ecËSw» zijn, die op zulke leiders niet gesteld zijn. Het is immers de plicht van den vreemdeling, die de gastvrijheid van een land geniet zich te onthouden van politieke agitatie. Het uitvliegen van het Itaüaarische vliekeskader, dat op weg is naar Chicago, heel't navolging gevonden. Thans heeft de Fransche minister van luchtvaart besloten in de eerstkomende weken een Fransche escadrille-vlucht te ondernemen naar de Fransche koloniën, teneinde te bewijzen, dat de Fransche luchtvaart niet achter staat bij de Italiaansche. Uit dit bericht blijkt, van welk een groole politieke beteekenis de gewaag de vliegtocht van Balbo is en dat het geen zuiver sportieve overwegingen zijn, die hierbij den doorslag gaven. Italië wil toonen, dat het „den hemel met vleugels kan bedekken", zooals Musoliui, dit eens met zijn bekende, bloemrijke taal beeft uitgedrukl. Goed, wij weten het wel, dat het gevaar in den volgenden oorlog voornamelijk uit de lucht dreigt. Het mislukken van de Londensche conferentieen de handige diplomatieke zetten van den flus Litvinof hebben ons een slap nader tot dezen oorlog gebracht. LAND- EN TUINBOUW. Wat elke maand te doen geeft. In moes- en bloemtuin, keuken en kelder. Nadruk vorbodeu. (lo helft Juli). Hel witlof, dat half Mei gezaaid ia. utaat er tiu fl.uk op eo inoet worden uit gedund, ooi aan de blijvende planten meer ruimte te geven. De planteu krijgen op de ij een onderlinge» afstand van pl.m. 15 cM. Soms blijft een gedeelte der rij weg, doordat de zaden ui t gekiemd zijn, of door «ie vogels zijn weggehaald. Wij nemen dan van de uitgedunde planten, om deze weer in de opengevallen plaatsen te kunnen inboeten. Is bet oitduunen en inplanten afgeloopen, dan wordt de grond tosschen de rijen met schoffel of hak los gemaakt eu gewied. Terwijl reeds voor een maand de prei is uilgeplant, die wij in kouden buk hadden gezaaid, beginnen we nn roet het tweede zaaisel, dus dat van den konden grond, ter plaatse te brengen. Soms begint men vroeger dan weer wat later, al naar de kwaliteit der planten. De rijen wordeu ongeveer 30 cM. uit elkaar gelegd, en duarna wordt sr een geul getrokkeu van 10 cM. diep. De grond uit die geol wordt tusschen de rijen gebracht. Daarna zet men de preiplanteu op afstanden van 15 cM. eu vervolgeus wacht men den verderen groei en ontwikkeling af. No de winlerprei dus haar plaats ïu den toin heeft verkregen, worden andere gewassen, tot dezelfde familie behoorend, al weer geoogst. De inmaakailjes, ook wtl Sint Jans of pareluitjes geheeien, ziju volgroeid, en 't wordt tijd om ze op te trekken, opdat een ander genre de plaats weer innemen kan. Er zijn er nog, die nog niet don mooien rouden vorm hebben en de gewenschte witte kleur, doch op die achterblijvers, die toch misschien niet geschiRtvoor inmaak zullen worden, kannen we niet wachten. Deze uitjes worden, zooals bekend is, ingemaakt in azijn, eu willen we bet in de puntjes doen, dau moeten zo naar de grootte eerst gesorteerd wordeo in twee of drie soorten. Ook sjalotten beginnen reeds in bon loof af te sterveu, eeu teeken, dat het ook voor deze lijd om op te trekken. Ze worden vervolgens uitgespreid, om te drogen, en dan kunnen ze gemakkelijk den geheeien winter door bewaard wordeD. PeuleD en doperwten worden reeds geplukt, al is niet. overal dn hoeveelheid even groot, 'i Zijn in 't bijzonder die, welke vcorgtkiemd zijn, en dos van 't voorjaar zijn uitgcplant, waarvan we de eerste vruchten konden plokken. Of plok ken doen we zo eigenlijk niet. We knippen of snijden ze, omdat we daardoor geen kans hebbon de plant stuk te trekken. Sommigen winnen zelf zaad van doppers en pen Ier, Voor hen is 't van belang er aan te denken, dat men niet in 't laatst van den pluktijd voor zaad moet zorgen, maar dat men reeds dadelijk een deel der vroebt-n laat haugen, oui daardoor van een goede kwaliteit zaad verzekerd te ziju. Een mooi gazon is een sieraad van eiken goed onderhonden tuiu. Maar om zoo'n dicht donkergroen grastapijt te ver- krijgen, netjes gelijk en vrij van onkruid, moet er ook de noodige zorg aan besteed worden. Vao zelf gaat het niet. Het gras wordt tpn eerste geknipt, als we slechts kleine stukjes grasveld bezitten, of alleen grasrandenen anders gemaaid, hetzij met de zeis of de grasmachine. Het laatste verdient de meeste aanbeveling men kan het gras mooi kort honden en Madeliefjes, Paardebloemen en ander onkruid hebben geen gelegenheid haar bloemen te ver tonnen. Overigens moet toch, als men prijs een zoiver gazon, he.!. worden netjes bijgeknipt en het afgemaaide gras door middel van een grooten r.g. grashark bijeengezameld. Maait men dik wijls bijv. tweemaal in de week, zoodat het afgemaaide gras heel kort is, dan kan men het ook wel op 't grasveld laten liggen. Het is spoedig geheel verdord en onzichtbaar geworden. Nn eu dan rollen met een uiet te zware tuinrol, is voor het gazon ook zeer aan te bevelen, om een mooi gelijk oppervlak te verkrijgen. Is hel erg droog weer, dan moet gegoten of ge sproeid wordeD. In onze rand of boombeplantingeu langs de paden of voor heestergroepeu zollen verschillende vaste planten nitgebloeid zijn. We snijden dan de aitgebloeide bloemsteleu weg, eu indien het loof begint af te stervm, wordt ook dat verwijderd. De kale plekken, hierdoor ontstaan, vollen we aan met verschillende zomerbloemen, zooals: Asters, Violieren, Leeuwenbekken, e. a. Wanneer deze plantjes opgroeien en beginDeu te bloeien, wordt het geheel daardoor weer des te aantrekkelijker. In theorie is volgens sommigen het gebruik van vaste planten eu zandgoed te zamen in z.g. «flower-borders* niet geoorloofd, in de praktijk gaat het echter best en voldoet het goed. Hazenvreterij. Wij lazen eens in een Dnitach vakblad, dat bazen tot bet eteD van boomschors overgaan, omdat zij door een soort diarrhee zijn aangetastde boom schors werkt genezend door het looiznor, dat zij bevat. De voorkeur voor bepaalde houtsoorten zou dan te verklaren zijn nit grootere looizuorgehalte. THOLEN, 7 Juli 1933. REORGANISATIE TRAMWEGEN, WEST EN MIDDENBRABANT. In verbaod met de plaats vindende reorganisatiederZaid-NederlandscheStoom- tram, Zaide.r S oomtram en Stoomtram» AntwerpenBergen op ZoomTholen vernemen wij, dat de goederenbureaox van beide eerstgenoemde alreeds worden samengevoegd. Een samensmeltiog van andere takken van dienst naderen hare voltooiing en zal deze maand waarschijnlijk nog haar be slag krijgen. Wij verwijzen naar de advertentie in ons nummer van heden bet-effende de Algemeene Vergadering van de Thoolsche Oranjevereeniging. KI J KST POST8PA A R B A N K Aan hel postkantoor Tholen en de daaronder ressorteereude hnlppostkantoren werd gedore^de de maand Jnni 1933 inge legd f 18781,93, terugbetaald f 11061,99. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het uommer 15090. Uit de Onde Doos. HET SLOT LODIJKE. Bij het vergane Reymerswale, waarover de vorige malen weer eens een cd ander werd vermeld, stond een kasteel, bekend als hel 9lot van Lodijke, waarvan o. ro. wordt gezegd, dat het bij de overetroomi' g in den morgen van den 5 November 1530, den eerst'n schok van het water doorstaan moest, wel spoedig daarna verlaten eo ten ondergegaan zal zijn. Hel ambacht, groot 712 gemeten, 12 roeden, 6 voeten, was reeds in overoude tijden eigendom van het geslacht Kervinck van Reymerswale. Bou- dewyo van Reymerswale en zijn echtge- noote Kaïalene van Wulpen droegen 10 Jani 1365 aan Hertog Abrechl van Beyeren op: „al die huisiug die staaD in 't Hof te Lodyc met den toren, den voorhof en den boomgaard en alles dat binnen de uiterste gracht is van den hove voorzegt, en een gemet boomgaard dat geheeten is Berke- wijs en beslaat dertien gemeten, luttel min of meer". Er bestaan nog onde teekeoingen van Lodycke met Reymerswale in het ver schiet, een ervan stelt voor den zeer ge- havenden en door wateromringden bouwval. POORTVLIET. Op 30 Juni jl. is door het Bestuur van bet Waterschap Poortvliet aanbesteed: 1. het vernieuwen van een gedeelte der havenbeechoeiïug te Strijenham; 2. de leverantie van 200 ton stort- steen voor de steenglooiïng 3. het verbeteren van de steenglooiÏDg en het maken van betonblokken. Voor no. 1 werd ingeschreven door: Fa. Gebrs. Parel te Sliedrecht voor f 8684 P. van Driel te Scherpenisse 8585 Iz. W. Nortier te Poortvliet 2487 M. Aodriesse te Soberpeuisse 2222 Aan laatstgenoemden inschrijver is het werk gegoud. Voor no. 2 werd ingeschreven door: N. v. d. Linde te Soharendijke voor f3.80 J. de Drea te Goes 3.25 Raven, Stark Co. te Utrecht „3.10 Is. Adriaansens teWEggteijzen „8.10 De leverantie 1* a&o den laagsteu il- schrijver gegund. Voor no. 3 werd ingeschreven door: M. v. d. Velde te Bruioisse voor f8088 J. H. de Krijger en Visser te Giessendam 5200 Gebrs. de Jager te Sliedrecht 4444 N. v. d. Linde te Scharendijke 29S8 G. Bolier te Scherpenisse 2620 Anth. v. d. Werf t« Scherpenisse 2550 Adr. v. d. Werf eD J. A. Dorst te Scherpenisse en Staveuisse 2527 A. M. Polderman te 8t. Maar tensdijk 2350 en 2290 Het werk is aan den laagsten inschrijver toegewezen. Bij de door het Bestaur van bet Waterschap gehonden publieke verpachting vao graBettiDgen is het lste perceel zee dijk, loopende van dijkpaal 21 tot de trap bij het stoomgemaal, gegund aan de Wed. Iz. Hage te Scherpenisse voor f 10 het 2de perceel, omvattende boezem en boezemkade aan Jobs Oosldijk te Poort vliet voor f 5. Voor de overige perceelen t. w. het 3e perceel Rijksstraatweg, vaD Kesteloo tot Oud-Kerkhof; het 4de perceel, Lagr- weg en Süabbe het 5de perceel, de Geer- weg het 6ie perceel Korte en Lange Zandweg en Hokwegeliog; bel 7de per ceel, Schoondorpsche en Gouwe weg; het 8*te perceel, de wegeu in Nieuw Strijen, was geen bod aanwezig. *POORTVLlEr. Woensdag jl. maakte de zangvereeuiging „Luoft deu Beere" een reisje naar Schevenmgen. Begunstigd door goed zomerweer, keerden allen vol daan hniswaart8. In den loop der maand Jaui heb ben zich in deze gemeente gevestigd Rachel C. Poot uit Si. Maartensdijk, J. J. de Witte nit St. Aunaland, L. A. Jausens en geziü nit Scherpenisse. Vertrokken is L. Bos naar St. Maar tensdijk. In deze gemeente bevindt zich een hert. Vermoed wordt, dat dit hert afkomstig is van de stichting „Vrederust". SCHERPENISSE. De zangvereenigiDg het mannenkoor heeft een fietsreisje door Schonwen en Dniveland gemaakt. Bezocht werden Burgb, Renesse en Zierikeee. De mnziekvereeniging «Eendracht" zal ook deelnemen aan de te honden mnziekavoDd te St. Annaland. ST. ANNALAND. Toen de vrouw van C. Goedegebuure zich naar de woning van A. de Wil bega! werd, zij aangevallen door diens hond, en danig gebeten. Ze bekwam een hevig bloedende wond aan een der beenen waarvoor geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Voetbal Nederlaagwedstrijd H D.S. I—T.V.V. 1 1—6. Het kind van J. Jeroense kwam op een bagagedrager van een fiets gezeten, voorover op de straatsteenen te vallen waardoor het zoodanig in het gelaat werd verwond dat dokters hulp moest worden ingeroepen. Alhier is men druk bezig met het rooien van de z.g.n. voorkiemers Het beschot valt echter nog niet erg mee zoodat roede tengevolge van de lage prijzen der aarpappelen de op brengst gering is. Aardappelveiling van Donderdag 6 Juli. Aangevoerd werden 40850 K.G. gele eigenheimers 17300 K.G. blauwe eigenh. en 10.000 K.G. eerstelingen. Prijzen als volgtgele eigenh. f2.40—f2.60; blauwe eigenh. f2.40 tot f275; eerstelingen f 1.70—f 1.80 per 100 K.G. BEZUINIGING OP ONDERWIJS. Ingediend is een wetsontwerp tot be perking van uitgaven, welke voorde openbare kassen voortvloeien uit de uitvoering der Lager Onderwijswet 1920. Aan de Memorie van Toelichting wordt het volgende ontleend. Wezenlijke bezuiniging is niet mo gelijk, indien niet vooraf de kanalen worden afgesloten, waardoor auto matisch zonder voldoenden invloed van de overheid geld uit de openbare kassen wegvloeien kan. Wanneer bij het afsluiten van deze kanalen in volle rechtvaardigheid openbaar en bijzonder onderwijs op denzelfden voet worden behandeld, wordt aan het beginsel der financieele gelijk stelling, twee beginselen, die de mi nister wil zien gehandhaafd, op geen enkele wijze tekort gedaan. De voorgestelde regeling wordt beperkt van 1 Juli 19331 Januari 1935. In dien tijd zullen andere bezuini gingsmaatregelen worden overwogenr Naar het oordeel van den ministen moet in dezen tijd de distributie vea. bestaande schoolgebouwen in de plaats treden voor de stichting van schoolgebouwen. De jeugd moet loopen. Een afstand van 6 Km. van school tot huis aangenomen als de grootste afstand, waarvan in de redelijkheid mag worden aangenomen, dat zij door schoolgaande kinderen dagelijks te voet kan worden afgelegd. De tot stand gekomen verhooging van den toelatingsleeftijd tot de lagere scholen dient hierbij in aanmerking te worden genomen. Door dezen afstand aan te nemen, sluit men een kanaal af, waarlangs relatief veel geld uit de kassen der kleinere gemeenten wegvloeit met als gevolg dikwijls daling der mate- rieele uitgaven voor het onderwijs tot meermalen ver beneden het toe laatbare minimum. Met het oog op de denkbaarheid de waarschijn lijkheid hiervan is gering dat gemeentebesturen voor het vervoer van schoolkinderen op langen termijn contracten hebben gesloten, is, als maatregel van noodrecht, een bepa ling opgenomen, waardoor dergelijke contracten zoo noodig uiterlijk op 1 April 1934 zuilen vervallen. De minister dringt voorts aan op zuinigheid met meubelen. Bij dat alles dient er echter reke ning te worden gehouden, dat deze bezuinig ngen niet mogen leiden tot schrielheid of tot onthouding van het strikt noodige. De minister is voornemens, van de bevoegdheden slechts gebruik te ma ken naar gelang de noodzakelijkheid of sterke wenschelijkheid daarvan voor bepaaldeof voor alle gemeenten aan den dag treedt. Het ontwerp wil voorts voorkomen, dat de openbare kassen plotseling worden belast met uitgaven terzake van scholen, welke vroeger door de stichters voor eigen rekening werden tot stand gebracht met 't doel om aan zekere voorschriften der Lager- onderwijswet 1921) niet gebonden te zijn. De subsidies voor nieuwe bijzon dere scholen. De getallen, aangevend de aantal len leerlingen, vermeld in art. 73 der L. O.wet, voor het verkrijgen van een subsidie voor de stichting van bijzondere scholen, worden ver dubbeld. Verder zijn er nog aanvul lende voorschriften o. a. dat gelden worden geweigerd voor de inrichting van een schoolgebouw, indien de normale eischen worden overschreden en de noodzakelijke zuinigheid wordt verwaarloosd. De minister is bevoegd een mini mum en een maximum per leerling te bepalen voor het totaal der kosten, welke de gemeentebesturen mogen besteden voor verschillende doelein den, o. a. het instandhouden van schoolgebouwen en terreinen voor lichamelijke opvoeding. Besluiten tot het stichten van schoolgebouwen, waarvan op 1 Juli jl. de aanbesteding nog niet heeft plaats gehad, vervallen. TARWE WET-OVERTREDINGEN ZWAAR GESTRAFT. De kantonrechter te Middelburg heeft aan enkele overtreders van de Tarwewet zware straffen opgelegd. Een der overtreders kreeg tweemaal f 100 boete sube, 50 dagen hechtenis; een tweede f500 of 50 dagen hechtenis, de derde f 100 of 10 dagen en een vierde f 250 of driemaal 25 dagen. DE VERDUISTERING TE ZAANDAM. Het verduisterde geld begraven. De ambtenaar van de Scheepvaartver- eeniging „Noord" te Zaandam, van A, die zich ongeveer tien dagen geleden met een bedrag van f 29,000 uit de voeteD maakte, heeft zich bij de politie te Amsterdam aan gemeld. Hij had nog een bedrag van f 800 bij zich. Hij verklaarde, dat een groot deel vaD het meegenomen geld hem onistoleD is. De commissaris van politie vao Zaaudam is er, Da arrestatie vaD Van A., met een inspecteur en eeu hoofdagent-rechercheur op uitgetrokken om het geld op te sporen. Vermoed werd o.l. dat Van A. het geld hier of daar verborgeD had. Dit vermoeden is juist gebleken. De da der was afkomstig nit Berg' d op Zoom en men veronderstelt, dat bij daar het geld grootendeels zon hebbeD verstopt. Inder daad is aldaar een belangrijke som ineen bosch in den grond begraven teruggevon den. Hij had het geld in drie kenkenpotten verdeeld en elk gedeelte in eeD gat ver stopt, welke gaten bij had gedicht eD met mos bedekt, zoodat van het graafwerk niets te zien was. Het zoeken werd daardoor wel iets be moeilijkt, maar toch had men vrij spoedig den eersten pot gevoDdea. Lster werd de tweede pot aan de oppervlakte gebracht en ook de derde. Mei het bij Van A. thuis gevoudeu g jg is thans ongeveer f 20.000 gevonden. NEDERLANDSCH GRONDBEZIT IN DU1TSCHLAND. |u oftt Een medewerker van de N. Rt. i nge schrijft uit Dusseldorf: pe De rijksminister van arbeid heeft de veD dagen een circulaire gericht tot de land n c waarin hij zegt, dat builenlandsche ht fcot eigenaren, die Diet zorgen, dat hun bui t«t< iu goeden staat wordeD gehoodeD, op gK e(,i van de wetsbepalingen daartoe moei 9t wordeu aangemaand. ove Io deze circulaire staan ook gegevi over den omvang van het hnizenbezit i n buitenlanders, 't welk nog zeer aanzien! blijkt te zijn. Zoo zijn te Dnsseldorf 5 Ddi gebouwde eigendommen iu bniteolandf 0I bezit en daarvan 323 iu het bezit van A derlanders, die tronwens io de laatste jat wel niet veel plezier van bun eigend IS sollen hebben gehad. q,, BOTER VOOR EIGEN GEBRUIK, Door de Crisis-Zuivel-Ceutrale is vroei [j bepaald, dat aan producenten vanboteris' 0 gestaan om een geringe hoeveelheid bei g welke voor bet eigen gezin van den pi ((Jl docent bestemd is, niet van de voort as' schreven merkeu te voorzien. Deze hoeve heid werd vastgesteld op 1/2 K G. hoofd van het gezin, per week. Dezs i paling moet zoo «orden opgevat, dal 8j( hoeveelheid van deze voor eigen gebri Qfi bestemde boter, welke bij eeu produo 8, in het geheel aanwezig mag zijn, niet ui bedraagt dan de genoemde i/2 K.G. hoofd van het gezin. Iemand mei een ge van h, v. 8 personen mag dos nooit mi ougemerkte boter in voorraad hebben i! maximum 8 X Va 4 K.G. Het z< genaamde iostokeu van boter voor geheeien winter is dus niet meer geo loofd, tenzij uien deze boter van een m or voorziet. WERKSCHUW. dr Deze week liep te Follego (Fr.) een jont e'1 man te venten met liedjes. Zooals daai stond, was hij vader van vijl kinden schipper en kon nergens werk bekorm Hij vervoegde zich bij een boer alhier a N dezelfde jammerbede. Op de vraag van vo vrouw, of hij niet liever werkte, daar tig boer nog wel een hooier kon gebruik ai zou hij dezen maar even vragen. Hij we n aangenomen en kon direct aan den s! or giao. De boer zou nog even wat mondt ;b nit huis halen, om dan te vertrekken ni 0 het land. De nieuwe hooier Dam deze f o tegenheid waar, om..zijn fiets te gtij( ne en zich ijlings uit de voeten te maker Ark int GEEN GEVANGENIS- I VACANTIE MEER. Tot dasver konden in Doitschlaud vangeneD van den tweeden graad een we en gevangenen van deu derden graad tv weken „vacantie" per jaar krijgen, die ond bepaalde voorwaarden bij wijze van amnesi als straftijd werden aangerekend, terwijl K"a° "knr.l'.K--R,aad ook Zondag eenige meerdere vrijheid van b weging geooten. Dat is nu verandei daar,,de door de uationale regeering beoog rechtvaardige, maar strenge nitoefeni! van de voltrekking van de straf daarm niet overeenstemt". Zuowel bet eene i het andere privilegie is opgeheven alle bij oitzonderiDg kan Dog verlof aan g vangenen en zich io hechtenis bevinden personen verleend worden. IR NEDERLAND EEN NATIONA AL-k' SOCIALISTISCH WINGEWEST. Opeen vergaderiog teHerzogenrath bei de ryksleider N. S. D. A. P., Alb. v. Wate land gesproken en daar blijkens het versli van de Limburger Koerier o. m. het vo gende gezegd. „Ons geloof is veiliger ouder het Hake kruis dan onder het gewone krnis. Ou grootste strijd gaattegende Katholieke Gef telijkheid F'. E»en later heeft hij het o< het leiderschap. „Wij hebben in Nederland geen apai leiders noodig. Onze leider in Nederia is ook Adolf Hitier. In welk land ik woon beschouw mij in dienst van Adolf Hitle (toejuichingen). In Duitscbland is de strijd, die gestred ia, bloedig eo langdurig geweest, de str: io Nederland wordt ook bloedig, maar vi i i korten dour. In Duitscbland waren I procent Jode in Nederland meer. De Joden bekleed; de voornaamste posities. Nadat de Rijksleider dan zijn criti op de pers in Nederland had nitgesproke eD Mossert en Verdoiu had gekwalificefi als manoec, die voor het leiderschap ni deugdeD, zeide hij bovendien nog, dat 5> 8. A.-maooen, Duitschers zoowel als Nedf landera, gereed staao ofschoon ze dit oogenblik nog genoodzaakt, zijn om Duitachland te blijveu vergaderen o te helpeD, Limbnrg te verovereD. Verscheidene inwoners van Kerkrade ren op deze propagandisten-vergaderi' aanwezig. Nieuwe propagandisten gavenzi' op. Binnenkort gaan de leiders nsar Ak' om er een vergadering te beleggen vo de daar wonende natioD&al socialistisch de keüde Nederlanders. Waar het eind is vi deze actie, is niet te zeggen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 2