Tweede Blad. v VAN VRIJDAG II NOVEMBER 1932. GEMEENTERAAD. eu OUD-VOSSEVJEEK, 31 October 1932. (Slot van het vorige verslag.) Dhr Daanc geeft dit toe, maar het kao ook neer dan f 12Ü kosten, hij stelt voor te besluiten lat de cursus niet uoo ig is, welk voorstal sordt ondersteund. Het voorstel van B. en W. om te verklaren lat de cursus noodig is, als zijnde van de ver9ie strekking, iu stemming gebracht, wordt ver- worpen ui el 4 tegen 3 stemmen, voor de heereu ^Ampt, Van Goreel ea deu Engelsman. Mei dit besluit is het voorstel van dhr Daaoe ervallen. In behandeling komt de geraeentr.begrooting .933, inet daarbij behuorende bescheiden. Dhr Heijboer vraagt Daar aauhestediug van de drukwerken, de oilgaveD zijn stijgende. a Toegelicht wordt dat met de iuvoering van ienwe wetten, het oade materieel dikwijls rebeel onhraikbaar wordt. Bij invoeriug van "nieuwe voorschriften, is aanschaffing en uit breiding noodig. Voor leveriog materieel 13 men vrijwel gebonden aan twee bekende firma's, aan besteding is niet wel mogelijk. Dhr Heijboer legt zich hierbij neer. Dhr Daane zegt dat indertijd een scbrijf- jmachine is aa tgeschaft, toen ia medegedeeld 1 dat dit besparing op de drukkosten zou geven dn is niet het geval zooals du blijkt. De toe lichting vat» deu voorz. doet dit begrijpen. Brandweer. De voor», deelt mede dat de oprerbrand meester e» de brandmeesters de Jligging van de orandkröDen l .^ben opgcnoroeD n genoteerd. Daarna heelt bij me' hen ge confereerd. Me.» de Commissie belast geweest met het nazien der begrootiug is men het eens, "at nog een brandkra^u in den Koentjesweg en in den Patrijzeuw,<g noodig ia. De commissie roeg of er voldoende sUngeomateriaal was, dit i oo opgenomen. Voor de waterleiding 'is 140 M. slangen aanwezig, op de groote spoit lis 80 M. slangen, in, totaal derhalve 220 M. Nochtbau- wordt dit niet voldoende geacht, daar de groote spoit steed s is bedoeld om in»'reserve te worden gehoudeD voor de perceelen niet liggende aan de boisleiding. Aanschaffing van 75 M. voor de boisleiding en nog 75 M. voor de groote spoit is gewenscgt, maar dan is er ook ruim voldoende om een brand aan twee, drie zijden te bestrijden. De aaudacht is ook gevestigd op het gehucht Botshoofd, daar is geen branclkraan, nabij de brandkraan een kist met een standkraan, pijp en 50 M. lang is gewenscbt. Iemand op het Botshoofd kan als bewaarder aangewezen worden dan kan meu ter plaatse direct ingrijpen als er wat op doet. De orgaoisatie is goed, de opperbraudmeester is actief, te actief, minder actief en meer be velen zon gewenscht zijn. Geschiedt dit, dan kan ook meer leiding gegeven wordeu aar. het ondergeschikte personeel. In het gemeentehais is een brar.dbluscbappa- raat, zoo'n apparaat is ook gewenscht voor de school. Dhr Daane verklaart kort te willen ziÏD eD B. en W. machtiging te geven alles aan te schaffen. Komt er een brandbluschapparaat in de school dan ook in de Bijzondere scholen. Dhr Heijboer vraagt hoeveel zoo'n apparaat kost. De Voorzitter zegt van f40. Dhr Heijboer vindt dit duur, 2 stuks voor de O. L. School is f 80, en dan krijgt meu Dog de uitgaaf voor de andere scholen, dat wordt duur. Dhr Ampt verklaart dat in alle opeubare gebouwen" zoo'n apparaat aanwezig is, hier is toen das nog een tikj* achter. In verbaad met het cuedegedeelte door den Voorzitter zou bij gaarne zien dat er met het personeel eens gf- oefeud werd. Met algemeene stemmen wordt blanco crediet verleend. De verkeersstretp zal aangebracht wordeD, aau den schilder Kidderhof is een adres voor de verf opgegeveo, de schilder heeft nog niets van zich laten houreD. Het pont Ziekenbarak is nog eleeds in be handeling. Aanhangig was een groot plan, dit plan is in verband met de tijdsomstandigheden teruggenomen. Iu behaodelit g i« nu een be scheidener plao, waarvan de kostenberekening nog niet is ontvangen. Medegedeeld wordt dat de toegezegde rooi- lijnverordening bijna gereed is, |op een teekeniug wordt nog gewacht, Is deze ingekomen, dan wordt dit pont aan de orde gesteld. De toestand aan de mestvaalt is bekend me! ingrijpen wordt gewacht tot na de atkondiging van de Politieverordening, processen-verbaal kunnen dan volgeD. De commissie merkt op dat, waar er thans een vacature van marktmeester is, de jaarwedde gebracht kan worden op 10 van de ontvangsten tot een maximum van f 25. De voorz. deelt mede dat B. en W. hiertegen geen bezwaar hebbeD, gezien de geringe werk zaamheden, evenwel wenecht het college de restrictie van 10% te doen vervallen. Hiertoe wordt besloten. Medegedeeld wordt dat het hek nabij de muziektent hersteld is. Door de commissie is opgemerkt dat bet gras op de Algemeene Begraafplaats zoo du en dan te lang is, In overweging wordt gegeveü de begraafplaats te doen omspitten, en daarna met gazongraszaad te bezaaiei De voorz. licht toe dat de grasetting aau deo grafdelver is toegewezen. Omspitten en opoieaw bezaaien zal niet veel helpeD, beter wordt het geacht een leermeester te doen maaien. Dhr Daane. wijst er op dat het in de commissie een voorstel van deu heer Ampt was. Hij voor zich heett het voorstel eenigszins bestreden omdat het op tamelijk hooge kosten zoo uit loop e n Dhr Ampt was vaD meening dat deze aitgaveu zouden meevallen, toen beeft hij er zich mede vereenigd. Evenwel heeft hij het voorstel nog eens nader bekeken, hij blijft van meening dat het duur zal uitkomen. Moet het gebeuren dan door werbloozen uitvoeren, de grond is kwaad, tweediepen is dan noodig om het onkruid Baar beueden te werken. Dhr den Engelsman acht tweediepen een bezwaar, vroeger is er tamelijk ondiep begraven, en daarom zal tweediepen Diet gaan. Een paar keer meer maaien is gewenscht. Dhr Ampt meent, dat als men roet tweediepen en gazongras daD eens een proef nam op een gedeelte. Dhr Van Gorsel zegt dat met opboogen be gonnen is, met het gazongras kan een proef genomen worden op het opgehoogde gedeelte en daarnaast meer doen maaien. Dhr Ampt verklaart dat alvorens algeheele ophooging heeft plaats gehad er nog jareo zullen verstrijken, hij vindt dit veel te lang om de begraafplaats een behoorlijk aanzien te geven, tegen de proef zal hij zich niet verzetten. Dhr Daane verklaart voor de proef te zijn, en zou gaarne de leiding daarvan geveD in banden van den giafdelvor, hetgeen goedgevonden wordt. De commissie geeft in overweging hei schilder werk aau de openbare school na te gaan. De voorz. deelt mede dat dit is nagegaan met weth. den Engelsman. In verband met de verhouwiDg zijn de ramen aan den binnen- en buitenkant behoorlijk geverfd. Hoewel mede gedeeld is dat het tal van jaren geleden is, dat de school van binnen geschilderd is moet gezegd worden dat bet er nog goed uitziet. Het eenige dat gewenscht is, is goed schoonmaken, gebeurt dit dan is de vertlaag nog behoorlijk. Van buiten is opschilderen noodzakelijk. Dhr Daane zun gaarne zien dat dit schilderen gebeurt onder deskundige leidiDg, het is nog twee jaar geleden dat de schooi van buiten geverfd is. Dat het schilderen vakkundig ge schiedt is niet alleen voldoende, bovenal moet gelet worden op de kwaliteit «au de verf, dat geeft bezainiging. De voorz. verklaart te begrijpen waarop de heer Daane doelt, daarmede zal rekening ge bonden worden. Dhr Ampt zegt dat de school van binnen ook geverfd moet worden, de schotten zien er onooglijk oit. Dhr Daane deelt mede dat de schotteu er niet onooglijk uitzieD, maar al was dit het geval dan baat schilderen niets. Er is toch overweging genomen de schotten door steenen moren te vervangen en dan is het schilderen van de schotten weggegooid geld. De commissie meent dat waar een vacature is als schatter der Dranklocalen deze belooning bepaald kan worden op f 10. Per jaar moet hiervoor ongeveer één brief geschreven worden. Hiertoe wordt besloten. Door de commissie wordt medegedeeld dat kennis is genomen van het voornemen om tot belastiDgverhooging over te gaan. De voorstellen *ulleo worden afgewacht. De voorz. wijst er op dat de voorstellen inmiddels behandeld zijn, eD derhalve hierover geen disenssie meer Doodig is. Gevraagd wie oog iets over de begrooting beeft mede te deeleD- Dhr Daarie zegt geen verlangens meer te willeu kenbaar maken, alleen wil hij B. en W. in overweging geveD, voor zoover mogelijk de zuiuigheid te betrachten. Dhr Heijboer zou gaarne zien dat ieder raadslid een uittreksel uit de be-rooting ontving. De voorz. zegt dat dit tijd en geld vordert, maar boveoal weinig Dnt heeft. Bij het uittreksel behoort een toelichting anders heeft men nog niets. Maar waarvoor is dit alles Doodig als de raadsleden voor de begrooting altijd inzage kunneD nemen. Dhr Lindhout verklaart er niet voor te zijn, gebeurde het, dan loopen straks de kleine jongens toet het aittreksel op straat. Hierop wordt de gemeentebegroting 1933 met algemeeoe stemmen vastgesteld. De Voorzitter bedankt de Commissieleden voor bet nazien. De begrootingen van het Algemeen- en Weezen-Armóeslnor worden vastgesteld. Ter tafel komt de steunregeling. De Voorzitter deelt roede dat deze regeling

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 3