Voorjaar 1933 BISCHOFF's BOLS Voor jaars-Verkoop WifteKvui* ma G. Laban, Tholen Gaat Ge Trouwen een Grossier, Oranjevereniging te Tholen. een woonhuis, goederenvervoer Fakkelgang. zetaardappelen. N. V CORONAE MANTELS M ANTELCOSTL UM S JAPONNEN REGENMANTELS EINDERMANTELS KINDERJURKEN HOEDEN BONTWERKEN Wij openen het seizoen niet een buitengewone sorteering in alle afdee- lingen, wat nu des te meer opvalt, daar wij onze verkoopruimte met ruim 100 M2 uitgebreid hebben, zoodat iedere Dame een keurig overzicht krijgt van ieder kleedingsluk, wat het rustige koopen bevordert. Daarnaast onze bui tengewone lage prijzen K leed ingmagazijnen Beigen op Zoom OUDE JENEVER G. P. VAN ASSELT WONDARTS S0492 BERNHARDI Tandarts v.d. Velde geverfd „DE ZOOM" BRUXELLES Heden begint de groote en uitgebreide hi bet CON CURRENTIEH U1S van Izak van Loon-Poppelsdorf Boschstraat 34 - Telefoon Bergen op Zoom 155 59 cent Goederenvervoer goedkooper. N.V INSULAIRE HYPOTHEEKBANK 4 °|0 Pandbrieven a 98 °j0 H.H. Suikerbietenverbouwers! „REUZEN-VICTRIX' BE POEDERS VAN HET t^sthudm ole rrtfest i, tWtsShüLuicU pyten PER STUK 7 CENT. PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. VERKRIJGBAAR BU APOTHEKERS EN DROGISTEN. I HET WITTE KRUIS X HET WITTE KRUIS X Voor Nederland„OUTIM", Gegstgeest (bij Leiden.) 36 42452 Koek- en Beschuitfabriek EILAND THOLEN te ROTTERDAM zoekt voor die de verkoop van haar prima concurreerende producten op zich wenscht te nemen. Br. fr. No. 42472 Bureau v. d. Courant. In verband met de oprichting van een Oranjevereeniging alhier, deelt het voorloopige Bestuur mede dat volgende week een lijst bij de Thoolsche burgerij zal circuleeren, waarbij ieder zich als lid kan laten inschrijven. De minimum contributie is bepaald op vijftig cent per kan dus voor niemand een bezwaar zijn. 42477 32 Namens het Bestuur voornoemd, jaar, THOLEN, 24 Maart 1933. L. G. van Zaltbommel DROGISTERIJ, Hoogstr. 7, Tholen. Tandpasta's. Tandenborstels. Toiletzeep. Kan de Cologne. Haarwaters enz. Vtv- pleoingsariikelen. Groole verscheiden" beidverpiktegeneesmiddelen, Ilomoöpa- lisohe middelen l>r. Wil mar Schwn'ne, BIT DE I-IAND TE KOOP pakhuis en schuur van steen, grootte 3X5 M. Een jaar oud. Te bevragen bij 11 42473 GO RN. PLANDSOEN, Knipdorp B 27, Oud-Voss meer. Vanaf heden zal voortaan DONDERDAGS plaats hebben 13 42471 naar en van MIÜOELBURG. Aanbevelend, M. v. d. MALE, Goederenvervoer, St. Annaland. Uit de bewaarplaats TE KOOP goedgekeurde Blauwe Eigen heimers, Witte Eigenheimers, Bintjes en Zeeuwsche Bonte bij M. J.STOUT.IESDIJK Tholen. Donderdag a.s. in de zaal Hoek vertooning van Zang en dans van den J. V. 0. Aanvang half acht. Plaatsbespr. van 45 a 10 ct. 10 42459 1ste nabouw mooi voorgekiemde Zeeuwsche Blauwe en Bonte Voor zuiverheid wordt ingestaan. Tevens prima WEI HOOI bij MARS. HOOGERHE1DE,Tholen 10 42 457 C. WAGTHO, Secretaris. Zuivelstraat 35, 12 BERGEN OP ZOOM 8493 over het Postkantoor. Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen homoöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmar Schwabe. Gebruik steeds bij vriezend weer Spiritus voor uw auto's ook voor U kooktoestellen 90%. Beleefd aanbevelend, 8 Deurloo—van Sliedregt, 40501 Drogisterij, Tholen. 250 42469 het fijnste merk. Eiken dag één glaasje Per L.kr. f4.10 (excl. kr.) Verkrijgbaar bij alle slijterijen. Vraagt dit alom bekend merk ook per glas in alle cafés. Voor den handel bij de vertegen woordigers 22 41920 Waterlander de Stoppelaar i en Denevers frères, Middelburg. TANDARTS Spreekuur Tholen dagelijks van 2 4, behalve Donderdags. Donderdags 7—8. Te OUD-VOSSEMEER Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 9'12. TE ST. ANNALAND Woensdagen Zaterdag van 912, Donderdag van 25. 15 13584 Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel, Int. 3. THOLEN Markt 4 Zaterdags 1-2.30 en 6-7 uur. 36-276 GEZONDHEID MATRASSEN op beugel, 2 deelig, in alle malen zonder prijsverhooging met 5, 10 en '15 jaar garantie. Alle meubelen franco huis. Concur rentie uitgesloten. 8 41143 B. A. REEDERS, Tel. 23 Poortvliet NOG VOOR PASCHEN kan Uw costuum keurig Chemisch gereinigd uw mantel of japon in een onzer fraaie modekleuren worden Stoomwasscherij Stoomververij en Chem. Wasscherij Fa. ASSELBERGS BERGEN OP ZOOM Keurig werk Lage prijzen De goederen worden eiken Dinsdag gratis afgehaald bezorgd. De Belgische Maatschappij van Algemeene Assurantiën, N gevestigd te Brussel, goedgekeurd door besluit van Z. M. de Koning der Nederlan in dato 2 Juni 1830, maakt bij deze bekend, dat zij als HOOFDAGENT VOOR HET EILAND THOLEN den heer G. J. STEENPOORTE, gemeente-ontvanger te POOE VLIET, heeft benoemd. Men gelieve zich dus voortaan tot noemden heer Sleenpoorle te wenden voor het betalen i premies, het opgeven van posten of van brandgevallen enz. De Directeur, LÈON ELIAT. Brussel, 10 Maart 1933. 46 42- 42435 Nergens vindt U zoo'n uitgebreide collectie aJs in het Concurrentiehuis Beziet vooral onze etalages, LAGE PRIJZEN. dan staat U verstomd van de buitengewone ongekende 100 42470 Als REGLAME weder prachtige beveelt zich aan tot het geven van urgelles en het stemmen van piano's 6 7039 BESTELT dan Uw trouwkaarten of circulaires bij ons of onze Agenten. LAGE PRIJZEN. 20 373S2 NETTE UITVOERING en bovendien wordt Uw Ondertrouw-advertentie gratis geplaatst in de lersekscbe en Thoolsche Courant Firma J. M. C. POT, THOLEN MAGAZIJN VAN GRAFMONU MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS Steen bouwerij,Marmerhardsteen voor Bruggen,Sluizen,Gebouwen Slijpsteenen, enz. Straatkeien Doordat het tramstation te Tholen thans in rechtstreekse verbinding slaat met alle stations der Nederlandsche Spo( wegen, zijn de tramvrachten vervallen en betaalt men allé zoowel voor aankomende als vertrekkende zendingen niets d de spoorvracht van of naar Tholen. Een spoorzending die Bergen op Zoom bevracht b.v. f0.95 zou kosten, kost station Tholen eveneens maar 95 cent. Geeft dus op te zend Station 'J holen A. B. T. Zendingen voor plaatsen in het eila Tholen, te Tholen aankomende, worden verder vervoerd den voerman uit die plaatsen. 38 379 Doet Uw voordeel, en vervoert Uw goederen rechtstreeks. Agentschap A B. T. gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoon Kantoor geopend van des voormiddags 8 uur tot des avonds 8 A IC ei AUG. VAN DYCK Stationstraat, Bergen -PETIT, op Zoom 12 39135 te ZIERIKZEE stelt verkrijgbaar 26 32251 door tusschenkomst van alle Effectenkantoren. Aan Pandbrieven in omloop voor pl.m. 21 millioen gulden. Delnsulaireis GIJ HEBt het zelf in Uw macht de geldelijke opbrengst v Uwen Suikerbietenteelt te verhoogen. ZAAIT daarom de Nederlandsche Suikerbiet DE SUIKERBIET met een meerdere opbrengst dan andere soort' van 6 a 8000 K.G. per H.A. met hoog gehalte. Eigen Standaardsoort alléén verkrijgbaar bij ons onze vertegenwoordigers. 50 424' CH. P. SERRARENS ZAADTEELT G0E<

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 4