IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT I Bij Ruwe Handen Piirol NILUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. VAN D1XHOORN BOTERLETTER 4280 Vrijdag 18 November 1932. Negen en veertigste jaargang lolen, Poortwliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Siavenisse, St. Aniialatid en Oud-Vossemeer B. O. ZOOiM I Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, js per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco per post f 1,65 15 ct. disp. kosten. UITGAVE: FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer 171/, ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Mv GEMEENTERAAD HOLEN, 14 1W. 1932. 'oorzitter Mr. A. J. van der Hoeven. Lanwezig alle leden. )e voorz. opent de vergadering op de ge- kelijke wijze met gebed, ogekoineu stokken Ged. Sr. dat bij Kod. besluit is goed- :urd de verordening betreffende aaustellcn benoemiog gemeente-veldwachterF. Goedkeuring aankoop grond van S. van lemen. j e. Verhuren huis aan W. van Liere. 1 e. Goedkeuring begrootingen 1932. Goedkearing regeling arbeidsbemiddeling, cealleo voor kennisgeving worden aangenomeu. »'2' hor notificatie aangenomeu een schrijven van Raad vao St. Maartensdijk, i.z. hun verzoek Ged. Siateo om over te gaan tot verlaging der rissen van Burgemeester, Secretaris en Ont- De voor/, zegt dat dit collego het ;oek van genoemde gemeente reeds heeft wezen. de zangvereeniging „Sursotn Corda' dt op de gebruikelijke voorwaarden tegen vergoeding van f 7.50 per jaar voor vuur icht, een der leegstaande lokaien der O. L. S. istaau voor het hoodeo vau repetities. Van minister vau Financiën is iogekomen een ;oek, om gezien het voorstel tot opheffing het kantongerecht Tholen, de bestaande huur- Bljreenkomst te vernietigen en deze overeenkomst oen eiudigen op den dag waarop het kanton- cht zal worden opgeheveu. Daar geen termen wezig zijn om aan dit verzoek te voldoen, dt met alg. st. besloten hierop afwijzend te hikken. Jen verzoek van J. Koole, pachter van wel aan de overzijde der brug om alsnog, ge- den slechten tijd, meer reductie der pachtsom nogen ontvangen, wordt verwezen naar B. W., idem een verzoek der vbschemereeniging lpt Elkander' i.z. het doen plaatsen van meerpaal in de haven ter plaatse waar de era liggen en le werklooze schippers te ineo b.v. door hen met hun scheepjes zand doen v&reu. Un de gewezen nachtwacht Prince wordt een lificatie toegekend van f 50.aan den ge- :eo gemeenteveldwachter Van Os f 636.36 deze restrictie, dal hem over 1932 geen lis meer zal worden uitbetaald. Met alg. st. dt goedgekeurd een wijziging der gemeente- rooting 1932, zooals deze Ier inzage heeft 8geo. Gen voorstei van B. en W. om aau J. Vei- ereo een perceel gemeentegrond gelegen aau O. V. Poort te verkoopen voor het bouwen 8 woningen, a f2.per M2., benevens hem optie te verleenen voor den tijd van 2 jaar r de overige bouwgrond; wordt door vele lede» gevochten. )e voorz. zegt dat V. bij hem is geweest om, ieu de vele kosten die hij moet maken voor ophoogen van het terrein, het niet mogelijk dat de prijs van f 2.zal worden gereduceerd, en W. meenen dat hierop niet kan worden egaan, wel kan men hem een optie verleenen 2 jaar, gezien de hooge onkosten voor hem het terrein geschikt te maken voor bebouwing. )hr Dekker informeert of, indieD V. vau optie geen gebruik maakt, dan anderen recht hebben deze grond te beboaweo. )e voorz. antwoordt bevestigend. )hr Bogert vraagt hoe deze huizen gebouwd len worden. )e voorz. merkt op, dat de bedoeling is deze gs den dam te laten bonweo, vanaf het huis weth. Deurloo. Weth. van den Berge zegt dat verkocht wordt oeter vanuit de balie's en dat dau nog 4 M. worden achteruit geboowd. )hr Overbeeke betoogt dat het beter is voor gemeente en veel voordeeliger, deze grond erfpacht af le staan, immers dan kiijgt men fvan jaarlijks de iukomsteo en ook behoeft het niet te onteigenen indien men door 'oorziene omstandigheden deze grond voor de leeote zoo uoodig hebben. De voorz. is van meeoing, dat het niet opgaat te veranderen, intusschen valt voor beide rstellen wat te zeggen. )hr Overbeeke merkt op dat gezien de werk- 'heid ook iD de boDwvakken, bet noodig knunen zijn, dat deze gronden in erfpacht den uitgegeveD, daar dan de*e menscheo tcbien ook zouden kunnen gaan bonwen, f zij geen geld bezitten voor het koopen van 'gronden. Dit zou tevens een stap in de de richting zijn om het bouwen te bevorderen. 10 41961 lodien schier niet meer kan worden veranderdj acht hij het noodig dat ir deG vervolge rekening zal worden gehouden met zijn voorstel. De voorz. zegt dat, rudien daD straks weer een aanvrage zal inkomen, dit voorstel dan een apart punt van bespreking kan uitmaken. Dhr Dekker merkt op dat men het misschien beter in erfpacht, kon geven zooals hei nu ligt. De voorz. bestrijdt dit, daar deze gronden toch eerst dienen te worden opgehoogd, alvorens men het voor bouwgrond in erfpacht kan uit- geveo. Dhr Wagenaar is ook voor erfpacht, tevens acht hij het niet goed, dal achter den heer Odink zoodoende een hoek overblijft welke ge heel waardeloos zal wordeu indieu verkocht wordt zooals op de tcekening staat aangegeven. De voorz. zegt dat die grond hiermede niets te maken heeft, daar men de haizeD in een blok kan bonwen. Weth. v. d. Berge meent, dat het niet aan gaat, dat men laat bouwen met het zicht naar het achteruit van anderen. De voorz. acht het plan Wageoaar veel duurder, daar men dau genoodzaakt zou wezen tusschen deze woningen een straat sen te Isggen, ook zai het de vraag zijn of er dan meer wo ningen kunnen worden geplaatst. Dhr Wagenaar acht het niet noodig dat eeu gedeelte der gronden der gemeente waardeloos zullen moeten blijven liggen, ook kan het pad gel"gen achter de woning vao den heer Deurloo en anderen oDder deze verkoop of erfpacht wordeu inbegrepen, daar dit gemeentegrond is eu dit te meer, daer meü dezen uitgang nu gebruikt om allerlei vuil en ongerechtigheden neer te werpen op hel eigendom der gemeeute. Dhr Wagenaar stelt nu voor, gesteond door de hh. Dekker en Overteeke, het pad iodoenver- valleu e-n bij het bouwterrein te voegen Dit pourstel wordi aangenomen met 5 tegen 2 st u.l. die der beide wethouders. Dhr v. d. Berge betreurt het dat meuschen die reeds jareu van dit pad. dat intusschen nog door vele anderen als zijode de kortste weg naar den Kruittoren wordt, gebruikt, gaat ont riemen, te meer, omdat de bewoners dezer huizen bij den koop hiervan, niet beter hebben geweten of deze, achteruitgang behoorde bij hun woningen. Dhr Wagenaar acht dit niet erg; imuiers andereu moeten het uok zonder doen. Dhr Bogerd spijt het dat deze besprekingen alzoo zijn geloopei*, liever bad hy gezien, dst op het ougerief voor deze menschen eeider was gewezen, intusschen geeft hij B. en W. in over weging deze kwestie zoo te regelen, dat ook deze menschen niet zullen wordeu ontriefd en dat men tracht een paadje over te laten, al was het dau maar van één meter breedte. De voorz. merkt op dat altijd am den kam van deu Kruittoren eeu uitgang kan worden overgelaten, intusschen kan het gerust aan B. en W. worden overgelaten, daar deze de belangen der verschillende personen wel ouder bet oog zullen zien. Met alg. st. wordt hi6rua het voorstel var. B. en W. tol verkoop bouwgrond aan J. Ver- couteren aangenomen. Met alg. st. wordt goedgekenrd een wijziging ui de politieverordening zooals die ter inzage heeft gelegen (inhoudende regeling verboden en toegelaten parkeerplaatsen.) Gezien de vele aanmerkingen die er telkens koman inzake de bragtarieven meenen B. en W. met een voorstel te moeten komen Ged. Staten vaD Zeeland co N,-Brabant te adviseeren goed te keuren, dat overggaan wordt tot esnige verlaging en wel dat de rijwielen komen van vijftien cent op 12'Zj eo de vrachtauto's van 2000 tot 5000 Kg., welke nu een tarief moeten betalen van 60 ct. zullen komen op 40 ct. Een en ander zal de gemeente kosten een, som van f4200, verder san men echter niet gsan, gezien de hooge exploitatiekosten. Ook vragen B. en W. machtiging in bijzondere gevallen van de tarieven te mogen afwijken. Dhr Moelker acht deze verlagingen juist ge kozen. D. voorz. merkt op, dat het voorstel ook is geopperd, hen die veel van de brug gebruik maken op het einde vsu het jaar een rednc'ie toe te staao, doen als deze voorstellen worden aangenomen, kan men beslist niet verder gaan. Dhr Moelker acht het beter het voorstel van B. en W. in eerste instantie te aanvaarden, imtcers van hetgeen verder is gesproken, kau men niet met zekerheid zeggen, wat dit zal kosten. Dhr Overbeeke vindt de voorstellen van B. en W. zeer sympathiek, daar het joist deze factoren aangaan, die het meest verlaging noodig hebben, doch als het kan, acht hij verlaging of reductie voor ieder gewensebt. De voorz. zegt nogmaals, dat dit het uitersta is wat gedaan ka» worden en dat men niet verder kaD gaaD. Met alg. st. wordt hierna het voorstel tot deze verlaging aangenomen. Aan den heer A. P. M. Voets wordt weder voor den tijd van 3 jaar een pakbois verbourd voor de som vau f 40 per jaar, zijnde f 10 minder dan het vorige contract. Hierna gaat de raad in besloteu zitting. Na een eindelooze discussie welke ruim 2J/2 uur duurde en welken tijd de p»rs liep te ijabeeren op do vierschaar, waar het Siberisch koud was, wordt de vergadering heropend en komt in behandeling punt 8 der agenda, het uitbag geren der Vest. Weth. van den B<*rge wil perst eens opmerken en hoopt, dat de pers dit opneemt, dat het uitdoen der vest het doen en denken van B. eu Wbeeft iu beslag genomen op welke wijze men het zou kunnen doen om het voordeeligst voor de Gemeente te zijn en ook om te rekenen met de menschen die hieraan te werk zullen worden gesteld. Door velen iu de gemeente is de ge dachte geopperd, dat het niet. noodig was, dat uien 7origeo winter zooveel geld had uitgegeven voor bag,;ern.achine en bakken en dat men dit geld beter had kannen besteden door de men schen hiervoor te doen werken. Men mag echter uiet vergeten, dat. voor zulk werk altijd mate riaal Doodig is, het baggeren met den molen BANKETBAKKERIJ 15 419G0 KREMERSTRAAT i «erkte vorig jair schitterend eu het is in het belang van de gemeente het weer zoo le deen. Men vergete echter niet, dat iuditn men gpeu molen gebruikt, men weer ander materiaal noodig zal hebben, dat toch ook buiten de werk- loonen zal vallen. Intusschen zulleo B. eu W. steeds er op bedacht zijn, dat zooveel mogelijk de gelden in Tholen worden verdiend. Dhr Overbeeke ziet gaarne toegelicht, op welke voorwaarden door de regeering aan dit wertc steuu zal worden verleend, daar het hem niet erg doidelijk is, waarom bet werk onder toezicht van de Heidemij. zal komen t« staan. De voorz. zegt dat een inspecteur der werk verschaffing en van de Heidemij. bij hem zijn gf.weest en dat man van de regeering geeu steon kan krijgen, indien deze maatschappij niet de controle uitoefent, Js bosten zijn dan ongeveer 2 B. en W. meunen, dat het baggeren zal moeten ge*chieden zooais hel vorig jaar ie ge beurd, de bcgrootiog zal zijn f 9800. Evenwel tneeDt weth. v. d. Berge, dat het werk volgens zijn opgave, niet meer dan f 7000 zal kosten. Hierna geeft weth. v. d. Berge een overzicht van zijn berekening en zegt: het baggeren met den handbeug 1 is geheel en al onmogelijk eu hiervoor zoo uoodig zijn 5 bak ken waarvan geregeld 2 in lading, 2 iu lossing eu 1 voor verwisselen. Op deze bakken zijn noodig 8 man voor lading en 8 man voor lossing. Geschat wordt 4 M3. per man en per dag van 8 ureu arbeid 25 ct. per anr is f 2 of f 0.50 per M3. van laden. Dit zou a ö'/j dag per week komen te staan 176 M3. zooaer verlet, dus bij goed en slecht weer geschat op plro. 150 M3. Voor bet lossen eo vervaren der bakken hetzelfde aantal menschen, zoodat dit weer op f0.50 per M3. komt, is fl totaal of f150.— per week. Hierbij komt 5 maal f 6 huur, dos kosten in totaal f 180 of f 1.20 per M3. Indien na 25 ver goeding wordt gegeven kost het de gemeeute nog f 0.90 per M3. Hierbij komen dan nog de men gerust kan zeggen dat ééu M3. de ge meente op f 1 zal komen. Nu bezien wij het baggeren met een hanr- molen. Haar rekenen wij op f 100 per week. Halen en brengen kost f 100, dns bij 20 werkweken zijn de kosten f 105 per week. Hierbij noodig 3 bakken it f6 is f 18. Voorts 20 man voor losseo zooals verleden jaar it f 11.25 per week is f 225 werkloon. De totale kosten zijn dus f34S per week. Hiervoor wordt verwerkt 51/, dag a 100 M3. is 550 M3. 25% vergoeding van f 225 is f 56.25. De kosten voor de ge meente worden dns f348—f56.25 is f291.75 per M3. wordt dit f 0.53. Uit deze berekening ziet men, dat de ge meente nooit mag overgaan tot baggeren met de hand, daar dit op enorm hoogere kosten zou komen te staan en alzoo niet in het belang der gemeente kan zijn. Besloten wordt B. en W. te machtigen het werk weer uil te voeren als vorig jaar. Besloten wordt geen genoegen te nemen met het bod gedaan door den Waterstaat voor over name RijkswegVeer naar Waterpoort. Dhr Overbeeke is niet te spreken over de wijze der werkverschaffing. Door de moBschen wordt geklaagd over de mauier waarop men wordt te werk gesteld, omdat het dikwijls voor kom!, dat de een meer mag werken dan de ander en dit mag niet voorkomeo. Reeds 2 jaar werkt herhaaldelijk eeD man aan de gemeente eu bet is gebeurd, dat bij Vrijdag de kaart ïuleverde en Maaudig weer te werk werd ge steld, terwijl andereo moesten wachten. De arbeid dient te worden verdeeld, naardat er de meeste behoefte is. Die caau, door mij genoemd, is niet zoo zeer behoeftig en toch is hij altijd de eerste, ujen heefi hem wel hooron zeggeu, dat al pro testeert men nog zoo veel, men hem toch zon nemen voor het werk. Ook acht spr. het veel te hard, dat er een verbod is van in eeu her berg te komen, dat u.en daar eens iets gebruikt acht spr. nn uict zoo'n groot bezwaar, om daarom zou iemand te schrappen. De voorz. zegt dat B. en W. steeds recht vaardig zijp geweest en men moet met klachten komen tot B. en W. Intusschen zal hij een en ander doen onderzoeken. Dhr Bogerd ziet gaarne, dat de voorz. het trampersoueel eens opmerkzaam maak», dat men Zondags geen sigoalen mag geven bij aankomst en vertrek, daar dit hinderlijk voor den kerk dienst is. De voorz. zegt dit in orde te znllen maken. Hierna sluiting. BINNENLAND KABINETSCRISIS. Het leven van het kabinet Ruys heeft aan een zijden draadje gehangen. De vrijz.- dem. Marchant durfde zelfs te zeggeu „Ik moet debatteeren met een 'kabinet waarvan onzeker is, of het nog leeft, j Hierdoor was de situatie wel zeer duide- lijk gekarakteriseerd. De regeering had baar lot verbonden aan dat van het wets ontwerp tot beffing van 30 opcenten op de invoerrechten. En de verwerping van dit wetsontwerp scheen gewis. In de afge- ioopen week is er achter de schermen heel wat besproken. Dr. Colijn heeft er zijn reis naar Rome zelfs voor uitgesteld. Het slot is geweest, dat minister de Geer het wets ontwerp dermate heeft gewijzigd, dat het geheel van strekking is veranderd en thans wel zal wordeu aangenomen. Ons tarief van invoerrechten is ondergebracht in 150 posten, die iu cene generale verhooging werden betrokken, het gewijzigde ontwerp handhaaft er daarvan niet meer dan 17, waarvan enkele dan nog maar in eenige onderdeelen, Aidus werd een kabinets crisis voorkomen. DE SOCIALISTISCHE BETOOGINC. IN DEN HAAG. De socialistische betooging in den Haag is, anders dan wellicht velen gedacht had den, zonder incidenten afgeloopen. Als herinnering is overgebleven een proces van de V.A.R.A. tegen den Staat. De dir.-gen. der Posterijen, Telegrafie en Telefonie heeft geweigerd om aan den socialistischen om roep het gebruik toe te staan van tele foonlijnen, die dienen moesten om het ooggetuigenverslag van de betooging in den Haag naar Hilversum over te brengen. Iets waartoe het staatsbedrijf volgens de kosten »an balen en brengen der bakken, zoodat V.A.R.A. geen recht had,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1