cho VISSCHERIJ. MOSSELS. III. Welnu, vorige inaal beloofdeD wij te meldeD, ze niet eu hoe ze wel moeten bereid wordeo bij den consument iu den 8aiaak te vallen. rst eeuige recepteo, die werkelijk zoo onzinnig samengesteld, dat iemand, die uog jiner vaü mossels gereed maken heelt geboord, niddellijk zal snappen, dat bet niet zoomoet In het eerste voorbeeld, dat gegeven wordt, dt men aaogeteekend, dat de mosselen afge- od (sic lj eu sehoon gew388chen moeten rdeo, daarna mol melk overgoten en dan kokend water gelegd. Als de schelpen zich men, dan zijn ze gaar, en gebruikt men ze citroen, boter en mosterd. Daar men riik- vergiftige mossels heelt, doet men er 2 aan, niet te veel mosselen tegelijk te koken vervolgeus een zilveren lepeltje, in den pot doen. Zoodra dit zwart wordt, is er een ver- igde mossel bij en werpt men den voorraad weg. Een ander recept, ever.eeos vol onzin als bet ste: De mosselen uitzoeken, zoodat geen de dieren die aanleiding tot vergiftigiog oeo geven, meegekookt worden. De mosselen orslelen en afschrappen, gaar koken in kokend er met zoot (15 gram per liter). Wanneer schelpen open gaan zijn de mosselen gaar. ok niet te veel mosselen tegelijk, kook een of een zilveren lepel mee om te koünen aan of de mosselen goed zijn. Beide moeten bruine kleur aannemen oi der hel koken, senteer de mosselen io de schelpen en geef citroen bij. Levende mossels hebben dichte ipeo, bij doode dieren staan de schelpen i, et» goed eenvoudig recept voor bet bereiden mosseleo in enkele regels ia Eenvoudig ekeude recepten vaD Wittop Koning zegt: och de mosselen, zet ze op in kokend water 10 gr. zout per L. cu kook ze tot de alen openspringen. Presenteer ze met wat met de aanteekening t Goede mosselen ■kent men aan de dichte schalen ziin de g'blen dood, dan zal de schelp zich openen, dat de spieren van het dier ze niet meer lenhoaden. Jit den aard der zaak moeten de mosselen goed mogelijk gezuiverd worden ^geknispi zegt men, zuiver ongewasschen doorroeren tot werkelijk alle aanhangsels, ook slib enz. verwijderd, dan in een ketel, water behoeft haast niet bij, vooraf of later wat zout en een bosje selderij, welke een pikanten smaak breng', iu den ketel en dau op het vnur iden tot de mossels ^overkoken" en de schelpen ipend zijrDeze gekookte mossels worden k voor stuk warm uilgehaald en gegeten na loopt te zijn in azijn, liefst, warm gemaakt daarin wat peper en mosterd geroerd. Men de mosselen uithalen en vervolgens stoven boter, die als jus gebruikt wordt ook heer- bruin bakkeu io een koekepan.Ook knuoen ingemaakt worden. Sen volgende keer nog een en ander naar leiding van het idee vergiftiging. (Wordt vervolgd.) Provinciale Staten van Zeeland. ed. Stalen van Zeeland stellet» san de Pro- ciale Staten voor bet adres van het Zeen wsch- lamsch Ka'ialeucomité voor kennisgeving aan nemen. In dit adres is verzocht met aandrang eu bevorderen het tot stand komen van waterstaatswerken, welke strekken tot voor lieg vao de in Zeeu-vsch Vlaanderen gevoelde keersbehoeften en mode door bij de regeering te dringen op de geweuschte economische nadering van Z. Vlaanderen met overig Ne land en de verlossing vaD Z. VI. oit ziju ste einent. let Comité steunt daarbij op het binnen di e-obaren tijd tot stand komen van een nieuwe eepvaartverbinding tusscheo de Westerschelde ha bet Volkerak. dei led. Stalen kannen mededeelen tan den edd elijken voorzitter vao den Raad vau Minis- ere 1 te heb'oeD vernomen „dat er geen plannen taan om te bevorderen, dat biDDeu afzien- irei en tijd een tieuwe scheepvaartverbinding schen de Wesierschelde en het Volkerak zal staud komen". Volgens een tweede schrijven den Minister konden Ged. Staten zich ge- tlc :!nigd ach'eu een en ander aan de Prov. •j en rnedfc te doelen. stellen Ged. Staten voor een wijziging br-mgen in het Algemeen Polderregleoient ei ten opzichte van de zekerheid te stellen r de Ontvangers-griffiers. Ten eerste om de oegdheid van de vergadering van ingelanden te breiden met het vaststellen van het be lt der zekerheid. Verder persoonlijke borg- >t niet meer te beperken tot gevallen dat gewone inkomsten en uitgaven jaarlijks de 100 niet te boven gaao. Het komt Ged. ten voor, dat bet naar den eisch van den D»oordigen tijd en vaD de ontstane praktijk gewezen is, om het onderscheid tusschen elijke en persoonlijke zekerheid te doen ver in en alle zekerheidssieilingen, daaronder te 'taan zoowel het door de vergadering van elanden vast te stellen bedrsg als de beslis- gen van het polderbestonr ten aanzien van »ijze waarop de zekerheid zal moeten worden teld te onderwerpen aan de goedkeuring van Ged. Staten en aan hunnerzijds oit te vaardigen voorschriften. Ook do mogelijkheid van dispen satie van de verplichting tot zekerheidestelllng, willen opnemen. Ingezonden Stukken. Voor den inhoud van ingezonden stukken is de redactie in geenerlei opzicht verantwoordelijk, terwijl door opname volstrekt niet blijkt dat ze met den inhoud instemt. „KERK EN VREDE". Geachte Redactie, Mag ik, naar aanleiding van eeo omzendbrief vau het „Comité lot waarschuwing tegen een zijdige oatwspeuiug" iets zeggen Het is niet ooi dit comité, dat telkens blijk geeft van onze beginselen en beweegredenen niets ie begrijpen, tol andere gedachten te brengen, maar om het valsche licht, waarin „KERK EN VREDE" wordt geplaatst, weg te neineu. Ie. „KERK EN VREDE" piedikt Diet „uationale weerloosheid", uiaar zij ziet Neder- iand's kracht en behor.d niet in zijn oorlugs- bewapening. 2e. Wij prediken evenmin „verzet tegen het wettige gezag". Wij willen eerlijk en oprecht der overheid geven, «at der overheid is. Maar wjj willen levens eu boven alles Gode geven, wat God es ie. „KERK EN VREDE" kan het oorlogsbedrijf, zooals bet zich in onzen tijd ontwikkeld heeft, op geenerlei wijze in overeenstemming brengen met bet Evangelie deze beide verhouden zich «U water en vuur. Niet alleen in ons land, ook in andere landen, groeit het moreel en gods- iiensiig verzet tegen het heele oorlogssysteem. Zonder dit groeiende verzet verwachten »ij Diets, i £ch van Gei ève, nóch vau eeuige andere vredesbeweging. Daarom houden wij het werk van „KERK EN VREDE" en het soortgelijke in andere landen niet alleen voor uiting van gehoorzaamheid des geloofs, maar ook vcor vredeswerk van den eersteu >aug. Een collecte voor dit vredeswerk lijkt oqp, joi8t iu de kerk, bijzonder op haar plaaïs. Hoogachtend, G. J. HEER1NG, Voorzitter van „Kerk en Vrede". Leiden, 15 December 1932. RECHTZAKEN. KANTONGERECHT TE THOLEN. '19 Dec. 1932. Door den heer Kanton rechter alhier zijn heden veroordeeld, wegens Openbare dronkenschap bij 5e herhaling> P. J. S. te Tholen tot 2 dagen hechtenis. Hierdoor worden ook vorige voorwaar delijk uitgesproken straffen legen dezen van kracht. Overtreding motor- en rijwielreglement. J. A. v. Z. te Tholen tot f 1 boete ot 1 dag hechtenis. Overtreding der Vleeschkeuringswet. j. E. v. d. E. te Anna Jacobapolder tot 1 2 boete of 2 dagen hechtenis. Overtreding der Politieverordening. J. v. de H. te Poortvliet tot f2 boete of I dag hechienis. J. C. S. te Dinteloordtol f 1 boete of 1 dag hechtenis. Overtreding Motor- en rijwielreglement. J. T. v. d. P. zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande tot f2-boete of 1 dag hechtenis. Overtreding der Jachtwet. A. G. te St. Maartensdijk tot f 40 boete of 15 dagen hechtenis. Overtreding van het motor- en rijwiel reglement. J. K. te Tholen tot f4 boete of 4 dagen hechtenis. M. A. v. T. te Oud-Vossemeer tot f3 boete of 2 dagen hechtenis. Overtreding der Jachtwet. L. J. G. te Scherpenisse tot f8 boete of 8 dagen hechtenis. Overtreding der motor- en rij wiel wet. L. H. te St. Maartensdijk lot f 5 boete of 8 dagen hechtenis en f 10 wegens schade vergoeding aan de Civiele partij A. E. E. St. Maartensdijk. Op 12 Dec. 1932 is veroordeeld wegens Overtreding der motor- en rij wiel wet. P. J. A. te Anna Jacobapolder tot f8 boete of 8 dagen hechtenis. 8TAVENISSE. Maandagavond 19 Dec. hield de ljsclob „Eeudrscht Bindt" alhier haar jaar vergadering in hotel Van DaleD. Toen de voor- 'itter, de heer S. Stoel, met een kort woord de vergadering opende, bleken er 88 leden aanwezig te zijn. De notulen van de vorige ledenvergadering werden onveranderd goedgekeurd. Uit het ver slag van den penningmeester bleek, dat de inkomsten hadden bedragen f 242,90 en de uit gaven f 103,55, zoodat er een goed saldo was vao f 139,35. De contiöheommissie, die de be scheiden en de kas van den penningmeester gecontroleerd had, adviseerde bij monde van den höer J. C. Kesteloo, tot goedkeuring. Conform werd besloteD. Hierna werd door den voorzitter een uit voerige rode gehouden, naar aanleiding vaD het vijfjarig -bestaan der vereeoiging. Io den breede schetste hij de moeilijkheden, die overwonneu moesten worden, om de IJsclub aan baar doel te doeu beantwoorden. De groote medewerking, die de IJsclub in den loop van baar bestaan van het Waterschap, van pirliculiereo tuz. genoot, werd naar voren gebracht. Met den wensch, dat de IJsclub moge groeien eu bloeieo, besloot de voorzitter zijn rede. De aftredende bestuursleden, de hb. S. Stoel en Jobs. Smits werden bij acclamatie herkozen. Tot kascontro- lears werden henoemd de hb. N. Potappel, J. Suurland en W. Lemson. Hierna had de verloting plaats van een 76-tal prijzeo. Daar de «inner van den eersten prijs, de heer D. L. op den Brouw, dien ter bescnikkmg van de. vereeoiging had gesteld, werd deze prijs, een paar schaatsen, ten bate der kas voor f 6.S5 verkocht. Bij de rondvraag werd de voorzitter, bij monde vau deu heer Nortier gehuldigd voor al hetgeee, wat hij in den loop der jaren in het belang der vereenigiog gedaan heeft. Volgens genoemden spreker wa3 de voorzitter de rechte man op de rechte plaats. Door eeD daverend applaus sten-den de aanweeigeD met het gesprokene io. Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter de vergadering. OUD-VOSSEMEER. In de R. Kalh. school alhier werd Maandagavond voor de dames en Dinsdag voor de heeren een uitvoering gegeven door da tooneelver. St. Joseph onderafd. van de R K. Volks bond er was veel belangstelling. Opge voerd werd een tooneelstuk in 3 bedrijven „Mea Gulpa", een blijspel in twee bedrijven „Het rare kosthuis" en ten slotte een blij spel „40". Op den 2en Kerstdag werd in de Ned. flerv. Kerk voor de kinderen der Zondagsschool onder leiding van mej. J. Pollie, weder een prettige dag bereid door uitdeeling van daarvoor bestemde lectuur en versnaperingen; voor de jeugd is dit steeds een aangename dag, waarnaar reeds lang te voren wordt uitgezien. Op Zaterdagavond, om 0 uur, werd de bazar geopend, die gehouden is op dien avond tot 11 u., Maandag van 2 u.11 u. en Dinsdag van 6 u.11 u. Zij werd ge opend door den secretaris der Muziekver., daar de voorzitter verhinderd was door ambtsbezigheden. De inuziekver. had tot slot een schuld van pl.m. f75 en nu zou getracht worden deze weg te werken en gelegenheid te krijgen in komende jaren met minder financieele bezwaren te kam pen te hebben. Nu reeds mocht met groote dankbaarheid geconstateerd worden de schitterende medewerking van de ingeze tenen om de vereeniging te helpen, een haast algemeene medewerking. Nu kon de zaak beginnen en het is een succes ge worden, waarop de vereeniging trotsch mag zijn. Wij gaan geen namen noemen van de personen, die voor de loopende zaken hebben gezorgd, een eeresaluut aan het Bestuur, vooral ook directeur en secre taris, met de overige leden, aan de mede werkende leden en de dames. Allerlei vermakelijkheden zorgden voor afwisse lingen en ook het schieten viel bij velen in den smaak, maar touwtje trekken, vo- gelpik, rad van avontuur enz. werd niet minder gewaardeerd. Er zijn 2200 toegangs kaartjes uitgereikt. De globale rekening is dat f '1425 is ontvangen en dat het bedrag, dat daarvan ten bate der kas zal komen pl. m. f 1100 zal bedragen, met inbegrip van wat de loterij zal opbrengen de 1000 daarvoor gestelde loten zijn alle ver kocht. Een zeer prettige geest kenmerkte doorloopend de bezoekdagen. GEMEENTERAAD. THOLEN, 28 December, n.m. half drie, Voorzitter Mr. A. J. van der Hoeven, Burgemeester. Secret. de heer H. J. Laban. Alle leden tegenwoordig. De voorz. opent de vergadering, waarna door hem het ambtsgebed wordt uitge sproken. Spr. vraagt vervolgens wie der heeren op- of aanmerkingen heeft omtrent de ter inzage gelegen notulen der vorige verga dering. Dhr Wagenaar meent dat niet voldoende omschreven zijn de besprekingen welke gevoerd zijn met betrekking tot den ver koop van grond aan J. A. Vercouteren. Volgens spr. is besloten een strook grond van (3 M. open te houden, waarop later nog een woning gebouwd zou kunnen worden. Dit laatste nu is niet in de no tulen vermeld, wat naderhand tot moei lijkheden aanleiding zou kunnen geven. De voorz. merkt op, dat hetgeen de heer Wagenaar zegt niet geheel juist is, er is niet besloten een strook van 6 M. over te houden. Dhr Bogert is van meening dat toen de vorige maal het besluit tot verkoop is ge vallen er een opschuiving van grond zou plaats vinden buiten het thans bestaande pad. Op voorstel van spr. is toen besloten de zaak ter afdoening in handen te stellen van B. en W. Thans zou spr. graag ver nemen hoe een en ander is afgedaan. De voorz. vestigt er de aandacht op, dat het hier niet gaat over het besluit doch over de goedkeuring der notulen. Dhr Moelker vindt dat de notulen het gesprokene juist weergeven. De voorz. is het met den heer Moelker eens. Dhr Overbeeke merkt op, dat hij de be sprekingen wel over 6 meter is gesproken doch er is dienaangaande niets bepaald. Dhr Wagenaar meent het toch bij het recht eind te hebben. Volgens spr heeft het geen zin een strook grond van 4 M. over te houden. De bedoeling was toch deze grond te verkoopen en dan is een breedte van 6 M. noodig. Vercouteren zou dan naar het noorden moeten opschuiven dan kon een strook van (3 M. overblijven, het moet of worden bebouwd, of de grond voor Ver couteren moet worden opgeschoven. De voorz. kan geen enkele reden noemen waarom de strook grond uitgebreid zou moeten worden tot G M. Het plan is in orde spr zou graag hooren hoe het beter kan. Dhr Wagenaar, dat kan door een strook van 6 Meter te behouden. Weth. Deurloo stipt aan, dat het terrein nooit is afgepaald zooals door dhr Wage naar bedoeld wordt. De voorz. wijst op hetgeen dhr Bogert zoo juist zeide, dat de afdoening is gege ven in handen van B. en W. Volgens spr was het toch aller bedoeling de gang dicht te maken. Dhr Bogert, dat was niet mijn bedoeling. De voorz. wel die van het raadsbesluit. De voorz. vraagt of nog iemand bezwaren heeft tegen de notulen. Daar niemand meer bezwaren heeft, worden ze onveranderd goedgekeurd. De voorz. stelt voor de agenda af te werken in volgorde van de vermelde pun ten. Echter zou spr aan de agenda willen toevoegen de punten 19 en 2Ü, punt 19 luidendeKerstgave aan werkloozen en punt 20 luidendeMededeelingen. Vervolgens worden de ingekomen stuk ken behandeld. Eerstens zijn met goedkeuring van Ged. Staten terug ontvangen een wijziging der begrooting van het Brugbedrijf, een wijzi ging begrooting Gasbedrijf en een wijziging begrooting Woningbedrijf. Verder is ingekomen van Ged. Staten van Zeeland met hun goedkeuring voorzien een besluit van den gemeenteraad tot ver koop van bouwgrond aan J. A. Vercouteren. Ten derde een proces-verbaal van kas opname bij den gein.-ontvanger van 17 No vember 11. Van den min. van financiën een schrij ven, waarbij de huur van het lokaal waarin het Kantongerecht is gevestigd tegen 1 Januari 1935 wordt opgezegd. Deze stukken worden op voorstel van den voorzitter voor kennisgeving aange nomen. Vervolgens wordt behandeld een schrij ven der Visschersver. „Helpt Elkander", waarin verzocht wordt Ie om een nieuwe meerpaal te plaatsen in de Haven, daar aan de tegenwoordige paal bijna niet meer gemeerd durft to worden en ten tweede dezen winter ook voor de werklooze schip pers objecten van werkverschaffing te zoeken, bijv. o. a. zandvaren, wat reeds in meerdere plaatsen in Zeeland wordt gedaan. De voorz. stelt voor het eerste verzoek in te willigen en het tweede verzoek bij punt 20 te behandelen. Aldus wordt be sloten. Op voorstel van den voorz. wordt met alg. st. besloten aan een verzoek van Ged. Staten, om enkele posten op de wijziging der begrooting voor '1932, welke bij dat verzoek wordt teruggezonden, te bergen op den gewonen dienst, daar de kosten ontstaan door uitvoering van werken door werkloozen op den gewonen dienst thuis behooren, te volduen. Verder wordt voorgelezen een request van bewoners der huizen in de Vosse- meersche Poort, de Kruittoren en andere belanghebbenden die met ontzetting ge hoord hebben van het gerucht, dat het pad hetwelk loopt achter de huizen aan de Vossemeersche poort, hetwelk reeds vele jaren voor het verkeer toegankelijk is geweest gedeeltelijk is of zal worden verkocht aan den heer Deurloo, waardoor dit pad aan het algemeen verkeer zal worden onttrokken. Een pad toch dat door velen gebruikt wordt om hun gereed schappen enz. er langs te vervoeren of zooals dit Zondags het geval is, de Gere formeerde Kerk te bezoeken. De onder teekenaars zien in deze begunstiging van een eenling, nog wel een raadslid, een beknotting der vrijheid van een groot ge deelte der Thooische Burgerij. Zij ver zoeken dan ook in het schrijven, de toe stand te laten zoo die thans is en goed keuring te onthouden aan een besluit, hetwelk tot gevolg zou hebben dat het

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 3