Ja! Natuurlijk BEUKELAAR! p. f. Coöperatieve Boeren leenbank Tholen Wenscht allen een voorspoedig jaar! YVant als het de menschen goed mag gaan, Dan heeft hij ook weer zijn bestaan, Zeker, den moed niet laten zinken Op 't .Nieuwe Jaar moet u toch klinken Maar dan voor advocaat en wijn Moet U bij BEUK'LAAR zijn. Toe wees verstandig zeg En ga voor drank naar de 40204 EENDRACHTSWEG! - I Met den aanvang van 1933 bieden gj vrienden en begunstigers onze fensber sle wea8C^en aao- 40091 A. CENSE en Familie. fensber s avo G. DEÜRLOO en Echtgenoote. f. 40092 VAN DEZANDEen Echtgenoote f. 40093 L. W. JANSE en Echtgenoote. f. Schilder, Tboien 40094 Bors kerk dhr. 's avoi kerk C. W. GELUK en Echtgenoote. f. 40095 P. B. KEGGEDninkerke. f. 40096 J. L. DEURLOO. J. DEURDOOVan Sliedregt, f. 40097 L. K. VAN DIJK f. 40098 en Familie. Gelukkig Nieuwjaar. J. LIEVISSE ADR1AANSE. f. Meubelmaker. 40099 Aan Vrienden en Begunstigers o Gelukkig Nieuwjaar tocgewenscbt loerm tor C. JANSEN, Kolenhandel, Tholen, 1 Januari 1933. 40100 Gelukkig Nieuwjaar. A. C. QUIST. A. C. QUISTManneke. Schoenmaker. 40101 M. MEERMAN Jz. W. B. MEERMANJanse. Brugstraat 19, Tholen. f 40102 IC. W. COOMANS i. en Echtgenoote. 40103 C. J. DEN OUDEN. Zadelmaker, f.40104 A. P. M. VOETS. A. VOETS—de Ron. I f. TholeD. 40105 C. A. VAN SPLUNTER. i f Moder Tholen. 4-0106 H. RUSSCHER en Familie, f. 40107 ENGEL VA ART en Echihenoote. alen, 1 Jan. 1933. p. f. 40108 J. M. SCHOT en Echtgenoote. f. 40109 M. VAN OSTENDE en Echtgenoote enschen vrienden en begunstigers m gelukkig nieuwjaar. Tholen, 1 Januari 1933. 40110 W. J. WALPOT en Echtgenoote. 40112 D. VAN HIELE g. Tholen. 40113 i f. J. VOS Metselaar, Tholen. 40114 E. VAN RIJ8SEL, - f. Tholen. 40115 JAC, QUISTGeuze, f. Sigarenhandel. 40116 M. SCHOT—Wesdorp. holen. p. f. 4Q117 J. M. BAL en Echtgenoote. Timmerman. Tboleo. 40118 K. J. BAL, Granen, Vee7oeder, Me f- TholeD. 40119 C. DUINE. T. B. DUINE—Boot. f. Dalemache elraat. 40120 C. HAZEN A. E. HAZEN—Vao Eekeleo. 'holeo. p.|. 40121 Wed. B. G. KEGGE— Vao Daiveodijk. Modee eo Manofacloreo. 40131 A. A. VAN STEE. A. VAN STEEDeurloo. 40132 A. A. RUSTEN BIL. A. C. RIJSTENBILHeodrikae. kolen, 1 Jaouari 1938. p. I. 40133 JOH. QUIST. Chocolade, soikerwerkeo en Drop?, k-leo,p. f. 40134 J. J. SCHOT Johc. D. SCHOTVAN Doiveodijk. 40135 M. GEUZE en Familie. Kerkstraat, Tholen. p. f. 40137 M. VAN DUIVEN DIJ K en Echtgenoote. Tholen. 40138 p. f. J. N. EVERAERS J. L. EVERAERS—Schot. TholeD, 1 JaD. 1933. p. f. 40140 M. VAN NOORT en Echtgenoote. Tholen. 40141 p. f. A. J. W. SMITH Kassier, QJ. g. Tholen. 40142 A. ENGELVAART en Echtgenoote. TholeD. p. f. 40143 JOH. VAN DIJK en Echtgenoote. p. f. 40144 M. ROGGEBAND G. J. ROGGEBANDSchot, p. f. Tholen. 40145 Wed. PH. SAKKO en Familie, p. f. 40152 D. VAN DER SANDE Jz. F. VAN DER SANDE—Bijnagte eu Kinderen, p. f. 40146 24 41060 M. J. HOEK en Echtgenoote. p. t. 40153 W. J. GELUK, p. f. Tholen, Markt 3. 40157 J. HENDRIKSE. J. J. W.' HENDRIKSE— Van Nienwenhnijzen wenschen Familie, Vrienden en Be kenden een gezegend nieuwjaar. Tholen. 40158 J. A. VAN BENDEGOM. M. VAN BENDEGOM—Pape. p. f. 40159 Geluk en voorspoed in het nieuwe jaar aan vrienden en begunstigers toegewenscht door C. GEBRAAD, Echtgenoote 40160 en Familie. M. C. VAN ELSaCKER Hs. Bode Thoolsche Begrafenisbas. p. f. 40083 J. BLAAS Tuinman, Molenvlietsche straat p. f. 40082 Tholen. P. M. v. d. BROEK. G.N. 40167 J. J. kramer! K. KRAMER—Weber Tholen 40168 p.f. J. A. GELUK en Familie. Tholen 40145 p. f. L. C. DE JONGE. N. A. de JoDgede Bakker Cafe „de Kroon" Tholen P- f. 40170 Een gelukkig nienwjaar. A. J. v. d. BOOM en Echtgenoote Metselaar 40171 Alle vrienden eD bekenden van TholeD en omstreken wenschen wij een gelukkig Nienwjaar. C. v. DULLEMEN en Echtgenoote Huis- en Rijtnigscbilder 40172 Kruittoren, Tholen Miju besten wensch aan Familie Vrienden en Bekenden voor 't nienwe jaar. 40173 I. VAN 'T HOF eD Familie Tholec. G. VIS, Echtgenoote en Kinderen. Tholen. p. f. 40122 J. VRIENS 40123 en Echtgenoote. 1 Jannari 1933. p. f. Wed. C. M. GELUK en Familie. p. f. 40124 G. AMSING Jr. 40125 M. PRINCE eu Echtgenoote. P- L 40126 H. I. STOUTJESDIJK en Echtgenoote. Tholen, Venkelstraat. P- L 40127 C. M. VAN DER STEL en Echtgenoote. P- 40128 PH. ENGELVAART en Echtgenoote P- 40129- Hartelijke geluk wensch aan mijne Cliëntele en Bekenden, zoowel in als buiten de gemeente. 1 40130 Tholec. JQH. BEUKELAAR, P. SCHOT. Kleermaker. Tholen. 40136 Aan Vrienden en Begunstigers wordt bij de intrede van 1933 veel heil en zegen toegewenscht door C. VAN IWAARDEN, Zadelmaker |en Echtgenoote. TholeD, 1 Jannari 1933. 40161 L. W. BLAAS en Echtgenoote Timmerman, Stoofstraat. p. f. 40163 M. JANSE As. J. P. JANSEQuist, Dalemscheetr. 13, Tholen. p. f. 40164 B. W. SCHOT Jz. D. P. SCHOT geb. Kegge. Heil 6D Voorspoed. 40085 Tholen. L. D. A. LOOYSEN, 40147 Arts. p. f. Tholen. Geluk en voorspoed in het Nieuwe jaar aaQ vrienden en begunstigers toegewenscht door 40149 C. NELISSE, Tholen. ADR. NUIJTEN eu Echtgenoote Markt 9, Tholen. P. f.40150 Vrienden en begunstigers een gelokkig Nienwjaar. J. M. DEN ENGELSMAN—Blaas. Kerkstraat 8 40151 JOH. KROMSCHEE. p. f. Tholen 40174 M. C. VIERGEVER Wijkverpleegster P- f40175 L. G. VAN ZALTBOMMEL J. E. VAN ZALTBOMMELAmpt. Tholen Drogist. p. f. 41076 C. M. FR1DF.RICHS. M. P. FRIDERICHS— vaD NienweDbnijzen. 4-0192p. f. Tholen L. M. MOERLAND en Echtgenoote Tholen p. f. 40179 Aan Familie, VriendeD en Be kenden een gelukkig nieuwjaar. Wed. A. M. GELUK 40177 Postweg, Tholen B. W. SCHOT en Echtgenoote Coiffeur Asn bevelend. P- L 44210 Tholen P. C. M. VERSTRAATE N. VERSTRAATEMeeuse. Tholen, 1 JaD. 1933. p. f. 40156 Ondergeteekende wenscht vrieoden eD begunstigers een gezegend nienw jaar toe. 40155 Wed. C. DE HAAN. L. J. VAN VESSEM en Echtgenoote wenschen Vrienden en Begunstigers gelukkig nieuwjaar. 40178 Ijsfabriek, Bebonwdendam, Tholen. A. G. FNGELVAART J. J. ENGELVAART—Bal. Tholen p. f. 40180 M. C. VAN ELSaCRER Hz. Bode Begrafeuisbus P- f. 40285 H. J. DONKEN J. G. DONKENMeerman p. f. 40181 J. FRANKE. J. FRANKE—Walpot en Familie. Tholeu p. f. 40182 A. SCHOT en Echtgenoote. Venkelstraet lb, Tholen p. f. Bij den aauvaug van het nieuwe jaar onze beste wenschen. J. C. EVERAERS. Bakker. 40184 ViscbBtraat Tholen Familie, Vrienden en beguustigers een gelukkig Nieuwjaar. S. DE KORfEvan Dallemen. 40202 Stoofstraat 2 Tholen. JM. C. BIJNAGTE en Echtgenoote Wal 2 Tholen p. f. 40199 h. go Ossen 40200 p. f. Tholen B. S. N EL1SSESchot. P- L Tholen C. J. SCHOT M. F. SCHOTVerkamwan 40191 p, f. Tholen Aan vrieuden eu bekenden een gelukkig Nieuwjaar. M. J. SCHOT Brugwachter Tholen. 40088 .Wed. J. A. STOUTJESDIJK— Dorst. 40205 ™p. f. Tholen P. JEROENSE Az. Oud Vossemeer p. f. 40195 C. DE WIJZE D1NA DE WIJZE Oud-Vossemeej p, f. F. RIJNBERG. L. RIJ NHERGEten baas. Hotel „De Gouden Leeuw" P- 40087 St. Aunalaud, 1 Januari 1933. J. W. H. F. BUIJZE. J. J. BUIJZEWaale. Stavenisee, 1 Januari 1933. p. f. 40071 p. r. STEEN DIJ KNelisse. Stavenisse, 1 Januari 1933. P- r- Int. Tel. 6. p. f. 40072 J. OUDESLU1JS. H. OUDESLUIJSSmits. SlaveDisse, 1 Jan. 1933. 40073 p. f. en p. r. Bij de intrede van 1933 aan familie, vrienden en begunstigers de beste wenscheD. M. P. TAZELAAR 40074 en Ecbtgeuoote. Stavenisse, 1 Jan. 1933. Int. Tel. 5. Bij het begin van 1933 aan allen vele gelukwenschen. JOH. LEUNE 40075 eu Echtgenoote. Stavenisse, 1 JaD. 1933. Int. Tel. 11. Aan allen de hartelijke gélok- wenschen, A. G. VAN 1JSSELDIJK 40076 en Echtgenoote. Stavenisse, 1 Jan. 1933. Int. Tel. 12. De heer en mevrouw BERNHARDILn kaart. Stavenisse, 1 JaD. 1933. 40077 p. f. lot. Tel. 3 p. r. De beste wenschen aan familie, vrienden eu behansiigers bij het begin van 1933. M. J. NEELE en Echtgenoote. 40078 Motordorscher. Stavenisse, 1 JaD. 1933. Ondergeteekenden bieden de har telijke gelnkwenschen aan allen. M. C. STEEN DIJK 40079 en Echtgenoote. Stavenisse, l JaD. 1933. lot. Tel. 28. A. J. J. TAZELAAR. N. TAZELAAR—Moerland. Stavenisse. 40080 p. f.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 7