AARIN OPGENOMEN OE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN ijdag 17 Februari 1933 No. 7 Vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk. Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer ™uers naar' plaatsruimte' UITGAVE FIRMA J. M. C. POT, THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 prijsvermindering. THOOLSCHE COURANT blad verschijnt eiken jdag- Prijs per kwartaal 80; met Geïllustreerd idagsblad ƒ1,376, franco post ƒ1,65 ct. p. kosten. --1Bij abonnement aanmerkelijke PUBLICATIEN. uro-eraeester en Wethouders van Tholen bekend, dat voor de ingezetenen ge- oheid bestaat tot vrijwillige dienstneming de brandweer en wel by Afdeeling 1 iening der motorapuil) en by Afdeeling (brandblussching door middel van do irleiding). e vrijwilligere zullen eenige geldelijke oeding ontvangen. lichtingen zijn ter secretarie te bekomen, bolen, 17 Februari 1933. 13 De Huurstakingen. wWir zahlen keiue Miete mehr". Clke tijd heeft zijn eigen strijd- idelen en vooral tegenwoordig nu alle gebied een bedrijvigheid en spanning heerscht als nimmer foren, duiken steeds nieuwe prolest- ■thoden tegen echt of vermeend ^echt op. Wie had bijvoorbeeld iele jaren geleden gedacht, dal er t nog zooiets als een huurstaking i uitbreken, dal de huurders ge- ;aniseerd zouden weigeren de >r hun woningen verschuldigde irpenningen te voldoen Thans ter is het woord „Huurstaking" zoo ingeburgerd, dat men er zich t over verbaast als men in de Iiranten leest, dat er weer een uwe huurstaking is uitgebroken, •len weet wat men met de huur- kingen wil bereikeu, verlaging van huren, die over het algemeen niet igepast zijn aan het huidige, ver- jde levensniveau. Men heeft reeds verschillende zijden aandrang op huiseigenaren willen uitoefenen de huren te verlagen, maar over algemeen hebben deze pogingen mig resultaat gehad en wel om 'schillende redenen. De huiseige- ren zitten zelf ook op zware lasten, de groote steden moeten zij groote Idfnmen aan erfpacht betalen, de mdbelasting is niet verlaagd en bi Biimin de hypotheekrente, die voor ■ste hypotheken in de meeste ge len nog vijf procent bedraagt en Dr Iweede hypotheken meer zelfs, huiseigenaren zitten met hunduur- (ochte of duurgebouwde panden lijk in hun maag. Worden de izen naar hun oogenblikkelijke arde getaxeerd, dan blijkt dat de jzen. die de huizen in de veiling brengen van veertig tot vijftig Dcent lager zijn dan eenige jaren eden. Het bouwen van buizen is arbij zeker wel de helft goedkooper n in den tijd van hoogconjunctuur, een, hout, cement, het is allemaal otgoedkoop geworden, goedkooper n voor 1914. De moeilijkheid, waarin de huis- jenaren geplaatst worden springt idelijk in het oog. Zij zouden sschien in staat zijn de huren met kele procenten te verlagen, maar lijken tred houden met de waarde- rmindering hunner bezittingen, zich tieel aanpassen aan het huidige enspeil is veelal onmogelijk voor hen. dien zij hun huren met tien tot mtig procent zouden verlagen, oals bij de meeste huurstakingen rlangd wordt, dan zou het rende- ent hunner panden nihil worden, in vele gevallen zouden zij niet meer staat zijn hun verplichtingen tegen- er hun hypotheekgevers na te >men, hetgeen dan zou neerkomen een gedwongen verkoop hunner waarde achteruitgegane bezittingen, en begrijpt dus voor welke moeilijk den de huiseigenaren geplaatst orden. Concurrentie van de in den genwoordigen, goedkoopen tijd ge luwde huizen en door handen en •eten gebonden aan hun erfpacht i hypotheek-acten. Zoo staan de ken aan de kant van de verhuurders. Hoe is het met de huurders gesteld ver het algemeen hebben zij, die ourwoningen bewonen een loons- •rlaging te pakken, die varieert van 'n tot twintig procent. Levens- iddelen en kleeding zijn met een igeveer gelijk percentage naar be neden gegaan, maar de belastingen, indirecte, zoowel als directe belas tingen zijn hooger geworden en zoo is bet ook met de steeds weerkeerende, belangrijke post van de huishuren. Goedkoope woningen zijn niet in voldoende mate aanwezig, want anders was de zaak vrij eenvoudig: verhuizen. Maar nu dit niet het geval is, zoeken zij naar middelen om de „huisbazen" tot verlaging van de huren te bewegen. Zij doen dit georganiseerd en onge organiseerd en het georganiseerd aan dringen op huurverlaging uit zich in de huurstakingen De verschuldigde huurpenningen worden niet aan den huiseigenaar afgedragen, maar ver minderd met een percentage van tien tol twintig percent aan de een of andere commissie, die namens de „huurstakers" met den huiseigenaar confereert. Nu doet zich in Amsterdam en deed te Rotterdam bet feit voor, dat dat deze huurstakingsacties onder communistischen invloed staan en door deze laatsten op de hun bekende wijze wordeu uitgebuit. De onver mijdelijke ruzie met de sociaal demo craten om de leiding in deze huurders acties is natuurlijk niet achterwege gebleven. Thans begint deze actie ook de aandacht van de Regeering te trekken en is er bij het Gemeentebestuur van Amsterdam van de Regeering een brief binnengekomen, waarin uit drukkelijk wordt vastgesteld, dat deze actie tegen de bestaande rechtsorde ingaat en in zekeren zin een revolu- tionnair karakter draagt. Degenen, die aan deze beweging meedoen hebben in geen enkel opzicht op toegevend heid van de overheid te rekenen. De minister vroeg tenslotte van B. en W. van Amsterdam de verzekering, dat de huurstakers, die uit hun woningen zijn gezet of hun woningen vrijwillig verlaten niet zullen worden opge nomen in vereenigiug- of gemeente woningen. Tenslotte wordt overwogen of, voorzoover werkloozen aan deze beweging meedoen, deze niet van steun behooren te worden uitgesloten. Alvorens echter op dit punt even tueel een beslissing te nemen, wil de minister ingelicht worden over den omvang van de beweging. Dus zoover is het reeds gekomen, dat de Regeering zich met de actie gaat bemoeien. Wij kunnen bet echter geen gelukkigen zet van den minister noemen reeds voordat hem nadere berichten over de actie en de motieven ervan bekend waren een zoo eenzijdige beslissing in het vooruitzicht te stellen. De Regeering heeft zoovele bevolkingsgroepen reeds geholpen, zou het ook niet haar taak zijn een huurregeling te trelfen, die voor beide partijen aannemelijk zon kunnen zijn, een regeling waarin tegelijk ook de hypotheek enerfpachtgeversbetrokken konden worden? Want, dat de huren te hoog zijn, daar is men het in vrijwel alle kringen over eens, alleen over de middelen om tot verlaging te komen verschilt men van gedachten. Maar toch zal het er van moeten komen, de huurprijzen moeten op het huidige welvaartspeil worden gebracht. En de belangen van de huiseigenaren en de belangen van de huurders eischen dit ter voorkoming van grootere moeilijkheden. (Nadruk verboden). BINNENLAND. Saneering van de geest der Marine-officieren hard noodig Het beleid van de officieren van de «Zeven Provinciën» dient scherp gehekeld te wor den 1 Eon «eerewoord" aan muiters! H. M. in Den Haag. Kamerontbinding. We beginnen al weer te spreken over de muiterij! In den beginne was iedereen zóó geweldigd verbaasd over de bloote mogelijkheid van een der gelijke exces, dat men het niet waagde, eenige conclusie te trekken over het gebeurde Ja, beweerde men, er moest geen mogelijkheid tot verweer gesteld zijn, anders hadden toch beslist de olticieren tegenweer geboden. Dat is nu eenmaal het risico van officier te zijn, het risico, dat verbonden is aan het beroep van officier: sneuvelen of sterven onder muitershanden. En dat had men moeten riskeeren. Thans, nu er meer bijzonderheden bekend zijn, is de verwondering eer der vergroot, dan bevredigd. Onbe grijpelijk is het, dat wij zoo'n stel slappelingen bij elkaar op één oorlogs bodem hebben, als hier wel het ge val was. Al mag men de officieren thans nog niet al te hard beoordeelen, als men de feiten nagaat komt men toch tot hoogeiijks ontstellende ont dekkingen! De commandant was uit drukkelijk gewaarschuwd, dat staat vast. Bovendien hebben we nu de erkenning van luit. t. zee derde klas De Vos van Steenwijk, dat de stem ming onder het personeel slecht was. Men kende dus die stemming! Men moest dubbel op z'n hoede zijn! Maar men arrangeert een leestje aan boord en de commandant verlaat zijn be dreigde schip en gaal met een groot deel zijner officieren naar de Aljeh- club. Er is méér...: Wat hebben de officieren, die aan boord waren, ge daan, werkelijk gedaan tegenover de muiters? Onze indruk is ten stelligste niets! Ja toch... één van hen heeft nota-bene zijn eerewoord gegeven, dat de officieren geen geweld zouden ge bruiken en aan dat eerewoord, tegen over muiters gegeven, voelt men zich gebonden! Hun leven aan boord gaat gewoon door en omdat twee van hen gevangen zitten, blijven de anderen passief. Maar al zouden er niet twee gevangenen gezeten hebben, dan zou er immers nog dat eerewoord zijn geweest? Zelfs legt de heer de Vos van Steenwijk de verklaring af, niet te hebben verwacht, dat er bij de ontmoeting met het eskader, zoo spoedig geweld zou worden gebruikt, een opmerking, die met vette letters gedrukt, thans door de soc. partij pers tegen onze Marine en onze Regeering wordt uitgespeeld„Men moest er maar eens bij geweest zijn" zegt de jonge luitenant. Inderdaad! Dat moest! Nog minder dan de politie, mag het officierskorps zichzelf zoover ver geten, dat het zich op zulk een schandalige défaitistische wijze ver geet! Wij spreken onze pijnlijke ver bazing uit over de houding van com mandant en officieren en vragen ons af of, indien die houding toonaan gevend is voor het beleid van het geheele korps, de saneering van de Marine zich ook niet zal moeten uit strekken tot den geest en de opvat tingen der officieren. Het is hoogst noodig. Dat blijkt nu wel ten volle. In Den Helder is alles rustig. Van muiterij op andere, in Nederland ge- stationneerde oorlogsbodems is geen sprake. De te verwachten invasie van agitatoren is volkomen afgeketst. De maatregelen van burgerlijk-, zoowel van militair-autoritaire zijde hebben hun belet hun doel te bereiken. Tal van propagandisten zijn gearresteerd en veiligheidshalve goed achter slot en grendel gezet. Menschen, die in deze gespanuen tijden in troebel water willen visschen, de gespannen toe stand nog willen verergeren verdienen ook geen beter lot. Hopelijk breekt er voor ons land nu weer een tijdperk van rust aan, zoodat de verhitte gemoederen weer eenigszins tot rust kunnen komen. We hebben veel geleerd en zijn wakker geschud. Dat hebben we in ieder geval van de Indische gebeurte nissen overgehouden. Voortaan dus weer het oude „Hollanders. Let op Uw Saekl" in eere hersteld!" H. M. onze Koningin heeft haar Zwitsersche reis afgebroken, tenge volge van de heerschende kabinets moeilijkheden. Den Haag was Maan dagmorgen het terrein van een jui chende, enthousiaste menigte, die zich had opgesteld langs den geheelen weg, die de Koninklijke stoet, voorafgegaan door het geheele Halfregimrnt Huza ren, dat in de Alexanderkazerne is gehuisvest. Gedreven door bet ver trouwen, dat ons volk onverwoestbaar in het Huis van Oranje-Nassau stelt, trachte men H. M. Majesteit een waardige, hartelijke ontvangst te be reiden om toch maar vooral goed te laten uitkomen, dat er ondanks mui terij en communistische incidenten toch nog een zeer groot deel van vetrouwen in Nederland leeft, dat als de nood waarlijk mocht komen een dichte haag van waarlijke Neder landers zal vormen en pal zal staan voor de veiligheid van onze Lands vrouwe en Vorstinne! Het gejuich was dan ook niet van de lucht en het verkeer was volko men gestremdDe politie had de handen vol werk om de enthousiaste menigte van den rijweg te houden Enkele communistische agitators wer den door het publiek op hardhandige wijze afgeranseld, zoodat de politie tusschenbeide moest komen om hen uit de handen van het Roode Kruis te houden. Meer dan ooit heeft men er nu voor te zorgen, dat U een verkoudheid direct met een beproeld middel bestrijdt, teneinde de griep te voorkomen. ASPIRIN is en blijft het middel bij uitnemendheid door onvergelijkelijke zuiverheid en steeds gelijk blijvende qualiteit. Maar let er tevens op, dal IJ ook ASPIRIN ontvangt, indien U ASPIRIN verlangt en laat U geen minderwaar dige namaak, welke misschien reeds jarenlang op een ondeugdelijke plaats bewaard is, in de hand stoppen. ASPIRIN is steeds te herkennen aan het Bayer-kruis en verkrijgbaar in oranjeband-buisjes van '20 tabletten a 70 cent en in oranje-zakjes van 2 tabletten a 10 cent. 24 42350 Bij Kon. besluit d.d. 15 dezer is de Tweede Kamer ontbonden met ingang van 8 Mei a.s. De dag van de candidaatstelling is bepaald op 15 Maart a.s. De sluiting van de tegenwoordige zitting van de Staten-Geueraal zal plaats hebben op Zaterdag 6 Mei, de eerste zitting der Kamers na de ont binding op Dinsdag 9 Mei. Voorts vernemen wij, dat de minis ter van Binnenlandscbe Zaken den dag van de stemming zal bepalen op 26 April. BUITENLAND. Eod Chineesch-Japanschen oorlog vrijwel onvermijdelijk. De Ameri- kaansche vloot paraat. Ernstige mijn- ontploffing te Neankirchen. De politieke toestand in Duitschland. Er begint teekening te komen in den toestand inzake het „conflict" tusschen China en Japan. Te Genève heeft men eindelijk eens duidelijke taal gesproken. De commissie van negentien heeft in haar slotzitting de nota van Japan behandeld, waarin het opkomt voor de erkenning van Mandsjoekwo en tenslotte vastgesteld, dat deze nota geen basis voor ver dere bemiddeling kan vormen. De commissie weigerde de nota in details te bespreken. De Japansche regeering wordt er met nadruk op opmerkzaam gemaakt, dat een nieuwe verscherping van het conflict door militaire maatregelen in de provincie Jehol tot een defi nitieve mislukking der onderhande lingen moet leiden. 21 Februari is de buitengewone Assemblée van den Volkenbond bijeengeroepen voor de definitieve regeling van het Japansch- Chineesche conflict. De volgende maatregelen voor de oplossing van het probleem in het Verre Oosten zullen aan de Assemblée worden voorgesteld I. Terugtrekking van de Japansche troepen uit Mandsjperije tot aan de Japansche spoorwegzöne; 2. het scheppen van autonomie in de drie Oostelijke provinciën onder sou- vereiniteit van China, inrichting van het bestuur, instelling van internatio nale controle en van gendarmerie overeenkomstig de voorstellen van het Lytton-rapport. Het principe van de Chineesche souvereiniteit in de drie Oostelijke provinciën wordt bovenaan de lijst van de adviezen geplaatst. De naam Mandsjoekwo wordt in het rapport in het geheel niet genoemd. De na druk wordt er op gelegd, dat het terugtrekken der Japansche troepen onmiskenbare voorwaarde is voorde schepping van een dragelijken toe stand en voor de geheele regeling van het conflict. Japan heeft officieus reeds te ken nen gegeven, dat het bij aanneming van de adviezen door de Assemblée, onverwijld zijn uittreding uit den Volkenbond zal aankondigen. Dat het intusschen de beslissingen van den Volkenbond niet afwacht en rustig met zijn tot nu toe gevoerde politiek voortgaat, blijkt wel uit het feit, dat van Japansche zijde wordt bevestigd, dat weldra 3 ultimata omtrent de provincie Jehol zullen worden over handigd. Het zullen zijn: 1. Een ultimatum van de Japansche aan de Chineesche regeering. 2. Een ultima tum van de Mandsjoerijsche regeering aan den Chineeschen bevelhebber. 3. Een ultimatum van den Japanscheu bevelhebber generaal Moeta aan maarschalk Tsjang Hsoe Liang. In alle ultimata zal de terugtrekking der Chineesche soldaten uit Jehol worden geëischt. Tsjang Hsoe Liang heeft reeds ver klaard niet te zullen wijken. Ook de waarnemende Chineesche minister president Soen verklaarde, dat het Chineesche leger tot den laatsten druppel bloed zou vechten. Het uit breken van den strijd wordt 27 Fe bruari of 1 Maart verwacht. Nu moet men niet denken, dat Japan tot die datum wacht en op het oogenblik stilzit. Verre van dat! Volgens berichten van Chineesche zijde zetten de Japanners hun mili taire operaties in Jehol voort. Rond de stad Kailoe hebben zij ongeveer 20.000 man troepen samengetrokken, en trachten daarmee de geheele stad te omsingelen. Met koortsachtige ijver is men in Japan bezig met het uitrusten van leger en vloot en het vervaardigen van wapenen en munitie. Enkele dagen geleden nog heeft de Japansche regeering een crediet toegestaan van 11 millioen yen voor het uitrusten van 2 nieuwe tank-regimenten, die in den kortst mogelijken tijd moeten worden gevormd. Amerika heeft thans toegegeven, dat het verblijf van de Amerikaan- sche vloot in den Stillen Oceaan niet nit bezuinigingsoverwegingen is ver lengd, maar inderdaad daar blijft vertoeven in verband met den pre- cairen toestand in den Oosten. Dit is ook Japan natuurlijk niet ontgaan en in een hoofdartikel van het Japan sche dagblad „Nihon" worden de manoeuvres van de Amerikaanscbe vloot een uitdaging van Japan ge noemd. In Washington maakt men zich dan ook ernstig ongerust, vooral nu het conflict eindelijk in een oorlog dreigt over te gaan, een oorlog, waarbij Amerika ten nauwste be trokken is. Men verwacht, dat Japan de Chineesche havens zal blokkeeren en nu is het nog maar de vraag of de vrijhaven Sjanghai daar buiten zal vallen. Zoo heeft de toestand zich dus in het Verre Oosten ontwikkeld. Zal er een nieuwe wereldoorlog uit voort komen, die ook de wrijvingen, die er in Europa heerschen zal verscherpen Er is maar heel weinig toe noodig om de geheele wereld tot een groot

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1933 | | pagina 1