IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT Bij Ruwe Handen Pt BOL. Doos 30 et. NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vrijdag 2 December 1932. Negen en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpemisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, ijs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post fl,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan '1 tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer lV/2 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIE!». iNGIFTE VOOR H ET RE VOLK1NGSREG1STER BURGEMEESTER en WETHOUDERS vanTholen Irinoerou de ingezetenen aan hun verplichting om eds tijdig ter gemeente-secretarie aangifte te doen het bevolkingsregister. Bedoelde aangifte moet worden gedaan 1. Wanneer men de gemeente gaat verlaten 2. Wanneer men zich in de gemeente vestigt Wanneer men binnen de gemeente van woning verandert. In het eerste geval moet een getuigschrift van >onplaal9verandering (verhuisbiljet) worden aan- vraagd ter secretarie der gemeente en meegenomen ar de gemeente, waar men zich gaat vestigen. Heinde aldaar uiterlijk binnen twee weken te h", irden ingeleverd. In het tweede geval moei men overleggen een tuigschriftvan woonplaatsverandering (verhuisbiljet) regeven in de vorige woonplaats, in het derde geval is het hoofd van een lisgezin verplicht uiterlijk binnen twee weken ogifte te doen, wanneer in dat gezin eenigo ver- dering plaats grijpt, ook door het opnemen of hel rtrek van dienst- en werkboden. Verzuim van aangifte kan worden gestraft met jp chtenis of geldboete. Tholen, den 29 Nov. 1932. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Tholen len te weten, dat door den Raad dier gemeente zijne vergadering van 14 November 1932 is vasl- steld de volgende ERORDKNING TOT WIJZIGING VAN DE ALGEMEENE POLITIEVERORDENING. Art. 105 sub a en d vervallen Art. 105 sub b wordt geletterd met Art. 105 sub c wordt geletterd met b. Na art. 105 worden ingevoegd de artikelen 105bis 105ter, luidende Art. 105bis. Het is den bestuurder van een otorrijtoig verboden, daarmede op een weg binnen kom der gemeeDte zonder noodzaak te blijven in, anders dan tot het onmiddellijk uitlaten of nemen van personen of het onmiddellijk laden, ssen of afleveren van goederen. Dit verbod geldt niet voor gedeelten van de arkl, van de Kaaij, van het Haventerrein en van idere straten door Burgemeester en Wethouders in te wijzen. Art. 105ter. Do omnibussen van geregelde diensten innen krachtens een door Burgemeester en VW- mders te verleonen vergnnning staudp'aats innemen ogs de zuidzijde van de Botermarkt en van de endrachtsweg, vanaf vijf minuten voor de vast stelde tijdstippen van aaukomsl van de trams of de daarvoor in de plaats rijdende vervoer- iddeleu, waarop ritten van de omnibussen cortes- radeeren. De inneming der standplaatsen geschiedt volgens mwijzing van Burgemeester en Wethouders. Aan art. 106 wordt een derde lid toegevoegd, tidende Het is den beheerder van een rijwiel verboden, tarmede op een weg binnen de kom der gemeente nger dan 5 minuten te blijven staan. Art. 176 wordt gelezen als volgt Het is verboden aan personen, die lijdende zijn geweest zijn of in wier gezin lijders zijn of Bweest zijn aan febris typhoidea, paratyphus of idere besmettelijke aandoeningen van het darm anaal of die op andere wijze gevaar opleveren voor verspreiding dezer ziekten in de oesterputten, Bsterloodseu en daarbij behoorende terreinen te erken of te vertoeven totdat door den behandelendon aneesheer verklaatd is, dat elk gevaar voor be- neiting geweken is. Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde taten van Zeeland volgens hun bericht van den 8 November 1932 in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar het ehoort, den 25 November 1932. De Burgemeester, A. J. VAN DER HOEVEN. De Secretaris, H. J. LABAN. BUITENLAND Onze lezers moeten ons maar vergeven, lat we alweer over dat afgezaagde onder werp, over den Duitschen heksenketel, •eginnen. Maar wij kunnen de kabinets- risis toch ook niet ongemerkt voorbij laan In de afgeloopen week heeft de Heerenclub" uit de Friedrich Ebertstrasse e Berlijn, het koffiekransje van de liooge iuitsche politiek, Hitier op ondubbelzin nige wijze duidelijk gemaakt, dat men hem niet vertrouwt eïi dat hij ook geen kans krijgt zijn program door te voeren. Von Iiiudenburg gal' Hitier opdracht tot vorming van eeh parlementair kabinet. Een opdracht die onuitvoerbaar was. Dat wist von Papen, de man achter de scher men, natuurlijk heel goed. En nu waren er aan die opdracht nog allerlei voor waarden verbonden. Von Hindenburg be hield zich het recht voor een bijzonderen invloed uit te oefenen op de bezetting van het ministerie der Rijksweer en dat van Buitenlandsohe Zaken. Bovendien moest nog het economisch program worden uit gevoerd, gelijk dat door den heer uit de Ebertstrasse was vastgesteld. Hitier kon onmogelijk aan die dingen voldoen. En zijn poging om de opdracht tot vorming van een parlementair kabinet veranderd te krijgen in eene tot vorming van een presidentieel kabinet mislukte. Aldus werd met Hitier gespeeld. Slechts een paar onbelangrijke minister-portefeuilles wilde men aan de nationaal-socialisten geven. Als contra-prestatie moesten zij, de anti- parlementairen uit principe, medewerken tot het vormen eener parlementaire regée- ring. Zij moesten het parlementaire stelsel, dat in Duitscbland op zijn laatste beenen loopt, overeind houden. Dat was toch een beetje al te veel gevergd. Hitler kon niet anders doen dan weigeren. Ook prelaat Kaas heeft zijne pogingeu tot vorming eener meerderheidsregeering opgegeven. Thans wordt de naam von Schleicher genoemd. Een andere kwestie, die op het oogen- blik in het middelpunt der belangstelling staat, is de regeling van de Europeesche schulden aan Amerika. Gelijk men weet hebben de Vereenigde Staten geweigerd het door Frankrijk, Engeland en enkele kleinere mogendheden gevraagde betalings uitstel voor den op 15 December verval lenden ermijn der oorlogsschuld-allossing te verleenen. Zoolang Europa nog geld heeft om wapens te koopen, aldus de Amerikanen, moet het ook maar zijn schulden betalen. Gevolg van de weigering is geweest eene bedenkelijke verzwakking van het pond sterling. Sommige Engelsche bladen raakten zoo glad van de kook, dat ze adviseerden al bet Engelsche goud maar naar de Veree nigde Slaton te zenden en de invoerrechten op Amerikaansche goederen te verhoogen, om zoo de Amerikanen zelf de schuld te laten betalen. Zoover zal het echter wel niet komen. Sovjet-Rusland heeft zijne pogingen tot ontketening eener wereldrevolutie reeds lang opgegeven. Met het eerste vijfjaren plan, waarmede de Russische communisten hun geheele activiteit tot Rusland zelf be paalden, kregen wij de pogiDgen der Sovjet-Unie tot het afsluiten met de buiten wereld een non-agressiepacten. De Fran- schen hadden eerst weinig zin daarin. Sedert het optreden van Hitler en von Papen is dat anders geworden. En zoo werd Dinsdag jl. het Fransch-Russisch non-agressie-pact geteekend. We moeten maar afwachten, wat er de gevolgen van zijn. In Genève is het bureau der ontwape ningsconferentie druk aan het vergaderen Er liggen twee ontwerpen ter tafel. Een Fransch, waarover thans niet meer zooveel gesproken wordt en een Engelseh. De Britschp regeering stelt voor: aanzienlijke beperking van de grootte en bewapening van linieschepen en dito kruisers, afschaf fing der duikbooten, eveneens van zware vechtwapens, beperking van het kaliber der verplaatsbare kanonnen, afschaffing van militaire en maritieme luchtvaart of sterke beperking daarvan, afdoend toezicht op de burgerlijke luchtvaart, enz. Er zijn ontwapeningsvoorstellen genoeg, maar.... In België zijn verkiezingen voor het parlement gehouden. De cijfers zijn de volgende In de oude Kamer Katholieken 79 zetels. 76 zetels. Liberalen 23 28 70 •10 1 Socialisten 73 Vlaamsch nationalisten 8 Communisten 3 Naar men ziet hebben de katholieken en socialisten eene kleine overwinning be haald ten nadeele der liberalen en Vlaam- sche nationalisten. Toch is het maar een poover resultaat, wanneer men de heftig heid, waarmede de strijd gevoerd werd, in aanmerking neemt. Op verschillende plaatsen, onder meer in de vroegere Duit- sche gebieden Eupen en Malmedy, kwam het tot ongeregeldheden. De Chineesche legatie te Londen heeft een boekje van de japanners in Mantsjoe- rije opengedaan. Volgens een telegram uit Nanking zouden de Japanscne troepen ten Oosten van Moekden, in de dorpen Ping- Tingsjan, Litsoekou en Sjien Sjin Pao 27Q0 Chineesche boeren, waaronder vele vrouwen en kinderen, met machinegeweren hebben gedood, de drie dorpen hebben in brand gestoken en met den grond hebben gelijk gemaakt, omdat de bevolking de Chineesche vrijwilligers had gesteund. De Japanners hadden de boeren bevolen, in het open veld bij elkaar te komen om een onderzoek in te stellen naar hun schuld In plaats van een onderzoek moesten zij echter neerknielen, waarna het vuur uit de machinegeweren geopend werd. De misdadigheid neemt in Engeland in sterke mate toe. Naar wij lazen is er thans een stiooming onder de rechters, om de straffen zwaarder te maken door meer lijfstraffen toe te passen. Op één dag werden niet minder dan zes bandieten tot tuchtiging veroordeeld. Een jongen van 19 jaar, die een meisje had aangevallen, kreeg 12 slagen met de karwats. Een 26-jarige. steward werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf' en 20 slagen met de roede, omdat hij te zwak was voor de karwats. Of deze lijfstraffen veel helpen zullen De verhouding tusschen Engeland en den Ierschen vrijstaat is op het oogenblik weer erg gespannen. De Engelsche regee ring heeft b.v. den verkoop van sweep- stake-lootjes in Engeland verboden. In verband met dit verbod werd in Liverpool een bedrag van niet minder dan 30.000 pond sterling aan lootjes geconfisceerd. En steeds nog is de Engelsche post zoe kende GEMEENTERAAD Vergadering van den raad der gemeente St. Maartensdijk op Woensdag 30 Nov. 1932, voorin. 9'/2 uur, onder voorzitter schap van dhrJ. Polderman, burgemeester. Secretaris dhr J. E. B. Meloen. Afwezig dhr Vroegop. De voorz. opent de vergadering. De notulen die ter inzage hebben gele geu worden onveranderd goedgekeurd zon der dat ze zijn voorgelezen. Dhr Nelisse verzoekt er geen gewoonte van te maken, de notulen zonder dat ze worden voorgelezen ter goedkeuring voor te dragen. De voorz. zegt zulks toe. Aan de orde zijn de ingekomen stukken. Bericht van den Commissaris der Ko ningin in Zeeland van de goedkeuring van de verordening op de veldwachters. Van den Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een verrekening van nog te betalen pensioensbijdragen tot een bedrag van f 122.90. Schrijven van de Ministers vanBinuen- landsche Zaken en die van Financien waar bij een bijdrage wordt toegezegd van f 545.50 voor de 3e woningbouw. Proces-verbaal van de kasopname bij den gem.-ontvanger. In kas was moest zijn een bedrag van f '15818.81. Bericht van Ged. Staten van Zeeland, waarbij met ingang van 1 Nov. 1932 de kantoorhuur vanden gem.,-ontvanger wordt ingetrokken. Op het schrijven van B. en W. van St. Maartensdijk aan de gemeentebesturen in Zeeland om adheasie te betuigen aan een besluit van den raad van St. Maartensdijk waarbij aan Ged. Staten wordt verzocht de salarissen van Burgemeesters, Secre tarissen en Ontvangers in Zeeland te ver lagen zijn van 29 gemeentebesturen thans antwoorden hinnen gekomen,'10 gemeente besturen betuigden adheasie, terwijl er 16 het schrijven voor kennisgeving hadden aangenomen. De raad der gemeente Bier vliet vond de salarisregeling der genoemde personen niet te hoog terwijl de raden van Koewacht en St. Philipsland bericht zonden dat ze geen adbeasie konden betuigen. Als antwoord op een schrijven van B. en W. aan het bestuur der Maatschappij ter bevordering van Landbouw en Veeteeltin Zeeland waarbij gevraagd werd waarom geen kennisgegeven was aan het gemeentebestuur van de stopzet ing der cur jc wc:!:e alhier in de school werd gehtaden vanwe. e deze Maatschappij, wordt i tedegedeeld, d it we gens aanstelling d' r onderwijzeres van deze cursus elders, de cursus ongewild moest worden stop-jzet, doch getracht zal worden deze zoo sp >edig mogelijk weer te doen aanvangen. Van het bestuur i'er Christelijke Land- arbeidersbond is bei cht ontvangen dat ze accoord gaat met de afvoering van Pot als lid dier bond, daar hij als bezitter vau paard en wagen, waai. iede hij o.a. voer- mansdiensten verricht nic t als landarbeider is aan te merken. Dhr Bout kan niet snappen, dat deze bond aldus kon besluiten maar daar hijzelf bestuurslid is van een andere bond, zal hij zich er verder niet mee bemoeien. De voorz. vestigt vervolgens de aandacht op een circulaire van de vereeuiging „Je Maintiendrai» waarin een offerto gemaakt wordt voor portretten van Prins Willem van Oranje ter herdenking van diens 400- sten geboortedag. De voorz deelt vervolgens dienaangaande mede, dat B. en W. in deze bet advies hebben gevraagd van bet hoofd der school die geadviseerd heeft portretten te ver strekken, zoo, dat in elk gezin van de op srhool gaande kinderen één plaat wordt verstrekt. De voorz. is ook van meening dat meer dan 1 portret in 1 gezin over bodig is en hij vraagt de raad of die zich met een dienovere itwornsslig voorstel van B. en W. kan vereenigen om op deze manier de uagc '.achtenis van den Grotten Zwijger te eert t. Dhr Bout ka t zich hiermede niet ver eenigen. De voorz. br ngt naar voren dat we aan dezen Grooten Oranjeman zooveel te danken hebben. Het valt toch niet te ontkennen, dat I ij het was die een onder drukt volk weer vrij heeft gemaakt. Weth. Koopman merkt nog op, dat de portretten gratis rden verstrekt en aan alle kinderen der t chool en we weten toch ook wel dat er meer mindere dan rijke kinderen op school zijn. Weth. Hage vraagt hier niet verder over te zagen, waarna het voorstel van B. en W. met de stem van dhr. Bout tegen, wordt aangenomen. Bericht van den Min. van Binnenlandsche Zaken dat de door de gemeente te betalen crisisbijdrage in de werkloosheidsuitkeering voor het eerste nalfjaar 1932 f 2500 be draagt. Verzoek van de zangvereeniging welke onder leiding staat van den heer A. J'. Op den Brouw, om inplaats van éénmaal per maand éénmaal in de week te mogen repeteeren in de school. Weth. Koopman vindt dat dit verzoek niet behoeft te worden behandeld daar de repetities elke week reeds in de school worden gehouden. Dhr Bout merkt op dat dit niet zoo is. Weth. Koopman zegt dat ze er zeer dikwijls in gerepeteerd hebben. Dhr Bout zegt dan dat het wel eens gebeurd is dat meer dan één maal per maaud is gerepeteerd doch dat dit beslict noodzakelijk was voor de goede gangvQjt zaken, daar toch ook wel bekend is dat er anders met geen mogelijkheid een lied „in gepompt" kan worden. Hij is het er echter mee eens dat ze verplicht zijn eerst vergunning voor bet houden van meerdere repetities per maand in de school te vragen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1