purol Ruwe handen Voor allen die Sukkelen Met alg. st. is ook tegen deze alinea geen bezwaar. Dhr Vos zegt dat er niet meer be zwaren zijn om over te oordeelen, in ieder eval zal het er voor de ouders op aankomen, want op hen rust de verplichting en de verant woording als men ze naar Hergen op Zoorn laat gaan als het hier geen kermis is. Dit ligt buiten de gemeen teraad en omdat te voorkomen mag de gemeenteraad dit niet toestaan. De voorz. antwoordt dat men deze besprekingen over zal brengen aan Gen. Staten Dhr Vos merkt nog op dat de ge voelens van den raad worden gevraagd maar het zijn alleen de stoffelijke on de andere laat men rusten Spreker gelooft dat de raad wel ten volle eerst zal overwogen hebben wat te doen en dan zullen zoowel de geeste lijke als de stoffelijke belangen onder oogen zijn gezien. Hij zal daar verder niet op ingaan, het gaat niet alleen over de geldelijke be angen. maar om het motief van de ouders en het is builen Gods woord om. Doos 30 en 60 ct. 360 9 42375 De voorz. zegt dat het niet aangaat de ouders een verwijt te maken U bent zelf geen ouder. Spr gaat liever om met een mensch die altijd gods dienstig is, dan met iemand die op zekere plaatsen maar met zijn gods dienst te koop loopt, want daar voelt hij weinig voor. Aan de orde komt nu benoeming leden stembureau voor de verkiezing van leden voor de Tweede Kamer. De voorz. is ambtshalve voorzitter. Tot leden worden gekozen de heeren Hartog en KJeppe en tot plaatsver vangende leden de heeren Bolier en Rijstenbil. Hierna sluiting. BINNENLAND. De stille voor den storm De heer Sneevliet, lid van de Provinciale Staten vau Noord- Holland op het zondaarsbankje. Het Verbond van Nationaal Herstel, een nieuwe figuur in ons politieke leven gééu gratis groente I Ken ex-koning vertelt Natuurlijk bloeit het partijpolitieke leven thans in Nederland op ongekende wijze. Zoo kort voor de candidatuur- stelling der Tweede Kamer, nu de personen en voormannen in het weeg schaaltje gesteld worden, teneinde gewogen te worden en zelfs even tueel te licht te worden bevonden, is de hoop van velen strak gespannen. Gewikt en gewogen wordt er iu de purtijsecretarialen, wie de eerste, tweede en derde plaats op de candi- datenlijst zal innemen. Gewikt en gewogen wordt er algemeen, wie het meest-doelbewust en scherpst-omlijnd de belangen van de groep of de partij, die hem afvaardigt, zal dienen en verdedigen. Vandaar, dat men op hetoogenblik daarvan weinig naar buiten merkt. De politiek heelt zich tijdelijk in de raadskamer teruggetrokken om binnen enkele weken weer te verschijnen en het vonnis al te kondigen Zoo hier en daar echter bemerkt men reeds de eerste verkiezings escapades Veel opzien baarde dan ook dezer dagen de arrestatie vau den voorzitter vau het Nederlandsche Arbeiders Secretariaat en secretaris van de Rev. Socialistische Partij, van den heer H. J. F M. Sneevliet! Dinsdag j.1. heeft de rechter-com- missaris Mr. Sinits het bevel tot inhechtenisneming en inbewaring stelling verleend en nog dienzelfden dag zat de heer Sneevliet als arrestant zijn zonden te overpeinzen. Waaruit die bestouden?... Erg genoeg vooreen lid van de PROVINCIALE STATEN van Noord-Holland Wegens het in Den Helder verspreiden van onrust- zaaiende, zelfs OPRUIENDE mani festen, gericht tot de Marinemannen en het personeel van de Rijkswerf Ook in verschillende roode bladen had gearresteerde dit manifest doen afdrukken, onderteekend met zijn eigen naam, hetgeen zijn arrestatie bijzonder vergemakkelijkte. Hij ver gelijkt daarin de Engelsche muiters met de Indische en besluit dan met de opruiende passage: „Het moet nu komen tot sprekende daden, waaruit verzet blijkt" Nog tal van andere ge deelten van het manifest gaven gronden té over voor de Justitie om een aanleiding te vinden voor een arrestatie! Een lid van de Provinciale Staten, dat zit te „brommen"! De lijden zijn onbegrijpelijk Het Verbond van National Herstel begint een groote plaats in te nemen in ons Nederlandsche politieke leven. De stroom van adhaesiebetuigingen, meldt de Avondp., welke nog steeds wassende is, beloopt thans reeds veie duizenden, afkomstig van personen van elke godsdienstige overtuiging, zoowel uit Christelijke, als uit Jood- sche kringen, die in de Nationale Herstelbeweging de gemeenschappe lijke basis voor samenwerking vinden, overeenkomstig de geestesvrijheid in ons land, gegrondvest door Willem den Zwijger. Aan de organisatie moet met grooten spoed gewerkt worden, daar te Amsterdam, Botterdam, Den llaag, Haarlem, het Gooi, Helder en tal van andere plaatsen reeds afdee- lingen zijn opgericht. Op het secre tariaat, Javastraat 96 Den Haag, wordt aan de verdere organisatie met den meest mogelij ken spoed gewerkt. Het bestuur, dat gekozen is, bestaat uit de 5 oprichters. Het Verbond zal met een eigen candidatenlijst aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer deelnemen. Voorzitter is de heer 11. N. A. Swart, oud-vice-president van den Raad van Nederlandsch- ludië. Hiermede verlaten wij hel politieke terrein oui eens een kijkje te gaan nemen in Den Haag, waar de Haagsche slraatkoopliedenvereen, mededeeling doet van het feil, da de kleinhande laren in groente een protest hebben gezonden aan het Haagsche Crisis- comité naar aanleiding van het gratis groente-uitdeelen, waaruit voor ge noemde kleinhandelaren geldelijk nadeel voortsproot. Een netelige kwes tie. die, heel in het klein, wel eenige overeenkomst vertoont met het veel gelaakte koftieverbrauden in Brazilië Aan de eene zijde de groente, die weggegooid zou moeten worden wegens bederf.... en de hongerige bevolking, die geen geld genoeg heeft, om het te betalen aan de andere kant de groentehandelaren, die hun afzetgebied aanmerkelijk verkleind zien en terecht vreezen, dat het niet alleen bij onvermogende personen zal blijven, doch dat ook zij, die vroeger tot hun afnemers behoorden, zich als onvermogend zouden voor doen. Wij zijn benieuwd welke hou ding het Haagsche Grisisoomité zal aannemen. Het stroopersdrama te Egmond- Binnen heelt weer eens de aandacht gevestigd op de noodzakelijkheid, slechts machtspersonen aan te stellen, die genoeg tegenwoordigheid van geest bezitten en wier zenuwstelsel sterk genoeg is, om bij een plotse linge, onaangename situatie niet plot seling de bezinning te verliezen en te schieten. Aan den anderen kant is het strooperswerk natuurlijk in geenen deeie goed te pralen. De ge tuigenverklaringenzijn niet kloppend, zelfs hier en daar in lijnrechte tegen spraak met de beweringen van den jachtopziener J. v. d. Berg, die in dienst stond van den heer Van Vliet. Vooral op het punt van een scher mutseling, waardoor de jachtopziener in zelfverdediging tot het fatale schot zou zijn gedwongen, zijn de getuigen het eens; zij ontkennen volkomen het bestaan van een worsteling. Maar aan den anderen kant. moet men niet vergeten en dit is van veel belang dat de stroopers weten aan welke con sequenties zij bij hun »handwerk" blootgesteld zijn en dat zij ten allen tijde een kogel kunnen verwachten. Dut is nu eenmaal hel risico van het vak. Zou nu de jachtopziener gestraft worden, zou voortaan iedere jachtop ziener er huiverig van zijn, van de hem ter bewaking verstrekte wapenen gebruik te maken. Dat moet men verhoeden. Als men weet, welke straf er op een bepaald feit staat, is degeen die schiet, volkomen verant woord. Trouwens de man is vrijge sproken omdat bleek hij uit zelfver dediging handelde. Overigens hebben we in ons land bezoek gekregen van een hooge gast, de ex-koning van Albanië, al was hij dan ook maar 5 da en koningHet is de Duitsche artiest Otto Witte, die van 10 tot 16 Maart a.s. in 's Graven- hage in het Cabaret Americain van zijn Albaneesche ervaringen zal vertellen. Zooals men weet is Otto Witte enkele weken geleden hij een rechtszaak in Berlijn, waar hij ook gedagvaard was, in volle Albaneesche koningsuniform verschenen, hetgeen hem een repri mande van den rechter bezorgde.... met Verstopping of moeilijken, tragen en onregelmatigen Stoelgang zijn Mijnhardt's Laxeertabletten onmisbaar. Werken vlug zonder kramp of pijn. Bij Apothekers en Drogisten. Doos 60 ct. 11 42373 BUITENLAND. Japnn houdt voel bij atuk. Het wil slechts den vrede in het Verre Oosten waarborgen. Maar Rusland en Amerika zijn paraat. Een proteslstaking in Frankrijk, die te denken geeft. Naar een Hiller-dictatuur in Duitsch'and Conflicten in Znid-Amerika. Eens, wat lijkt het nu reeds ver weg, in de angstige Novembermaand van het jaar '1918, toen de oorlog doodliep op de revolutie en revolutie pogingen, die in de legers van beide partijen ontstonden en eindelijk als een verlossing het bericht kwam, dat eindelijk de wapenstilstand was ge sloten, geloofden we, dat de wereld nimmer weder zijn toevlucht zou nemen tot het onmenschelijke aller middelen om onderlinge geschillen te beslissen. Uit de puinboopen, die de wereld oorlog achterliet rees de Volkenbond op, liet instituut, dat er voor zou hebben te hoeden, dat de schande van 19141918 de menschheid voort aan bespaard zou blijven. Men droeg de meening uit: „Dit is de laatste oorlog, dit is de laatste geweldadige aanslag op de cultuur." De geestdrift voor liet mililarisme, die in de eerste oorlogsjaren allerwege was opgezweept, was veranderd in het tegenovergestelde. De toenmalige regeeringen hielden met deze ge wijzigde koers onder de bevolking rekening en over militarisme werd zoo weinig mogelijk gesproken. Maar het militarisme was niet dood en reeds enkele maanden na het be ëindigen van den oorlog werd in de landen der overwinnaars gewerkt aan het militaire apparaat. Wel was er vrede, maar de tegenstellingen waren de wereld nog geenszins uit, wel had men in Europa een in velerlei opzicht nieuwen toestand geschapen, waren nieuwe staten ontstaan, maar in 't verre Oosten waren de toestanden vrijwel ongewijzigd gebleven. Japan, dat ook in den wereldoorlog meestreed aan de zijde der geallieerden heeft slechts weinig aan de krijgs verrichtingen meegedaan en bewaarde aldus zijn krachten om later zijn slag te kunnen slaan. De industrialisatie in Japan nam grooten omvang en op het oogenblik is het op de wereld markt een geduchten concurrent geworden. Overal wil het trachten zijn afzetgebied te vergrooten, eerier- zijds door „dumping" anderzijds door het aan zich onderhoorig maken van groote landstreken, die straks, na gecultiveerd te zijn, Japansche waren noodig hebben. Zoo is Japan er toe gekomen zijn imperialistische politiek welke reeds aan het einde van de vorige eeuw is ingezet, steeds te verscherpen, ee.i imperialistische politiek, die tot ge volg heeft gehad, dat Japan nu reeds al ineer dan een jaar lang China aan het veroveren is, ofschoon er nog steeds geen oorlog is verklaard. Maar eindelijk zal het er dan toch van komen. Ultimata zijn reeds verzonden en de oorlogsverklaringen zullen al wel reeds opgesteld zijn. Een zuivere teekening van den toestand zal niet veel weken meer op zich laten wachten Zooals eens het voorspel van den wereldoorlog zich te Serajewo af speelde, geschiedt dit thans in Gènève. Japan zal straks de schuld op den Volkenbond schuviven als het zich verplicht' voelt om aan China den oorlog te verklaren. Op het oogen blik wordt er alleen tijd gewonnen voor het verzenden van lange nota's waarin Japan vasthoudt aan zijn een maal ingenomen standpunt. China is de schuldigeChina bezit een regeering die geen centraal gezag heeft en het ook niet spoedig zal krijgen. Japan kanniet wachten, totdat deze droomen waarop de oplossing, in het Lytton- rapportaan de handgedaan, gebaseerd zijn, eenmaal verwezenlijkt zullen worden. Japan heeft geenszins de bedoeling gehad Mandsjoerije aan de souvereiniteit van China teonttrekken! Japan zoo verklaart de laatste nota van dit land aan den Volkenbond, heeft de taak, den vrede en de orde in het verre Oosten te handhaven en de aanneming door Japan voor het ontwerp rapport Lylton zou stellig onrust en wanorde in het Verre Oosten tengevolge hebben. Verder verzekert de Japansche delegatie, dat zij ten volle de internationale ver dragen eerbiedig!, doch deze zijn van algemeenen aard en in de practijk moet met den feitelijken toestand rekening worden gehouden. Hetgeen in niet-diplomatieke taal gezegd beteekent»Verdragen komen wij alleen na, als ze in ons voor deel zijn. Kanonnen en ander oorlogstuig spreken duidelijker taal dan welke met schoone zegels voorziene ver dragen ook. En hoe paradoxaal het ook moge klinken, straks zal vanuit de als vredesinstituut opgezette Volkenbond het sein worden gegeven tol den oorlog, een oorlog, die naar het zich nu reeds laat aanzien niet beperkt zal blijven tot China alleen. Te duidelijker komt dit uit, na de rede, die de Russische Volkscom missaris voor militaire zaken Molotow Dinsdag te Moskou heelt gehoudén en waarbij hij o.a. zeide „Wij moeten onze legers wapenen op zoodanige wijze, dat onze vijanden wel twee maal zullen nadenken, voordat zij de Sovjetgrenzen zullen overschrijden. De bo sjevvisten zullen zich niet wagen aan een voorspelling voor de toekomst doch een ding is er, dat wij zonder twijfel weten, nl. dat wij onverhoeds kunnen worden aangevallen en wij zullen er voor zorgen, dat dit niet gebeurt. Wij moeten economische belangen offeren en meer aandacht scheuken aan de productie van wapenen en de verdediging van ons land". Rusland is voorbereid. Maar ook Amerika is voorbereid en het is niet al te gewaagd te veronderstellen, dat deze twee landen bet eerste in den komenden oorlog mede betrokken zullen worden. Bepalen wij thans nog onze aan dacht bij Europa. In Frankrijk is het Maandag tot een ongedacht omvangrijke proleslstakingsbeweging gekomen tegen de verschillende regeeringsmaatregeien. Vrijwel alle staatsbedrijven hebben aan deze staking, die bedoeld was als voor proefje, meegedaan. Het openbare leven was er van tien minuten tot een uur vrijwel geheel verstoord. In Duitschland consolideert zich de Hitlerbeweging. Voor alle links van de nationaal socialisten en Duitsch- nationalen staande partijen wordt de de verkiezingspropaganda vrijwel onmogelijk gemaakt. Bladen van het Centrum, de Sociaal-democraten en communisten worden voor kortere of langere termijnen verboden. De stormtroepen dernationaal-socialisten zijn practiseh bij het staatsapparaat ingedeeld. Hitier heeft ook reeds ver klaard niet te zullea wijken, ook al zou deze regeering bij de verkiezing van 5 Maart geen meerderheid ver werven. Wat er dan zal gebeuren We weten het niet, maar hoogst waarschijnlijk zal Hiller dan tot dictator worden uitgeroepen. Maar of de Duitsch-Nationalen dit zullen lolereeren is een andere vraag. Ten slotte zij nog vermeld dat het conflict tusschen Columbia en Peru weer eens dreigende afmetingen heeft aangenomen. Het gaat nog steeds om hel grensgebied Letice waar zich waardevolle minerale stoffen bevinden. Peru heeft de mobilisatie voor alle burgers van 21 jaar tot 45 jaar af gekondigd. Ook daar is dus een oorlog dreigende, die gelukkig echter geen aanleiding geeft tot verdere inter nationale conflicten, ofschoon er ook tusschen Paraguay en Bolivia con flicten zijn, die het eerstgenoemde land door een oorlogsverklaring u t den wereld zien geholpen. Vragen op belastinggebied. Alle vragen worden door onzen belastingconsulent Joh. C. van der Pas Korte Parkstraat 6 te Bergen op Zoom kosteloos in ons blad beantwoord, indien men abouné onzer courant is. Vraag Ik heb twee huisjes die ik verhuur en een, dat ik zelf bewoon. Daar deze huizen den laatsten tijd in waarde gedaald zijn, zou ik dit op mijn balans willen vermelden. Mag dat? Indien ik niet de volle waarde vermindering mag afschrijven, tot welk bedrag dan wel of hoeveel Antwoord: Bovenstaande en derge lijke soort vragen bereikten mij meer malen en daarom zal ik ten behoeve onzer ahonné's deze vraag eenigszins uitvoeriger behandelen. Thans, nu wij de crisis en de daaraan samen hangende waardedalingen meemaken, rijst meermalen de vraag om op roerein!e en onroerende goederen afschrijvingen, resp. hoogere afschrij vingen, te doen, dan wij gewoon waren, eenerzijds om de waarde gelijken tred te doen houden, ander zijds om het inkomen ten opzichte van den fiscus te drukken. Blijkens art. '10 W. I. B. mogen van de on zuivere opbrengst van een bedrijf of beroep worden afgetrokken de afschrijvingen op zaken, die voor de uitoefening van het bedrijf of beroep worden gebruikt, en de afschrijving op schuldvorderingen, een en ander volgens goed koopmansgebruik. Uit bovenstaande blijkt reeds vol doende, dat alleen afschrijvingen worden toegetaten, die van zakelijken aard zijn, dus een belastingplichtige, die voor de belegging van zijn kapi taal eenige onroerende goederen bezit, kan hierop geen afschrijvingen doen ten opzichte van de I. B. Voorts zijn afschrijvingen toegelaten op roerende goederen, zooals rn nes, inventaris, bedrijfspanden nog op een ter uitbreiding van bedrijf in aanbouw zijnde fal schepen, werktuigen, paarden, doch de afschrijving mag alleen treffen de waardedaling door h bruilc in beroep of bedrijfniet welke worden veroorzaakt door d van de marktwaarde dezer z; In de praktijk komt meermalen dat hoogere afschrijvingen wo gedaan, dan in vroegere jaren, het oog op de sterke daling der wa Dit is ontoelaatbaar, evenmin ie de afschrijvingen tengevolge va lage afschrijving in vorige jaren een te hoog bedrag te boek s kan geen hoogere afschrijving wo toegepast. Bij bedrijven, waarbi hoofde van hun beperkten duur, vanging der hulpmiddelen dooran niet te voorzieu is, kan echter b afschrijvingen met de waardever dering door het gebruik ten rekening worden gehouden. Ten s heeft de H. R. B. onder no. 3598 spraak gedaan, dat van een macl welke na de aanschaffing ten ee male onbruikbaar was geworden afschrijving is toegestaan, dus beste is, dat thans alle mach onbruikbaar worden. LANDBÖÜWT" i< DE PRIJZEN VAN ONZE LAN BOUW- EN VEETEELT- PRODUCTEN. Aardappelen kosten slechis van den prjjs van vóór den 01 Door de directie van den Landl: worden de indexcijfers gepnblio betreffende een aantal artikelen landbouw en veeteelt. We ontlee daaraan de hieronder volgende g vens over Januari 1933, waarbij aanmerking moet worden genon dat de eerste reeks cijfers is gebasi op de gemiddelde prijzen in de jaren vóór den oorlog en de twi op de periode 19241929, dus v afgaande aan de crisis. Die gemidd prijzen worden aangeduid door't c 100. Voorde producten, gemerkt X, zijn als basis genomen de middelde prijzen in dezelfde maan van genoemde tijdvakken. Basis Bas 1910/1914 1924/1 Jan. 1933 Jan. 1 Tarwe 119 84 Rogge 53 35 Gerst 57 42 Haver 55 40 Veldboonen 65 47 Erwten 97 71 Stamboonen 51 35 Vlas 56 37 Koolzaad 96 57 Karwijzaad 71 56 Geelmosterdzaad 91 56 Blauwmaanzaad 89 Aardappelen X 40 21 Aardappelmeel 55 Slroo 44 37 Suiker 45 Rundvleesch 72 57 Varkensvieesch 54 39 Schapen vleesch 45 34 Boter X 76 52 Kaas X 79 51 Melk X 60 Eieren X 71 45 Mais 53 35 Lijnkoeken 60 46 Stikstof (Chilisalp.) 53 49 Stikstof (Zwavelzure Ammoniak.) 28 35 Stikstof(Kalksalp.) 54 Phosphorzuur (Superphospbaat) 72 66 Phosphorzuur (Thomasmeel) 109 97 Kali (Kainiet) 99 105 Arbeidsloon 170 83 Uit de lijst bevattende de officie uitslag van de Coutrale Berigslenkeari te Goes gebonden, stippen «ij ait verschillende categoriöa voor onze geving aan Hertogvan Arenberg van J. F. Brooijmi te St. Annaland kleine maat 1927IS prijs f125.en zilveren medaille, groi maat Artist van M. J. Stootjesdijk E. J. Kosten Tholen f175.— en zilver medaille (hoogst onderscheiding)grot maat 1926: Leon van C. G. Polderm le Tholen f100— en zilveren medail EIEREN EN LICBT. Men keDt sinds eeoigen tijd den invl van bet liebt op de productie van kippe eieren. In de Vereenigde Staten wordt groote schaal kunstlicht benut, teneinde laDge nachten Ie verkorten en aldns leggen te bevorderen. In Engeland zijn geleden bemoedigende resoltateD verkreg door J.W.Rbys en Raymond T.Paraborst hi t Nationaal Institunt voor het fokken pluimvee: in den loop der wintermaand hebben 120 kippen, die onderworpen war san hel lichtregiem, 950 eiereo meer gele dan een gelijk aaotal kippeu zonder liet Oad-Vossemeer. In het hotel Am alhier was een vergadrriug belegd geïnteresseerden bij den tarweverbouw kt

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 2