BRUGBLOK FIRMA J. M. C. POT - THOLEN Wij vestigen Uwe aandacht nog eens op ons 100 vel prima postpapier voor slechts 25 et. 100 prima witte enveïoppes 55 cent. Zijt Ge reeds in het bezit van Uw nieuwe KANTOORBOEKEN voor 1933? Wij hebben voorraad in verschillende soorten. Brietopbergers, Wisselordners en andere Kantoorbenodigdheden. Aanbevelend, KANTOORBOEKHANDEL c verkeer langs dit pan vervolg niet meer zou kunnen plaats hebben. De voorz. stelt voor ondanks het feit dat enkele ongepaste uitdrukkingen in het schrijven worden gebezigd, het stuk voor kennisgeving aan te nemen wordt be sloten. Op een verzoek van de bewoners der Plantagestraat, um een lantaarn te plaat sen aan het eind van genoemde straat, nabij den tuin van den heer Blok, omdat thans het geheele eind aldaar is bebouwd, is volgens mededeeling van den voorz, door B. en W. reeds een goedgunstige beschikking gegeven. Aan de gasfabriek is opdracht gegeven aldaar een lantaarn te plaatsen. Dhr Moelker zou, nu alle ingekomen stukken zijn afgedaan, graag vernemen of ook een schrijven is ingekomen, waarin verzocht wordt in aanmerking te mogen komen voor levering van granen, enz.aan de gemeente. Genoemde persoon heeft spr. er naar gevraagd. De voorz zegt. genoemd verzoek wel te hebben gelezen, doch weet niet of het aan den Raad is geadresseerd. Spr. zal zulks onderzoeken. Bij punt 2 agenda, vermindering van den pachtprijs van het Zuidelijk Hoorn werk stelt c!e voorz. namens B. en W. voor, de pachtwelke vroeger reeds van f400 op f280 is gebracht te veranderen met f80 en alzoo te brengen op f200, daar ge bleken is, dat de door den huurder, in zijn verzoek om vermindering, gedane opgaven juist zijn. Daar geen der Raadsleden bezwaar maakt tegen de voorgestelde vermindering is het voorstel aangenomen. Vervolgens wordt op voorstel van den voorz. de wijziging der begrooting, zooals die voor de leden ter inzage heeft gelegen aangenemen. Dan is aan de orde punt 4 wijziging van het gastarief. De voorz. deelt mede, dat de thans gel dende tarieven zijn: Voor gewoon gas de eerste 20 M3. 12 cent, van 21 tot en met 30 M3. ook 12 cent en boven 30 M3. 9 cent per kubieke meter. Voor muntgas is het tarief: voor de eerste 20 M3. 12 cent terwijl bij een gebruik boven 20 M3. reeds een reduc tie verleend wordt. Spr merkt dan op, dat de ongelijkheid hierin is, dat als gewoon gas gebruikt wordt, bij een gebruik tusscgen 20 en 30 M3. geen reductie wordt verleend, terwijl dit bij gebruik van muntgas wel het geval is. Daar de finantieele toestend van het gasbedrijf wel een kleine vermindering toelaat stellen B. en W. vooreen reductie van 2 cent te verleenen bij het gebruik van gewoon gas tusschen 20 en 30 M3. Daar ook tegen dit voorstel van B. en W. geen bezwaren worden ingebracht, wordt het zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Punt 5 der agenda, gratificatie voor den veldwachter is dan aan de orde. De voorz. deelt mede, dat bij destukken een voorstel van B. en W. was om den veldwachter de gebruikelijke gratificatie van f30 te verleenen, dat zou dan thans een bedrag van t 15 zijn, daar de agent eerst per Juli in functie is getreden. B. en W. stellen thans echter voor de gratificatie uit te breiden met f25 dit laatste wegens tegemoetkoming in de kosten van verhuizing van den veldwachter. Ook dit voorstel wordt zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Bij punt 6 der agenda, verhuring van een pakhuis, deelt de voorz. mede, dat het de heeren bekend is dat in de vorige ver gadering aan Yoets het pakhuis op de Botermarkt is verhuurd. B. en W. hebben echter thans gemeend, dat dit pakhuis de juiste plaats is voor opberging van de nieuwe motorbrandspuit en het overig brandweermateriaal. Met het oog hierop is met den tegen- woordigen huurder, den heer Voets, over leg gepleegd, die bereid was aan het plan van B. en W. mede te werken en het pakhuis te ontruimen als hem een ander pakhuis werd aangewezen. B. en W. heb ben aangewezen de z.g. spijskokerij, met welk pakhuis de heer Voets genoegen kan nemen als enkele kleine verbeteringen worden aangebracht. De verhuring zou dan op dezelfde voorwaarden kunnen ge schieden als dat thans het geval is, met dit verschil, dat de huurprijs wordt ge bracht van f40 op f25 per jaar, daar de bergruimte veel kleiner is dan van het pakhuis op de Botermarkt. Dhr Overbeeke kan zich met het plan van B. en W. geheel vereenigen, doch spr. meende te weten dat reeds aanbesteed is de stalling van de motorspuit. De voorz. antwoordt dat de bedoeling heeft voorgezeten om de spuit in een ga rage onder te brengen, waar dan tevens voor het onderhoud gezorgd zou moeten worden. B. en W. zijn echter op dit plan terug gekomen, daar het beter is, dat al het brandweermateriaal bij elkaar is. Daar wegens een toekomstige reorgani satie van den Brandweer vrijwilligers zullen worden opgeroepen kan misschien toch de bediening der spuit aan een der garagehouders worden opgedragen. Dhr Overbeeke vraagt of de gunning van het onderhoud reeds heeft plaats gehad. De voorz. antwoordt dat dit niet het geval is, doch daar Vis de laagste inschrij ver was, is de spuit tijdelijk bij hem opge borgen, daar ze in het spuithuis op het Kerkplein niet goed geplaatst was. Er is echter gebleken, dat plaatsing in een garage niet aanbevelenswaard is. Bij de laatste brand kon de spuit niet uit de grrage worden gereden voordat een auto welke uit elkaar lag, opgeruimd was. Allen kunnen zich met plan van B. en W. vereenigen. Bij punt 7, verkoop van oud brandweer materiaal en aankoop van nieuw, deelt de voorz. mede, dat wegens aanschaffing van de motorspuit één handspuit overbodig wordt. B. en W. stellen dan ook voor de spuit, welke na beproeving blijkt de slecht ste te zijn, op te ruimen. Tevens stellen B. en W. voor om enkele noodige kleinigheden aan te schaffen, zoo als gasmaskers, helmen en slangen. Op het oogenblik is nog niet te zeggen hoe veel stuks van ieder noodig zijn, doch B. en W. zullen een en ander zoo goed en zoo zuinig mogelijk afdoen. Zonder hoofdelijke stemming worden beide voorstellen van B. en W. aange nomen. Bij punt 8, aankoop van grond, stelt de voorz. namens B. en W. voor overeen komstig het ter inzage gelegen ontwerp, te besluiten tot koop van grond van den Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente, voor de som van f140. Reeds vroeger is een dergelijk besluit genomen, doch in het belang van een richtige afdoening is het beter thans nogmaals tot aankoop te be sluiten. Aldus wordt zonder hoofdelijke stem ming besloten. Op het verzoek van de bijzondere school in den Doelweg om beschikbaarstelling van gelden voor aanschaffingen ten be hoeve dier school, stellen B. en W. voor het gevraagde bedrag ad f90;00 toe te staan. Dhr Dekker merkt op dat de bijdrage gevraagd wordt voor uitbreiding van leer middelen, spr. zou graag vernemen of aanschaffing van 2 X 28 leerboeken ook onder uitbreiding valt. De voorz. antwoordt dat de vergoedil wordt gevraagd ingevolge art. 72 der Lad Onderwijswet. Ook naar het inzicht v den inspecteur kunnen de gelden word verleend. Dhr Dekker heeft geen bezwaar tegj het bedrag, doch spr. vestigt er de a; dacht op dat op de openbare school tegel woordig veel wordt bezuidigd en vraal of dat hier ook niet noodig is. De voorz. meent, dat waar de Inspe teur accoord gaat met de bedragen, geru de gelden kunnen worden toegestaan. Zonder hoofdelijke stemming wordt vergoeding verleend. Aan de orde is punt 10 der agenda. voorstel van B. en VV. wordt besloten I voorziening in de behoefte aan kasge een tijdelijke geldleening aan te gad van f 14000. Vervolgens wordt behandeld punt l| vaststelling van het salaris van den agei der arbeidsbemiddeling tevens ambtena: der werkloosheidsverzekering. B. en A stellen voor het salaris als voorheen va te stellen op f300, behoudens hezware van den Directeur van den Rijksdien der werkloosheidsverzekering en arbeid bemiddeling te 's Gravenhage. De voorz. deelt naar aanleiding van voorstel mede, dat heden bericht is onin: vangen van den Directeur, waarin de; accoord gaal met de jaarwedde van dt 3£ agent. Echter zal door het Rijk sleclr worden bijgedragen in de belooning va den agent voor zoover dit betreft d arbeidsbemiddeling. Zoodat tot grondsla voor die bijdrage de helft van de total wedde zal worden genomen. De voorz. deelt naar aanleiding van d schrijven mede, dat dus slechts 40% v f150 door het Rijk zal worden bijgedrage Het voorstel van B. en W. wordt z h. aangenomen. Bij de stemming voor benoeming v; een agent der arbeidsbemiddeling, ei waarvoor door B. en W. de heer P. J. Blaa wordt aanbevolen, die deze functie ree' lang vervult, onder den naam van corres pondent, wordt deze met alg. st. benoemd De voorz. vraagt vervolgens of de heerei bezwaar hebben tegen het reglement del commissie van toezicht op het agentschaj der arbeidsbemiddeling en van de instructiJ van den agent, welke ter inzage hebben (Zie vervolg le blad.) ;i

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 4