Van Dixhoorn ZOÜTGEBAK Nutsspaarbank. Uitvoering In het bovenstaande heb ik veronder steld een gesubsidieerde steunregeling, waarin dus 25 subsidie door het Rijk zou worden gegeven. Men deuke er echter aan, dat een steun regeling zonder subsidie van het Rijk, tegelijkertijd de subsidie voor de werk verschaffing in gevaar brengt, omdat een der voorwaarden voor die subsidie is dat geen andere steun wordt verleend, dan die door den Minister is goedgekeurd. Ook is het goed om eens te bezien, hoe groot de steun bij een steunregeling wel kan bedragen, dit omdat de opstellers van het request uitgaan van loonnormen, die zij weten, althans weten kunnen, voor Tholen onjuist zijn. De loonnorm voor Tholen is f2.per dag of f 12.— per week. Bij geheele werkloosheid mag de steun aan gehuwden en ongehuwde kostwinners nimmer meer bedragen dan 65 van het loon, dat zij bij 48-urige arbeidsweek in het bedrijf, waartoe zij behooren, zouden kunnen verdienen. Ergo zou de steun maximaal bedragen 65% van f 12. f7.80 te vermeerderen met fü.75 voor elk kind. Dit geldt voor de georganiseerden. Voor de ongeorganiseerden zijn deze be dragen natuurlijk minder. Elke inkomst in het gezin wordt in mindering gebracht op de uitkeering. Onze conclusie kan niet anders zijn dan dat een steunregeling op dit oogenblik onnoodig en ongewenscht is. Onnoodig omdat er naar mijn overtui- tuiging voor de werkloozen ter plaatse gezorgd wordt zooals op weinig pbiatsen het geval is. Op hem, die het tegendeel beweert, rust de bewijslast daarvan. Ongewenscht, omdat de werkloozen door werk beter worden geholpen. Het spreekt vanzelf, dat wanneer de omstandigheden zich wijzigen ook het werkloosheidsvraagstuk te Tholen opnieuw moet worden bezien. In dat geval zullen B. en W. als tot op heden, niet achtm*- blijven in het doen van passende voor stellen. Punt 3. Een commissie van advies voor de plaatsing van werkloozen bij de werk verschaffing kunnen B. en W. aanvaarden Een commissie voor de steunverleening heeft thans geen zin. Punt 4. Met het verstrekken van brand stoftoeslag aan tewerkgestelden bij de werkverschaffing kunnen B. en W. even eens accoord gaan. Punt 5. Heeft na het voorgaande geen zin. Ook is het gewenscht den Raad eens eens nader op de hoogte te stellen met de door B. en \V. gevolgde wijze van werkloosheidszorg, opdat ieder zich een objectief oordeel kan vormen. Doel der werkloosheidszorg is geweest en isDe menschen in dezen tijd waar noodig, te helpen. Hulpverleening zijdens de gemeente der halve te beschouwen als aanvullend. Voor den werklooze moet prikkel blijven be staan werk elders te zoeken in het vrije bedrijf. Voor elk gezin wordt door B. en VV. een behoeftenorm vastgesteld, welke hooger is dan die welke door de organisaties zelf is aangegeven. Hij wiens gemiddeld inko men daalt beneden onze norm komt voor hulp in aanmerking, dat is dus eerder, dan wanneer de norm der bonden gold. Bij wie de daling het sterkst wordt zal het eerst en meest worden geholpen. Het spreekt vanzelf, dat soms bijzondere om standigheden van invloed kunnen zijn. Door deze regel te volgen is mij uit de gegevens van 1 Juli tot op heden, die ik daartoe heb opgevraagd gebleken, dat 90 der werkloozen ongeveer bebben verdiend, wat zij naar onze norm moesten ontvangen, een resultaat, dat voor de werk loozen meer waard is, dan de bewoor dingen van het rondgezonden pamflet, eh welk resultaat voor geen klein deel te danken is aan het enorme werk en de niet gering te schatten toewijding van den heer Blaas. De Voorzitter vraa t vervolgens wie der Ileeren het woord verlangt. Dhr Moeliker kan thans na de breed voerige toelichting door dhr Blaas zoo pas in besloten vergadering gegeven en na de nadere toelichting door den Voor zitter geheel met het voorstel van B. en W meegaan. Dhr Overbeeke verkrijgt vervolgens het woord en zegt. dat hij ondanks de ver schillende mededeelingen thans en in de besloten vergadering, niet kan begrijpen waarom geen steunregeling in het leven geroepen zou kunnen worden, dit blijft dringend noodzakelijk, daar de menschen anders niet voldoende geholpen worden. Het spreekt natuurlijk van zelf dat spr. het eens is met het ingezonden request. Hij kan niet begrijpen dat er personen zijn die ondanks het feit dat ze zelf groote steuntrekkers zijn, tegen een steunregeling durven stemmen en het doet hem erg zeer dat er in den Raad menschen zitten die veel en veel grootere steuntrekkers zijn dan alle werklooze arbeiders in Tholen te zamen, met name dhr Moelker. De Voorzitter verzoekt dhr Overbeeke geen namen te noemen. Dhr Overbeeke Ik heb het al gezegd. De Voorz. Ik vind het niet erg behoorlijk. Dhr Overbeeke zal geen verdere namen noemen, in een volgende vergadering zal spr. daar wel op terugkomen. Spr. vindt het meer dan verschrikkelijk dat men tegen een steunregeling is het is voor spr. onbegrijpelijk hoe men dat dnrft. Treurig is het dat men personen, waar van er zooveel op de tribune staan nog geen negenhonderd cent gunt. Tot den Voorz. zegt spr.U zegt dat de regeling hier thans schitterend is ik zeg dat ze dat in het geheel niet is. Spr. merkt vervolgens nog op, dat als thans geen steunregeling in het leven wordt geroepen de Regeering wel zal in grijpen. Dhr Bogert voert aan dat hij aanvanke lijk meende dat de steunregeling beter was doch als B. en W. te gelegener tijd met een voorstel tot verzorging der werkloozen komen, kan spr. zich geheel aan de zijde van B. en W. stellen. Dhr Overbeeke is het niet eens met dhr Bogert. Aanvankelijk is een steun regeling beter. De menschen weten dan waaraan en waaraf. Wanneer een steun regeling in het leven wordt geroepen weten de menschen dat ze 's Zaterdags om hun centen kunnen gaan. De toezegging van B. en W. is nu al eenige jaren achtereen gedaan en altijd zonder gevolg. Bij enn steunregeling mogen de menschen mopperen, dat doen ze nu ook en wel eens ten onrechte, doch dan hou je hen de Min. Beschikking onder het oog. (Slot in het volgend nummer.) THOLEN, 1 Januari 1933. Donderdagavond hield in de zaal van den heer M. J. Hoek de G. V. „Olympia" haar winteruitvoering. De zaal was goed bezet, toen de voorz. de bijeenkomst opende, mededeelende dat van den burgemeester, Mr. A. J. van der Hoeven en dhr. W. Moelker, lid van den raad, mededeeling was gekomen dat zij verhinderd waren tegenwoordig te zijn. Dhr. Overbeeke, lid van den raad, werd, evenals de leden van het Thoolsche Kamer muziekgezelschap welkom geheeten, welk woord van welkom vanzelfsprekend ook tot de talrijke aanwezigen uitging. Hierna werd het programma vlot alge werkt. De verschillende uitgevoerde num mers getuigden van goede oefening, zoowel bij de afdeeling voor de grooteren, als bij die voor de kleinen. In zijn slotwoord dankte de voorzitter dhr Smith met zijn strijkje voor de muzikale opluistering van den avond, den directeur voor zijn toewijding als leider en de leden voor hetgeen zij onder diens leiding hebben bereikt. Spr wekte, met het oog op de Bondsfeesten in 1933 te Rotterdam te houden allen op om tot het welslagen hiervan mede te werken. Een gezellig bal besloot dezen avond. WEGVERBETERING. Tholen. Naar wij vernemen zullen binnenkort de verbeteringsplannen aan den Grintweg ten uitvoer komen. B. en W. van Tholen zullen deze 25 Januari aan besteden. UITBREIDING. Tholen. De vele bewoners van ons eiland die te Bergen op Zoom komen, valt zeker onmiddellijk in het oog de modemagazijnen der firma Bischof op de Markt. Ons wordt medegedeeld dat deze firma zich genoodzaakt ziet hare afdeeling dames- confectie uit te breiden, waardoor door verbouwing een ruimte van ongeveer 150 M2. hieraan wordt toegevoegd, zoodat de dames een beter overzicht zulllen krijgen over de groote sorteering op dat gebied. Aan de afdeeling mantels, japonnen wordt een afdeeling damesmodes, w. o. dames hoeden toegevoegd. Voor het gedeeltelijk water inbrengen van de Vest bezigt men de kleine motor spuit der Gemeente. Waarschijnlijk door het gebruik van te slechte olie, zijn de lagers warmgeloopen en is een der babits gesprongen. Gelukkig dat het niet tijdens een brand gebeurde. Gebruik van olie van prima kwaliteit zal een dergelijk ongemak jn de toekomst wel voorkomen. SGHERPENISSE. Tot bestuursleden van de IJsclub alhier zijn gekozen de heeren W. M. Slager en A. L. G. van Doorn. Niettegenstaande Ds. de Haan nog maar slechts enkele weken hier is, is op zijn initiatief door de schoolkinderen, die bij hem catbechiseerenMiaandagavond Kerst feest gevierd. Daartoe n staat gesteld door vele milde gevers en de steun van enkele dames en heeren was het mogelijk dit feest goed te doen slagen. De avond werd geopend met gebed door Ds. de Haan, waarna hij het aloude kerstverhaal ver telde. Aandachtig en vol spanning werd hij gevolgd. Hierop volgde een kerstver telling door onderwijzerDuynhouwer enDs de Haan. Een en ander werd afgewisseld met het zingen van psalmen en „Stille Nacht", terwijl ondertusschen de kinderen nog getracteerd werden. Nadat aan ieder kind nog een boekje was uitgereikt, trok ken allen zeer voldaan huiswaarts. Een woord van dank voor de opofferingen die Ds. de Haan en zijn helpers zich hebben getroost, mag hier zeker niet ontbreken. ST-MAARTENSDIJK. Dinsdag 27 Dec. vierde de Hervormde Zondagsschool haar jaarlijksch Kerstfeest. Na opening met gebed en een kort ope ningswoord door Ds. de Bres, vertelde de leider der Zondagschool, de heer J. M. Boo- gert de Kerstgeschiedenis. Door mevr. de Bres en den heer P. H. de Bres werden Kerstverhalen verteld. In de pauzen werden de kinderen ont haald terwijl aan het einde der bijeen komst aan allen een boekje werd uitge reikt. Na een weord van dank aan de belang stellenden door den leider sloot de predi kant de avond met dankgebed. ST-ANNALAND. In een stemming voor 1 ouderling en 2 diakenen der Geref. Gem. werden herkozen als diakenen de heeren Johs. van Dienst en Johs. Prinse en als ouderling dhr Jan Hage. Ds. H. Kraaij, candidaat te Utrecht, heeft zijn beroep naar de Ned. Herv. Kerk alhier aangenomen. Maandag 26 Dec. 11. hield de Ghr. Gem. zangver. „Nooit volmaakt" haar jaarlijksche zangbijeenkomst in het kerk gebouw der Ger. gem. De luisteraars waren mede van buiten deze gemeente in flink aantal opgekomen. Na inleiding en gebed door dhr. J. Hage, was de beurt aan het zangkoor, welke het programma tot tevre denheid van de toehoorders afwerkte. Dhr Hage, bracht dank aan allen die hun medewerking verleenden om deze bijeen komst te doen slagen en sloot daarna met gebed de bijeenkomst. De Ver. tot bestrijding van de mus- sehenplaag hield haar 14de jaarvergade ring ten huize van dhr J. Slager Hzn Van de 30 leden on ll begunstigers waren er 19 aanwezig. Uit het jaarverslag van den secretaris bleek dat gedurende '1932 waren ingeleverd 7004 musschen tegen 7799 in het vorige jaar. De hoogste aan brenger was J. Slager met 2982, de opvol gende A. Goedegebuure Azn. Jr. met 1260 stuks. Uitgekeerd werd voor musschen gevan gen gedurende de wintermaanden 5 ct per stuk en voor die tijdens de zomer maanden V2 ct. per stuk. De kosten hier van werden bestreden door een bijdrage van de ver. „Landbouwbelang" ad f 100. De ontv. bedroegen f 109.14 en de uitg. f107.825. Het batig saldo van fl.315 ver meerdert met het goed slot van de vorige jaren vormt thans een bedrag van f 15.275. De aftredende bestuursleden W. Goede gebuure en Joh. Elenbaas Jzn. werden met bijna alg. st. herkozen. Het salaris van den bode werd als te voren gehandhaafd en vastgesteld op f30. Tot bode werd herbenoemd W. v.d. Boogaart. Met een woord van opwekking om te trachten zooveel mogelijk leden te winnen voor de vereeniging (toetreding geheel kosteloos) en wijzende op het nut voorden landbouw sluit de voorz. de vergadering. Bij de op Woensdag 1.1. gehouden verkoop van zitplaatsen in de Ned. Herv. Kerk werden de verschillende plaatsen verkocht vanaf f9 tot f53. Voor huur- plaatsen werd geboden vanaf f0.25 tot f7.50. De collecte gehouden in de Ned. Herv. Kerk ten bate van noodl. kerken en personen en Generale kas heeft opge bracht f 16.50. Voor rekening van de kolenvereeni- ging „Ons Belang" alhier werd aangevoerd en in lossing gebracht een scheepslading stuk- en eierkolen. Bij de Donderdag .11. gehouden klop jacht werden 85 hazen en 8 partijzen ge schoten. Tot voorzitter van de muziekver- eeniging V.Z.O.S. alhier is benoemd dhr. Jacobus Juda Ridderhof en tot secretaris de heer W. v. d. Boogaart. Voetbal. H.D.S. I en II speelde een wedstrijd tegen D F.C. I van Dreischor. De match werd gewonnen door D.F.C. met 3—2. INGEZONDEN. Staveaisse, 29 December 1932 Mijnheer de Redacteur Naar men verneemt (Zie Zierikzeesche Nieuws bode van Woensdag 28 dezer) zal het tarief der Thoolsche Waterleiding met 1 Jan. a.s. voor de laagste klasse met f 2,10 en voor de andere met f 3.10 per jaar worden verhoogd, De Minister heeft toezegging gedaan de rente voet met 10/o te zullen verlagen dus ondanks deze tegemoetkoming moet toch de prijs nog verhoogd worden. Het is niet mijn bedoeling de oorzaak naar voren te brengen, hoe we op 't eiland Tholen aan een dure waterleiding zijn gekomen, maar wel de vraag te stellen moei in deze niet bij de Provincie aan geklopt worden om zoodanige steun, dat de PRIJS KAN BLIJVEN ZOO ZE IS? 5 Januari a.s. is het Statenvergadering, wie neemt het iniatief hiervoor U dankend hoogachtend H. J. DORST, KERKNIEUWS. THOLEN. Oudejaarsavond 31 Decemner. Ned. Herv. Kerk nam. 6.30 ds. Wolfensber Colleete voor de Kerk. Ger. Kerk nam. 6.30 dr. Veltenaar. Oud Ger. Gem. nam. 6.30 leeskerk. Vrije Ger. Gem. nam. 6.30 ds. Baaij. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Wolfensber en nam. 2 uur ds. Moerman. Ger. Kerk voorm. 9.30 uur en nam. 2. dr. C. Veltenaar. Geret. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 'savo 6 uar leeskerk. Vrije Ger Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 'savo 6 uur ds. Baa(j. Vrijdag 6 Jan. Oud Ger. Gem. nam. 7 uur ds. Barth te Bors POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk nam. 2 uur ds. Woifensberger. Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 uur dhr. Vries en 's avonds 6 uur leeskerk. Ger, Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avoi 6 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk nam. 2 uur ds. de Haan. Doopsbed. Collecte em. pred. en -wed. Oud Ger. Gem voorm. 9.30, nam 2 en 's avoi 6 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk en na 2 uur ds. de Bres. STAVENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Moerm en nam. 2 uur leeskerk Oud Gerei. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en'savou 5.80 leeskerk. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorin. 9.30 ds. de Br Doopsbed. en nam. 2 uur leeskerk Geret. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 eo 's avoui 5.30 leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. den Ha nam. 2 uur leeskerk. Geref. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 ds. Vreugdenhil. Ood Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avon< 6 uur leeskerk. BURGERLIJKE STAND Gemeente THOLEN van 2229 Dec. Geboren Willem, zv. J. C. Schot en T. Boi MARKTBERICHTEN THOLEN, 31 December 1982. Boerenboter f 0.80 per pond. Roomboter f 0.85 Eieren, f5.per 100. Poeleiereü f 8.— Banketbakkerij -20 40194 Kremerstraat 17, telef. 189. B. 0. ZOOM. geroemd sinds 1856. Op Maandag 2 Jan. a.s. wordt GEEN ZITTING gehouden. De eerste zitting in 1933 zal ge houden worden op MAANDAG 9 JAN. A.S. 10 40203 Tholen's Mannen-, Dames- en Kinderkoor. (Dir. H. J. Schutte) op Vrijdag 6 Januari 1933, in de zaal van den heer M. J. HOEK te THOLEN. Opening zaal 7 uur. Aanvang half acht, Entree f0.50 per persoon. Plaatsbespreking op den dag der uitvoering van 45 uur aan de zaal. 20 40165 J. M. JaNöë en familie, p. f. Kerkstraat Tboleu. 40089 C. VAN STEE eu Echlgenoote. p. f. Kerkstraat 10. 40090 Een gelukkig nieuwjaar aan ai mijn vrienden en begunstigers en maak tevens aan het geachte publiek bekeud dat ik mijn zaak Brngstr. 16 heden wensch te openen. Aanbevelend, S. VAN DULLEMEN. 40209 GEBR. VIS, Electro Technisch Bnrean. Radio- en Rijwielhandel. Tholen, 1 Januari 1933. p. f. M. C. MEERMAN. 40208 S. A. MEERMAN—Vis. Tholen, 1 Januari 1983. p. f.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 6