ZATERDAG 31 DECEMBER BEGINT ONZE GROOTE VAN ALLE RESTANTEN. BISCHOF'S KLEEDINGMAGAZIJNEN BERGEN OP ZOOM Witte Krui* m Gaat Ge Trouwen Goederenvervoer goedkooper C. Laban, Tholen Daar onze magazijnen door verbouwing uitge breid zullen worden, zijn wij genoodzaakt ruimte te maken. 40S SPOTPRIJZEN. PROFITEERT HIERVAN. THOOLSCHE MAP 15 CENT 6. P. VAM ASSELT M0NDARTS 30492 BERNHARDI L. J. DE RIJKE N. V. CORONAE de heeren VOETEN te Steenbergen. Fa. GEBR. VOETEN. N. V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK 4\ °|0 Pandbrieven a ÏOO 3Wl\ Fotobriefkaarten van de Bazar te Tholen, DE POEDERS VAN HET h^iüdzn cle m$es£ teKsebilUndt pyyin Voor Nederland„DUTINI", Oegstgeest (bij Leiden.) BALANSTIJD. 12 vel postpapier met 12 witte Enveloppen. 10 30733 Firma J. M. C. Pot, Tholen BESTELT dan Uw trouwkaartenof circulaires bij ons of onze Agenten. Firma J. M. C. POT, THOLEN Carrosseriebouw! J. L. ELENBAAS. Tel. 18, Poortvliet. TANDARTS Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel, Int. 3. Tandarts v.d. Velde THOLEN Markt 4 Zaterdags 1-2.30 en 6-7 uur. 80640 12 Tandarts Van Zwaamen en Thomsons Almanakken voor 1933 N. V. „Onze Kracht" Steenbergen. M. V. ,.0nze Kracht" Steenbergen. te ZIERIKZEE stelt verkrijgbaar door tusschenkomst van alle Effectenkantoren. Aan Pandbrieven in omloop voor pl.m. 21 millioen gulden. De Insulaire is aangesloten bij het toezicht der Rijkspostspaarbank. AUG. VAN DYCK—PETIT, 3 beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's. 6 7089 VERBOUWMGS UITVERKOOP PER STUK 7 CENT. PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. VERKRIJGBAAR BU APOTHEKERS EN DROGISTEN. ADMINISTRATIES inrichten, bijhouden, controle. BELASTINGZAKEN. SOCIALE WETTEN, Arbeidswet, Ziektewet, Inv. wet, Ongevallenwet, enz. lö J. HULLEMAN, Molenvlietschestr. 28 THOLEN. 40190 A. L. HAGE. P. E. HAGEElenbaap. St. Maartensdijk, 1 JaD. 1933 p. f. D. J. VAN MAREN 40187 eu Ec'itgeuoote, Cappellen (België) p. f. Oudergeteekeöde wenscht zijo ge achte cliëntèleeen gelnkkigNieowjaar J. C. KRIJGER, Goes. Autobaeondero. Tholen-Stavenisse 40188 Goes-Katscbe veer. A. KLOET~ Elcctr. Reparatieinrichling en Meubelstoffeerder. Poortvliet 40196 p. f FAMILIE VOGELAAR. Poortvliet p. f. 40 186 De beer en mevrouw 40081 VAN BRUMMELEN—de Wit. Poortvliet, 1 Januari 1933. p. f. IZ. HAGE Ja. 40068 E. P. HAGEElenbaaa. Bijenkorf, St. Maartensdijk. p. f. Veel beil en zegen toegewenscbt aan familie, vrienden en bekenden, bij de intrede van het nieuwe jaar. L. GROENEWEGE Ca. 40069 en Eehtgsnoote. St. Maartensdijk, 1 Jan. 1933. Veel beil en aegeu aan familie, vriendeD en begunstigers bij de intrede vaD bet nieuwe jaar. 40070 J. J. PUT en Ecbtgenoote. St. Maartensdijk, 1 Januari 1983. A. DU BURCK eu fam. Burg. de Roocklaan 2, 40084 g. n. Bergen op Zoom. Mevr. Wed. D. QUAKKELAAR Giljam. St. Annaland, 1 Jan. 1933. p. f. 40086 p. r, Gebruik steeds bij vriezend weer Spiritus voor uw auto's ook voor U kooktoestellen 90%. Beleefd aanbevelend, S Deurloo—van Sliodregt, 40561 Drogisterij, Tholen. L. G. van Zaltbommel DROGISTERIJ, Hoogstr. 7, Tholen. Tandpasta's. Tandenborstels. Toileizeep. tëau de Cologne. Haarwaters enz. Vcr- plegingsartikeien. Groote verscheiden* heidverpakie geneesmiddelen. Homoöpa- tisclie middelen Dr. VVilmar Schwabe. 8 36801 GEZONDHEID MATRASSEN op beugel, 2 deelig, in alle malen zonder prijsverhooging met 5, 10 en 15 jaar garantie. Alle meubelen franco huis. Concur rentie uitgesloten. 8 4.1143 B. A. REEDERS, Tel. 23, Poortvliet. LAGE PRIJZEN. 20 37882 NETTE UITVOERING en bovendien wordt Uw Ondertrouw-advertentie gratis geplaatst in de lerseksche en Thoolsche Courant Nieuw en reparatiewerk aan alle soorten wagens. 12 40053 Laat bij ons de oude kap van uw luxe wagen eens vernieuwen, wij doen dat zeer concurreerend. Spreekuur Tholen dagelijks van 2—4, behalve Donderdags. Donderdags 78. Te OUD-VOSSEMEER Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 912. TE ST. ANNALAND Woensdagen Zaterdag van 9'12, Donderdag van 25. 15 13584 6 36276 Oud-Vossemeer (Hotel Ampt) Dirisd. 3.30430 Zaterd. 9—10 St. Annaland f Havenzicht) Dinsd.56.30 Zaterd. 10.3012 St. Maartensdijk (van Iwaarden) Woensdag 912. Zuivelstraat 35, 12 BERGEN OP ZOOM 8493 over het Postkantoor. Het adres vooralle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen homoöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmar Schwabe. zijn verkrijgbaar tegen de offi- ciëele prijzen, 20, 25, 32'/2 en 40 cent per stuk. Aanbevelend, 15 41989 FIRMA J. M. C. POT, Boekhandel, Tholen. Hiermede geven wij kennis dat wij onze zaak met ingang van JANUARI 1933 hebben overgedragen aan De zaak wordt op denzelfden voet voortgezet. Wij blijven haar ten zeerste aanbevelen. 56 40198 M. J. N10LL. JOH. NI0NTENS. Geachte Clientèle, Hierdoor deelen wij U mede, dat j door ons met ingang van Januari 1933 de zaak wordt overgenomen. Wij bevelen ons ten zeerste aan en hopen met Uw gewaardeerde orders steeds te worden vereerd. Doordat het tramstation te Tholen thans in rechtstreeksche verbinding slaat met alle stations der Nederlandsche Spoorwegen, zijn de tramvrachten vervallen en betaalt men alléén, zoowel voor aankomende als vertrekkende zendingen niets dan de spoorvracht van of naar Tholen. Een spoorzending die tot Bergen op Zoom bevracht b.v. fO.95 zou kosten, kost lot station Tholen eveneens maar 95 cent. Geeft dus op te zenden Station Tholen A. B. T. Zendingen voor plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomende worden verder vervoerd met den voerman uit die plaatsen. 38 37963 Doet Uw voordeel, en vervoert Uw goederen rechtstreeks. Agentschap A. B. T. gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoon 16. Kantoor geopend van des voormiddags 8 uur tot des avonds 8 uur. opgenomen door den fotograat A. STEKETEE te lerseke zijn vanaf hedenavond verkrijgbaar in den Boekhandel van FIRMA J. M. C. POT, Tholen. 15 40065 MAGAZIJN VAN GRAFMONU MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS Steenhouwerij,Marmerhardsteen voor Bruggen,Sluizen, Gebouwen Slijpsteerien, enz. Straatkeien Stationstraat, Bergen op Zoom 12 39135 N n ts) CC m n W n 3 O "O N O O

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 8