WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT MTENLAF NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN iïïlï r ^Mlonnebrand T^V p rijdag 7 Juni 1933 No. 27 Vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer ïTters'^ar puTsruimtï UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 S!>gj THOOLSCHE COURANT t blad verschijnt eiken .j-ijdag. Prijs per kwartaal ),8Ü; met Geïllustreerd fia ndagsblad f 1,375, franco r post f 1,(35 -j- 15 ct. p. kosten. Bil abonnement aanmerkelijke PUBLICATIEN. )o Burgemeester van Tboleu brengt tor ;emoene kennis, dat de Kiezerslijsten voor afdeeling Grool- en Kleinbedrijf der Kaïner i Koophandel en Fabrieken voor Westelijk ord- Brabant VAN 1 JULI TOT EN MET JULI ter inzage liggen op het bureaa der mer, SEELIGSINGEL 4 BREDA en voor ivor betreft de kiezers in de gemeente onachtig op de Secretarie dezer gemeente. Tot en met 14 Juli a. s. kan een ieder ver ering van do Kiezerslijst vragen op grond hijze'f of een ander in strijd met de wet irop voorkomt, niet voorkomt of verkeerd gepluatst. )it verzoek moot in tweevoud worden in- iend bij het bureau der Kamer, Seeligsingel Jreda. Leder verzoek om verbeteriug en de hierop lomon beslissing der Kamer worden ter in- e gelegd op hel bureau der Kamer en ter ireiarie der gemeente, waarin gevestigd is handelszaak waarbij degene, wien het ver te betrolt, betrokken ie. Tholen, den 30 Juni 1933. 25 De moe geconfereerde wereld. Na den wereldoorlog is de wereld n het confereeren geslagen. Wij Hen u hier niet vervelen met de looze conferenties, die er na 1918 herstel van de wereldwelvaart n gehouden in wereldsteden en joie badplaatsen en waarvan er IV k in Nederland enkele zijn ge- m aden. De bedoeling van al deze confe- ities was tot internationale samen- rking te geraken, was de volkeren der tot elkaar te brengen tot heil n de geheele wereld. Hiertoe werd k de Volkenbond in het leven ge- epen, doch het land, dat de ge- chte opperde hield zich van dit itituut afzijdig. In Genève, den tel van den Volkenbond, zijn wel meeste conferenties gehouden en slukt. Over de waarlijke poppen- st van de ontwapeningsconferentie boeven wij uLL. ui. j.'Jpdvoerig te weiden. Met mag vrijwel alge- ien bekend worden verondersteld, t de resultaten, die in Genève op belangrijke punt bereikt zijn, Ikomen negatief zijn. Wij kunnen lfs zeggen, hoe paradoxaal dit ook age klinken, dat al de ontwape- ngsconferenties tot op den huidigen g er toe hebben bijgedragen, dat bewapening overal verhoogd of rbeterd werd. Wij laten ons niet slaap sussen door mededeelingen, t een of ander kaliber verboden >rdt, dat luchtbombardementen in kele streken niet .meer mogen orkomen, dat de tonnages van de rlogsvloten beperkt wordenenz.,enz. Besluiten, die op conferenties wor- n genomen, blijken echter in de leste gevallen in 't geheel geen it sluiten te zijn. Want dikwijls gaan afgevaardigden hun boekje te liten en weigeren de regeeringen, hen afvaardigden, deze besluiten ratificeeren of stellen deze ratifi- E tie zoo lang uit, dat deze besluiten te eds lang door andere dingen zijn hterhaald. In het begin zijn verschillende nferenties met goed gevolg uit taar gegaan, maar na eenige jaren e Wen dikwijls de voor tientallen 'en vastgelegde besluiten weer liet gedaan en door nieuwe ver- ngen. Hoe vaak is de regeling over oorlogsschulden niet gewijzigd wat is er op het oogenblik van plechtig beloofde terugbetalingen Wgebleven Slechts een heel enkel id komt nog ten volle zijn ver achtingen na, vele landen betalen Is of slechts een heel klein ge- elte. Niet slechts omdat ze niet innen, maar dikwijls omdat ze niet Hen betalen. Frankrijk behoort o a. de laatste categorie. Op het ongenblik beleven we de oole economische wereldconferentie Londen. Met honderdtallen van timisme en blijde verwachting ge- igende artikelen in de kranten van alle landen ter wereld is deze confe rentie begroet. Men schreef haar een wonderbaarlijke macht toe. Zij zou de wereld van den chaos bevrijden, hot gedesorganiseerde handelsverkeer weer in normale banen leiden, zij zou eenheid brengen in de valuta's, zij zou alle economische moeilijkheden onder het oog nemen en oplossen. De voorbereiding van deze conferentie, waaraan vrijwel alle landen ter we reld hebben deelgenomen, heeft maan den en maanden geduurd. Verschil- schillende malen werd deze confe rentie uitgesteld, soms twijfelde men er aan of ze voortgang zou vinden, maar eindelijk en ten leste is men er toch nog toe kunnen komen deze conferentie onder veel ceremonieel te Londen door den Engelschen koning te laten openen. Wij zijn nu een paar weken verder. Van practische samenwerking op deze conferentie is niets gebleken, de geschillen, die er voorkwamen waren vele en op het oogenblik, dat wij deze weinig vriendelijke be schouwing over de conferenties schrij ven bestaat er groote kans, dat de economische wereldconferentie zal verdaagd of ontbonden worden, om dat men het niet eens kan worden over de al dan niet handhaving van den gouden standaard. „Au choc des opinions la vérité jaillit". Ja, dit dacht men vroeger, maar nu blijft het bij botsingen en de waarheid komt niet te voorschijn en al komt zij te voorschijn, d m wordt zij niet ter harte genomen. Het schijnt wel of de wereld in een ziekelijken toestand van redeloosheid is vervallen, dat niets haar meer tot het verstand kan terug brengen. Men praat en praat, maar langs elkaar heen, vinden doet men elkaar niet. De wereld is moe geconfereerd. En het eerste verstandige zou zijn, dat men dit zeer spoedig zou inzien. Al de conferenties van de laatste jaren hebben ons geen stap nader gebracht tot de consolideering van den wereldvrede. Bewijs? Nog nimmer tevoren werd het oorlogsgevaar zoo dichtbij geacht als tegenwoordig. In sommige landen wordt het als een misdaad beschouwd als men den vrede propageert, als men over een werkelijke internationale samenwer king spreekt. Het is wel eens schuchter gezegd, dat de wereld door oude, aftandsche heeren geregeerd wordt,die het tempo van den modernen tijd meer be grijpen. Wij nemen deze schuchtere bewering voor onze rekening. De wereld heeft behoefte aan jonge men schel), die niet praten, niet confe reeren, maar doen. Conferenties hebben we meer dan genoeg gehad. We wachten op daden, flinke daden, doortastendheid en durf, Jangs en over de hoofden van de conferee- rende heeren heen. Dan kan er nog iets van de wereld terecht komen. (Nadruk verboden). 9 9 1 i' 1 L Japansche dumping in Nederlaud. Tegenmaatregelen noodzakelijk. De Oranjotrein voert niet enkel Ned. fabrikaat. Valsche bankbiljetten. Fraude bij P. T.T. Nieuwe leden in de Kamer. Dezer dagen gewerd ons een Duitsch bericht, dat als volgt luidde»De afzet van Japansche waren in de Europeesche landen stijgt van maand tot maand. De invalspoort voor Japan is de Hollandsche markt. Japansche gloeilampjes worden in Nederland voor 3 cent per stuk aangeboden, terwijl Nederlandsche lampen 30 ct. kosten. Het Japansche product is dus tienmaal goedkooper dan het Neder landsche. Ook Japansche rijwielen vinden in Nederland, maar vooral in de Nederlandsche koloniën meer en meer ingang. De Japansche industri- eelen bedrijven niets anders dan dumping met de bedoeling om in de naaste toekomst de markt te veroveren. Deze Japansche zaken-methoden ver dienen de aandacht van de oude industrie-landen in Europa". In Nederland zelf hooren we weinig over de geweldige hoeveelheden Japansche producten, die onze markt overstroornen het zijn artikelen van de meest uiteenloopende soort, huis houdelijke artikelen, kantoorartikelen, sokken, kleedingstukken, lampen, fietsen, porcelein, aardewerk, vloer bedekking, levensmiddelen, enz., enz. In vele gevallen kan de kooper de herkomst van deze artikelen niet nagaan en verwondert hij zich alleen om de goedkoopte ervan. In een geval heeft de Nederlandsche textiel industrie al het loodje moeten leggen tegen de Japansche concur rentie, voornamelijk in Indië. Ver schillende fabrieken hebben hun I Doos 30 en 60ct. 374 10 42758 poorten moetensluiten en de arbeiders naar huis moeten sturen, omdat zij huD waren in lndië meer konden plaatsen, door onderbiedingen van Japansche zijde. Als het met de Japansche invoer zoo verder gaat zullen nog andere industriën, die de Nederlandsche markt bedienen, moeten inkrimpen. Er is echter ge gronde hoop, gezien hel wetsontwerp tot regeling van den invoer en uitvoer, dat de vorige week het departement heeft verlaten,dater aan dezedumping spoedig een einde zal komen. Uver de Oranje-trein die op het oogenblik door Nederland stoomt en dank zij de goede organisatie overal veel bezoekers trekt, duiken nog steeds geruchten op, dat onder de camouflage van den Ntderlandschen driekleur, ook Fransche en Engelsche producten worden verkocht, dus niet slechts, zooals officieel was aange kondigd Nederlandsche en Belgische artikelen, die Nederland niet voort brengt. We zagen dezen Oranjetrein al ergens gekenschetst als „Spook trein Zooals de zaken thans staan heeft het er allen schijn van, dat men op het oogenblik misbruik maakt van onze nationale Oranjekleur en den menschen in den waan brengt „Neder landsche Fabrikaat" te verkoopen. Kan men in liet voorgaande geval nog spreken van een misbruik maken van de goode trouw, geheel anders is het gesteld met de buitenlanders, die dezer dagen in Den Haag zijn gearresteerd en deel uitmaakten van een buitenlandsche valsche munters organisatie, die zich bezig houdt met het uitgeven van valsche Engelsche bankbiljetten van 10 pond sterling. In samenwerking met enkeledetectives van Scotland Yard heeft de centrale recherche te Amsterdam in een eerste rangs hotel een tweetal mannen op heeterdaad betrapt op het oogen blik, dat zij een transactie aangingen, waarbij zij 500 valsche bankbiljetten verkochten. Geruimen tijd al werden er in Nederland van deze valsche bankbilleten aangeboden en inge wisseld, tot de recherche er „lucht" van kreeg en de valsche munters, althans degenen, die het valsche geld uitgaven ging schaduwen, zooals dat in de politioneele taal heet. Niet alleen buitenlanders maken zich aan oneerlijkheid schuldig. Ook Nederlanders en nog wel ambtenaren in overheidsdienst blijken zich gelden toe te eigenen, die hen niet toekomen. Zoo is dezer dagen een ernstige fraude bij den Technischen dienst der P.T.T. ontdekt. In verschillende plaatsen blijken ambtenaren van den tech nischen dienst steekpenningen van aannemers te hebben aanvaard, waar voor zij ie strijd met hun bevoegdheid inlichtingen zouden hebben verschaft. Het bedrog moet aan hel licht zijn gekomen door een belasting-ambte naar, die eeriigen tijd geleden bij het nazien der boeken van een aannemer een post steekpenningen vond. Thans wordt het onderzoek dat in Maastricht is begonnen, ook in andere plaatsen voortgezet. Men mompelt dat het Rijk voor verschillende tientallen duizenden guldens is benadeeld. Men ziet dat het in Nederland uiterst moeilijk is aan de hand van de gerechtigheid te ontsnappen. Toch blijken er in het apparaat van den rechtspraak wel eens hiaten voor te komen en kon het gebeuren, dat een einde Februari 1928 geveld vonnis over iemand, die in een dronkemans relletje zijn tegenstander had toe getakeld, en deswegen een maand had moeten »brommenaan den persoon in kwestie niet beteekend is geworden, waardoor het dus niet in kracht van gewijsde was gegaan. De man was intusschen getrouwd en leeft sinds vijf jaar als eerzaam huis vader, wars van vechtpartijen en ruw geweld. Eenige weken geleden ontdekte men bij de rechtbank de begane fout en stelde den man van het vonnis in kennis. De man deed moeite om zijn vonnis gewijzigd te krijgen en slaagde hierin. De maand hechtenis werd gewijzigd in 25 gulden boete, hetgeen in elk geval beter is dan een maand opgesloten te zitten. De Tweede Kamer is deze week weer eens een dag bijeen geweest. Het was slechts een korte zitting, waarin o.a.een tweetalcommunistische afgevaardigden lot dit college zijn toegelaten en trouw aan den Grond wet moesten belooven, hetgeen zij zonder blikken of blozen hebben ge daan. Toenhet inlandschelid heëedigd was, riep dhr Wijnkoop „Indonesia merdeka", hetgeen beteekent »Indië vrij Op tweeleden na, de heeren Rutgers en Sneevliet, welke laatste nog eenigen tijd vrij staatslogies moet ondergaan, is de Kamer nu voltallig. Ze komt in de maand Juli nog één keer bijeen en neemt dan vacantie tot de derde Maandag in September, waarop met het gebruikelijke ceremonieel het nieuwe zittingsjaar door de Koningin zal geopend worden. De Londensche conferentie mislukt Zal de gouden standaard over de geheele wereld verdwijnen? Alle polilieke partijen in Duitscbiand, uitgezonderd de nazi's verdwijnen. Duitsche bedrijvigheid in het bui tenland. Frankrijk volgt Balbo. Het is thans aan geen twijfel meer onderhevig, dat de Londensche con ferentie gestrand is, gestrand op den gouden klip. Voorloopig is nog slechts een voorstel lot verdaging van de conferentie ingediend, maar in inge wijde kringen is men van oordeel, dat dit het begin van hetroemlooze einde is. Het staat vrijwel vast, dat de met zooveel ophef en ceremoniëel aangevangen conferentie mislukt is. Wij hebben van het begin af aan behoord, tot diegenen, die weinig van deze conferentie verwachtten. De we reld is op het oogenblik in een sta dium gekomen, dat ze niet meer naar rede wil luisteren. Daarbij blijft men in de oude fout vervallen oude diplomaten inplaats van jonge, fris- sche ter zake kundigen de moeilijke en ingewikkeh^HiÉlKi&en andere economischj Maar duidelijk is wel, dat de eco nomische wereldconferentie door de ongenaakbare houding van Roosevelt, die voorloopig niets voor een herstel van den gouden standaard voelt is ge torpedeerd.En de weinig overgebleven goudlanden wenschten niet Daar de pijpen van Amerika te dansen. Zij wenschen het goud niet te verlaten. Of dit in de naaste toekomst nog mogelijk zal zijn, is zeer te bezien, ondanks de geruststellende en posi tieve verklaringen van deze goud landen. Zij hebben het immers zelf niet in de hand en kunnen gedwon gen worden op zekeren dag het goud los te laten. Dit moet men vooral niet uit het oog verliezen. Wij zijn van de hechtheid van den Nederlandschen gulden overtuigd. Minister Colijn en de heer Trip, directeur van de Nederl. Bank wen schen voor ons land den goudstandaard te handhaven. Hetgeen Duitschland met zijn trans fermoratorium heeft gedaan is o.i. veel ernstiger en afkeurenswaardiger dan het loslaten van den gouden standaard. Duitschland houdt slechts in schijn den gouden standaard vast praktisch heeft het dezen reeds lang vaarwel gezegd. Het is trouwens heel moeilijk een duidelijk inzicht in de Duitsche financien te krijgen. Het is zelfs voor een terzake deskundige uiterst moeilijk zich een juist stand punt te vormen over het Duitsche „Soll und Haben". Duitschland is vrijwel verstoken van buitenlandsche leeningen, de Duitsche uitvoer blijft voortdurend terugloopen, het volks inkomen daalt en toch worden er door de nieuwe Duitsche regeering voortdurend kostbare projecten ont worpen, worden tienduizenden Duit- schers in kostbare uniformen geslo ken, en handen vol geld aan nazi- propaganda in binnen- en buitenland uitgegeven, Zeker, de nazi's hebben zich wel op een gemakkelijke wij zo in het bezit van geld gesteld, nl. door beslag te leggen op de vermogens van hun politieke tegenstanders. Doch een groot gedeelte van dit vermogen bestaat uit onroerende goederen, die al heel weinig rendabel zijn. Wij denken bijv. aan de vele groote druk kerijen, die geconfiskeerd zijn en waar vroeger bladen werden gedrukt met een geweldigen oplaag en een wereld vermaardheid. Vele dezer bladen zijn „umgeschaltet" of verdwenen, hun oplagen beduidend kleiner, want de buitenlandsche afzet is tot een mini mum ineengeschrompeld, zooals een ingewijde ons dezer dagen vertelde. De Duitsche couranten zijn voor een niet-nationaal-socialist onleesbaar ge worden. De gezwollen, onnatuurlijke, dikwijls onbeschaafde en beleedigende taal, waarmee deze bladen tegenwoor dig gevuld worden, stuit een beschaafd mensch tegen de borst, Men is in het Derde Duitsche Rijk nu bijna gereed met het doen ver dwijnen van de politieke partijen. Het is nog slechts een kwestie van dagen of het Centrum en de Beiersche Volkspartij zullen de politieke arena uitgeleid worden, naar het zich op het oogenblik laat aanzien vrijwillig, maar mochten ze tegensputteren, dan met geweld. Niet alleen in Duitschland zelf, maar ook in het buitenland willen de nazi's hun invloed uitstrekken. Met zekere beduchtheid wordt de Duitsche werkzaamheid in de voor malige Afrikaansche koloniën gade geslagen en de daar woonachtige Engelschen hebben al besloten een soort weermacht te vormen tegen evenlueele nationaal socialistische ex perimenten. Maar niet alleen in de vroegere koloniale gebieden trachten de nazi's door te dringen. Ook in de Euro peesche landen stellen zij leiders aan, die onder de in die landen woon achtige Duitschers het nat.-soc. moe ten nropageeren. We vermoeden

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1