IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Bij hoesten o. 4281 Vrijdag 25 November 1932. Negen en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, SI. flnnaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. llï' T DE BALG IS VOO DL SMIDSE ISDL/\DVLRTENTIE VOOR UW ZAAl{. te loor ing rich L, tem lilt. hlnd VforCpVllint- ollron :est' Dit blad Yerschijnt eiken Vrijdagavond, js per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1 37' franco per post f 1,65 15 et. disp. kosten. 41 BUITENLAND Eb 41 ZO regeering von Papen is afgetreden. Kinneer wij met het schrijven van dit ekoverzichtaanvangen, ismen in Duitsch- d nog druk in de weer met de vorming i een nieuw kabinet. Het is de bedoeling rleniomen lot de vorming eener nationale icentratie. Tot de samenstelling eener eering dus, waarin zooveel mogelijk ïrgerlijken" zijn vertegenwoordigd. Eene '•gelijke concentratie van krachten lijkt in deze oogenblikkenzekergeboden. Tot len vormden de nationaal-socialisten een ichlig bolwerk tegen het oprukkend mnuiiisrne. ;gc )e laatste verkiezingen hebben over- delijk getoond, dat ilit bolwerk op het 6er ït staat te bezwijken En dat, terwijl krachten van den tegenstander ziender ten groeien. Wellicht, dat deze feiten aftreden van von Papen hebben be- rkt. Wanneer dit zoo is moeten we jachten, of de „burgerlijke" partijen iveel verantwoordelijkheidsgevoel hebber. een volgende consequentie uit de tatie te trekken. D.w.z. of zij besluiten len hun onderlingen strijd voor een jenblik te staken. Zeker daarvan zijn geenszins. De sociaal-democraten onder- ïdelen niet mee. Gedeeltelijk hebben Jdit aan zichzelf te wijten. We vermoeden, bri zij de positie, welke zij thans innemen, n-ust gewild hebben. )e nederlaag, welke zij ook bij de jongste ksdagverkiezingen te incasseeren kregen 3ft hen voorzichtiger gemaakt Sr wordt in de laatste dagen veel ge- 'oken over een samengaan van de lialisten en de communisten. Een ver leden dat steun vond in het feit, dat de naal-democraten voor het eerst van den issischen gezant in Berlijn een uit- adiging ontvingen om deel te nemen i de feesten ter gelegenheid van het ■jarig bestaan der Sovjet-Unie. Aan een indgenootschap van socialisten en cora- unisten kunnen wij echter kwalijk ge- )ven. De verschillen tusschen de >burge- 1^ ken" onderling mogen dan groot zijn, i tusschen socialisten en communisten n nog veel en veel grooter. Bij de be- 'ekingen over de vorming eener nieuwe jeering treedt-president von Hindenburg bemiddelaar op. Het slagen der onder- ïdelingen ligt daarom voor een niet belangrijk deel in zijn hand. De man het oogenblik is evenwel Ilitler, die iter naar het schijnt geen overeenstem- ng met de anderen kan krijgen, hetgeen 1 eenigzins is te begrijpen. >e loover verwacht, dat de Europeesehe piteurstaten de per 45 December ver lende termijnen zullen voldoen en met oog op hun credietwaardigheid, niet len verklaren niet in s aat te zijn te Jnnen betalen. Aldus een bericht uit 'iashington. Wij zien er uit, dat de Ver- ïigde Staten niet bereid zijn aan Europa f\ stel van betaling te geven zonder daar- voorwaarden te verbinden. Volgens ander bericht zal de nieuwe President osevelt een plan opstellen tot regeling jji de kwestie der oorlogsschulden, waarbij cening wordt gehouden met de buiten- bdsche politiek der Vereenigde Staten tegelijkertijd de internationale handel 4 rdt bevorderd. Geld, oorlog, handel.... wordt in Amerika zoo goed als hier onsmakelijke brei van gemaakt. Sn daar komen de mededeelingen van ankrijk, Engeland en de anderen, dat niet kunnen betalen Eigenaardig is het dat Mussolini ineens i Amerika bericht dat Italië haar ver- chtingen zal nakomen men kan er een endelijkheid inzien tegenover de vroegere ndgenoten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. voorstelt, door misdadige hand opgeblazen Blijkbaar beeft men hier met eeu tweede gewelddaad uit hetzelfde kamp te doen, Arabië blijft voor de buitenwereld een boek met zeven zegelen. Alen weet feitelijk niets van hetgeen er in die groote woestijn gebeurt. En toch heeft met name Engeland daar buitengewoon veel belang bij. Vooral sedert Ibn Saoed de beheerscher der heilige plaatsen van den Islam, eenheid en orde daar bracht, waar sedert menschenheugenis hopelooze tweedracht en anarchie" ge- heerscht hadden. Volgens een bericht uit Caïro zou er in Asir een opstand zijn uitgebroken tegen het bewind van koning Ibn Saoed. En deze opstand zou een zeer ernstig karakter dragen. Wc moeten maar eens afwachten wat er van waar is. Gelijk men weet is er door de com munistische partij in Rusland hard gewerkt voor versnelling van de collectivi satie in den landbouw. De activiteit ging zelfs zoover, dat Stalin aan zijn partijge- nooten een gebiedend halt heeft moeten pond aan lootjes voor de Iersche Sweep stake op de Grand National in beslag ge nomen. De loten waren natuurlijk bestemd voor verkoop in Engeland. Zij zullen ver moedelijk verbrand worden, zooals ook geschied is met de kleinere hoeveelheden, die voordien af en toe werden aangehaald. Voor de Sweepstake zelf heefteen der gelijke aanhaling geenerlei gevolgen, daar alleen de lootjes, die ingeleverd worden, mee mogen trekken. Indirect kan het verscherpte toezicht op het invoeren en verknopen van de loten natuurlijk de sweepstake wel nadeel doen, daar het stellig het aantal geplaatste loten zal be perken en Engeland was tot dusver de grootste deelnemer aan de sweeps. Advertentiënvan 4 tot 4 regels 75 ct.; ieder regel meer 471/ ct Grootte der letters naar plaatsruimte Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. en ziek door gevalte koude, alsmede bij pijnen van velerlei aard, zullen een van de hieronder genoemde 41975 17 filijnhardt's Poeders Uspoedig helpenMijnhardt's Hoestpoeders - Grieppoeders. - Hoofdpijnpoeders - Ver- koudheidspoeders. - Kiespijnpoeders - Maagpoeders - Rheurnaliekpoeders. Op poedersen doos staat de naam Mijnhardt. Lot bij bet koopen hieropPrijs per poeder 8 eten per doos 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw drogist. frankrijk werd opgeschrikt door een islag op het leven van Herriot. Men emt aan, dat eenige Bretonsche antono- stische extremisten de daders zijn, ugustus 1932 had men juist de 400-jarige rdenkingsdag van de aanhechting van etagne bij Frankrijk gevierd. Op dien g werd te Rennes het hoogrelief, dat de >r Frans I knielende hertogin vanBretagne toeroepen. Deze collectivisatie heefl, naar wel verwacht kou' worden, machtige krachten ter bestrijding der sovjetpulitiek opgeroepen. Er schijnt thans een waren oorlog om bet graan te worden gevoerd. De Oekraïne en Noord-Kaukasië, gebieden die voor de graanvoorzieniug van Rusland van integreerend belang zijn, zijn vooral rle slagvelden, waar deze oorlog gestreden wordt. Heling van graan op groote schaal, vervalscbing van de boekhouding onjuiste inlichtingen over den oogst, onvoldoend uitdorschen van het graan, onwettige ver hooging van de graan voorschotten en van de reserves voor de gemeenschapsvoeding ettelijke gevallen van rechtslreekschen diefstal, ziehier eene opsomming van de middelen, die volgens de Pra wda de boereu gebruiken om aan de vervulling van de verplichtingen jegens den staat teonlkomen. Amy Johnson verbeterde een record, staande op naam van baar echtgenoot, door in 4 dagen 6 uur en 52 minuten naar Kaapslad tc vliegen In een toespraak voor de radio heelt Amy onder meer ge zegd, dat de inspanning tengevolge van het niet slapen ontzettend is geweest. Mollison, haar echtgenoot, verklaarde trotsch te zijn over de kranige verrich tingen zijner vrouw welke meer zouden beteekenen voor de ontwikkeling van de Britsche luchtvaart dan eenige solovlucht tot nu toe gedaan had. Trotsky kreeg van de Deensche regee ring toestemming tot een zeer kort verblijf in Denemarken. In Italië wenschte een Amerikaanscbe fdmonderneming uit Hol lywood Trotsky te bewegen een contract met haar af te sluiten. De ex-volkscom- rnissaris verklaarde evenwel geen zin erin te hebben het spel nog eens te spelen. In uitgestrekte gebieden der Vereenigde Staten worden thans reeds alcoholische dranken openlijk gedronken, zonder dat door de autoriteiten wordt ingegrepen. De gouverneur van Californiê maakte be kend, dat hij 1300 personeo, die in de gevangenis zitten wegens overtreding der drankwet, op vrije voeten zal stellen. En in de groote hotels in New-York worden „bars" ingericht en kelders in orde ge bracht in afwachting van de „blijde ge beurtenis". De geheelonthouders zullen in Amerika voortaan hun actie zonder de hulp van den staat moeten voeren. ENGELANDS STRIJD TEGEN DE IERSCHE SWEEPSTAKE. BINNENLAND. ^7^773 Gedeputeerde .Staten van Zeeland hebben benoemd als deskundige tot bet doen van schatting der onzuivere opbrengst van de gronden in het Calamiteuze YVaterschap Saberpenisse den beer C. P. Vogelaar te Krabbendijke. Bij Kon. Besluit van 21 November is aan F. Wabeke op zijn verzoek met ingang van 15 December, eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente YVemeldinge met dankbetuiging voor de langdurige diensten door hem in zijne betrekking bewezen. THOLEN, 25 November 1932. Zaïefüa^avouu j.l. hield de visscöersvereeMging „Helpt Elkander" te Tholen in de zaal van deu heer Engelvasrt haar algemeene jaarver gadering. Aanwezig 25 ledeD. De voorzitter de heer S. Schot Bz. opent de vergadering en Da voorlezing notulen, volgt reke ning en verantwoording over het afgeloopen jaar. De ootvangsten zijn f 230,30 en de uitgaven f367,59, alzoo een nadeelig slot van f 144,29. De voorz. merkt op, dat dit nadeelig slot zijn oorzaak vindt in het bouwen van een schuil- haiaje, dat de vereeuiging op bizondere uitgaven ia kourn te staan. Tot voorz. en secr. worden met bijoa algemeene stemmen herkozen de b.b. S. Schot eo B. Nelisse. Hierna volgt benoeming bode, aftr. de heer C. Zal ij n. De beer Jac. Schot acht het niet in den haak, dat het schuilboisje door iemand anders dan de bode wordt schoongemaakt en acht het beter, dal dit door den nieuw benoemden titularis zal geschieden. In verband hiermede, verzoekt bij in aanmerking te mogen komen voor de gecombineerne lunctie van bode en' schoonhouder van het schnilhuisje. Bij eerste stemming worden uitgebracht op C. Zaliju aitr. 12 stemmen, Jac. Schot 7, C. de Rooy 3 en 2 van onwaarde; bij tweede stemming wordt met 16 st. herkozen C. Zalijn tegen 8 op Jac. Schot. De voorz. vraagt hierop of benoemde genegen is het schuilboisje schoon te maken voor de som van f 5.per jaar. Deze zegt dit niet te aauvaardan. Door Jac. Schot wordt opgemerkt dat hij voortaan niet meer genegen is, bedoeld buisje voor de vereeniging schoon te houden. De heer Anth. Eugelvaart neemt op zich, dit werk voor de som van f 5.per jaar te aan vaarden. In verband roet een gezonden reqaest aan het visscherijbestnnr, was ingekomen een schrijven van den minister van Arbeid, dat de n «eu ujiuwier van rtroeia, dal de termijn De kommiezen te Liverpool hebben op voor het visschen en vervoor enz. van bot, ouk een schip aldaar voor ongeveer 400.000 I is toegestaan vcor bet tijdvak van 15 Nov. j.l. tot 15 Maart a.s. doch dat door hem geen toe stemming kan worden verleend voor het visschen jan ulken met lijnen, dsar dit tot de bevoegd heid van het visscherijbestour behoort. Be-loten wordt, hst visscherijbestuur alsnog te verzoeken toestemming te geven voor het visschen met lijnen op ulken op do vrije gronden ln een bijgevoegd schrijven, zal genoemd bestuur gewezen worden op het schrijven van den minister, waarbij deze duidelijk heeft doen uitkomen, dal volgeos reglement het visschen met lijnen als een vaste inrichting wordt be schouwd, doch dat het bestuor der visscherijen hiervan ontheffing kan verleeneD. Nadat de herkozenen huu dank hadden uitgebracht vcor de herbenoeming en zij deze weer aanvaarden sloot de voorz. de vergadering. TOELICHTING omtrent mijn ingezonden stokje betreffende de vroegere Predikanten te Reymerswale in Uw blad van 11 No vember 1982. De lezing, welke de Weleerw. Heer Dr. C. Veltenaar alhier aan mijn ingezoudeu stukje in Uw blad van den 18en dezer geeft, noopt mij tot eenige toelichting, opdat geen verkeerde ob'egging daaraan worde gegeven. De predikanten daarin gemerkt met Romeinsche cijfers zijn door mij overgenomen uit het werk vaD J. W. ie Water getiteld: „De Reformatie tn Zeeland' .die met Arabische cijfers genummerde echter Diet, Bstfrffende ds. Hermes Pot zegt deze schrijver op pag. 311 „Het blijkt niet of hij te Reimers- waal gestorven of vertrokken zij, maar wel, dat hij hier maar zeer kort gestaan bebbe, zijnde in het jaar 1583 daar gekomen". Het ia evenwel thans uitgemaakt, dat hij er tot zijn dood in 1607 het leeraarsambt beeft vervuld. Onderluaschen heb ik er nog eens de aan tekeningen vau wijlen mijn vader en het oud archief op nageslagen en daarin gevonden, dat „zekere Eogelbertus tot Reymerswale iü 1584- door de Classis werd vergund in de vergaderingen een tijdlang te mogen proponeereD, gelijk hem eertijds door de Generale Classis van beoosteD Scheld was tuegestaau geworden." Omtrent Ds. Chris'iaan Jansen vond ik niets vermeld, mogelijk, dat de „Na?orscher" van 1882 aangaande dezen leeraar meerdere gegevens geeft. Wat Ds. Samuel Sche, ens betreft, dient te worden opgemerkt, dat hij te St. Annalaod weinig succes bad en daarom met goedvinden der Classis zijn gemeente verwisselde met Ds. Uerberlos de Ridder te Reymerswale.(1620.) Door den vijand, waarschijnlijk de Spanjaarden werd hij aldaar in 1625 verontrust, en zijn woning geplunderd mogelijk geschiedden deze aan- ot uitvallen vanuit de versteikte plaatsen in Brabant, bij laag water over de slikken van het verdronken land van Zuid Beveland, en misschien ook was bij voor overstroomingen der st&d beduebt. Althans in 1625 verzocht hij aan de Classis elders te mogen wonen, een verzoek, dat in 1627 door hem nog eens werd herhaald; waarop de broederen bero toestonden zich op het Ondeland van Schakerloo te mogen vestigeD een parochie welke reeds in 1607 met Reymerswale was' gecombineerd. Aldaar is ook een kerk geweest, die echter in den oorlog door deu vijand was verwoest, de toren heeft nog lang bestaan en is eerst in 1716 afgebroken. Tholen, 22 Nov. 1932 C; HOLLESTELLE. Tot ouderliüg en diaken bij de Ger. Kerk alhier, zijn gekozen de heeren H. Goossen en C. v. Driel. POORTVLIET. Bij de op 18 November jl. gehouden bestemming voor éón notabele der Ned. Herv. Kerk tusschen den aftredende den heer P. Vroegop en den heer P. A. Potter, is eersigenoemde met 38 st. herkozen. De heer Potter verkreeg 25 stemmen. SCHERPENISSE. Ofschoon in 't eerst zich weinig aansloten bij de radiodistributie welke vao St. Maartensdijk wordt doorgezonden, kan men thans bespeuren dat er eenig leven hierin begint te korneD. Waar men na van de statioos Huizen en Hilversum kan genieteD, is het plau om bij voldoeode deelname ouk nog een derde, buitenlandsch, station bij te nemen. Door de heeren A. C. Steendijk, J. M. v. d. Graaff en Gabr. Bolier is ontslag geoomen als bestuurslid der vereeniging ffTot not en ontspanning". Zij waren resp. voorzitter, biblio thecaris en bestoarslid dezer vereenigiDg. Het altredend bestuorslid de heer F. A. Bolier is herkiesbaar.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1