BOLS MGUUM „ELECTRft Doet zooals duizenden B. A. CSON DE M.IS het Concurrentiehuis van IZAK VAN LOON= 41952 Poppelsdorf, FAMILIEDRUKWERK. FIRMA J. M. C. POT FONGERS RIJWIELEN. C. Lahan, Tholen SPEKKUIPEN KOOPT en koopt Uwe Manufacturen en aanverwante artikelen in het gerenomeerde concurrentiehuis. Gebr. P. C. A. A. HAGE Rijwiel- en Automobielhandel MONDARTS 30492 BERNHARD! Tandarts v.d. Velde L. J. DE RIJKE 80640 12 Tandarts G. P. VAN ASSELT SCHOUWING VAN WATERLEIDINGEN Schouwing van Waterleidingen. REPAREER EN OUDE JENEVER BERGEN OP ZOOM IS K AN DRIES VAN LOC N.V. INSULAIRE HYPOTHËEKBAN 41|2 °[o Pandbrieven a 99 PACHTERS VAN LANDERIJEN. c: 33 c= DC er Speciale November aanbieding KORTEMEESTRAAT 14 - BERGEN OP ZOOM - TEL. N. V. CORONAE IEDEREN DONDERDAG RECLAME DAG. A.s. Donderdag 17 November 6</: el prachtig geel katoen, voldoende voor 2 lakens voor slechts f 1.56 Al onze artikelen worden franco thuis bezorgt. Onze patroon 1ZAK VAN LOON bezoekt geregeld het eiland Tholen. Wilt U ook inzage nemen van onze uitgebreide artikelen meld ons dat per briefkaart. Uw voordeel is steeds te koopen in BOSCHSTRAAT 34 - BERGEN OP ZOOIYl TELEFOON 155 VLUGGE LEVERING van Naamkaarten, Verlovingskaarten, trouwbrieven en trouw- kaarten, correspondentiekaarten, geboorte- kaarten, rouwbrieven, dankbetuigingen, in Bi NETTE UITVOERING B BILLIJKE PRIJZEN Wanneer adressen worden bijgevoegd, wordt voor adresseering zorg gedragen. HANDELSDRUKKERIJ - THOLEN 50 41891 Hierbij hebben wij het genoegen mede te deelen dat wij den ALLEENVERKOOP op ons hebben genomen voor het eiland THOLEN der FONGERS RIJWIELEN. Daar de Fongers reeds vele jaren als de beste fietsen bekend staan, hopen wij velen, die het fijnste van het fijnste wenschen, hiermede van dienst te zijn. De prijzen, welke vroeger tamelijk hoog mochten heeten, zijn nu zoodanig, dat het voor niemand meer een bezwaar kan zijn, zich een FONGERS aan te schallen. De eerste zending is inmiddels reeds aangekomen, en noodigen wij iedereen gaarne tot een bezoek uit. 56 41954 Aanbevelend ST. MAARTENSDIJK Haven 79/81. Tel. 8 THOLEN: Eendrachtsweg en Dal. straat 22. Tel. 70. Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel, Int. 3. THOLEN Markt 4 Zaterdags 1-2.30 en 6-7 uur. 6 36276 Oud-Vossemeer (Hotel Ampl) Dinsd. 3.304 30 Zaterd. 9—10 St. Annaland f Havenzicht) Dinsd. 56.30 Zaterd. 10.3012 St. Maartensdijk van Iwaarden) Woensdag 912 TANDARTS Spreekuur Tholen dagelijks van 2—4, behalve Donderdags. Donderdags 78. Te OUD-VOSSEMEER Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 912. TE ST. ANNALAND Woensdag en Zaterdag van 912, Donderdag van 25. 15 41835 INKOOP OUD GOUD EN ZILVER. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het schatten van GOUDEN en ZILVEREN voorwerpen bij nalatenschappen. De goederen worden voorden taxatieprijs overgenomen. Oud goud wordt tegen den hoogsten koers ingekocht of ingeruild. 16 41944 Aanbevelend, A. P. M. V0ETS - THOLEN. Het Bestuur van het WATER SCHAP OUD-VOSSEMEER, ge last ingevolge art. 24 van het Reglement van Politie voor de Polders of Waterschappen in Zeeland, 35 41937 HET SCHOONMAKEN VAN DE WATERLEIDINGEN langs dijken en wegen met inbe grip van het wegruimen van het uitkomende vuil, voor zoover de onderhoudsplicht dier Water leidingen niet op het Waterschap zelve- rust aan de gebruikers der daaraan gelegen gronden vóór '1 December 1932, waarna door het Bestuur voornoemd' SCHOUWING daarvan zal wor den gehouden en tegen even- tueele nalatigen proces verbaal zal worden opgemaakt. Het Bestuur voornoemd, J. L. VAN GORSEL, Dijkgraaf. G. W. J. DE GRAAFF, Ontvanger- Griffier. Het BESTUUR van de polders BROEK- en ROOLAND gelast, ingevolge art. '24 van het Regle ment van Politie voor de polders of waterschappen in Zeeland, HET SCHOONMAKEN VAN WATERLEIDINGEN langs dijken en wegen, met inbegrip van het wegruimen van het uitkomende vuil voor zoover de onderhoudsplicht dier waterleidingen niet op de polders rust aan de gebruikers der daarin gelegen gronden vóór 1 December 1932, waarna door het Bestuur voornoemd, SCHOUWING daarvan zal wor den gehouden en tegen de even- tueele nalatigen proces-verbaal zal worden opgemaakt. Het Bestuur voornoemd, C. W. SNIJDER, Dijkgraaf. D. H. v. d. VELDE, 41946 35 Ontv.-Griffier. NAAIMACHINES EN GRAMAPH00NS worden onder garantie gerepareerd bij de van 41945 ouds bekende reparalie- 14 inrichting van A. P. M. V0ETS - THOLEN. het fijnste nterk. Eiken dag één glaasje Per L.kr. f 4.10 (exci. kr.) Verkrijgbaar bij alle slijterijen. Vraagt dit alom bekend merk ook per glas in alle café s. Voor den handel bij de vertegen woordigers 28 41920 Waterlander de Stoppelaar en Denevers frères, Middelburg. MAGAZIJN VAN GRAFMONU MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS Steenhou\verij,Marmertiardsteen voor Bruggen, Sluizen, Gebouwen Slijpsteenen, enz. Straatkeien AUG. VAN DYCK—PETIT, Stationstraat, Bergen op Zoom 12 39135 L. G. van Zaltbommel DROGISTERIJ, Hoogstr. 7, Tholen. Tandpasta's. Taudeuborstels. Toiletzeep. Eau de Cologne. Haarwaters enz. Ver- plegings&riikelen. Groote verscheiden heid verpakte geneesmiddelen.Homoöpa- tische middelen Dr. Wilmar Schwabe. beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's. 6 70S9 in verschillende maten. Prijzen vanaf f3.50. C. H. VAN VLIET, Kuiperij en Waschmachinefabr 41949 20 Blauwehandstraat 2 BERGEN 0PZ( JUWEEI ZILVER GOUD UWE GESCHENKEN VOOR HET A.S. ST.NICOLAAS- EN KERSTFEES ANTOINE ANDR1ESSEN D.Cz. Groote Markt 25, Bergen op Zoom. 20 Onze groote sorteering vergemakkelijkt Uw keuze. 4 Het eenigste en goedkoopste adres in 41948 40 BOSCHSTRAAT 9 TELEFOON Daar vindt ge alles wat ge zoekt tegen den LAAGSTEN te ZIERIKZEE stelt verkrijgbaar 325 Tot door tusschenkomst van alle Effectenkantoren. Aan Pandbrieven in omloop voor pl.m. 21 millioen gulden. De Insulaire is aangesloten bij het toezicht der Rijkspostspaarba In verband met de CRISISPACHTWET 1932, ziji ondergeteekende te bekomen verzoekschriften aan den Kantonrechter ter krijging van gedeeltelijke of geheele onthei van pacht. Deze voldoen geheel aan de wettelijke voorschr en loopt Ge geen gevaar bij gebruik van deze verz schriften dat Uw verzoek niet in behandeling kon Prijs afgehaald per stuk 15 cent, franco per 171/2 cent bij inzending van liet bedrag of stortin postrekening no. 1043. Aanbevelend, 44 4 FIRMA J. M. C. POT, BOEKHANDEL, THOLEN Wij vragen Uwe bijzondere aan dacht voor onze speciale aanbieding HEEREN ULSTERS in de prijzen van f 15.00, 16 50, 18.50, 20.50, 22.50 24.50, 26 00 Alles kleermakerswerk en met zijde gevoerd. In de nieuwste modellen en kleuren. Uitstekende pasvorm. Wederom voorhanden prima eiken spekkuipen, waschtobben groot en klein. Verder uw adres voor Meubelen. B. A. REEDERS, 41843 8 Tel. 23. Poortvliet 12 8493 Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM over het Postkantoor. Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen homoöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmar Schwabe*

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 6