WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN rijdag 24 Maart 1933 rit \o. 12 Vijftigste jaargang rit ?dlf/lB5'+'if5nct° 1 holen' Poortvliet, Scnerpenisse, St-Maattensdi)k. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer Es "aar p^iZanl. Tos'e"''UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 Sv"nrerk''liJk6 11! t De laatste kans? t blad verschijnt eiken Ofl ijdag. Prijs per kwartaal THOOLSGHE COURANT Ad verten tién van 1 tol 1,80met Geïllustreerd tl i d 1* o i o n i»i n 4 regels75 et.; iedere regel PUBLICATIEN. URING VOOR OEN DIENSTPLICHT. )e Burgemeester van Tkolen maakt be id, dat de keuringsraad voor de inge- reveiien voor don diens plicht dozer ge- inte zitting zal houden io Sv. Maartensdijk de Geineentebewaarschool op Dinsdag pril 1933, dee voormidtlag9 om 11 15 uur manen des namiddags 2 uur de overigen, foor verdere bijzonderheden raadplege de aanplakbiljetten. olen, 22 Maart 1933. 13 37 ,n Wij leven in ongemeen spannende »ili len- Van dag tol tlag wordt er geschiede- gemaakt. En deze heeft niet altijd even mooie bladzijde. Het zou uisvogelpolitiek zijn thans te be en, d tl de onderlinge verhouding volkeren vnlgoede beloften voorde komst is. Het tegendeel is waar. De ote nationalistische overwinning Duitschlaud zal niet bijdragen tot meerdering der rust in Europa, deze rust vooral is noodzakelijk ons werelddeel economisch izeer uit het lood geslagen den jrligen tijd te geven zich te her- 11e n. )eontwapeningsgedachte,die vooral niet het minst in ons land, talrijk üelde en hartstochtelijke aanban s telt, maakt een moeilijke periode ir. Het heeft er den schijn van, al minder en minder haar diepen onontkoombaren zin wordt he pen. En de lijdensweg, welke door vele conferenties wordt gegaan, ilaarvan hel jammerlijke en spre- ïde getuigenis. Hen confereert en men confereert, ar de bezwaren, die aan een min- Z| ijke oplossing alle geschillen in weg staan, schijnen onoverko- lijk. Wie dc Europeesche politiek der 4ste jaren nauwlettend heeft ge- _gd, heelt allengs overal de span- 81 igen groot er en dreigender zien rden. Er is een onzekerheid ge- 'en, welke zeer dicht aan volslagen nlrouvven grenst. Men gelooft niet er in elkaar en dit is de lote hinderpaal in den weg naar duurzamen vrede. Een vrede, wij bij wijze van spreken 'der noodig hebben dan brood. De >d waarin de reeds zoo langen tijd ijnende ontwapeningsconferentie 'keert, is tot het uiterste gestegen, n échec zou noodlottige en niet te erziene gevolgen met zich mee- epen. Want de ontwapeningsconfe- ilie en de begrippen in haar be- laamd is niet alleen een zaak, Ike teruggebracht moet worden het gebied, het weliswaar ruime, ar toch beperkte gebied der bui- landsche politiek Zij gaat vèr irboven uit. Zij is voor ons leeken, den man in de straal, vóór alles reddingboei waaraan het onder- nd Europa zich vastklampt Zij 'tegenwoordig! ondanks de scep- ijfcgeneigde critiek, een geloof in goede in den mensch. Zij mag ivoudig niet mislukken Dat hare Iers van deze wetenschap door- ingen zijn hebben de feiten der 4ste weken bewezen. Mac Donald Mussolini hebben geconfereerd laatste is zelfs met een plan ge nen, dat de verdienste heeft de derhandelingen tenminste gaande houden. En zoolang dat gebeurt die hoop nog niet verloren, be boog is echter tot het uiterste pannen. Er moet thans iets gedaan rden. Lang genoeg heeft men ge- nfereerd, heeft men vermeden de le pijnlijke kwesties onder de jen te zien, maar het oude spreek- °rd „zachte heelmeesters maken nkende wonden" heeft ook in dit verband nog niets van zijn dreigende beleekenis verloren. Het broeit overal in Europa. De afgeloopen weken hebben genoeg symptomen aangetoond, die ieder voor zich een waarschuwing inhouden. Een waarschuwing die bewijst, dat er waarlijk niet zooveel voor noodig is om het hier ol daar tot een uit barsting te doen komen. De taak, welke hier voor de Euro peesche diplomatie is weggelegd, is geen geringe. Het valt alleszins te begrijpen, dat zij huiverig is haar aan te grijpen. Ook al omdat de geringste mis greep onberekenbare gevolgen kan hebben. Maar..er is geen andere weg. Er moet een oplossing gevonden worden,die een gewelddaad voorkomt. Daarom mag men niet cynisch oordeelen over het initiatief dat door Mussolini werd genomen. Het betee- kent wellicht een laatste kans om los te komen van een toestand, die voor ons heele werelddeel gevaarlijk ge noemd moet worden. De tijd van praten en de lijd van afwachten zijn voorbij. Thans is de daad aan de beurt. (Nadruk verboden). Hel seusalic-proces Eschauzier. Nienwe gezichtspunten. Een Joodsch protest legen de po groms. Hakenkruis en Zwarl- wit-rood in hel gedrang... Geen roede jeugd in de voor oefening 1 De Moord-zaak Eschauzier heelt weer van zich laten spreken. Een nieuw sensatie-element is hier te voorschijn gekomeneen nieuw briefje! Mr. Nederveen, de pleiter, stuurt het aan op de meening, dat Konings inderdaad geld te eischen had van Eschauzier, terwijl de advocaat-gene raal, Mr. de Visser, dit teil stelligste weigert te aanvaarden en opzet tot dooden aanneemt. Nieuwe gezichts punten levert de behandeling niet op. behoudens enkele letterzifterijen om trent het woord „memoreer" en een verschilpunt omtrent de strop met „kracht", dan wel met „groote kracht" was aangehaald, is alles bij hel oude gebleven. Uit h t feit, dat er snoer- groeven in de hals van het slachtdier waren, waarin zelfs bloed aange troffen werd, kan de kracht wel zoo ongeveer vastgesteld worden. Haast 100 tegen 1, dat iemand van een dergelijke arlembelemmering stikt; de uitspraak zal vallen op 4 April a.s. De beklaagden slaan er inmiddels niet beter voor. Het laatste briefje heeft eerder bevreemding, dan mede- voelen gewekt, want niemand begrijpt, waarom dit eerst thans in het geding is gebracht; ook beklaagde Konings kan dit niet voldoende ophelderen, terwijl pleiter Nederveen zich op alle mogelijke manieren verontschuldigt, dit briefje te hebben moeten door geven, hetgeen zijn verdediging niet sterk maakt... „Het is allerzonder lingst" zeide de President, „dat U eerst thans met dit briefje aankomt terwijl Mr. de Visser betoogt, dat „het plan van het vorderingsrecht eerst iaugzamerhand in het brein van Konings is gerijpt. Hij wilde het als troef uitspelen, maar deze troef is helaas in handen geraakt van het Openbaar Ministerie". „Is het aan te nemen", gaat Mr. de Visser verder,'' dat Konings, hij moge dan zoo'n doetje zijn, als de verdediging zegt, het risico op zich zou nemen om den heer E. te bedwelmen, als hij twee schuldbekentenissen in zijn bezil had Inderdaad schuilt er veel waars in deze woorden. Hoe dan ook 4 April zal de beslissing brengen, als verdachte Konings tenminste voor dien tijd nog niet een derde brief mocht hebben gevonden, waar mede hij de aandacht weer eenigen tijd kan afleiden. Een verzoek van Kunt U onecht van echt onderscheiden Niet altijd, maar toch dikwijls. Bij „ASPIRIN-TABLETTEN" is het al zeer eenvoudig! De echtheid van „ASPIRIN" is steeds te herkennen aan het Bayer- kruis. Let in Uw eigen belangsteeds hierop. Uitsluitend verkrijgbaar in buisjes met oranje-band met 20 tabletten a 70 cent en oranje-zakjes met 2 ta bletten a 10 cent. 16 42453 den verdediger, Mr. Nederveen, om een onderzoek met confrontatie der deskundigen werd na raadskamer - door het Hof afgewezen. De jodenvervolging in Duitschland heeft ook hier in Nederland reeds onrust veroorzaakt. Deze week zijn er in 's-Gravenhage verschillende Joodsche burgers gemolesteerd door leden van de Nat.-Socialistische Partij van den heer Dr. Bidder van Rappart (niet te verwarren met de niét-anti- semietiesche Nat. Beweging van lr. Mussert), welke eveens anli-Joodsche pamlletten uitdeelden. Verschillende malen heelt de politie de betoogers moeten verspreiden. Dal Hitier ook hier zijn iuvloed laat gelden, is builen kijf. De leden van de „Gau Holland" der N.S.D.A.P. «lie in Amsterdam zijn „Stabkwartier" heeft en waarvan overal in Nederland „Ortsgruppen" zijn gevestigd, hebben van de „Reiehsleitung" opdracht ge kregen het buiteulandsche fascisme te steunen. Of de fascistische partijen in Nederland hiervan gediend zullen zijn, gezien de vrij pan Germaansche neigingen van den Duitschen Rijks kanselier en de afkeer van de Neder landers van pogroms en Jodenhaat, valt sterk te betwij elen. Dat de Joden echter wantrouwig worden en tal van vergaderingen beleggen, teneinde maatregelen te nemen tegen dit ge vaar, is hun goed recht en valt te begrijpen. De Israëlitische Kerk heelt door middel aan de commissie van de meest-vooraanstaande Joodsche Nederlanders geprotesteerd tegen de mishandeling van hun stamgenooten in Duitschland, terwijl zij tevens met aandrang alle Nederlanders waar schuwen zich van een zoodanig op treden te onthouden. Behoudens het recht van iederen Nederlander er een eigen meening op na te houden, waarin zelfs een Israëlitische commissie geen zeggingskracht heeft, willen wij gaarne deze waarschuwing steunen, die o.i trouwens vrijwel overbodig is, daar de Nederlandsche mentaliteit zich tegen een Jodenvervolging t.a.t. hevig zou verzetten. In deze roerige tijden kan men echter niet weten, welke ondergrondsche machten aan het werk zijn en is zulk een aanmaning niet overbodig. Prof. dr. D. Cohen, hoogleeraar aan de universiteit aan de universiteit van Amsterdam, is de secretaris van deze commissie. Amsterdam en Den Haag hebben trouwens de afkeer tegen het Haken kruis reeds leeren kennen. Dat Am sterdam, de roode stad zich levens tegen het zwart-wit-rood verzet, dal in de oogen der S.D.A.P.-menschen net imperialisme vertegenwoordigt, valt te hegrijpen. Hel gezantschap en de consultaten van het nieuwe Duit- sche Rijk hadden dezer dagen de officieeie Duilsehe vlaggen geheschen en de politie moest verscheidene malen rake klappen uitdeelen om de protes- teerende menigte uiteen le drijven. In Amsterdam rustte de menigte niet, alvorens het Hakenkruis op een zwart wit-roode vlag, uitgestoken door een Duitsch-nat. jongeman, was verwij derd Een onbekend gebleven persoon wist over het dak langs de dakgoot, de vlag te bereiken en te verscheu ren. Dadelijk daarop heesch de Duit- scher, die schijnbaar over een heele voorraad beschikte, een nieuwe vlag, die hij nu bleef bewaken. Inlusschen moest beneden de politie te paard chargeeren. 's Middags verscheen er een rechercheur, die een bevelschrift overreikte om het hakenkruis, uit de vlag te verwijderen, waaraan de be woner onmiddellijk voldeed. Dat het de regeering ernst is met de beloften om leger en vloot te zuiveron van onbetrouwbare elemen ten, blijkt uit het besluit van den Minister van Delensie, waarbij wordt bepaald, dat aan de vooroefeningen niet mag worden deelgenomen door leden van socialistische organisaties, als de A.J.G., enz. Ook zang- en too- neelvereenigingen op socialistischen grondslag of met rooden inslag, wor den als zoodanig beschouwd. Daar door is dus voor leden van de A J.G. e.d. de mogelijkheid tot het verkrijgen van dienstverkorting uitgesloten. De vooroefenaars, de Vrijwillige Land storm en de Kaderlandstorm, zijn hoofdzakelijk bedoeld om jeugdige persoue.i vanaf 17 jaar, die op Zater dagmiddag of een weekavond kunnen oefenen een jaar lang ééns per week te laten oefenen, welke vooroefening gelijk slaat met de kennis, die een soldaat na zijn africhting heeft bereikt. De vooroelenings-jongeling behoeft dus alleen nog maar de oefeningen in groot verband mee te doen, alvo rens aan zijn dienstplicht te hebben voldaan. Rij de Kaderlandstorm kan men daarenboven nog den rang van reserve-sergeant bereiken. Wanneer op deze bepaligg de noodige controle wordt uitgeoefend, is dus deze instel ling reeds van destructieve elementen gezuiverd. Het begin is goed. Zal men ook zoo voortgaan'? De muiterij ligt nog te. versch in ons geheugen, om dit niet te wenschen. 10 42454 De stichting van hei Derde Duilsehe Rijk. Plechiigeopening van den Rijksdag le Polsdam. Mussolini en MacDonald confereoren over een Europeesch pact dat Frankrijk met begrijpelijk wan trouwen ontvangt. Hoe ontzaglijk ver weg lijkt ons nu de wereldoorlog met de daarna plaats gehad hebbende revoluties in vele landen van Europa, revoluties, die tronen deden storten en nieuwe republieken ontstaan en die het staat kundig beeld van Europa geheel deden veranderen. Het waren iu zekeren zin alle internationale revoluties, die nieuwe grenzen vormden, waarbinnen zich democratisch gelegeerde repu blieken vormden, nadat hier endaar de radenrepublieken het onderspit hadden moeten delven. Alleen in Rus land wistzicb een socialistische politiek dank zij een ijzeren en bloedige dictatuur, slaande te houden. Nu reeds ook weer meer dan tien jaar geleden ontstond in Italië hel l'ascis tische regeeringestelsel, dat het kouingsschap weliswaar handhaafde, doch het van alle regeeringsdaden uitsloof. Langzaam heeft de fascistische ideologie zich over Europa uitgebreid Het eerste land dat na Italië onder fascistisch bewind kwam was Spanje, met als dictator Primo de Riviera. Deze dictator miste echter de hoe danigheden van een Mussolini en het slot van de Spaansche fascistische dictatuur is geweest, dat er een nieuwe revolutie uit voortsproot, die den koning wegjoeg en een democratische republiek stichtte. De fascistische ideologie heeft ten slotte ook Duitschland veroverd. Ook hier heeft iemand met een romantisch verleden zich tot leider, thans reeds bijna tot dictator opgeworpen. Het fascisme in Duitschland heeft zich gelooid met den naamnationaal- socialisme en het behoeft geen ver wondering dat het ten slotte een zeer groot deel van het Duilsehe Volk. dat wegloopt met uniformen, achter vlammende nationale leuzen heeft weten te vereenigen. Hitier heelt een geweldige organisatie uit den grond weten te stampen, een organisatie die met ijzeren discipline geleid wordt en een organisatie, die tenslotte het staatsapparaat heeft weten te veroveren Hoe men de zaak ook beziet, een feit is hel, dat de hakenkruisvlag zegevierend uit de strijd is te voor schijn gekomen. De afgeloopen, zeer rurnoerigeweken hebben ons de consolidatie van de nationaal-socialische macht doen zien. Vele van de middelen, die daartoe zijn aangewend zijn een cultuurvolk onwaardig. Het zijn precies dezelide middelen, die tijdens de Russische revolutie werden toegepast en die terecht algemeen verontwaardiging hebben gewekt. We weten niet of aan de daden van terreur een einde is gekomen na de plechtige zitting van den Rijksdag, die Dinsdag heelt plaatsgevonden en waarbij alle uni formen van het vooroorlogsebe Duitsch land in blinkend pracht hebben geschitterd. Het nieuwe Derde Duitsche Rijk- is op 21 Maart, het begin van de lente te Potsdam gegrondvest. Of deze grondvesten de noodige soliditeit bezitten om dit nieuwe Duitsche Rijk op te bouwen zal slechts de toekomst ons kunnen leeren. Voorloopig hellen we over naar de meening, dat de nieuwe geest die over Duitschland vaardig is geworden zich te veel door leuzen en le weinig door op bouwende daden laat leiden. Maar dit kan misschien nog veranderen, ofschoon het wel een zeer geweldige taak is, die de nieuwe bewindhebbers op hun schouders hebben genomen, een taak, die zich niet enkel beperkt tot binnen de Duitsche grenzen, doch ver daarbuiten uitgaat. Want Duitschland kan zijn op bouwend werk slechts bij de gratie van het buitenland verrichten. Immers het grootste deel van de inkomsten moet het hebben van den export zonder deze s hetgrootste deel van de Duilsehe industrie len doode opgeschreven Maar nu is liet wonderlijke van de nieuwe koers, dat datzelfde Duitsch land, dat het van andere landen moet hebben, zijn grenzen siuit voor de artikelen, die deze landen kunnen leveren. En in de internationale politiek geldt meer dan waar ook, dal de lielde niet van een kant kan komen. Als de nieuwe bewiudhebbers hun buitenlandsche handelspolitiek niet grondig wijzigen hebben wij vooralsnog een hard hoofd in de enonomische wederopbouw van dit land. Bijna gelijktijdig met de stichtings plechtigheid van het Derde Duitsche Rijk, werd door MacDonald getracht de gederailleerde vredestrein weer op het rechte spoor te brengen. Een reis naar Rome werd zelfs daartoe onder nomen. Mussolini vulde het vredes plan van MacDonald zelfs aan met een nieuwe conventie, die beoogt toenadering te brengen tusschen Duitschland, Engeland en Italië. In Engeland is dit plan over het alge meen gunslig opgenomen, maar het tegendeel kan men men van Frankrijk zeggen. Het begon al met de Fransche bladen, die zich ongunstig uitlieten over het voorgestelde accoord. En een officieus regeeringscommuniqué dan via de „Temps" wereldkundig werd gemaakt sloot zich bij deze perstemmen aan. Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat Mussolini's voorstel slechts waarde heeft als ook Frankrijk zich erachter wil scharen. En Frankrijk moelover

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1