zv. J. de Viet en J. E. Stoutjesdijk. Getrouwd P. Andriesse jm. 25 j. M. J. de Rijke jd. 24 j. D J. Opree jra. 26 j. en R. Dane jd. 25 jd. OverledenA. Gakeer 73 j. wedn. van M. Vermeulen. H. C. van Iwaar- den 76 j. wed. van A. Lindhout. L. J. Breure, 77 j. man van J. L. van Bemden, Gem. ST. ANNALAND over Joni 1933. GeboreB Cornelia, d. v. P. Scherpe nisse. M&ttheos, i. v. P. I. den Haan e. v. J. Scherpenisse. Gehuwd: L. C. Vroegop, 24 j. jm.en M. J. den EogelsmaD, 21 j. jd. OverledenDavid Manteaa 62 j., weduwn. van A. Elenbaas. Jacoba vao der Slikke 75 j., wed. van J. Boon. Gem. STAVENISSE over Joni 1933. Geboren: Neeltje Jacoba, d. v. L. Eer- laud en J. M. Moerland. Johannis Adri- aan, z. v. C. Dorst eo G. van Haafteo. Dina, d. v. A. v. 't Veer en I. H.H.ge. Overleden: Willemina Wesdorp, 79 j, wed. van A. Dane. Te Bergen op Zoom Johannis Stonijesdijk 62 j., echtg. van P. J. Hage. POSTERIJEN EN TELEGRAFIE Nienwe hansluitingeo No. 88 Tholen. J. J. v. u. Zandr, Voerman eo Aardappelhandelaar (Oode- landechestraat). No. 19. L. Bijnagte te Scherpenisse Controleur Veilingsgroep Scherpenisse PUBLICATIEN. De Burgemeester van Tholen vestigt er de aandacht der inwoners op, dat de afwijking van do bepaliDgen der winkelsluitingswet niet geldt voor den Zaterdagavond. 6 De winkels zullen op Zaterdagavond das voor het publiek gesloten zijn na 10 our. KERKNIEUWS. Poortvliet. Bedankt voor het beroep bg de Ned. Herv. Gemeente alhior ds. S. Goverts te Gamoren._ THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur da. Kraaij en nam. 2.30 ds. Wolfeusberger. Ger. Kerk voorm. 10 uur en nam. 6 uur dr. Veltenaar, Geref. Gera. voorm. 10 uur nam, 2.30 en 's avonds 6.30 leeskerk. Vrije Ger Gem. voorna. 10 our nam. 2.30 's avonds 6.30 d». Baaij. Woensdag 12 Juli Ger. Gem. 'a avonds 7.30 ds. Oort te Zeist. Donderdag 13 Juli V;ij2 Qtjr. Gem. nam. 3.15 ds. Baaij Huwelijksinzegening. "w^- Ned. Protestantenbond afd. Tholen GEEN DIENST. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. de Bres (Bed. H. Avondmaal) en nam. 3 sur leeskerk. Ger. Kerk voorm. 10.30, nam. 3 uur dhr de Vries en 's avonds 7 uur leeskerk. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 'savonda 7 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 nur ds. de Haan (Doopsbed.) Ger. Gem voorm. 10.30, nam. 3 en avonds 7 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 nur ds. de Bres STAVENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. Moerman (Doopsbed.) Ond Geref. Gem. voorm. 10.30 nam. 3 en a avonds 6.30 leeskerk. ST. ANNALAND. Ned Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 nar ds. Kraaij. Geref. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 'savonda 6.30 ds. Honkoop te Rotterdam. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. de Haan en nam. 3 uur leeskerk. Geref. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. Vreugdenhil. Ond Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 nur leeskerk. GEKLEEDE HUISJAPON ook geschikt voor gezette figuren. 760 Deze japon kam, in dien met lange mou wen gemaakt zeer goed dienen als meer gekleede huisjapon, al leen vervallen de zak ken ln dit geval. Het zeer puntig toe- loopende vest kleedt af. terwijl de tailleHjB voor de groote maten b.v. van 4652, bi) voorkeur 10 c.M on der de normale taHle- Hjn gedragen wordt waarbij met het ma ken van de patronen rekening gehouden zal worden. Heel aardig ks deze iapon b.v. van ge werkte kunstzijde met een vest van glas ba tist en sluiting met perlemoeren knoopen en knoopsgaten. Het gemakkelijkst is om het vest apart te ma ken en ln de Japon Ie rijgen. De ruimte aan de voorzijde wordt inge haald en verdeeld over het bovenstuk der rag- lanmouw; de laatste wordt aan den onderkant met een smalle manchet afgewerkt De rok ia zeer eenvoudig en bestaat uit twee banen, die slechts weinig klokken. Benoodigde stof voor middelmaat 160 M van 90 c.M. breed voor de Japon aa 60 c.M voor de garneering. Patronen met opgave van lange of korte mou wen kunnen aangevraagd worden onder Nr. 760 tot en met maat 52. De prijs bedraagt CL58. VOOR ONZE LEZERESSEN! Patronen worden toegezonden na storting van hef bedrag op postrekening 62626 van den Mode- dienst. den Haag. of na inzending per postwissel of ln postzegels aan de Moderedactrice. Roelof», straat 109, den Haag. Gewenschte maat en num- m«r vermelden. D 2& MARKTBERICHTEN THOLEN, 7 Juli 1983. Boerenboter f 0.775 per pond. Roomboter f 0.825 Eieren f 2.50 per 100. Noteeriog te Middelburg, 6 Joli 1933 Boerenboter (part. prijs) 10 925 Temperatuur van het Scheldewater te Tholen. Juli, Graden C. Zaterdag 1 16,2 Zondag 2 17, Maandag 3 17,2 Dinsdag 4 17,8 Woensdag 5 18, Donderdag 6 18,3 Vrijdag 7 19, Vruchten Bowl Is een zomeren...' Heerlijk na het middageten, ver dund met Bowiwljn of Gazeuee, öow! per p'aT75—oó- 35 S*. Bowlwijn 70 cent perflesch. JOH. BEUKELAAR, BRUGSTRAAT THOLEH. 18 42760 Bij den ondergeteekende, Agent van de firma J. M. C. POT te Tholen liggen ter inzage van visite- en ondertrouw- kaarten en enveloppen, Rouwwerk wordt met den meesten spoed geleverd, 18 alsmede ander Beleefd aanbevelend, A. J. DE GRAAF, St. Maartensdijk Het bekende product tegen suikerziekte. Het is van de LIGA, dan spreekt de kwali teit voor zichzolf. JOH. BEUKELAAR, Brugstraat. Tholen. 15 42765

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 3