v° Schoonmaakrf^- HANDEN^W £\e' het algemeen niets hebben van pacten die het vredesverdrag van Versailles ongedaan willen maken. Frankrijk kan zich de weelde veroorloven een zoodanig standpunt in te nemen. Het heelt in de jaren, die volgden na den wereldoorlog zijn militair apparaat tot in de puntjes verzorgd, met Rus land is het't sterkst gewapende land ter wereld. Doch in tegenstelling met de Sovjet republiek heeft het niet te kampen met binnenlandsche moei lijkheden, die een groot gedeelte van de militaire kracht kan ver lammen. Ook Frankrijk's Noordelijke buur België, heeft zorg gedragen voor een sterk leger en de boudgenooten aan de Oostelijke grenzen van Duitseh- land zijn eveneens goed bewapend. Het is nu maar de vraag of Frankrijk spoedig eennieuweoorlog wil riskeeren Geeft het op het oogenblik toe aan de veria igens van de vredesapostelen Mussol in i en MaclJonald, dan wil dat zeggen, dat zijn erfvijand gelegenheid krijgt zich opnieuw te wapenen, ter wijl Frankrijk zelf een groot gedeelte van zijn oorlogsapparaat zou moeten vernietigen. In zekeren zin ook is het voorge stelde pact tegen Frankrijk gericht dat én door Engeland én door Italië ruw, rood of bescha- digd, worden weer vlug gaaf en zacht met Doos 30 en 60 ct. Bij Apoth. en Drogisten. 37Ö 42 42451 als een lastige kwant in Europa be schouwd wordt. De Fransche hege monie moet teniet gedaan worden, dat is de verborgen quintessence van het voorgestelde pact. En het is niet meer dan begrijpelijk, dat Frankrijk niet zoo gemakkelijk in deze val zal loopen. De politieke hemel is nog lang niet opgeklaard. GEMEENTERAAD (Vervolg Raad Poortvliet 2e blad.) Dhr Vogelaar zegt dus het polder bestuur kan zeggen dat ze daar mogen staan. Weth. Krijger stelt voor ze daar op te ruimen. Dhr Boogaard vraagt nogmaals waarheen. Het voorstel weth. Krijger in stem ming gebracht wordt verworpen met 3 tegen 4 stemmen. Voor de heeren Krijger, Carels en Vogelaar. Adressanten moeten zich dus eerst wenden tot het polderbostuur. Een verzoek van B. A. Reeders om een radiodistributie teexploiteeren. B. en W. stellen voor hierop gunstig te beschikken, waartoe met alg. st. besloten wordt. Een verzoek van de afd. Poortvliet van den Ned. Chr. Arbeidershond, ten eerste om aan de uitgetrokkenen werk te verschaffen, ten tweede om een plaatselijke steunregeling in het leven te roepen en dezelfde uitkeering te genieten als uit de werkloosheids verzekering. Van het bestuur van de afd. St. Maar tensdijk een verzoek om voor de afd. Poortvliet een gemeentelijke of rijks steunregeling in te voeren. B. en W. stellen voor deze ver- zoeken voor kennisgeving aan te uemen, daar het armbestuur bereid is de uitgetrokkenen f7 per weekte geven, tot zoolang ze werk kunnen krijgen. Dhr Carels kan daar niet mee meegaan, het alg. armbestuur is haast uitgeput, het kan niet alles opofferen, er moet reserve blijven, want indien het eens plaats had, hetgeen God verhoede, dat er in een week eens 9 of 10 ouders stierven, zoodat de weezen geholpen moeten w orden, waar blijft men dan bij het alg. arm bestuur met de verzorging voor die weezen en dat is toch het doel van bet armbestuur en het zou dan niet behoorlijk fanctioneeren. Spr. zou er voor zijn dat de steunregeling werd aangenomen, want wat zal het gevolg zijn als het alg. armbestuur niet meer kan. De voorz. zegt als het armbestuur niet meer kan, dan kan de gemeente beginnen. Dhr Carels zegt dan zal het alg. armbestuur de ouden van dagen gaan verminderen, de inkomsten dalen en zal men dan moeten gaan execu- teeren en de zaak tegen den grond slaan, dat is ongepermitteerd. De gemeentebesturen moeten voor de werkloozen zorg dragen en moeten zorgen dat de menschen niet in ver twijfeling overgaan. Spr. is er voor werk te geven, want ledigheid is des duivels oorkussen, maar men moet zorgen dat de arbeiders inkomsten hebben en hij spreekt hier in het algemeen. De voorz. antwoordt dat andere ingezetenen daar dan mee belast worden, want als de steunregeling komt moet de belasting verhoogd worden en het gaat toch niet aan 100 opcenten te gaan heffen op de personeele belasting, want daar rnoet het dan van komen. Als het armbe stuur ons kan helpen, waarom zullen wij de gelegenheid niet aangrijpen. Het kapitaal is zoo groot dat dit nog wel kan. Dhr Carels zegt dat wij in het algemeen verplicht zijn elkander als broeders te steunen en als er dan belastingverhooging moet komen, dan moet die maar komen. Alle gemeen ten op het eiland hebben een steun regeling en Poortvliet komt weer achteraan, het is een schandaal. De voorz. antwoordt dat de ge meenten St-Annaland en Tholen ook geen steunregeling hebben en als de andere gemeenten ook zoo goed in de gelegenheid waren als wij, dan hadden ze die liever ook niet. Dhr Carels zegt dat wij het alg. armbestuur niet in den grond kunnen horen om onze eigen portemonnaie te sparen. De voorz. merkt op dat het aange namer is als er andere ingezetenen mee worden belast. Dhr Carels zegt ieder krijgt steun en ik durf te zeggen dat U al jaren steun uit de gemeentekas hebt ge trokken De voorz. zegt U trekt ook sleun, en U bent toch ook gepensioneerd boven de f3000? Dhr Carels antwoordt al reeds ge zegd te hebben als men hem 10 kort, hij dit uit liefde zal geven. De voorz. zegt U kunt het geven aan het alg armbestuur. Dhr Carels zegt doet U na wat ik doe? De voorz. zegt ik doe nog meer als U, U geeft eens per jaar de armen maar ik geef ook nog aan de kerk. Dhr Carels zegt dat is hun eigen schuld, ze hebben mij er uitgegooid. Weth Krijger zegt als men zoo persoonlijk wordt, hij de vergadering gaat veriaten, men draait om de zaak heen. Het armbestuur wil tot 1 Mei geven. Nu zou spr. willen vragen is er voor de kleine landbouwers niets te doen, er is bij hem iemand ge weest die zon willen delven, maar hij kan het zelf niet betalen en in dien nu de gemeente een toelage zou geven, dan kan dit gebeuren. Slot volgend nuramer. WEEKPRAATJE. DE CAVALIER Er was eens eeo tijd, toen de post koetsen nog leefden en men van stad tot 8>ad slechts in den zadel kou komen, dat het ridderlijke in deu man zich vooral uitte in zijn houding tegeoover de vrouw. Met een sierlijke beweging was hij haar behulpzaam met het instijgen in den post koets en beleefd steunde bij haar bij het uitstappen.... Bij de kleinste beleediging wal het duel iets vanzelfsprekends en streden de mannen voor de eer van de vrouwen Dat is lang, héél laog geleden.. Toen kwam er een tijd, die de menschen van voor den wereldoorlog zich nog kunnen herinneren, dat men r.ng voor de dames opstond in trams; dat men zonder de overdreven Middelcen wscbc zwier weliswaar de dame beleefdheid op beleefdheid bewees... Ook die tijd is voorbij de „cavalier" is vrijwel gestorven I Eo hoe komt dat?... Iedere poging tot omwenteling, pogingen die vrijwel uithuilend uiigaau van de onderste volks lagen, zien we, een drarg naar gelijkheid, die geheel indruischt tegen de ontwikke ling der meiifchheid, tegen den ophouw der hedendaajsche maatschappij. Zelfs in Ru-daad, de veelgeprezen „heilsiaat" is de gelijkheid slecht* een vernisje, dat zoo nu en dor> verraderlijk dun wordt en toont, wat daaronder verborgen ligt I Ze fs in Ru land is hier en daar reeds het loon naar prostatie ingevoerd, zelfs in Rusland be«taat een minderheid, een élite, die en vooral in de laatste jaren zeer openlijk spot tnpt alle gelijkheid en broederschap l Ook tijdens de Fransche revolutie wn» dat streven zeer sterk adel bestond er niet meer „burget" Doemde men iedereen. Eu de Fransche monarch werd terechtgesteld onder den naam „burger Capet". Nu zal oiemaod ontkennen, dat de wereld iu de laatste jaren niet rijk is geweest aan iunerltike spanningen, aan revoluties, opstaodcD, omwentelingen en wat di<-8 meer zij... Begrijpelijk do», dat de hoofIsche aanspreektitels en aanschrijf titels, mede onder den druk der moderne zakelijkheid, in het gedraog zijn gekomen... Maar wat <5<5k in bet gedrang is ge komen, dat ia de beleefdheid tegenover dames. Hoe vaak ziet m n niet eeo met jonge manoeD gevulde train waarin niet één zooveel rulderlijkheid bezit oui eeu d-uur, die moet slaan, ziju plaats aan te bieden. Het is vaak werkelijk hemeltergend en niet goed to pralen. Ja wel heeft aooo gesproken van de „emancipatie" van de vrouw, wel poogt mei het streven naar mannelijkheid van de moderoe dames in verband te brengen met dit ergerlijke gebrek aan manieren, maar dat ziju maar zeer zwakke motieven eo zij zijn meestal slechts gefundimenteerd. Al rookt de vrouw zoo bij tijd en wijlen een sigaret, al heeft zij haar koieëo wel eens over elkaar geslagen, al oefent zij als kantoorbediende eeo - vroeger - mannelijk vak utf, al is haar geheele manier van optreden mannelijkerzij blijft toch aitijd in het oog van ons, mannen, ren vrouw, een vrouw, die wij zooden kunnen liefhebboo, die »ij lot onze levensgezellin zouden kunnen maken, een lid van de zwakke «exe Met dat laatste is vaak gespol. Eu inJerdaad beeft het er veel van, dat de vrouw in vel- huishoudens en zakeu een rol speelt, waarbij tal van mannen in het ui t veizotikec. Maar - als puntje hij pa-Uje komt - is het toch sterds weer do. m-n, die de haehelijkste situaties moet reiden, die zijn vrouw uiuet remmen in haar streven, die haar luoet beschermen tegen de gevaren van het leven En als zoodanig neelt de. vrouw ook aanspraak op bp.lncfdneidsbetoün en vanzelfsprekend op widg'ajanierJbeid. Door het openstelleu van H.B.S 'en en Gymnasia voor iedereen heeft er zich langzamerhand overal ter wereld een iuteilecturei proletariaat gevormd, dat 1 o 'pnd eo t,og opgevoed wordt buiten de sch den om, maar helaas ook wel binnen de schoolmuren - in liet gelijkheidsidee. Indien dit gelijkheidsidee zich nu maar bepeikte tot het gevoel van geestelijke gelijkwaardigheid, was dit nog niet zoo lata-il. Maar de jo: gen, die door een dmge 'tjke studie in een sfeer is gekomen, waarin vormen en beleefdheid nog een zeer groote rol spelen, is daar niet thuis en wordt dan ook de oorzaak van de ver wildering der hedeodaagsche manieren. Daarmee is geen veruieitg'-nd oordeel uit gesproken over het voruoeu van intellec tueei proletariaat integeudte' 1 Maar het zou b.v. niat van ondergeschikt be lang zijn oin op deze scholen tevens een verplichte cursus in te. voeren, een cursus in „maintien", tu gedragsleer, in leer der gecoluchapsvormeo Ook op de militaire academies wordt immers onderwijs gegeven in de usances, welke onder het officiers- korps heerschen Waarom ook hier niet een dergelijke les ingevoerd? Iets beschamends ligt daar niet in. En Iet maar een op hoeveel maal ziet men een heer eeu dame bij bet opgaan van de trap voorrang geven, hetgeen natuurlijk verkeerd is, om haar per ongeluk goed I bij het afdaleu ook voorrang te gunnen. Hoe. vaak ziet uren niet een heer eeu dame de hand reiken of oudere personen de hand reiken, ioplaats van af te wachteu totdat deze hem de hand toesteken, hetgeeu bij de eerste keunismakiog meestal niet geschiedt Hoe vaak ziet men niet, hoe jougelui in tratos breeduit blijven zitten, terwijl vlak voor beu of naast hen een dame hetzij jong of oud aan de lus hangt En dan mompelen zij meestal nog indien zij wérkelijk een oogenblik hun wangedrag voelen ïoplaats vau bv. „mag ik U een plaats aanbieden", een soort veront schuldiging voor hun beleefdheid„Ik moet er toch de volgende halte uit", of zoo iets Tegeu de meest-bekende beleefdheids begrippen wordt tegenwoordig gezondigd, beleefd'ueidsbegrippeo, die rneD niet alleen uit handboeken of van maintien cursussen m iet kennen, maar die een ieder intuïtief aanvoelt! Het wordt werkelijk tijd, dat ondanks alle moderne zakelijkheid eu gelijkheidsgedrang, de cavalier weer ten tooneele verschijnt en de man zich weer herinnert eeu dame voor zich te hebben en niet van zijn biljartbroeders... (Nadruk verboden.) THOLEN, 24 Maart 1933. Uil de Oude Doos. UITSTEL KERMIS. In verbaod met de tijdsomstandigheden wordt hier en daar weieens een stem ge hoord over uitstel van kermis houden. Toevallig vonden wij een en ander aan- geteekend over een voorval in zake kermis- uitstel te Goes nu juist een eeuwgeledeD dat hier dan wel vermelding verdient. Een zekere A. W. Mirandolle W9? agent van den Riiks-kassier te Goes en sis lid van den Raad en Wethouder maakte bij zich ver dienstelijk. Mirandolle had in 1833 in den Raad deu stoot gegeven aan eeD besluit ooi de kermis uit te stellen, mrt het oog op dein Holland heerscbeode cholera. Dit bracht onjoat te weeg. Verkeerde maatre gelen verergerden de beweging; dronken volk speelde den baas cd bij Mirandolle werdru ile luiten lugeguuid tu t.iidtie buitensporigheden bedreven. Maar den volgenden Zondag kwamen er door de krasse maatregelen van den pittigen maar kitte- loorigen Bargemeester Verschoor van Nisse. meer rust en nadat er 's Maandag honderd vijftig soldaten onder kapitein van der Does uit hel fort Bath in de stad kwamen, werd de orde niet meer verstoord. Men durfde in die dagen roet strenge maatregelen het gezag hoog houden. Fakkelgang is de naam van een film die 30 dezer iu de zaal Hoek zal loopen. Het is eeD film die op uitstekende wijze vertolkt, de ellende van drankmisbruik doet aanschouwen. Geen draukdrama, dcch ver werkt naar het kroegleven. Een Nsderland- sche film, door Nederlanders opgezet, waard om door iedereen te worden gezien* Men zie de advertentie id ons hlad. cVC\4c 10 42455 Woensdagavond werd in de zaal van dhr ïVi. J. Uoek esn Laadstormavond door de motorafd. van deu vrijw. Land storm gehouden. De zaal was geheel bezet toen luitenant Persant Snoep de aan wezigen welkom heette. Muzikale mede werking zou worden verleend door den Mtcky Mou.^e Bacd, die btj de opening uog n*et aanwezig was, doch dit belette den aaoweztgeu niet om zonder muzikale begeleiding u:t volle borst twee coupletten van liet Wilhelmus aan te heffen. Hierna w^rd eeu film vertoout, waarna de Band baar opgewekte muziek leu gehoore Dracht. Het werd een bizondere avond, want dhr Mazure uit .Middelburg, de bekende leider vau de G.V. Medioburgum, was roe-een groepje dames naar Tholen gekomen en gaf tythmische gymnastiek. Schitterend ia een woord, de aaukleeding van het tooncel was stemming en de verlichting schiep ecu sfeer geheel iu het kader vau hetgeeu te zien werd gegeven. Het werd een groot succes voor den leider en zijn dames. Nog een film op Folkiorisch gebied, veel muziek eu de avond behoorde lot het verleden. Lt. Pr-rsant Snoep gaf dhr G. Au.sing even gelegenheid een woord te spreken dat buiten bet kader van deu avond viel docü spr. meende dat, waar hier tal van inwoners uit Tholen aanwezig waren die met hei doel sympathissereu, opwekking om ais lid toe te treden lol de deze week opgerichte Oranjevereeniging wel «n goede aarde zou vallen. Tevens maakte- spr. vau de gelegenheid gebruik om, gezien bet enthousiasme dat men getoond heeft bij het aanschouwen vaa de rythmische oefeningen, de aan wezige Thoolsche dames op te wekken lid te worden van de G. V. „Olynpia'* daar dan ook de mogelijkheid er is om een ThooDoh gezelschap een volgende maal eens op te laten tredeD. Lt Pr-rsant Snoep sloot daarna de avond dank brengende aan dhr Maznre wiens naam zelf ver buiten ooze greuzeD be kend is, aan de jongelui die bet muzikale gedeelte ven deu avond bezorgden aan, mej. en Lt. Bal voor de goede voorbe reiding. Bij het uitgaan der zaal waren eenige jongelui bezig aan de vertrekkenden een vlogschnfije te overhandigen betreffende ontwapening van Volkenbond en Vrede. Wij vinden jammer dat er hierdoor ou- genaainheden ontstonden juist veroorzaakt door hen die de bijeenkomst hebben bijge woond, dus door hen die de orde willeo handhaven. De vlugachriftjes werden, zonder dat hiertoe aanleiding bestond, uit de haudeo gerukt van Je jonge menschen, die deze uitreikten met gevolg eenig handgemeen. Vrijdagavond draaide voor de afd. Tholen van het Groene Kruis in de zaal van dhr M. J. Hoek „De GroeDe Krais- filiii". Beide malen was de zaal geheel gevold. De Voorzitter van de Thoolsche afd. dr. P. J. Doinker heette de aaowezigen welkom waarna de film die ook eenige Ta-j ilsche episoden vervat, werd afgedraaid. De film oogstte veel snccep. De collecte die gehouden werd bracht op f45.796. In de pao3en had dhr Zaltbommel gratis Eua de Cologne beschikbaar gesteld voor de dames. Maandag kwamen eenige heereD ten raadhnize bijeen om plannen te bespreken om te komen tot een herdenking van den 400 jarigen geboortedag van Willem van Oranje. Deze besprekingen hebben tot gevolg gehad dat men besloot een Oraojever- eeoiging op te richter. Als voorloopig bestuur treden op de heeren Dr. C. Velte- tenaar, Voorzitter, G. AmsiDg Jr. vice- Voorzilter, ir. C. Wagtbo secretaris, C. Beaodoox penniogm. en ds. Wolfensberger, pastoor Omsigt, Van Lierre hoofd o.l.»., v. d. Berg hoofd school met den Bijbel en 8. L. Schot B.Wz. Als Eereleden c 'I Qeiui'D Allltug ut. A. J. van oer Hu burgemeester, W. Moelkcr, lid van 1 Staten en van den Raad eo ?aD Mee dir. Post- eu Tel. kantoor. De tuiuiroum contributie werd op 5 per jaar gesteld, zoodat bet voor nieo een beewaar kan zijü tot de vereeni toe te treden. Aan de schoolkinderen zal eeD van Willem vao Oranje worden ver? terwijl van het hoofd der Chr. Sci dhr Geluk, desgevraagd bericht ink dat men geen plaat afkomstig vat OrenjevereenigiDgvoor de kindereu wet te aanvaarden. Maandag 24 April worden in schillende Kerken diensten gehouden wijl men „Concordia" zal verzoeken avonds een concert te geven. 1 Mei zal er een meer uit-gebi feestviering wordeu gehouden. Des morgens acht oor klokgelo het door vCoucordia" ten gehoore brei vau Koraalmoziek bij hel Stadhuis. Ds muzikale reveille, waarbij de schoolkind mede trekken, ook het Bestuur zal aanwezig zijn. Des middags muziekale wandeling de Gemeente, waaraan de schoolkind zullen deelnemen evenals „Olympia" wijl ook de Liodstormers mede tr-k daarna op de Markt uitvoering van lied door de schoolkinderen. Dr. Veltenaar is uitgeooodigd otn avonds een historische rede te hou medewerking is gevtaagd en bereids kregen van Tholeus zangkoor eu Thoolsche Kamer muziekgezelschap, avoud zal worden gehouden in bet lokaal van U.L.O. School. POORTVLIET. Ia de zaal vau hebr P. Geene alhier werd teu overf van notaris Meoleuberg te Si-Maarten ten verzoeke van dhr M. C. Steen publiek verkocht drie perc. boawlaod één perc. weiland. Perc. 1 groot 1.9 H A. of 4 gem. 208 r. bouwland gel op het Groote Zand, werd verkocht dhr J. Jansen voor f 580 per ge Perc. 2, grot 2.37.60 H.A. of 6 i 165 r. bouwland, gelegen in deu Heet hoek, werd verkocht asn dhr A. B voor f 260 per gemet. Perc. 3 f 1.05.50 H.A. boawlaod gelegen ii Lage Welhoek, werd veikocht aan C. M. de Wilde voor f410 per ge Perc. 4 groot 2.44.80 H.A. of 6 i 71.5 r. weiland, gelegen in don Rooli polder, werd verkocht aan B. J. v. Wi voor f 560 per geniet. Perc. 1 eu 3 te aanvaarden 1 1935. Perc. 2 en 4 dadelijk te a-uvaai SCHERPEN1SSE. Een winkeliei nam ongemerkt bij wat oud papier biljet van f 100 mee en stopte alles i brandende kachel. Gelukkig zag ze nog en nam ijlings het reeds brandt biljet uit de kachel en bleef daardoor eeo groote schadepost gespaard. Op de weegbrug Vooruitgang" in 1932 gewogen 3901581 K.G. hit 1074600 K.G. polp, 6200115 K.G. dappelen, 514895 K.G. diverse goede 63 stuks vee en 1 auto. Toi bestuurslid van het plaats bijzondere vrijwille landstormcorps ie kozen de heer C. G. Hartog. Door het bestour van de rooz vereeniging is besloten iu eeo der lok vau de u. I. school een bazar te hoi io de PaaschvacaDtie. Eenige dames de zaogvereeniging hebben zich be verklaard hieraan hunne medewerkinf verlceoen. Enkele prijzen zijn reeds gekocht. 8TAVEN18SE. Sinds enkele dagec men alhier voor werkverschaffing van loozen bezig met het rioleeren van Kerkweg over een lengte van onge 460 uieter. Het werk gaat uit vao waterschap en van de gemeente Stave en wordt uitgevoerd ouder toezicht de Heidemaatschappij, naar men met subsidie van het Rijk. Als dit afgeloopen is en tevens het gedee uitdiepen der havenkom, schijnen er enkele andere werkohjecteo in het schiet te zijD. Onder vele blijken van deelnei werd 11. Vrijdag alhier ter aarde be bet stoffelijk overschot van wijlen Jac. v. Potte. De overledene was i kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk, secr, de „Landbou wonderlinge" voor de eils Tholen en St-Philipsland. ST-ANNALAND. Door het bet van het waterschap St-Annaland aaubesteed het vervoer van 180 M3. eu 770 scheepston basaltslag vani losplaats aan de haven naar de versi lende wegen. Aannemer werd J. van'l voor f0,72 per M3. grint en f 0,33 scheepston basaltslag. OUD-VOSSEMEER. Voor den Mc neo Landarbeidetsbond trad alhier ie openbare vergadering op de heer Bai Roosendaal in een der lokalen val O. L. School alhier, daarvoor afgest Er was een groot aantal personen s« ia gekome-D, die met aandacht de rede deD spreker volgde, welke rede voornam was gewijd aan de kritieke omstandigbc es waarin thaDS de arbeidersbevolking

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 2