vrijwel gelijk is aan die van het vorige jaar. Eeuige wijziging zijn aangebracht op verzoek van den Miuister de norm nopens de inkomeos is vervallen, daarvan is een andere norm in de plaats gekomen. Dhr Daaoe vraagt wat of de bedoeling is over November te doen. De Voorzitter verklaart, dat dit afhankelijk is van den Minister. Ieder maand worden de gegevens aan den Mioister verschaft, deze beslnit naar aanleiding van deze gegevens de regeling al dan niet in werking te doen tredeo. Zoo is het eveneens gesteld met de 13 of 26 weken. Dhr Daane vraagt of B. en W. voornemens zijn de regeling soepel toe te passen. Men dient voorzichtig te zijn, als men daarin te streng is de Minister de 'leiding weieens nit handen van B. en W. zon kunnen nemen. De organisaties zijn ook soepel, wij weten zeer goed dat toeslag gegeven kxn worden voor bnishonr, kleeding, brandstof, enz. en daarom is nimmer gevraagd. Brengt men de steunregeling in de maand November nog iu werking, dan zou hij gaarne zien dat per 1 Dec. de regeling 9top gazet werd. Er zijn nu eenmaal menscbea die gewetens bezwaren hebben tot een organisatie toe te treden. Deze menscben willen ook niet contribueeren aan een werkloozeokas. Willen dus niet zorgen dat zij door betaling gedurende de werkloos heidsperiode nitkeering oulvangen. Maar deze menscben hebben in den regel geen gewetens bezwaar om] op een andere manier hun steun in ontvangst te gaan nemen. Dit werkt demo- ralieeerend op hen die wel willen zorgen, want die gaan zeggen als we toch kanuen trekken 2onder ie contribueeren hoadeu we daarmede op. Dit zou een strop 3ijn voor de gemeente want dao zou heel de steunregeling oneindig veel dnorder uitkomen. Bij zal de laatste ziju om te trachten de gemeentekas te plunderen noch om in die richting werkzaam te zijn. De Voorzitter zegt dat als er een regeling is men daar de hand aan moet houden. Doet men dit niet dan kan men van hoogerhand zeggen dat met regeling de hand gelicht wordt, zooiets moet voorkomen worden. De commissie van overleg bestaat, komen er bijzondere gevallen aan de orde, dan kan de commissie deze onder de aandacht van B. en W. brengen. Hierop wordt de regeling vastgesteld. Dhr Daaoe vraagt hoe het met de Openbare school staat. De Voorzitter zegt dat het werk isopgenomen het schilderwerk was slordig en onvoldoende daarnaast zijn Dog andere opmerkingen gemaakt die den aannemer onder de aandacht zijn ge bracht. De aflevering is in ieder geval zoo niet aanvaard. Over het bandijzer is gesproken, dit kan niet meer geconstateerd worden, zonder het inhakken van glenven. Dhr Den Engelsman heeft hierover wel meerdere mededeelingen. Dhr Den Engelsman zegt dat hij een gesprek heeft gehad, en de vraag gesteld heeft „Zit bet er in of niet". De smid Rombouts heeft erkend bandijzer te hebben geleverd, en de aannemer heeft toegegeven dat het verwerkt is evenwel drie 1 «gen en geeo vijf zooals het bestek voor schrijft. Zegt men na dat geeft niet, dan zegt hij dat dit geen praat is. Bet bestek schrijft voor vijf lageo eo dan moet de aannemer geen drie lagen gaan verwerken. Dhr Daaoe vraagt of de heer Vriens bezwaar heeft. De Voorzitter zegt dat om te konnen con- stateereo de heer Vriens bet uoodig achtte gleuven te hakken, toeu is er gezegd dat is nog niet noodig. Bij is van meening dat de man van het bandijzer niet rijk zal worden. Dhr den Engelsman zegt dat het niet gaat om rijk worden, maar het gaat om het feit dat het bestek i iet naar behooren is uitgevoerd. Dhr Daane zegt dat als dhr Vries thans geen vijf lagen noodig acht, hij dit niet in het be stek had moeten schrijven. Giog hij uu zeggen het kan met 3 lagen ook, dan was dit verkeerd. Bij gaat met de aflevering niet accoord zoolang niet deugdelijk is uitgemaakt hoeveel lagen er verwerkt zijn, daar voor de duurzaamheid van het werk hier alles vau kan afhangen, en ver zocht hiervau aanleekening in de Notulen. Dhr Daane wijst er op dat de afwatering aan het slachthois julangs zeer slecht was en gevaar bestond voor onderloopen. Bern bleek dat eeu verlaatput niet behoorlijk werkte. De gemeentewerkman eo Goudzwaard wilden het betonnen deksel van de pnt lichten doch toen bleek dat dit deksel vastgemetseld was, dit is natuurlijk geen werk. Bovendien was het deksel veel te zwaar eu daardoor niet voldoende te lichten. Ook was er nog een gat nabij de verlaatpot, en daardoor kwam veel stank dit gat dient goed opgestopt te worden. De voorz. zegt hierop te znllen letten. Dhr Daane zegt nogmaals, maar nu voor de laatste maal, de aaodaebt te willen vestigen op de sloot bij Johseindei» Koeotjeeweg. De modder zit tot half io de monding van de rioolbuizen, wacht men nog wat dan zit alles verstopt. Ge- wenscht is het iu die sloot eeo overlaatje te mrtseleD. De voorz. vraagt of dit geen kwestie is voor het Polderbestuur. Dhr Van Gorsel bevestigt dat de sloot vao den Polder is, doet men de sloot te dikwijls uit dan hebbeo de menschen weer last in hor ointjes. Dhr den Engelsman zegt dat er oiet voldoende doorstrooroiog is, een paar heulen zitten te hoog, werden deze lager aangebracht, dan kon alles veel geregelder afvloeien. Dhr Heijboer meent dat vroeger het deksel op de verlaatput welke de heer Daane noemde van bont was. Dit houten deksel heeft bij meermalen gelicht, io verbaod met het onder loopen van ziju achter gelegen land. Hoe komt het dat no zoo een zwaar betonnen deksel oit één stok gemaakt is. Dhr deo Engelsman verklaart dat voor die verlaatpot een paar maanden geleden is opge geven een betonnen deksel te maken oit drie stukkeu, met drie ringen, elk stuk kan dan afzonderlijk gelicht worden. Is het deksel uit één stuk gemaakt, dan is dit verkeerd uitgevoerd door deo metselaar. Niemand meer het woord verlangend wordt de vergadering gesloten. SCHERPENISSE, 26 Ociober 1932. Tegenwoordig alle 7 ledeD. Voorz. de Burgemeester. Secr. L. C. van Doorn. NotuleD vorige vergadering onveranderd vastge- steld. Ingekomen stukken Goedgekeurde verordening betreffende bezoldiging gem.veldwachter. Goedkeuring besluit tot uitgifte van gemeente grond in erfpacht. Schrijven der prov. commissie voor werkloozen- zorg te Vlissingen betreff. steunverleening enz. Schrijven Min. v. Binn. Zaken dat over het tijd vak 26 Juni t/m 29 Joll 1932 in de kosten der werkverschaffing een subsidie is toegekend van f 248,59. Procesverbaal van opneming van kas en boekon van den gem.-ontv. op 28 Sept. jl. Schrijven van den heer directeur van den Rijks dienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbe middeling. meldend de raming van het subsidie ingevolge het werkloosheidsbesluit 1917 bedraagt f300 over het 2e kw. 1932. Idem dat de raming van het extra subsidie inge volge voornoemd over het le halfjaar bedraagt f 30. Schrijven van den heer Comm. der Koningin mel dende de herbenoeming van dhr W. L. Klos als burgemeester dezer gemeente. Besluit van de Ministers van Fin. en Binn. Zaken waaruit blijkt dat de korting uit hel gemeentefonds voor de jaren 1932/33 en 1933/34 en 1934/36 is vastgesteld op f155. Schrijven vau B. en W. van St-Maartensdgk, waaruit blijkt dat in de gemeente Soherpenisse voor deD keuringsdienst over het 2e kw. is ontvangen f 141,50, terwijl in de kosten door deze gemeente moet betaald worden f75,79. Alle voor notificatie aangenomen. Betreff. de missive van Ged. St. inzake tijdelijke korting op de jaarwedden van de wethouders en den Ambt. Burg. Stand, wordt besloten aan dit college te adviseeren eenzelfde tijdelijke korting toe te passen als voor de burgemeesters enz. ;el Naar aanleiding van een schrijven van den Mi&mli v. B. Z. betreffende centraal archief en inlichtinge bureau inzake maatschappelijk hulpbetoon wot besloten een subsidie van f 10 toe te kennen. Op een verzoek van K. Suurland en G. Suurlau om vermindering van pacht over 1932 van dot&it hen gepacht wordende gemeentegronden wordt bi sloten eene vermindering van 40 0/q van de ve schuldigde pachtsom toe te kennen. Besloten wordt geen gedeelten van de thans doq(en de provincie betaalde bijdrage betreffende de stoofflNi bootdienst SlavenisseZijpeAnna Jaeobapoldt voor rekening der gemeente te nemen. Een verzoek van den A. N. W. B. Toeristenbon voor Nederland om een subsidie uit de gemeenteka wordt met alg. st. afgewezen. Een adres der alhier bestaande afdeelingen va den Modernen Bond van arbeiders in het land- tuinbouw- en zuivelbedrijf, van den Ned. Chrisie landarbeidorsbond en van den Modernen Bouwval arbeidersbond inzake werkverschaffing en steunve leening, wordt tot een volgende vergadering aangi ol houden. Op verzoek van den kring Tholen afd. Scherpt nl nisse van de Z. L. M en aan J. Hage Jz. te S Maartensdijk otu evenals vorige jaren een schoo lokaal in gebruik te mogen nemeD, respectievelij t voor het houden van een landbouwwintercursus e ol een cursus in motorkennis wordt gunstig beschik Besloten aan G. Bevelander te St-Maartensdij voor het tijdvak 27 Oct. tot en met 31 Dec. 193 aan leegstaande gemeentewouingeu en voor het tiji lo Lu rd vak 1 Dec. 1932 lot 1 Dec. 1933 de tuiDgron C1 gelegen achter de gem.woningen onderhands le verhuren aan de huurders dier woningen. Vastges'eld wordt een suppl. kohier hondenbt lasting dienst 1932 op f4. De pensioensgrondslagen van den gem.veldwachtt J. Woudorgem en van de onderwijzeres mej. C. A Hartog worden resp. vastgesteld op f 1550 en f 241( zulks met ingang van 1 Nov. 1932. Besloten de gem begrooting voor 1932 ie wijzige met eene vermeerdering van ontv. en uitg. f7397,42 wat deD kapitaaldienst betreft en een vermeerdering van ontv. eu uitg. van f500,83 wi den gewonen dienst betreft. Inzake de uitvoering der besmettelijke zioktewt besluit de vergadering 1 cent per inwoner bij dragen in de kosten eener gemeenschappelijke bara te Bergen op Zoom. Vaststelling geschiedt van een verordening vot het agentschap der arbeidsbemiddeling en den dien der werkloosheidsverzekering. Ten slotte geschiedt vaststelling der gem.begroi ting voor 1933 gewone dienst ontvangsten f 48837,3- uitgaven f48837,34. Kapitaaldienst ontv. en uitij f6150. kt ONDERWIJS. Oad-Vossemeer. Aangevangen is het voortgezt ouderwijs aau de rijpere jeugd aan de drie schole alhier aan de O. L. School met 13 leerlingen aan de school met den Bijbel 17 leerlingen e aan de R. Kath. School met 8 leerlingen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 4