£tM die-fuik 1 gevuld met een nieuw artikel inhoudende dat vrijstelling van stempeling alleen bij uitzonderingsgevallen als ziekte en over lijden familieleden wordt toegestaan. Aan den Algemeenen Nederlandschen wielrijdersbond toeristenbond veor Nederland zal in verband met de finan ciën der gemeente geen steun-subsidie kunnen worden verleend. Een verzoek van Jacob op den Brouw om ontheffing van schoolgeld wordt afge wezen aangezien is gebleken dat bij in de Inkomstenbelasting is aangeslagen. De heer Eckhart verzoekt beschikbaar stelling van een schoollokaal voor het geven van een landbouvvcursus. Dit ver zoek wordt ingewilligd. Algemeen juicht men het bestaan van zoo'n cursus toe. Er zijn reeds 18 leerlingen. Ged. Staten schrijven nogmaals aan gaande subsidie stoom bootverbinding tusschen StavenisseZijpe—Anna Jacoba- polder. Na langdurige besprekingen wordt besloten te doen berichten dat men hand having van den dienst zou waardeeren maar dat geen subsidie kan worden ver leend. Ged. Staten hebben de gemeenterekening over 1930 goedgekeurd zooals die rekening is ingezonden. Een verzoek van M A. Carol om ont heffing van hondenbelasting wordt afge wezen daar de houd in het 2e haltjaar is gestorven. De Minister bericht dat 50J/o subsidie zal worden toegekend voor steunuitkeering voor zoover de regeling is goedgekeurd. In verband met een ingekomen verzoek van dhr A. P. van Darnme wordt besloten dat de gemeente zich bij de vereeniging van Nederl. gemeente zal verzekeren tegen fraude terwijl de kosten van premie enz. door adressant zullen worden gedragen. Met alg. stemmen wordt ingaande 1 Dec. aanstaande G. Bevelander ontslag verleend als huurder van een gemeentewoning. Als huurder wordt aangewezen N. Bos zoo uit een over te leggen geneeskundige verklaren mocht blijken dat de gezondheidstoestand van zijn vrouw een andere woning dan de thans door hem bewoonde vordert. De Voorzitter deelt nog mede bij den Commissaris der Koningin te zijn geweest om te spreken over werkverschaffing. Na eenige bespreking wordt besloten zoo mogelijk te draineeren de vaargeul ver beteren en ten slotte afgraving van het Kaadje. Nadat de heer Bout nog heeft gewezen op verkeersmoeilijkheden in de Molenstraat en de toestand aan de haven wordt de vergadering gesloten. RECHTZAKEN. 31 October 193*2. Door deo H«*er Kanton rechter alhier zijn heden veroordeeld, wegens: Het verwekken van nachtrumoer. G. v. d. L., M. J. N. en P. J. N. allen te Tholen, ieder tot f 5boete of drie dag^n hechtenis. Overtreding Reglement op de wegen en voetpaden. D. V. varende tot f 1.boete of 1 dag hechtenis. Overtreding Reglement op de Spoor- en Tramwegen. A. W. E. te St. Philipsland tot t 2.— boete of 2 dagen hechtenis. Overtrediug Motor- en Rijwielreglement. J. J. G. te Oud-Vosseweer tot f 3,boete of 3 dagen hechteuia. Overtreding Politieverordening. P. S. zouder bekende woonplaats hier te lande tot f],boetn ol 1 dag hechtenis. In staat van dronkenfchap de orde verstoren. A. H. te Scherpenisae tot f 6.boete of 6 dagen hechieois. Overtreding Motor- en Rijwielregleineul. J. D. V. te Poortvliet tot t 2,boete of 1 dag hechtenis. Overtreding Politieverordening. L. v. 1). te St. A'.nalaiid tot f2,boete of 2 dageu hechtenis. Overtreding der Uk wet. P. L. te Bergen op Zoom tul i 1.boete of 1 dag hechtenis. Openbare dronkenschap D. H. zonder bekende woonplaats hier te lande tot f 6.boete of 6 dageu hechtenis. Overtreding der Leerplichtwet. M. v. d. S. te Tholen lot f 1.boete of 1 dag hechtenis. Overtreding der Motor- en Rijwielwet C. R. te Oud-Vossemi-er eu C. G. G. te St. Annaland ieder tot t 1.boete ot 1 dag hechtenis. Overtreding der politieverordening. J. J. M. zonder bekende woouplaats bier ten lande tot f 2.boete of 1 dag hechtenis. Overtreding der Leerplichtwet. M. A. N. te Poortvliet lot f 2.Doete of 1 dag hechtenis. Overtreding Motor- en Rijwielreglement. C. d. K. t^ Ood-Voasemeer tot f2.boete of 2 dageo hechtenis. J. P. V. te St. Pbilipsland tot f3boete 3 dagen hechtenis. \1. B. te Rotterdam tot f 2.boete of 2 dagen hechtenis Overtreding der politieverordening. L. L. te Tholen en W. L. K. te Dordrecht ieder tot f 1.boete of I dag hechtenis. Baldadigheid. A. F. D. te Halsteren tot f4-,boete of 4 dagen hechtenis. Overtreding Motor- en Rijwielreglement. L. v. d. B. te Stavenisse tot leroggave onders zonder toepassing van straf. Vrijgesproken. W. G. v. W. te Alpben aan den Rijn. 1 November 1932. Openbare dronkouschap bij herhaling en verstoren der orde. P. J. Si. te Tholen tol 2 bcelenelkvan f50 of lü dagen hechtenis voor elke boeie en' voor waardelijk ern week hechienis met een proettijd vau een jaar. Politierechter Breds. MET 'N STOEL. Op 24 September sloeg C. J S. nit Tholen in eeu café op de Markt aldaar een and re bezoeker pardoes met een stoel cp bet hoofd, alleen maar omdat io Jacht dat de man hem 'n brandende sigaret in het oog stootte. Maandag hiervoor te. Breda voor den Politie rechter ter verantwoording geroepen kreeg S. na ve.-hoor van l*ec ge'oigen wegens mishan deling f 15 boete sn -s. 15 dagen htcblems nalat de Off. f25.sub. 25 d. had grëif-cht. POORTVLIET. Dinsdagmiddag van balf drie tot vijf oor heeft de heer J. de Wit in het leegstaand loknal der o. I. school eeu lezing wehnodeD over electri-ch koker. Op aangename wijze »rrd deze koking ver duidelijkt en aangetoond dat zij in alle opzichten voordeeliger is dan koken met vlammen. Tijdeus de lezing werd het elfetri ch bereiden van eeu m-aliiid voor 6 personen gedemon- 9trerrd, met controle van het slroouiver^rnik di'or den Burgemeester, dhr Dronkers. In de pauze werden doi-r de. aanwezigen ver schillende kookapparöten bezichtigd, zuoals kt>ok- pialfD, comfi ren, fornuizen, melkkokeis, pannen eur., terwijl ieder der aanwezigen een kopj*- thee mei een slokje boterletter werd aangeboden, welke eveoeens elec'meh waren klaar gemaakt. Een 40-tal vrouwen waren bij deze demonstratie tegenwoordig. Hel was een leerzame bijeenkomst, vandaar dat het jammer was. dal op één na de meisjes uit deze gpmeente. die te Si-Maartensdijk de kookcursus volgen, schitterden door afwezigheid. Het Burgerlijk Armbestuur heeft, be houdens goedk< nring ven Ged. Staten, ean zijn p-chters vau bouw- en weilanden voor 1932 een pacbtverlaging toegestaan van 80 °/Q, Woensdagmiddag j'. had iu den Zoid- Achterweg eeu aanrijding plaats lusseben den LANDBOUW. Bit de resnllateD over 1931/1932 van Borean voor Landbouwboekhouden blijkt dnid de treurige toestand van de bedrijvene verwerkt in ee.u statistiek de uitkomsten 141 bedrijven met nitslae inkomsten per I f309,bruto ea uitgaven f851,77. Ve f 42,77. Sprekende cijfers zouden wij zegge VERK00PINGEN EN AANBESTEDINGE Tholen. Woensdagavond is ten overst var. notaris D. v. d. Velde in de her! van den heer A. Nuyten, volgens art. B. W. verkocht een schilderswerkpl met erf behoorende aan G. van Dullen Koopster werd Mej. Wed. A. van Tilbeu voor föOO. SPORT. Oud-VoBsemeer. Zondag j.1. speelde O. V. tegen H. B. C. III van Roosendaal een weds uiet uuslag 10 in voordeel O. V.C. (voel Tholen. Uitslag van de j.1. Zaterdagrj dag gespeelden wedstrijd tusschen T.V enH.D.S. 1 van St. Annaland was 1 in het voordeel van T.V.V. I. Rust 4 A.s. Zaterdagmiddag wordt gespt f( T.V.V. II tegen D.E.V.0.1 van Scherpeni 144 21 41941 THOLEN, 11 November 1932. Uit de Oude Doos. NOG WAT VAN REYMERSWALE. Er is al eens medegedeeld, dat een halve eeuw geleden in de stad Tholen nog al eens vechtpartijen werden geleverd tus schen „Marktboeven" en „Kaaiboeven" er is wel eens beweerd, dat er samenhang zou kunnen bestaan tusschen deze knapen- oorlogen en bet oudtijds op zich zelf staan der voormalige Reymerswalers in Tholen, na hun vestiging aldaar, toen Reijmers- wale in het zilte nat was verdwenen. En bepaalde namen, nu nog wel in Tholen voorkomende, zouden nog herinneren aan families uit die verdronken stad. Wat wij evenwel niet hebben kunnen controleeren is een vermelding, die ons dezer dagen onder oogen kwam, dat de gemeente Oud en Nieuw-Vossemeer, ongeveer in 1560, zeer in bevolking toegenomen was door den ondergang van Reijmerswale. Onmo gelijk is dat natuurlijk niet. Dit is in elk geval lang nadat het ridderlijke Loodijke, met Nieuwlande, Nieuwerkerk, Gouwerve en het trotsche Reymerswale nog in vollen bloei waren en dat de le gende zeide, dat men gouden deurkloppers en zilveren banden aan de wielen der rijtuigen had eo het beslag der paarden uit zilver bestond, mededeelingen die op ons, als nog in den knapenleeftijd verkee- rende, niet nalieten een geweldigen indruk te maken. O, machtig Reymerswale Dat als een flonkersterre Rij Zeeland steden blonk In de gehouden algemeene buiten gewone en spoedeiscbende vergadering van het Waterschap „de Vrije Polders onder Tholen", werd een voorstel, in de vorige vergadering ingediend i.z. de polders Oud Strijen (hu vrij) en Schakerloo (nu lager) gelijk te stellen in lasten voor het stoomgemaal met de andere polders, bij" staking van stemmen (24 tegen 24) onbe slist gelaten, zoodat nu van hoogerhand zal moeten worden beslist. Besloten werd aan de pachters der karrevelden en andere grasetlingen, een reductie toe te staan van 40 pet. Woensdag jl. ontving de burge meester een telegram met mededeeling dat Johannes Schot, die met zijn broeder op het vaartuig van zijn vader TH. 81 onder Bruinisse, naar de vischplaats ging, over boord was geslagen en in de diepte verdwenen. Een zware slag voor de ouders, daar reeds vroeger eenjjongen door verdrinking om het leven kwam. Dinsdagavond hield dr. C. Veltenaar, Ger. predikant alhier in de zaal van dhr Hoek voor een zeer aandachtig gehoor een lezing over zijn reis naar Griekenland. Na eerst te hebben gelezen 1 Gor. 13 en het Onze Vader, te hebben gebeden be gon spr. zijn lezing. Na de voorbereiding verteld te hebben van de reis vertelde spr. op zeer duidelijke wijze, hier en daar doorspekt met tin- teldende humor, wat het gezelschap zag en doorleefde. Mr. Van der Hoeven, die de bijeenkomst geopend had deelde na afloop mede dat het vervolg der lezing Dinsdag a.s. zal plaats vinden. Hedenmorgen ontwikkelde zich uit een perceel aan de Kerkstraat alhier een dichte rookmassa, zoodat men aan brand dacht. Later bleek dat een schoorsteen waarschijnlijk in brand stond, doch ernstige gevolgen heeft dit niet gehad. auto van bakker van der Have te Scherpenisse en L. Koppenhot alhier roet diens groentenkar. Hel uilnicht was eeDigszins belemmerd door een aan den kant van uen weg staande kar, terwijl laatstgenoemde Ie hard reed. Door vlug stoppen van den autobestuurder, liep het ongeval inet, geri* ge Fcbade af. SCHERPENISSE. Door een onbekende doder is e-"n lan'aarn van het elictripch net geheel afgereden. Door de politie wordt «en ijverig onderzoek ingesteld. Aan de beurt van aftreding voor gemach tigde van het kiescollege der Ned. Herv. Kerk /.ijn de hl1. J. Saurland, M. A. KieiM. Rijs- letibil en G. J. van Popering. STAVENISSE. Aart den melkprijzeuaorlog a h<er is eeu eind gekomen, doordat, alle toelk- leve.ranciers thans deo prijs van 8 cenl hebben aangenomen. ST-ANNALAND. Donderdag 17 Nov. zs! io de Ned. Ilerv. Kerk alhier eeu stemming plaats hebben voor 4 Dota'elen «egens perio dieke ahredmg van de hh. \br. TheunLse Lzn P. Elenbaaa Hzn., C. Verlionle en 5er v«iorzie- ning in de vaciture ontslaan door bet aftreden van den beer Johs. E'eobaas Jzn. ala kerkvoogd. Hat 9ieinbureau zal zitting houden des voor- middags vau 1012 uur en des avouds van 68 uur. Ala nagiften voor de oogstcollecte in de Ned. Herv. Kerk alhier, werden gecollecteerd één bankbiljet van f25 voor de kerk en één vau I 10 voor de Diaconie. Voor rekening van de coöperatieve kolen- vereenigiog „Ons Belang" alhier, werd aanbe steed hei lossen en bet vervoer door de ge meente vau eer. lading stuk- en eierkolen. Het lossen werd opgedrageD aan F. Siols voor f 5 de 100 H.L. en het vervoer aau S. Westdorp voor f 5.90 de 100 H.L. SINT-MAARTENSDIJK. Voor het departc- neot Sint Miartensdijk hoopt Vrijdag 18 No vember as. in da zaal van dhr. Vau Iwaarden op te treden D?. G. Westmyse nit Drachten net onderwerp: rD« stille geniet'ng", gevolgd door voordrechten, proza en poëzie, ernst en luim. Ook niet-leden hebben dien avond toegang legen be.taliug van f 1.Voor heer en dame zameu f 1.50. Genoemde spreker is door het hoofdbestuur ter «Maatschappij ten zeerste aanbevolen zoodal op een genot vollen avond mag worden gerekend. De bijzondere aandacht wordt nog eens ge vraagd voor de mooie bibiioth «-k, die bet departement is toegezonden. Ook de vak ji lolitheék heeft zeer uuttige boeken. OUD-VOSSEMEER. Woensdagmiddag werd in Hotel Ampt een lezing gehouden vanwege •ie P.'4.E.M. over wlectrisch koken door den heer .ie Wit te Middelburg, die op een zeer be vattelijke wijze al de voordeelpn, en die ziju ••iet weinige, van hei electrisch koken wist te nalichten. Hii loonde ook a n dat niet uitsluitend de electriscbe k« uken voor do meer gesitueerden is, maar dat o-.k de praktijk we! degelijk beeft aangetoond, dn de arbeidersbevolking èn door kostprijs èn door de gelegenheid om onder hc' koken nog andere hoiselijke bezigheden te ver richten, er op aangewezen is van dit koken te rufiteeren trouwens in andere landen is het a! populair en ook in ons land gaat het steeds meer in gebruik koinei*. Intusscbcn bereidde mevr. Minkema nit Zicrikzee een maaltijd voor zes per»onen, nit diverse gerechten bestaande en die onder controle van een der aanwezige dames bleek le kosteu aan stroomverbruik ct. De manier waarop de installaties kannen ver kregen worden werden medegedeeld en een 50-tal dacnes hebben geprofiteerd van deze mooie lezing en demonstratie. PREDIKANTEN DER VOORMALIG STAD REYMERSWALE. je- dit da Posterijen en Telegrafie. NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN. 41 Oud-Vossemeer, C. D. Ampt,8electiebedrijf. De Hervorming, die op het laatste XVIe eeuw in Zeeland, groote vorderin maakte, zoodat vele kerken vaak in Ld, geheel overgingen, hetwelk soms beeldenstorm gepaard ging, heeft in jc voormalige stad Reymerswale een een zins anders verloop gehad dan meeste plaatsen van ons gewestwant j in de jaren 1570-1577 is de bevolking dt rampspoedige stad voor den vijand overstroomingen moeten vluchten. In de jaren 1577-1590, toen de rus. was wedergekeerd, kwamen vele der o bewoners hun vroegere haardsteden w«:-r« opzoeken, doch de meesten hunner wata in de plaatsen, waar zij zich hadden 14 gehouden met de Hervormden in ais raking gekomen en hadden reeds de niezNc leer omhelsd. jde Deze begonnen te Reymerswale gemeente te stichten ln het werk van J. W. te Water, reformatie in Zeeland," worden als eei predikanten vermeld I. Chrisliaan Joes. II. Hermus Pot, 1583-1607. III. Ghristiaan Jansen. Volgens mijn onderzoekingen zou na overlijden van Hermes Pot, deze lijst kunnen worden aangevuld met: '1°. Seger Pit van Molenaarsgraaf. (-{* 2°. Herbertus de Ridder, die in li zijn plaats verwisselde met die van predikant te St. Annaland. 3°. Samuel Schepens, welke er in gemeente niet erg gewild was. Op deze laatste werd in October li in zijn woning door den vijand een aans gepleegd, om welke redenen hij er zich veilig achtte en aan de Classis Tholen Bergen op Zoom, waartoe ook Reymersw behoorde, verzocht, om elders te moj wonen. Dit verzoek werd ingewilligd en 1: werd het Oudeland van Schakerloo da voor aangewezen, een parochie, die se 1607 reeds kerkelijk met Reymerswale vereenigd! Hij moest echter den titel Predikant te Reymerswale blijven voei G. IIOLLESTELL (f) Van 1601-1604 schoolmeester le Tholen. Deze is de laatste predikant geweest ongelukkige stad. INGEZONDEN. Onlangs werd aan Kerkvoogden der Ned. H Kerk te Tliolon door het Ned. Bijbelgenootsc een instelling, wio het mogelijk is door giften Bijbel zéér goedkoop onder de monschen te bren een verzoek gedaan om in bovengenoemde een uiteenzetting te geven van het doel va genootschap. Tot zeer groote verbazing van het NedorlaD Bijbelgenootschap werd dit verzoek afgewezen men deelde ons mede dat sedert het bestaan liet Genootschap dit de eenigste keer in ons is geweest dal men een weigering zooals deze ontvangen. Mede naar aanleiding vao deze onbegrijpe weigering zendt een lezer ons onderstaand ar overgenomen uit een elders verschijnend blad. nit kan blijken dat men daar op kerkelijk g niet zoo'n eng standpunt meer inneemt. DE KERK. 31 October en de eenheid der Kerk Wij hebben op 31 Oct. jl. als Protestanten lez een herdenking gehouden der Kerkhervorming was ons een groote vreugde, dat wij dezegeda nisure dit jaar konden houden in samenwe met de plaatselijke Chr. Geref. en Geref. Van de zijde der gemeente is dit zoer gewaard blijkens de groote opkomst jl. Maandagavond deze avond iets goeds zal achterlaten dan ma wel dit zijn, dat wij Protestanten in dezen tij

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 2