Witte Krui* JOH. BEUKELAAR, Ondergeteekende biedt aan De dag begint goed et aangewezen HOOFDPIJNEN ZENUWPIJNEN VERKOUDHEID DUIZELIGHEID RHEUMATIEK INFLUENZA KIESPIJN EN KRAMPEN POEDERS VAN HET fl. Fijne Zoete Schillen op Brandewijn 14°|0 p. Oud's Kina Samos Springbok Boerenjongens Liter pot meisjes Advocaat L. f 1,40 1.20 1.00 1.40 0.75 0.80 1.20 1.35 1.65 ,.2.00 0.90 2.35 2.45 2.55 2.30 2.55 bouwland Eiken Spekkuipen en Waschtobben Botermarkt 15. Roode en witte port Brandewijn Jenever Cognac Citroen Jenever Zoete Schillen Brandewijn Oude Jenever p. L. kruik 3.00 Cognac Vieux Dupuront 2.50 Bieren 3 Hoefijzers p. fl. 12 cent Phoenix Dortmunder bier f2051 p. I2 L- A- 18 cent Eendrachtsweg 4 - Brugstraat 20 TELEF. 54 r- THOLEN. THOOLSCHE MAP 15 CENT rlai olde e S boo i el ij i eindelijk leeren onze kerkelijke zelfgenoeg- iheid ie lalen varen en de Kerk van Christus lief te >en „Ik geloof eone heilige algemeene Christelijke woifJc." Inderdaad de waarheid van dit geloofs- :el als geloofsartikel drong zich wederom aan mij maar smartelijk. Do eene heilige kerk is een doojhibeid waarin we gelooven, zegt men, aan- t bauwen doen wij de werkelijkheid van die ééne vefk niet. Dat gelooven" is dan ook een heel k woord, een middel om zich zelf berusting te doo|en in 't feit, dat de verscheurdheid er nu eenmaal loomjiJu motven we mHar in die eene Kerk gelooveu, te wel voortgaan op onze eenmaal ingeslagen n. Elkander nu en dan eens benaderen, maar maar weer ieder z'n eigen weg gaan. et is ook wel heel moeilijk discipelen van een donzelfden Heiland te zijn. Het is wel heel moei- elkander ah zoodanig niet alleen individueel r ook kerkelijk te erkennen. Dat zou immers op minst beteekenon, dal wij als discipelen van ééaen Heiland met elkander de heilige maaltijd de teekenen van zijn gebroken lichaam en *ng< olen bloed zouden durven gebruiken. Zoo ver we voorloopig nog niet. erpi allen wij ons daarbij neerleggen met de woorden lie eene heilige alg. Chr. Kerk kan je alleen gelooven. Alleen maar gelooven! Dat geloof weinig meer van de heldhaftigheid van de e ofshelden uit den Bijbel. Dat geloof is bleek raai. Dat geloof is lauw en smakeloos 1 ls ik zegik geloof ééne heilige algemeene Kerk, dan ben ik niet in de sfeer van het rdwij wandelen door geloof en niet door ;ron ichouwon, maar dan spreek ik een ontzeltend is leol uit over de geheele Christenheid. A r wie zich tot gewoonte maakt de huid 4K het scheren met een weinig „Zij"-Crême te wrijven. Geen branderig gevoel of na- rijnen meer, integendeel, Uw gezicht ft den geheelen dag frisch en zacht. In prijzen van 203045—75 ct. 10 41942 te verschijnen in deze wereld. Deze roeping kunnen we maar£niot van ons afschuiven met een nu ja, geloof er maar in. De roeping is ernstiger dan andere Chr. roeping ter wereld, omdat zij gedragen wordt door het Hoogepriesterlijk gebed van den Heiland zelve; opdat zij allen éen zijn. Die eenheid is van ontzettend groot gowicht. De Hei'aud zeg Diet minder dan dat door dezo eenheid de wereld zal bekennen dat Christus de gezondene des Vaders is. Voorloopig bemerken we er nog niet veel van dat de wereld tot zulk een een erkenning komt Maar dat is dan ook onze schuld. Niet do schuld van die ongeloovige goddelooze bolsjewistische enz wereld maar de onze Omdat we te weinig geloofd hebben in dat geloofsartikel in den goeden zins des woords. Omdat we teveel geloofd hebben in ons eigen geloof, en te weinig besef hebben gehad van onze roepiDg als discipelen van den Heiland in deze wereld. God geve, dat door samenkomsten als er in onze gemeente jl. Maandagavond er een is gehouden met nieuwe of liever met oude kracht het verlangen, het vurige verlangen uitbreke, naar de eenheid, door welker openbaring de wereld zal bekennen, dat Christus de gezondene des Vaders is. (Joh. 17 21f A. C. v. U. KERKNIEUWS. et is hier niet de tegenstelling geloof (onzicht- kerk) en aanschouwen (zichtbare Kerk of ara ken.) Ook niet de tegenstelling geloof (trium- onde Kerk) en aanschouwen strijdende Kerk.) In e geval zou hel onzichtbare, het innerlijk- lelijke, de godsdienst als een zaak des harten hel hoogste worden gesteld met verachting van vorm en verschijning. Wel gemakkelijk, om in vroom individualisme van het andere, het U1,< rlijke, de uitwendige verschijning, af te maken ,ich misschien in kleine zelfgenoegzame kring jes te sluiten, maar niet verbreking van hot heele ip Kerk. En in het tweede geval zouden wij aardsche roeping verdonkeren door eenvoudig kwestie te verleggen naar de toekomst, de tijd vervulling, waardoor wij tot een goddeloos lisme vervallen en hel geloof geen kracht meer zou zijn. De eenheid der Kerk is niet woord van de andere, de toekomende wereld, van deze wereld, deze aardsche bedeeling. nomstootelijk staat vastdat bot de roepiug kerk is als de ééne hoiligo Kerk van Christus 'lifloafd [J. VAN NIEUWENHUIJZE en 9 41938 JÜ DE BRES Oud-Vossemeer. Iu den namiddegdieost nam. Zondag jl. ds de Gidts afscheid van de Ned. Herv. Geui. om Zoodag 13 Nov. a.s. ziju intrede te doen te Asperen. Het kerkgebouw was geherl gevuld ends.de Gtdts sprak naar aanleiding van den Eersten Zendbrief van Petros, hoofdstak 1, de verzen 24 en 25. Hij richtte daarbij het woord tot de gemeente, den Kerkeraad, het Kerkbestnnr de onder wijzeis der O. L School, dhr Burgemeester, waarna door ds. de Bres te Sr. Maartensdijk namens den Ring en ds. Verschoor te 8t. Philips- land als consulent hartelijke woorden tot ds. de Gidts werden gesproken. Hem werd toegezongen Ps. 121 vers 4. Poortvliet. Ds. P. J, de Looze te Waddinxveen beeft voor het beroep naar de Ned. Herv Kerk alhier bedankt THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 6 uur ds. Wolfensberger. Ger. Kerk voorm. 9.30 uur en nam. 2.30 dr. C. Veltenaar. Gerei. Getn. voorm. 9.30 nam. 2 en 's avonds 6 uur ds. KersteD le Rotterdam (Voorm. Bed. H. Avondm.) Vrije Ger Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 's avonds 6 uur ds Baaij. Woensdag 16 November Dankdag Ned Herv Kerk voorm. 9.30 en nam 2 uur ds Wolfensberger Ger Kerk voorm. 9.30 en 's avonds dr Veltenaar Ger Gemeente voorm 9,30, nam 2 en 's avonds 6 uur ds Vreugdenhil te Broinisse Vrije Ger Gem voorm 9,30, nam 2 en 's avonds 6 uur ds Baaii POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 uur leeskerk en 's avonds 6 uur ds. de Bres Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 uur dhr. de Vries en 'e avonds 6 uur leeskerk. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk Zaterdag 12 Nov 'savonds 6,30 ds Kersten te Rotterdam SCHERPEN 1SSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk en nam. 2 aar ds. Wollensberger Oud Ger. Gem voorm. 9.30, nam 2 eu 's avonds 6 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 quj ds. de Bres H. Doop Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en's avouds 5.30 leeskerk. STAVEN1SSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Moerman en nam. 2 uur leeskerk Oud Geref. Gem. voorin, 9.30 nam. 2 en'savonds 5.30 leeskerk. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk nam. 2 uur ds. Moerman. Bev. Diaken Geref. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 od 's avonds 5.30 leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Verschoor ea nam. 2 uur leeskerk. Geref. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Donderdag 17 Nov 'savonds 6 uur ds Bauij PUBLICATIEN. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, da togen Maandag den 14 November 1932, des na middags 2.30 ure eene oponbare vergadering van den Raad is belegd. Punten van behandeling 1. Ingekomen slukkoD. 2, Gratificatiën aan het Politiepersoneel. 3 Wijziging der Gemeeute-begrooting over 1932. 4. Verkoop van bonwtorrein. 5. Wijziging der Algemeene Politie-Verordening 6. Herziening van het bruglarief. 7. Verlenging verhuring van een pakhuis aan A. P. M. Vuets 8. Baggeren van de vest. Tholen. den 9 November 1932. 17 BURGERLIJKE STAND ït-Maartensdijk, 7 November 1932. itrouwd C. J. VAN WESTEN en 14 41957 J. J. A. STOUTJESDIJK, mede namens wederzijdsche oilie hartelijk dank zeggen or de vele bewijzen van belang- lling voor en tijdens hun wel ijk ondervonden. Poortvliet, 10 Novemer 1932. Op 7 Nov. is, tot onze diepe droefheid, vredig en zacht overleden onze lieve Echlgenoote, Moeder, Be- luwd- en Grootmoeder TANNETJE KORNELIA LINDHOUT geb. Van Dijk, i den ouderdom van 1 jaar. 21 41947 M. LINDHOUT Jac.z. en Familie. trecht, Rijnlaan 38. s voor haarden, kachels, :enkachels, waschfornuisjes nu zeer goedkoop, met >oog en 1 M. buis f 5,50), otten. lerlei gereedschappen, prima garantie en niet duur, urzagen 30 ets., zaagjes 10 ct. modellen, houlsnijmesjes, zerwaren in uitgebreide zin, in, deurkrukken, deurplaten, en allumiuium. et wel, koopt aan het van s bekende adres. Wij zijn voordeeligst. 24 41958 Beleefd aanbevelend, J. MELSE - THOLEN. verdwijnen door het gebruik van alU /iynm ultllwluis! PER STUK 7 CENT. PER OOOS VAN 6 POEDERS 45 CENT. (VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN HET WITTE KRUIS X HET WITTE KRUIS X Gem. THOLEN van 410 November Geboren: Benjamin Gerardus, zv. J. v. d. Stel en A. M. Schot. GehuwdC J. van Weslon te Poortvliet en J. J. A. Stoutjesdijk te Tholen. Gem. SCHERPENISSE over September en October. Geboren: Johanna, d.v. A. v. d. Werff en H. Bevelander. Tzabella Jchanna. div. J. Joppe en A. A. v. d. Werff. Cornelia Elizabeth, d.v. H. G. M. Nelisse en E. Joppe. OverledenM. Klos, ongeh. 69 j. G. Rijsteobil ongeh. 49 j. Gem. POORTVLIET over Ootober 1932. GeboreD Cornelia Marinus, zv. Jan Heijboer en Elizabeth Dirkje Lindhout, Marinus Jacob, z.v. Marinus Cornelis de Groen eu Helena van Tiggele. Kornelis, zv. Dirk Cornelis Uijl e.v. Kornelia Jansen. Pieter Maris, zv. Christiaan Marinus Bevelander eu Cornelia Adriana van der Male. Overleden Levenloos kind van Johauuii Adriaao van Nieuwenhuijzen en Maria Heiltje Vogelaar. Gehuwd: Cornelis Bolier, 29 j. jm. te Scherpenisse en Jozina Martina den Engelsman jd. 27 j. te Poortvliet. Gem. STAVENISSE over October 1932. Geboren: Neeltje Pieternella, dv. J. J. Vermaas en K. Hage, Hubrecht, z.v. H. van Eeoenaam en J. N. Hage. Johanna Leen .ert, z.v. D. J. Kardux en H. E. Stoutjesdijk. Martina, d.v. C. van Haaften eu M. Potappel. Overleden Cornelis Marinus van Oeveren, 79 j. ongeh. Johanna Lucretia Ruozemond, 3 m. Adriana Geerlruida de Jong, 67 j. ongeh. Adriana Knuist, 56 j., ongeh. Gem. SINT-ANNALAND over October 1932. Geboren: Jan, z.v. J. Moerland en M. van Vossen. Pieternella, d.v. J. de Witte en A. van 't Hof. Ewoudina, d.v. M. Goedegebuure en N. van Vossen. Getrouwd: P. C. Goedegebuure, 23 j. jm. en C. J. G. Dorst, 20 j. jd. van St. Maartensdijk. OverledenCornelis Wilhelmina, 4 m., d.v D. A. Fejjtel en C. van der Jagt. Pieter Marinu. Goedegebuure, 22 j., echlg. van K. J. Goedegebuure Pieternella Dorst, 84 j echtg. van A. Theunisse MARKTBERICHTEN THOLEN, 11 November 1932. Boerenhoter f 0.85 per pond. Roomboter f 0.85 Eieren f 7.50 oer 100. ST. MAARTENSUUK, 1U Nov. 1932. Prijs per 100 K.G. Bruine boonen f 9.— f 9.50 Erwten (groene) #11.— *12.- Erwten (Schokkers) #11.— r 15.— Maanzaad 40.,42.— Per 70 K.G. Eigenheimers, witte f 0 60 f 0.70 blauwe 0.60 0.70 Zeeowsche bonte 1.80 1.40 blauwe 1.30 1.40 Per 60 K.G. Uien, groote f 2.50 jr kleine 3.00 Temperatuur van het Scheldewater to Tholen November Graden C. Zaterdag 5 9, Zondag 6 8,3 Maandag 7 8, Dinsdag 2 9» Woeusdag 8 7,3 Donderdag 9 7,2 Vriidap 10 7, V V V V V> V Voor Nederland: „DUTIM", Oegstgeest (bij Leiden). Te pachten voor 2 jaren, ingaande dadelijk en eindigende rooven oogst 1934, 91 aren 80 centiaren in Engelaarsdijk. 17 41955 Eigendom van de Diaconie der Ned. Herv. Kerk te Poortvliet, met een pacht vooruit. Briefjes in te leveren vóór 18 Nov. a.s. bij den admin. Diaken P. A. POTTER,Poortvliet. GEVRAAGD 4 41956 Voederaardappelen. P. HOOGERHEIDE - Tholen. uit voorraad te leveren. J. L. ELENBAAS, Langestraat 214, Poortvliet, 41950 11 Tel. 18. VERHUISD vanaf 12 November a.s. van Dalemsche straat 1 naar G. P. VAN ASSELT, Tandarts. 10 41953 12 vel postpapier met 12 witte Enveloppen. 10 30733 Firma J. NI. C. Pot, Tholen Voe'ler bij het opzetten van Uw biggen steeds PROVINDINE. Hei verwekt eeilust. Voorts voorbanden alle artikelen op gebied van het veehouderabedrijf. Aanbevelend, 8 40561 J. Deurloo—van Sliedregt, Tholen

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 5