IERSEKSCHE THOOLSCHE COUR NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOlEN. 0. 2486 Zaterdag 31 December 1932. Negen en veertigste jaargang lolest, Poortvliet, Scherpetïisse, St. laartensdijk, Staveoisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Tweede Blad. >NI 82 <-i - j- Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, js per kwartaal f 0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco per post f '1,65 -f" 15 ot. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels >5 cl.; ieder regel meer 1772 ct- Grootte der letters naar plaatsruimte. Bi] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering;. GEMEENTERAAD )jeo iure verg&lfJl:ig van den Rsad der leenieST. MAARTENSDIJK op 23 L)rc.l932. 10 oor, onder voorzitterschpp van den beur Polderman. Secretaris de heer J. E. 13. Meloen, vours. opent de vergadering en heet de die allen tegenwoordig zijD, welkom. )e notulen der vorige vergadering door den rotaria voorgelezen, worden na een kleine irmatie door dhr Bout over huren der ge- tewoningen, onveranderd goedgekeurd. Fervolgeus wordeu de iagekomeu «tukken laodeld. lerst wordt voorgelezen een schrijven van Staten houdende goedkeuring v&u hot don Rud vau St. Maartensdijk genomen dsbesluit tot hel verbenen vau 20% korting de groDdpachtpn. p het adres van het gemeentebesiaur van Maartensdijk aan de gemeenten 10 Zealand adhaesie te betuigen aan een verzoek aan Ged. Staten tot verlaging van de, salarissen Burgemeesters, Secretarissen en Ontvangers leeland, zijq nog vau 3 gomeeuteD berichten adliaesiehetniying ontvangen, terwijl nog gemeenten het schrijven voor keoDisgeving Ideu aangenomen. Van den Commissaris der Koningin in Zeeland schrijven waatin daze er op wijst dat op salaris van den veldwachter nie? kan wordan ;ort, voordat het betrekkelijke beslait van Raad aan de Kon. goedkeuring is onder- h rpen. Met i Kon. lg. st. wordt bssloten alsnog de dkeuring te verzo ken. Een verzoek san den heer J. M. Bogert, om het vieren van het Kers'fee°l met de ideren van de Zondagschool een schoollokaal roo^e-u gebroikeo, wordt met alg. stemmen illigd. MededeeliDg van de Ministers van Binnen- idsche Zaken en Einnuciën, dat een 4? bouw- ilsge door het Rijk zal worden beschikbaar iteld. Aan een verzoek van den heer N. J. Nelisse een paal, welke op de, Markt is geplaatst daar niet meer van nut is te verwijdeaen is eens tnerledeeling van den voorzitter reeds uoet gekomen, de paal is verplaatst Ook op verzoek van dezelfde persoon oru heffing van een rijverbod voor ziju anto wordt sdgunstig beschikt. Vervolgens wordt behandeld een verzoek vau heer J. Vroegop, om vergoeding ingevolge j. O. Wet voor zijn zoon voor het bezoekeD school te St. Maartensdijk. Nadat de voorz. heeft medegedeeld, dat een rgoeding hier geheel op zijn plaat? is, daar noemde persoon meer dan 4 K.M. buiten de woont wordt met alg. st. besloten een rgoeding toe te staan. L)hr Vroegop verzoekt goed onder het oog zien of een vergoeding dan wel of een rijwiel worden gegeven, zooala dit al meer is :0i ichied. Weth. Hage atelt voor een vergoeding van per K,M. te betalen, wal, met alg. st. wordt leencmtD. Een verzoek van den Directeur van de Districts- 9 teidsheurs te Bergen og Zoom om bij raads- 9 duit de naam van den correspondent der ;ta leidsbemiddeüng te v .uéren in dien van eet, wordt nset-&!g7*st. ingewilligd. Mededeeling van Ged. Staten vsd Zeeland, arin wordt gewezen op de in den handel nde model bouwverordeningen, 2nlks roet het g op de in 1933 verplicht gestelde wijzigingen bouwverordeningen, met het verzoek hiermede il rekening te honden. De voorz. zal een en ander in gedachte eel odeD. Vervolgens wordt behandeld een schrijven n Ged. Staten, waarin wordt verzocht een een vorige vergadering van den raad genomen iloit, tot het verleenen van een siudiebijdrage de opleiding van Mej. Koopmap, in te trekkeD, »r anders het besluit, hetwelk in strijd met Wet is, door Ged. Staten ter vernietiging de Kroon zal worden voorgedragen. De voorz. stelt namens B. tn W. voor naar oleiding van het verzoek het beslait in te «ken. Dhr. Quakkelaar kan zich daarmede niet ^Qjfrrenigeo. te lW L>e voorz. merkt op dat. het besluit toch zul worden vernietigd. Dhr Quakkelaar: Dat kan wel. Het voorstel van B. en W. wordt dau in roodvraag gzbracht. Dhr Vroegop is lagen het voorstel vau B. en W. Spr. is er voor dat de Kroon in deze een beslissiDg neemt. Dhr Koopman vindt bet voor den betrokkeu persoon zeer lastig, doch daar hij zich in deze wegens familiebetrekkingen Dentraal heeft ge houden, wil hij ook thans niet mee beslissen. Dhr Vroegop vraagt of er bezwaar bestaat dat de Kroon beslist. Met vier stemmen vuur is <*c-u vorige maal bevolen de studn loelnge te verleenen, wel een bewijs dal de Riad voor hei verleenen van de bijdrage gevoel'. De voo-z. merkt dau nog op, nat de vorige maal het besluit tot het verleenen der bijdrage werd genomen, oaidat toeo gemeend waa dal wegens de buitengewone geestesgaven van hei meisje een uitzonderingsgeval aanwezig wa«. Ged. Staten schijnen die meeDÏng niet te zijn toegedaan, zoodat het beslait vermoedelijk ook wel zal worde» vernietigd. Het voorstel van B. en W. wordt verworpen met de stem van welh. Hage voor, terwijl de bh. Nelisse en Koopman zich buiten stemming honden. Vervolgens is aan de orde een schrijven aan- gxande huur van gemeeulegrond. Daar naat aanleiding van het schiijven nog geen onder zoek kon worden ingesteld, stelt de voorz. voor het verzoek aan te houden. Dhr Vroegop merkt naar aauieiding hiervan op, dat de persoon in kwestie met hem over deze zaak heeft gesproken. De grood is verhuurd aan J. Luik, doch is nadien iu buur afgestaan aan de hh. Bos en Op den Brouw. Toen chter de heer Bos hij den ontvanger de helft der huur wi de betalen deelde deze hem mede, dat hij niet als huurder bekend stoud. Daar beide huurders thans goede vrienden zijo, kon alles io der minne worden geschik', doch mocht deze verbondiug veranderen, dan konden daaruit wel eene moeilijkheden ontstaan, waarom spr erop aandringt; aan Bos de helft der grond te verhuren. Dhr Geluk is ook van meening dat het beter is dat beiden huurder worden. Er wordt bestolen da» een en ander eerst door den voorz. zal worden onderzocht. Mededeeling van Ged. St. dat de bijdrage in de werkverschaffing voor 1933 f 24.70 bcdi3agt. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Een volgend schrijven is vau den .Minister vau Bioneuiandscbe ZakeD, waarin deze z ch be reid verklaart, voor de navolgecde werken een nader te bepalen percentage in de werklooneo, de rentezegels, laarzengeld te zullen uit betalen, als aaD de doorhem gestelde bepalingen de haDd wordt gehooden. De werkeu zijn: a bet afgraven der kade op deu Molendijk, b het verbeteren der ligplaats voor schepen, c het verbeteren der vaargeul door den Pluimpot. Ten eerste zulleu aan de werken alleen werk- looze hoofden van geziDneD en kostwinners te werk mogen worden gesteld. Er zal in accoord moeten worden gewerkt, zoo, dat een gemiddeld uurloon van 24 cent kan worden verdiend. De algemeeae controle berust bij de Heide maatschappij, terwijl de gemeente voor de dage- lijksche controle dient te zorgen. De werkleoztn zullen 1/i bijdragen in de kosten hnnner ziekti verzekering. De voorz stelt voor het schrijven voor ken nisgeving aan te nemeD. Dhr Vroegop vindt het jammer, dat alleen hoofden van gezinnen te werk mogen worden gestold. Het kan toch voorkomen, dat een vader van 60 jaar, thans moet gaan werken, terwijl ziju zoon van even twintig thuis moet blijven zitten. De voorz. voelt zulks ook wel aan, dook daar de voorechrif'en algemeen zijn, 19 daarin door de gemeenten geen verandering te brengeD. Dhr Vroegop is van meening, dat op aanvraag wel uitzondering gemaakt zal worden. Dhr Bout vraagt vervolgens, nadat alle inge komen stukken ziju behandeld of ook een schrijven is ingekomen van de Bonden om vanwege het gemeentebestunr aan den Minister te verzoeken, de Rijksstsun in de werkver schaffing ioplasta van 7 weken 13 weken te verleenen. Na enkele inlichtingen van den heer Meloen wordt op voorBtel van Weth. Hage met alg. al. beslo'en aan don Minister het bovengenoemd* verzoek voor te leggen. Punt 2 «er agenda, wijziging der Politie verordening, is dan asn de orde. De voorz, deelt mede, dat hij naar aanleiding der De9prekingen in de vorige vergadering bij zijn college te Poortvliet vernomen heeft naar de aldaar geldende bepalingen inzake het verbod van bet loopen over land van een ander gedurende de wintermaanden. De voorz. leest vervolgens artikel 89a der Algemeene Politieverordening van Poortvliet voor, waarin het aan anderen, dan daartoe ge rechtigden, verboden wordt gedurende de maanden November tot en met April, zonder vergunning te loopeu over booi- of weiland en tijdelijk braakliggend bouwland. De voorz. stelt namens B. en W. voor in de Politieverordening te St. Maartensdijk een dergelijke bepaling op te nemen. Dhr Bout ziet in deze wijziging een ver kapt verbod tot jagen. Spr is zelf mee: wezen jagen en dat zou bij het aanbrengen van deze wijziging niet meer mogelijk zijn zonder in liet bezit te zijn van een jachtakte Ook is spr er niet voor, dat bij iedere aanvraag maar een wijziging der verorde ning wordt gemaakt. De voorz. merkt op dat de wijziging geenszins de bedoeling heelt welke dhr Bout eraan wil verbinden, doch het is om deeigendommen vanaudereutebeschermen Dhr Bout zegt, dat als de eigenaars bordjes „verboden toegang" bij hun lande rijen bevestigen, het dan ook verboden is daarover te loopen. Dhr Nelisse merkt dau op dat dan heel de wereld wel met bordjes kan worden behangen. Weth. Hage zegt, dat ook dat niet vol doende is, daar die bordjes dan, zooals dikwijls voorkomt, worden vernield en uitgetrokken. Weth. Koopman zegt dat het voorkomt dat kinderen op het land aan het voet ballen zijn en dat kan niet worden ver boden. Spr. vindt bet vrij ongepermitteerd dat dat mag. Tegen den heer Bout zegt spr., dat deze als er iemand bij hem bin nen komt, dien hij er niet in wil hebben, bij dien er toch ook wel met een eind hout uit zal slaan. Spr. kan dan ook niet begrijpen, waarom dhr Bout tegen de voorgestelde wijziging is. Dhr Vroegop is voor het voorstel, doch hij vindt het vreemd, dat hij in zijn der tienjarige raadslid periode aan veel derge lijke wijzigingen heeft medegewerkt, die toch niet worden nageleefd. Urn die reden heeft spr. er wel een hekel aan mee te moeten werken aan deze wijziging. Spr. noemt dan enkele gevallen waarbij de de verordening niet wordt nageleefd. De voorz. brengt brengt het voorstel tot aanvulling der politieverordening in stemming en vestigt er de aandacht op, dat deze wijziging ten zeerste is aan te bevelen. Met de stem van dhr Bout tegen wordt het voorstel aangenomen. Punt 3. Vaststelling van het salaris van den Keuringsveearts wordt daarna behan deld. Op het verzoek van B. en W. van St-Maarlensdijk aan de gemeentebesturen door B. en W. is gedaan, doch hij wil er de nadruk op leggen dat hij zich met het voorstel niet kon vereenigen. Welh. Hage zegt dat het de bedoeling van B. en W. was, bij een algemeene salarisvermindering de wedde van den veearts daar ook onder te doen vallen. Weth. Koopman merkt op, dat hem thans gebleken is, dat de werkzaamheden van den veearts zeer beduidend zijn waar door ziju onkosten aau auto, enz. ook hoog onloopen. Om die reden is spr dan ook van meening dat het salaris niet te hoog is. Doch aan den anderen kant moei spr. toch ook de juistheid van de opmerking in den Baad van St. Annaland erkennen. De voorz. brengt het voorstel om het salaris van den veearts voor de jaren 1933 tot en mei 1935, behoudens vermindering bij een algemeene korting, le behouden op f2275 in stemming. liet voorstel wordt met alg. stemmen aangenomen. De voorz. komt vervolgens nu de raad voltallig is terug op het voorstel tot ver hooging van het salaris van den controleur der werkverschaffing, hetwelk in een vorige vergadering is aangehouden. Dhr Nelisse verandert zijn voorstel om het salaris te brengen op 1200 in een voorstel om gezien de vele werkzaamheden, de jaarwedde van den controleur !e brengen op f250 met terugwerkende kracht. Spr. is van meening dat een controleur van het grootste belang is. De controle liep voorheen over ongeveer 30 a 40 werk- loozen, doch dit aantal is thans zeer hoog opgevoerd geworden. Dhr Quakkelaar is tegen verhooging. Dhr Bout vraagt dhr Nelisse welke meer dere werkzaamheden voor den controleur ziju ontstaan. Dhr Nelisse bedoelt de werken waarvan door den raad tot uitvoering is besloten. Dhr Bout is van meening, dat het voor den controleur niet mogelijk is controle over al die werkzaamheden uit te oefenen, hij kan niet tegelijk bij de werkverschaf fing en op hel land zijn. Weth. Koopman zegt op het standpunt van dhr Nelisse te staan. (De voorz, ver zoekt het publiek, dat nogal rumoeiig is op dat oogenblik, zich stil te houden, daar het anders zal worden verwijderd.) Weth. Koopman vervolgt dan en zegt, dat de gemeente verschillende jaren door werkloozen is bedrogen. Er ziju menschen die ondanks bet feit dat ze op het land werkten toch lieten stempelen. Kort gele den nog zijn weer twee soortgelijke ge vallen geconstateerd en het was enkel goe den wil van het gemeentebestuur, dat die personen op de betrekkelijke lijst blijven gehandhaafd, want ook zonder hulp van het hoofdbestuur der bonden had het ge meentebestuur het volste reeht de beide personen van de lijst te schrappen. Spr vervolgt verder dat de menschen wel toejuichen dat er s een melkcontro- leur enz., doch nu Poot controleur is voor de werkverschaffing zou hij niet eens een behoorlijk loon mogen ontvangen. Dhr Bout merkt op, dat het niet gaat over den controleur,doch. over het salaris. Spr is ook van meening dat controle noodig van Stavenisse, St. Annaland, Oud-Vosse- i 's- De controleur heeft thans een jaarwedde meer, Poortvliet en Scherpenisse om hetvan 1 150 en dat is goed betaald. salaris van den veearts voor de jaren 1933, 1934 en 1935 te houden op f2750,zijn van de genoemde gemeenten berichten ontvangen dat ze zich kunnen vereenigen met het voorstel van B. en W. Het Gemeentebestuur van Poortvliet kan zich met het voorstel vereenigen, echter onder voorbehoud, dat als een algemeene salarisverlaging plaats vindt ook het salaris van den keuringsveearls daaronder valt. Weth. Koopman merkt naar aanleiding van het verslag der jongste raadsvergade ring te St. Annaland, waarin o. a. de be vreemding wordt uitgesproken over het feit dat eerst van St. Maartensdijk het verzoek komt om adhaesie te betuigen aan een salarisvermindering en daarna ver zocht wordt het salaris van een ander ambtenaar op hetzelfde peil te houden, op, dat wel een voorstel tot het behouden van het salaris van den veearts op f2750 Dhr Nelisse wijst nogmaals op de vele werkzaamheden van den controleur. Spr kan eclrer van dhr Bout niet begrijpen dat hij tegen de bedoelde verhooging is. Anders roept dhr Bout altijd dat hij voor de socialisten zit en nu is hij zelf tegen dit voorstel. Dhr Vroegop zegt dat dhr Nelisse juist het gras voor sprs voeten wegmaait. Geen enkele S.D.A.Per is er voor dat een Ambte naar een Joode fooikrijgt. Als je zoo kijkt zie je dat er ambtenaren zijn, die veel minder werkzaamheden ver richten en toch een grooter salaris ont vangen en daar zegt de S. D. A. P. niets van, maar is het daarom te veel wat die man krijgt? De grootste fout is, dat die man Poot heet. Doch het gaat hier in het bijzonder om de werkzaamheden. Dhr Koopman wees reeds op de controleurs der tarwe

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1