ÜERSEKSCÜE Eü THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 2486 Zaterdag 31 December 1932. Negen en veertigste jaargang olen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. lij de jaarwisseling. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f1,376, franco per post f 1,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; ieder regel meer 17 V2 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. HINDERWET. pRÖEMEESTERen WETHOUDERS vanTholeD in bekend, dat hel verzoek van Hubrecht Dorst, naar te Tholen om in perceel, kadastraal bekend clie F, no. 1412 een benzinemotor te mogen sen door hen is toegestaan, lolen, 21 December 1932. :meentelijke arbeidsbemiddeling eent kosteloos haar tusschenkomst bij g en aanbod van werkkrachten, dienst personeel, e. d. ischreven slaan als werkzoekenden dagmeisje, 14 jaar. 9 7RGEM EEST ER en WETHOUDERS van Tholen n bekend, dat de Raad wijziging bracht in asiarief en dat dit tarief met ingang van de volgende meieropname bedraao-i ar MUNTGAS de le-20e MS. van bet raaandgebruik 2le-30u 31e en volgende JY13. ANDER GAS de le-20e M3. van bet maandgebruik f-,12 2le-30e if _io 31e en volgende M3. i 09 Jel olen, 30 December 1932. ]4 t -.13 ,.-,11 -,io iel nadert het einde van 1932, een dat velen van ons niets heeft gebracht zorgen, die een gevolg zijn van de hte economische omstandigheden en afgeloopen jaar zal dan ook wel der slechtste jaren zijn die wij naden hebben beleefd, ooral onze omgeving lijdt zeer onder crisis. Voor den landbouw ishetafge- en jaar een slecht jaar geweest. Een vloedigen oogst, doch met prijzen die uitoefenen van dat bedrijf niet loonend ten gemaakt, waardoor groote verliezen jeleden. oor dezen slechten toestand ontstond bezuiniging, die zich in alle geledingen maatschappij heeft doen gevoelen, met evolg dat winkelstand en ambachtsman in meerdere mate de gevolgen hiervan agen hebben, terwijl daarbij nog komt veral toenemende' werkloosheid, dat chrikkelijke kwaad dat duizenden die m werken doemt tot lediggang met Ireigende hongerspook om zich heen- ïnd. rel tracht de Regeering te doen wat an doen om steun te verleenen aan land- en tuinbouw en stelt zij enorme men beschikbaar, waardoor veel ellende gszins wordt verzacht, doch daar- uover moet zij, doorTet minder toe- ien van de middelen, belastingen ver- |en en nieuwe scheppen, terwijl dui- ;n m< nschen die een bestaan vinden •verheidsdienst, wegens de ingevoerde iniging worden ontslagen. niet alleen binnen onze enge land- zen, ook ver daarbuiten, niets dan de berheid van den breed om zich heen •enden crisis, die in onze vroeger welvarende Overzeesche bezittingen endtallen slachtoffers maakt en ook velen met zorg voor den dag van {en vervult. toch, bij' al die angst voor wat de tost ons brengen zal, bij al die zorgen den dag van morgen, zullen wij toch en aan het spreekwoord dat zegt regen komt zonneschijn".'Een licht- sprankeltje, o zoo klein doemt op aan den horizon Dr. Van Aalst, de President van de Nederlandsche Handelsmaatschappij heeft bij de weder in bedrijfneming van den Pohizender, de draadlooze die het Moeder land met Indië verbindt, een woord ge sproken, dat ons hoopvol den toekomst doet inblikken. Dr. Van Aalst, een man, die door zijn positie een groot inzicht in zaken heeft, gaf als zijn meening te kennen dat de crisis voorbij is en er flauwe teekenen zijn van opleving, hoewel dit niet zeggen wil dat er zoo nu en dan nog niet eens een inzinking zal komen. Een slecht jaar is voorbij, laten wij hoopvol het nieuwe intreden. Wij wenscben onzen lezers een gelukkig en voorspoedig 1933 toe. De Bazar ten bate van het Harmoniegezelschap „Concordia" HET DAMES COMITÉ MET DE HELPSTERS. Van links naar rechts dhr W. de Korte secr.-penningm. van „Concordia" de dames Verstraaten—Meeuse, penningm. WagthoReijers, voorz. dhr G. Amsing, voorz. Concordia", de dames v. d. Velde—Polak en Van Asselt—Zoetemeijer en dhr Cl. den Ouden, bestuurslid Concordia". Zooals wij vorige week reeds konden melden, de Bazar is een succes geworden. Brachten Donderdag en Vrijdag veel be zoek, Zaterdag is zeker de drukste dag geweest. Het was des avonds zeer vol en het waren niet alleen kijkers doch de meesten der aanwezigen namen daad werkelijk deel om de Bazar tot een goed einde te brengen. Het rad van avontuur is wel, zeker dank zij de goede hulp van de heeren G. Bal en A. Engelvaart, een der grootste attracties geweest. De Hoeplatent was ook druk bezocht, grabbeltonnen raakten uitgeput en de meeste stands geraakten tegen sluitings uur ledig. Te elf uur sloot de heer Amsing voorz. van „Concordia" op verzoek van Mevr. WagthoReijers, met een woord van dank aan allen die meeewerkten tot het slagen er van, den Bazar. Dinsdagavond werden de overblijvende artikelen nog aan den man gebracht en wij mogen zeker spreken van een welgeslaagden Bazar. Een cijfer te noemen? Wij zullen eerst de opgave maar afwachten van het comité. In een ander blad werd gemeld dat er een winst was van f9(J0. De penningmeesteresse deelde ons mede dat zij dit cijfer niet heeft opgegeven, want al is de bruto ontvangst aanzienlijk de onkosten bedragen honderden guldens, omdat de meeste verkochte goederen zijn aangekocht en deze moeten toch ook be taald Volgende week hopen wij de cijfers te ontvangen en zullen wij het netto bedrag ter kennis brengen van onze lezers. Zooveel meenen wij wel te mogen mede- deelen dat de bate voor „Concordia" zoo zal zijn, dat voorloopig ons gezelschap in stand kan blijven. GEMEENTERAAD (Vervolg Raad Tholen.) Daar niemand bezwaren heeft, wordt overgegaan tot behandeling van punt 14 der agenda, benoeming van de leden der commissie van toezicht op de arbei dsbemiddeling en werkloosheidsverzeke ring. B. en W. bevelen als leden werknemers aan voor den Ned. Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivel bedrijf J. Moeliker en voor de Christelijke Landarbeidersbond D. van de Sande. Na stemming blijkt, dat op J. Moeliker zijn uitgebracht 7 stemmen, op D. v. d. Sande 6 stemmen en op J. Jansen 1 stem, zoodat de door B. en W. aanbevolen personen zijn verkozen. Als leden werkgevers bevelen B. en W. aan de hh. Ph. L. Verduiten G. Amsing Jr. Tevens stellen B. en W. voor den heer W. Moelker als voorzitter der commissie te benoemen. De stemming wijst uit dat zijn uitge bracht op de heeren Verduit, Amsing en Moelker respectievelijk 7, 6 en 6 stemmen, terwijl nog een stem was uitgebracht op den heer C. Bierens, zoodat ook als werk gevers de door B. en W. aanbevolen per sonen zijn gekozen. De voorz. vraagt den heer Moelker of deze zich de benoeming laat welgevallen. Dhr Moelker neemt zijn benoeming aan. De voorz. schorst de vergadering daar voor de behandeling der overige punten nog eenige mededeelingen aan den raad zijn te doen. Na een geheime zitting, welke ongeveer twee uren duurde, heropent de voorz. de openbare vergadering. Na de heropening wordt voorgelezen een request van den Modernen Bouwvak arbeidersbond, den Modernen Landarbei dersbond en de S. D. A. P., waarin er op wordt gewezen dat de verzorging van de werklooze arbeiders dringend verbetering behoeft. Deze organisaties verzoeken den Raad dan ook wel te willen besluiten om le. werkobjecten op te zoeken en de werk- loozen aan het werk te zetten tegen een minimum loon van f 12 per week voor Landarbeiders en f 45 per week voor Bouwvakarbeiders. 2e. een steunregeling in het leven te roepen waarbij de uitkeering aan land arbeiders f9 per week, benevens f 0,75 vergoeding voor elk kind bedraagt, voor bouwvakarbeiders zal de uitkeering f 10 per week bedragen, benevens f9 kinder toeslag. 3e. een commissie van steunregeling in te stellen, welke commissie tevens voor ziet in de plaatsing van arbeiders bij de werkverschaffing. 4e. aan alle werklooze kostwinners ge durende de maanden Dec., Jan., Febr. en Maart een kolentoeslag te verstrekken van f 1 per week. 5e. den Minister van Binnenlandsche zaken te verzoeken op deze regeling een subsidie te verkrijgen. De voorz. neemt naar aanleiding van dit schrijven het woord voor het volgende: Ter tafel ligt een request van de be sturen van den Modernen Bouwarbeiders- bond, den Modernen Landarbeidersbond en de S. D. A. P., waarin wordt gezegd, dat de verzorging der werklooze arbeiders ter plaatse dringend verbetering behoeft, op grond waarvan den Raad een heel verlanglijstje wordt aangeboden. Dat een dergelijk verzoek den Raad wordt aangeboden is op zich zelf, al is bet motief ongegrond, niet af te keuren. Dal men een afsehrift van dit request aan een Minister van Binnenlandsche Zaken heelt gezonden is evenmin als zoo danig te laken. Dat men dit echter doet onder geleide van een sehrijven, waarin wordt gezegd, dat volgens verkregen mededeeling (een behoorlijk onderzoek vooraf durfde men wellicht niet aan) cJe verzorging der werk- loozen „beneden elke redelijke grens" is geweest in den afgeloopen winter en zal zijn in de toekomst, is beneden kritiek. Hoe deze opvatting van Modernen Bond en S. I). A. P. te rijmen is met de uit latingen van vertegenwoordigers der beide Bonden in een conferentie eenigen tijd geleden ten Stadhuize gehouden, en van de S. D A. P. in den persoon van den heer Overbeeke in den Raad hier, dat de werkloosheidszorg ter plaatse zeer be hoorlijk was en veel beter, dan in ver schillende andere plaatsen, is mij een raadsel. Dat dezelfde requestranten zich boven dien, blijkbaar ter ondersteuning van hun request aan den Raad, terzelfder tijd onge veer tot de bevolking van Tholen hebben gericht met de bekende groote woorden, halve waarheden en geheele leugens, be treur ik ten zeerste, omdat dergelijke dingen slechts dienen om ontevredenheid te zaaien en de verhoudingen te bederven. Wat de verschillende punten van het request aangaat het volgende Wat betreft punt 1. Uitgezien naar werkverschaffingsobjecten is er tot op heden steeds en er is geen enkele reden om te veronderstellen, dat dit in den vervolge niet zou geschieden. Integendeel. Ik denk bijv. aan het werk aan de Wal, de straton In 1933, de Grind weg, waarvan de aanbesteding voorloopig is vastgesteld op 25 Januari. Getracht zal worden de zandaanvoer door werklooze schippers te doen geschieden. Punt 2. Steunregeling. B. en W. stellen voor thans niet over te gaan tot instelling van een steunrege ling. Het lijkt mij niet ondienstig in het kort een en ander van of over een steunrege ling te zeggen, omdat dat tevens het voor stel van B. en W. tot afwijzing motiveert. Volgens de regels, die daartoe door den Miüister zijn gesteld is steunregeling slechts mogelijk voor uitgetrokken arbeiders en ongeorganiseerde arbeiders, in wier be drijfstak naar het oordeel van den Minis ter crisiswerkloosheid heerscht. (Dubbel uitgetrokkenen en zij die nog geen recht op uitkeering hebben ga ik thans als hier niet voorkomend voorbij Diensvolgens komen voor steunregeling (afgezien van het feit, dat de Minister waarschijnlijk voor Tholen een steunver lening ontoelaatbaar zou achten) niet in aanmerking 1. Bouwvakarbeiders (volgens oordeel v. d. Minister hier geen crisiswerkloosheid). 2. Kleine landbouwers, die geen land arbeider zijn. 3. Georganiseerde arbeiders, zoolang ze nog uit hun kas kunnen trekken. 4. Arbeiders boven 60 jaar. 5. Beroepswerkloozen en invaliede ar beiders. Momenteel zouden dus alleen voor steun verlening in aanmerking komen Ongeorganiseerde landarbeiders.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 5