een landhuisje woning met schuur plantaardappelen Voor de Schoonmaak. nieuw rijwiel van Mee 1 op n'e$)UD-VOSSEMEER. Alhier is een afd. den Chr. Werkmansbond opgericht, de gehouden vergadering waarin een jagandist optrad, sloten zich na afloop personen aan en werd een commissie 5ewezen die de zaken voorloopig zal len, om tot definitieve oprichting te g iken. Sc indi rats gec werd o. 10. ojk Oesprukeu uveuiUcel slaodkoming van een collectief arbeids rad, waarvoor noodig is eameuwerking de betrokken belanghebbenden bij de rneming, maar ook met de werkgevers. LAND- EN TUINBOUW. it elke maand te doen geeft, moes- en bloemtuin, keuken en kelder. (2e helft Maart). Nadruk verboden. 00 ongeveer in 't midden van deze inaaDd et de tijd om de koolsoorten te zaaien neer namelijk de grond bewerking toelaat, rvoor moet in de eerste plaats de grond gespit en goed bemest worden, want moet krachtige, gezonde planton hebben, er goede kooien van te verwachten. Na zaad uitgezaaid te hebben, wordt hei met greep of hark eenigszins in den grond erkt. Is men op hoogen zandgrond, dan grond hierna vastloopen, waarna het zaad eedokt wordt met gewoon fijnen tuin- id of aarue. Hei *A*d moet er goed ouder omdat de vogels, vooral de musschea op koolzaad verlekkerd zijn. Ook is 't om na gezaaid te hebben, den grond beleggen met rijsjes of takkeD, wat goed oor 't stuiven. De planten moeten ook te dik op elkander staan. Wanneer bij pkomen gezien wordt, dal dit wel 't geval moet men de planten uitdunnen, zoodat ;oed op zich zelf staan, wal noodig is, goede planten te verkrijgen. is in dezen tijd veel wat in den grond racht moet worden; behalve de verschil- koolaoorten schorseuooren, wortelen landorten erwten; kortom alles, wat men in en, zomer gaarne in den tuin zou willen ben. Schorseoeereu moeten redelijk diep len grond gemaakt worden om ze voor roofzncht der vogels te beschermen wan- ze wat diep in den grond gebracht zijn, inen deze ze niet zoo gemakkelijk uittrekken, orseneeren kan men wel een jaar over staan, dan worden ze dikker en- langer oudeD even goed den smaak. Tusschen de orseneeren kan men sla zaaien, die er let op tijd oitgehaald moet wordeD, want ge e» lijden de eerste te veelzoo ook sel- en petersolie, om eens een paar planton rvan te hebben. Er kan ook om 't bed «chorseneeren een rij sla geplaut worden, kan men van weinig grond vele vruchten wat voor kleine tuintjes natuurlijk te bevelen is. raat ^0g andere groentesoorten komen nu aan beurt. Wortelen moeten thans ook in den nd. Hiervoor wordt van ouds gebruikt en nog steeds aan te bevelen, de vroege deuvik. wel de Naarder tuinwortel of de Arnster- nsche bakwortel. Wie peterselie wil zavien, er aan denken, dat dit zaad lang ligt, het opkomt. Spinazie en raapstelen kunnen ook nog eens gezaaid worden, en moeten ar even in den grond gehakt worden i niet al te dik zaaien 1 Voorts radijs, wat *'1; stekend kan tosschen de wortelen, dan hoeft men daar geen aparten grond voor hebben men zorge evenwel, dat ze tijdig de wortelen wordt weggepluktnatuurlijk ze goed zijn. Sla kan eveneens wel door wortelen worden gezaaid, die wordt er h oi'geplukt als ze verplantbaar is, dus doet ze geen schade. Tusschen de rijen tien en capucijners kan zeer goed spinazie raapstelen gezaaid worden, dat is anders :h verloren land. BloembolleDvakken De bloembollen, zooals 'acinthen, Tulpen, Crocus enz zallen nu uit deu grond komen ten minste wanneer op tijd, dat is in 't najaar, geplant zijn. bollen worden dan op de perken, met sd gedekt. In dezen lijd ongeveer moet het td er afgenomen worden, en al is het, dat nog sterk vriest, dan moet het toch ïigsziDs worden verminderd want men zal afnemen zien, dat de bollen al in 't ;egroeid zijn. Laat men dit te lang zoo dan zal de ervaring leeren, dat de j^teren der bollen, die eenigeu tijd met het yjyin aanraking zijn geweest, zwart zijn een^6D* eQ 'aler 8e^ee,° ontwikkeling ujen zien, dat er gaatjes in de bladeren ell j^vergebleven zijn, cn in 't ergste geval ^jen de bloemknoppen daar ook mee ver ba gaan, wat zeer jammer zou zijn, want 1 vak met deze bolgewassen is prachtig in voorjaar, dus we moeten er zuinig op zijn. Het gazon verdient wel goed behandeld orden, want het kan 't sieraad van den ïd zijn. Is het gras in 't najaar bemest met igen mest, dan moet daar nu eens overge- an worden met een sleep vaD takken of 0 iets, waardoor de mest wal fijn gemaakt Hierna harkt men 't gras af, zoodal het stroo of de ruige mest, die nog op 'ras lag, er van verwijderd wordt, waardoor gelijk ook alle kluitjes mest enz. goed fijn Hen worden. Vervolgens is het goed met c zware steenen rol het gras eens te be llen, waardoor alle hoogten, die er zich in r!l ivinden, plat worden en meD alzoo een Deden vasten bodem krijgt. LANDBOUW. CRISIS AARDAPPEL CENTRALE. Ten aanzien van de door de Regee- Dg aangekondigde stenDma&tregelen voor telers van consumptie-aardappelen, kan s» lans nog het volgende worden mede- edeeld. Zooals bekend mag worden verondersteld, be estaan de plannen der Regeericg hierin, *t aan de telers van consumptie-aard- appeio.., dtu ihai.a nog u.u'. vuurraden ztiten, een premie zal worden verleeud van f 0.25 per 100 Kg. leverbare con sumptie-aardappelen. Om de basis hiervoor te leggen worden deze aardappelen op 27 Maart a.s. geïnventariseerd. De teler dient op dien datum op te geveo hoeveel con sumptie-aardappelen hij nog in zijn bezit heeft. De opgaven worden zoo «popdig mogelijk na dien da'iim gecontroleeid. De inventarisatie wordt uitgevoerd door de Gewestelijke Tirwe-organitalips. Aan de telers worden door genoemde orgaüiea- ties voor Zeeland gevestigd te Goes, for- mu'ieren beschikbaar gesteld. Om de inventarisHtio practisc'i door- voerbaar te maken, worden hoeveelheden van minder dan totaal 1000 Kg. niet opgenomen. STEUN VOOR DE SUIKER BIETENTEELT, f 11 VOOR 1000 K. G. Zooals reeds eerder is gemeld, zal aan den bleienteler f 11 pc-r 1000 K. G nor male bieten worden ge^ar. n ieeru in verband met da vele vragen, welke hierover Otatuu- komeo, worat uel volgeude meegedeeld: De steun geldt voor bieten mei eeu suikergehalte vao 17 0/o, met luacblueming van een nader te treilen regeling geleverd op baua gfooischsepïvaarwatt r >u op de gebruikelijke coudilies van hel bietenkuop- contract. De steun wordt gegeven voor 80 °/Q vau de normale hoeveelheid, bt-rekend door 80 °/0 vuu bat gemiddelde te nemen over de jaren 1929, 1980 eu 1981. Als garantie-bieten komen alleen in aanmerking suikeroieten, geteeld op Ne derlandschen bodem en geleverd aan Ne- deriand-che suikerfabrieken. De bietontelers •die de door hen 10 getio* mde jaren geteelde hoaveelue.i-:i niet uau«keurig fceuuen,zul len zich om inlichtingen kuuuen wenden lol de fabrieken, aan welke iu die jaren de bieten vau hun grond geleverd werden of tot de Commissie 10 zake stvou aau de Suikerbietenteelt tc Bergen op Zoom. RECHTZAKEN. Zittiug Donderdag 28 Maart. 1933. AANRIJ JlNG Vuur de Bredasche Rechtbank moest Donderdag o.s. terecut staan de 29-jarig koopman J. K. wonende te St. Annaland omdat htj in den namiddag van Vrijdag 22 Jnli 1932 ptr auto rijdende over de Achteidraat te St, Failipsland op bel kruispunt van dien weg en den Weg naar het Karreveld, met deu doorg-ug vrij liet voor het door P. G. C. bestuurde motor rijtuig, 't zij door stilhouden of lang zamer rijden, waardoor ten aanrijding tusschen de auto's werd veroorzaakt. Voor dit feit was K. door den kanton rechter te Tholen bij vonnis van 15Aug. jl veroordeeld tot f 1.boete sob. 1 dag hechtenis egeus overtreding van het Motor- eu Rijwielrcglemenl van welk von nis K. tu honger oeroep g'.ug omdat hij tsn de kosten zoo moeten betalen. Na uitvoerig verhoor vau verdachte en vier getuigen waaruit bleek dat de wagen van C. teruggesleept moest worden naar Berden op Zoom 1 er reparatie oordeelde de Otficier van Justitie dat niet bewezen was wat verdachte ten la-te was gelegd en vorderde met vernietiging van het vouüis van den Kantonrechter vrijspraak vau den chauffeur. Deze, bad hier t iets tegen, waarna uitspraak werd bepaald over 14 dagen. ONDERWIJS Oud- Vossemcer. Naar wurdt uiedsgedve'd ea! de betrekking van onderwijzeres aau de O. L. School, thans nog vervuld door tnej. Hoffmane. inaar die. binnenkort open valt, zooals is bericht, niet meer worden aangevuld. Tot 1985 zou dia leerkracht zijn behouden, ais er niemand aftrid, maar in dit geval vervalt ze door de be palingen van de L. O. wet. PLUIMVEETEELT. Volgeus het jaarverslag der Vereemging V. P. Z. wordt 0. in, gespróken ovef de resultaten van den 5en Z'.cowschen Leg- wedstrijd te St. Maartensdijk, waarvan de resultaten niet zoo gunstig waren als die vao deu 4deu. Daar er gegronde redenen waren om te veronderstellen, dat de deel name aan een eventueelen 6-n wedstrijd nog geringer zou zijn, zag het Bes nur zich tot zijo leedwezen geno- pt, deze zaak te beëindigen. Ingevolge, de bepalingen van het met deu heer Liudhont te St. Maattensdijk gesloten contract, werd door deze het legwedstrijdhok bij minnelijke schikking overgenomen, waarmede derhalve ook deze zsak weer tot het verledene behoort. SPORT. Ood-Vossemeer. Voetbal. S. V. C. I O. V. C. II afgekeurd; eveneens D.O.S. O. V. C. III. O. V. C. speelde Zondag haar laatste competitie tegen Red-Baud I uit Roosendaal en won met 61. O. V. C. heeft thans uit 16 ge-petjMe we ieugd. n 23 pu'.leu eu bezet de 2e p' as. Ossecdrtcht heeft reeds 21 punten i>i 13 wedstrijden, dos O. V C. heeft weinig kans meer voor het kampioenschap der le klasse B. V. B. Duivensport. Vermiste doiven w. b. n. 731-09121, w. b. n. 732-15367, Holland 32-134495. W. B N. 16-26- 07418, W. B. N 7-31-943. Tp bezorgen M. v. Noort, Clubgebouw „De Trouwe, Duif" Tholen. Voetbal. Thoolsche competitie, 2de af- deelii.g T. V. V. 2—D. E. V. O. 2: 2—1. POSTERIJEN EN TELEGRAFIE. NIEUWE AANSLUITINGEN. Tholen 86 Mr. H. D. J. Wolfeosherger. Poortvliet 25 C. J. Steen poorte, floofd- ageut Brandvtrz. A. G. te B.-ussel. GEEN PRETTIGE GEMEENTE. Didam was vroeger 'berucht. Of het daarom is dat er een burge meester werd benoemd met haar op z'11 landen is ons niet bekend. Doch wel schijnen de Didammers de oude ongebondenheid te betreuren en dies valt de burgemeester bij hen niet in den smaak. 12 Jaar was jbr. van de Poll daar burgemeester. Toen zijn ambtstermijn verstreken was, werd door ingezetenen een re- quesl aan de Koningin gericht, om hem niet opnieuw te benoemen. Toch werd bij herbenoemd. En hel was weer raadsvergadering. Uit 't raadsverslag in De Graafschap bode plukken we de volgende bloemetjes. Wethouder Som Het overgroote deel, zoo niet allen, van de gemeente naren hebben met diep leedwezen van den inhoud van 't Kon. Besluit kennis genomen. Want zij wisten toen, dat ook nu weer de behartiging der gemeentebelangen geen voortgang kon vinden. Zooals U weet hebben wij eeu re- quest aan H. M, de.Koningin gezon den met het onderdanige, doch tevens dringende verzoek, U niet meer her te benoemen. Hiermede hadden wij beoogd het algemeen belang te dienen. Immers wil de Raad het algemeen belang dienen, dan moet hij eerst U als burgemeester kwijt zijn. In Den Haag schijnt de Minister van dit fe.t niet te zijn doordrongen. Mijnh. de Voorz. Ik geef U hierbij echter de verzekering, dat wij onze actie onverminderd zullen voortzetten. Wij voelen ons beleedigd door het antwoord van den Minister, dat ach teraf van ntil en geenerlei waarde blijkt te zijn. Wat hebt gij in Uw 12 jarige ambtsperiode tot stand gebracht? Hier moet ik antwoorden: niets, totaal niets. Alleen heeft U hier de toestan den dermate verslechterd, dat verbe tering niet meer mogelijk is, zoolang U hier de functie van burgemeester bekleedt, althans zoo moet het ge noemd worden. Wij kunnen alleen het oogenblik zegenen, waarop een Kon. Besluit wordt afgekondigd, houdende Uw be noeming naar elders. Ongelukkig ech ter die gemeente, die U dan als bur gemeester in ontvangst heeft te nemen althans wanneer U Uw practijken niet totaal herziet en verandert. Hier ech ter is geen verandering meer mogelijk. Wij blijven U wantrouwen. De raadsleden betuigen hun adhaèsie met handgeklap en getrap met de voe ten. Een der leden begint te fluiten. Naar wij vernemen heeft de Com missaris der Koningin in de provincie Gelderland, ingevolge art. 84 der Ge meentewet bepaald, dat met ingang van 14 dezer, bij ongesteldheid, afwezigheid, of ontstentenis van den burgemeester der gemeente Didam, deze wordt vervangen door het raads lid W. H. Derksen. Hierbij is dus afgeweken van alinea 1 en 2 van genoemd artikel, waarbij is bepaald, dat het college van B en W. uit zijn midden den loco-burge meester aanwijst, en dat bij ontstente nis van den aangewezen wethouder, een andere wethouder hem vervangt, en zoo deze verhinderd is, het oudste raadslid in jaren als zoodanig optreedt. BURGERLIJKE STAND. Gein. ST-M AARTBNSl'lJK over Februari 1933. Geboren: Leendert Krijo, z. v. J. J. Breure en M. C. S'ooten. Marinus An- thonie, z. v. J, R. v. Hemert en A. A. de Korte. Corneli?, z. v. A. C. Knuist eu M. Lindhout. Maria. d. v. C. M. Zwage- maker en M. J. Hartog. Aothooij, z. v. C. L. Stontjesdijk cd J, J. Vroegop. •Juderltuuwd W. M. jus. 26 j. en P. Klaassp, jd. 23 j. J. M. van Goreel, jo3. 25 j. en L. K. van Zetten, jd. 19 j. Getronwd P. J. Janse, joa. 2] j. en J. J. Haitog, jd. 22 j. Gein THOLEN van 17—23 Maart 1933. Geboren Fluberdina Cornelia Jacobs, d. v. A. J. A. Wagemaker e. v. J. A. v. d. Maas. Ondertrouwd C. M. de Wilde en M. M. Christiasnse, beiden te TholeD. Ge' WWC e<* *0' „o' ,0* 10 42456 KERKNIEUWS. Si. Aunalaud. Zondag 2 April a.s. hoopt as. H. Kraaij zijn intrede te doen in de Ned. Herv. Kerk alhier na bevestigd te zijn door ds. de Geut. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Wolfensbergor. Collecte voor de Kerk. Ger. Kerk voorm. 9.30 uur en nam. 2.30 dr. Velieuaar Geret. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 's avonds 6 aar leeskerk. Vrije Ger Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 's avonds 6 uur ds. Baaij. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Verschoor en nam. 2 nur leeskerk. Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 uur dhr de Vries en 'a avonds 6 nur leeskerk. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. SCHERPEN 1SSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. den HaaD en nam. 2 uur leeskerk. Oud Ger. Gem voorm. 9.30, nam. 2 en avonds 6 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 nar ds. de Bres. STAVENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Moerman en nam. 2 uur leeskerk. Oud Gerei. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 's avouds 5.30 leeskerk. Donderdag 30 Maart Oud Ger. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 's avonds 6 uur ds. Fraanje. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk on nam. 2 uur ds. Moerman (Bev. lidmaten.) Gerei. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6.30 leeskerk. Woensdag 29 Maart (Biddag) Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, Dam. 2 en 's avonds 5.30 ds. Faaanje. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk en nam. 2 nur ds. de Haan. Doopsbod. Geref. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Geus. voorm. 9.30, nam. 2 en '«avonds 6 nor leesdienst. Correspondentie. Aan G. ie Schsrptuiase. L'w ingezonden stut: is van geen publiek belang doch raakt een interne kwestie, waarom wij het van geeo belang achten. O*-, heer H. Dijken, Loosdrecht. Uw ingpzor.den stok is niet voor plaat sing geschikt, daar wij géén discussie over hoofdartikelen kanoën toelsten. Bovendien voelen wij er weinig voor dat men in ingezonden stokken propaganda gaat maken voor een of andere partij. MARKTBERICHTEN THOLEN, 24 Maart 1933. Boerenhoter f 0.75 per pond. Roomboter f 0.80 Eieren f 1.75 per 100. Noteeriüg te Middelburg, 23 Maart 1983. Boerenboter (part. prijs) f0 825 GEBOREN CORNELIA ADRIANA dochter vau 9 42458 L. J. KOSTEN en E. KOSTEN—v.d. Schee. Tholen, 17 Maart 1933. De Heer en Mevrouw WAGE- MAKEB—v. d. Maas geven U met blijdschap kennis van de geboorte van hunne Dochter HUBERDINA CORNELIA JAC0BA. Tholen, „Nieuw-Molenvliet" 22 Maart 1933. Ondertrouwd C. J. HAGE Jacsz. en 7 42461 K. C. GUNST Pd. St. Annaland, 23 Maart 1933. Ondertrouwd J. C. HAGE Jacsz. en 7 42462 T. GUNST Pd. St. Annaland, 23 Maart 1933. Heden overleed iu den ouderdom van 83 jaren, onze lieve Behuwdzuster en Tante, ELIZABETH HUBERTA ZIP, Wed. van iZAAK VAN GORSEL. Namens de familie 21 L. DE FOUW. J. J. VAN GORSEL. 's-Gravenhage, 42466 21 Maart 1933. Fran9<ii» van MacLonstraat 42. Geen bezoek. DANKBETUIGING. Familie SAKKOLuijk zeggen dank voor de vele belangstelling op 13 dezer ontvangen. 42476 Poortvliet, Maart 1933. 7 Voor de bewijzen van deel neming ondervonden bij het overlijden van onzen Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de heer F. G. JANSSENS, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, Wed. F. G. JANSSENS— 42463 15 De Bakker. Tholen, 23 Maart 1933. Te koop of te huur met tuin en vruchtboomen staande aan den Singel te THOLEN. Direct te aanvaarden, Te bevragen bij J. B. JANSSENS, Halsterscheweg D 38, Bergen op Zoom. 13 42464 Te koop of te Huur een nieuwe met 3 gemeten BOUW- EN WEILAND. Ook afzonderlijk. Een ged, als Hypoth. beschikbaar. Aan de rand bij SCHERPEN1SSE. Bevragen JOH. HEIJBOER, THOLEN. 10 42467 TE KOOP voorgekiemd uit bewaarplaats. Witte Eigenheimers, Bonte en Bevelanders A. W. C. v. NIEUWENHUIJZEN, Kettingsdijk, Tholen. 12 42480 Kastpapier met randen, rollen damast en rood kastpapier, wit en blauw kastpapier aan vellen, celluloid cachepots, verschillende kleuren en grootten. Aanbevelend, 15 42475 Firma J. M. C. POT, Papierhandel - Tholen. Nu is het de juiste tijd om een aan te schaften. Hebt ge onze pas aangekomen sorteering al gezien, en de prijzen ervan vernomen Stelt U ermee op de hoogte! Zooiets kwam op rijwielgebied nog niet voor. Aanbevelend, GEBR. P. C. A. A. HAGE. GARAGES 20 42478 ST. MAARTENSDIJK, Tel. No. 8 THOLEN, Tel. No. 70. Vanaf heden 24 Maart 1933' 3 p. runderlappen f 1,00 4 mager spek 1,00 5 vet spek dik 1,00 3 rundergehakt 1,00 versche worst per pond 0,30 Geldersche rookworst per pond 0.45 Gesneden vleeschwaren. Per ons. Rund Rookvleesch f 0,18 Ham eerste soort 0,18 tweede soort 0,15 Boterham worst 0,08 Tongworst 0,08 Plockworst 0,14 Rookspek 0,10 Zwaar rund vet ongesmolten 5 pond voor f 0,75 Aanbevelend, 28 42479 C. SLAGER, DALEMSCHE STRAAT - THOLEN. Telefoon 77, 3

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 3