IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. SS?. tfo. 4279 Vrijdag 11 November 1932. Negen en veertigste jaargang 11 holen, Poortvliet, Scherpenisse, Si. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Hoofdpijn en Kiespijn II a? 42 4INC :ijn r t ïeffi Dit hlfld V#>l'«Splinrit olLon Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, rijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco per post f 1,65 -f 15 ct. disp. kosten. UITGAVE: FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. PUBLICATIE!*. Burgemeester en Weihouders van Tholeu brengen ter nuis dat aangifte voor ruiming van privaat putten gen Donderdag 17 November a.s. kan geschieden. De aangiften te bezorgen in de brievenbus van Stadhuis. Op DONDERDAG 17 November a.s. zullen in den 419i ormiddag scherven, enz. worden opgehaald. Tholen, den 10 November 1932. 10 BINNENLAND POLITIEK IN DEN A ETHER. Het komt oub voor, dat de gebeurtenissen ter ilegouhcid van de opeoiug der Staten-Generaal >ur H. M. de Kotiingiu heel wat politieke irtstochten hebben wakker geroepen. Ze vorm - :n de aanleiding tot al het geschrijf en gewrijf vtrband met de demoustratie, welke de D. A. P. in den Haag gehouden heeft. Ze |n ook de oorzaak geweest van alle beschou- .p,loge'b 4ie er op bet oogenblik ove; het onder- erp „Politiek in den aettaer" gegeven worden. ""7r|(' jlfs de heer Colijn heeft zijn kalmte niet kunnen iwaren. Blijkens het verslag iu „De Standaard" ide de anti-revolotionoaire leider iu een rede i den Toogdag der Drentsche Gereformeerde ingeliugen „De rust is weg, de onrust is er tor iu de plaats getreden. De radio laat den enach geen uur meer met rust eo heeft bet tvaar gebracht, dat het vergift in onze cbrh- lijke gezinnen wordt ingedruppcld, een gevaar, )t te grooter b, omdat dit vergift vaak wordt ngebodeu in zeer aantrekkelijken vorm". Wij Iillen nog verder gaan en als.onze meeoing tspraken, dal ook de re^eeriog niet geheel stig was, toon zij het besluit nam geeu politieke tzendingen en uitzendingen van propagandis- ichen aard op godsdienstig gebied in den Droep naar lodië toe te laten. Vanzelfsprekend ten wij daarbij de vraag omtrent de wensche- kheid van publieke redevoeringen door de dio onbesproken. Wij gaan hier iu Nederland tijdvak vau scherpen politieken strijd lege- GOD8LASTERLNGS WET. Evenals de Tweede Kamer heeft ook de Eerste wet tegen de godslastering aangenomen. Het lomaamste artikel lnidt „Mei gevangenisstraf ten hoogste drie maanden of geldboete van hoogste honderd twintig gnldeu wordt ge- ratt hij die zich in het openbaar, mondeling bij geschrift of afbeelding, door smalende odslasteriugen op voor godsdienstige gevoelens renkeude wijze uitlaat." Bij de stemming was et rechts tegen links. Wij vermoeden, dat de et in de practijk tot veel wrijving eo meenings- Srschil aauleidiog zal geven POQ.D DOOR SCHULD. Voor bet Hoog Militair Gerechtshof stond irecht de marechaussee die op Pinksterzondag- mud van dit jaar een wielrijder, die zonder cht reed en na 3 maanden gevangenisstraf met trlaging in rang tot soldaat veroordeeld. Nu i kolonel-inspeeltur der marechaussee heeft irklaard op het behoud van den marechaussee Jslist prijs te stellen, zal de beklaagde wel ement worden behandeld. Het blijft anders leelijke fuut. TEXTIELINDUSTRIE No het blijkbaar aan de Twentsche. 11xtiel— idustrieelen niet mogelijk is met de Ja- tnsche textielindustrie te concurreereu, worden T pogiugeu in het werk gesteld om in idië zelf een textiel-industrie te vestigen. De ge loooen der inlanders zijn natuurlijk een lordeel voor de werkgevers. Eo ook is men de conclusie gekomen, dal de inheemsche rbeider voor deze industrie wel geschikt is. "gstig vraagt men zich -chter af, wat op deze ijze van de Nederlandsche arbeiders in Twente oet terecht komeo. NEDERLANDSCHE FASCISTEN EN N ATION A A L-SOCIA LISTEN. Wie sprak over de Nederlandsche fascistische '■weging sprak over of dacht aan den heer aars, de incarnatie van het Nederlandsche »cisme. „Het Volk* weet mede te deelen, dat heer Baars, op weusch van den heer Ir. Mus- t, als leider zal aftredeö. Negentig procent >n het ledental van de nationaal-socialisitscbe e*eging wordt gevormd door intellectoeeleD deze zouden zich niet willen schikken naar k e bevelen van een man „?an het gehalte van heer Baars". Tot onzen spijt kuDnen wij onzeu lezers de waarheid van het bericht niet bevestigen. De pioniersarbeid van den heer Baars zou anders nrar weinig gewaardeerd worden I EEN HANDIGE STREEK.-r De Schiedamsche Courant maakte melding van een bijzonder handige streek van een in woner van Schiedam. Een fotohandelaar had bekend gemaakt Zaterdag aan den 50sten kooper een fototoestel, dat was uitgestald, cadeau te doen. Zaterdagmorgen verscheen in een uabu- rigen winkel een man, die vroeg of men hem kou helpen aan hahe stuivers. Toen men voor f 1.25 had gewisseld, stapte de man naar buiten en deelte dc halve stuivers uit I De meDschen. die een munt kregeD, Btelden zich vervolgens netjes op iu eeu rij, met den kop van de file vlak voor de deur van den winkel in folo- artikelen. Toen om 9 uor de winkeljuffrouw verscheen, slapte met haar de eerste klant den winkel en kocht voor 2J/2 ceDt peni.elj*n om foto's op te prikken. Ook de tweede klant bleek o;n pennetjes te komen, No. 3 idem, ern-. tot No. 50. Deze maakte aanspraak op het fofc- toestel. Al ging het niet vau gan«cher harte, het toestel morst worden gegeven. Het werd la'er onder de 50 samenwerkende werklooozeo verloot I HET AANTAL RADIOLUISTERAARS IN NEDERLAND. Wij lazen, dat eind September 1932 het aantal aangegeven radio-onlvang-iunchtingen tn ons land 294.184 bedroeg. Het aantal aange slotenen aan radio-distribntie-ceutrales bedroeg 259.000 Samen dus 553.548. Verroenigvaldigen wij dit getal met 3, dan komen wij tot. de conclusie, dat er in Nederland door ongeveer anderhalf millioen menschen permanent naar de radio geluisterd wordt. Een respectabel aautal. Dr. JOHAN WAGENAAR. Ter gelegenheid vau zijn 70sten verjaardag Dr. Job. Wagenaar, de bekende componist, organist, enz., in verschillende plaatsen gehul digd. Het bleek duidelijk, dat de heer Wage naar zeer veel vrienden beeft. NEDERLANDSCH UITVINDER VERGETEN GESTORVEN. „Het pad eens uitvinders gaat niet over rozen," schreef De Telegraaf op den dag van hel overlijden van P. van Rijn, de man die het eerste „rijtuig zonder paarden", de eerste aoto dus, heeft gemaakt, maar wiens uitvinding weinig appreciatie ondervuuden heeft. 2 November, toen het kiokj- van Si. Michiels Gestel klepte, heeft men hem in een eenvoudige houten kist uit het Liefdehuis der Zusterkens grafwaarts ge dragen. EEN JEUGDIGE REDDER. De burgemeester van Overschie overhandigde de bronzen medaille voor menscblievend hulp betoon met een loffelijk getuigschrift aan den lS-jarigni scholier flenny H. A. de Gier. De kordate jongen had met veel moeite een mei-je dat bij het zwemmen eeu slag van de ecbroef van eeu motorboot had gekregen, gered. niet minder dan 2 millioen stemmen, liun eerste nederlaag sedert jaren. 800 duizend stemmen ervan kregen de Duitsch-natio- nalen, dat zijn de mannen van Hugenberg, die achl er de regeering slaan. Maar ook de communistische partij heeft heel veel on tevreden nazzi's tot zich getrokken. In hoofdzaak arbeiders, die tot de conclusie kwamen, dat Hitier ook al niet de man van hun gading is. De communisten boek ten een stemmenwinst van 700 duizend, juist zooveel als het verlies der soc.-dem. bedraagt. Ook de katholieken konden zich niet handhaven. Vergeleken met Juli jl. gingen ze tal van stemmen achteruit. Gevolg van den teruggang van nazzi's en katho lieken is, dat deze samen niet meer over eene parlementaire meerderheid beschik ken. Wel doen dit naf.-soc. en commu nisten. Irt theorie is alles mogelijk. Wij kunnen ons evenwel moeilijk indenken, dat deze twee samen één front zouden vormen. Advertentiênvan 1 tot 4 regels ct.; ieder regel meer 17'/. ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. zullen spoedig bedaren door Mijnhardt's Poeders Vraag daarom Mijnhardt'sHoofdpijnpoeders en Mijnhardt's Kiespijn poeders. Alleen echt als op doos en poeders de naam Mijnhardt staat. Let bij het koopen hierop. Per poeder 8 ct. en per doos 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw Drogist. 16 41943 AUTOBUS IN EEN SLOOT. Dinsdagnacht is een autobus met twintig passagiers, terugkeerend van de sociaal democratische betooging in Den Haag en bestemd voor Hoogeveen, vermoedelijk doordat de chauffeur door slaap weid overmand, in een sloot langs den weg bij Het bezoek van den Franschen minister president Herriot aan Spanje heeft in de geheele wereld de aandacht getrokken. De ontvangst was buitengewoon hartelijk, aan de wederzijdsche vriendschapsbetuigingen kwam .schier geen einde, 't Begon reeds op hel Spaansche grensstation. Spaansche meisjes boden Herriot bloemen aan. Her riot van zijn kant verdeelde tabakspijpen onder de mannen. Zoo ging het gedurende de geheele reis, die een ware triomftocht werd. De goede verstandhouding tusscben Frankrijk en zijn zuidelijken nabuur is niet nieuw. Zij bestond reeds toen Spanje nog een monarchie was. De revolutie heet't Spanje nog dichter bij Frankrijk gebracht. Wist de dictatuur zich slaande Ie houden met behulp van Amerikaansche leeningen, de republiek heeft den steun der Fratische Bank. Dp regeeringen bewaren over het doei van Herriot's reis het diepste stil zwijgen. Algemeen is men van meening, dat er tusschen de landen aan weerszijden der Pyreneeën gelegen, een verdrag ge sloten is. iugeval van oorlog wordt aan Frankrijk toegestaan de vrije doortocht der koloniale troepen. Als tegen prestatie zien de Franschen af van hun rechten op Tan- ger. Gelijk men weet is voor Frankrijk met zijne stabiele bevolking. Afrika liet menschenreservoir, met behulp waarvan het straks mogelijk zal zijn de snel in aantal wasschende „Hunnen" vau het Westen in bedwang te houden. Voor de Franschen is daarom de ver binding van hun land met de Noord-Airi- kaansche koloniën een levenskwestie. Slechts Italië, geen vriend van Frankrijk, zon hier een spaak in het wiel kunnen werd daarbij vrij ernstig aan het hoofd gewond. De meeste andere passagiers liepen lichte kwetsuren op. De ernstig gewonde is naar het zieken huis te Hoogeveen gebracht. De overige passagiers zijn eveneens met passeerende auto's verder gereisd. De bus werd zwaar beschadigd. BUITENNLAND De werkloozenrelleljes in Londen en enkele andere steden in Engeland mogen ons voor een oogenblik hebben doen be seffen, dat ook andere landen moeilijke tijden tegemoet gaan. De hoofdaandacht blijft echter nog steeds op Duitschland ge vestigd. Zondag jl. hadden er verkiezingen voor den Rijksdag plaats. Blijken zou, hoe het Duitsche volk op de maatregelen der regeering reageerde. De uitslag der stem ming heeft bewezen, dat von Papen er inderdaad in geslaagd is aan den opmarsch der nat.-soc. ook bij de stembus een halt toe te roepen. De Hitlerianen verloren De positie van Italië in het Westelijk bek ken der Middellandsche zee, toch reeds zwak door grootere macht van Frankrijk en de aanwezigheid van Engeland (Gibral tar en Malta), is door de houding van Spanje waarlijk hoopeloos geworden. Te meer daar de Spanjaarden nog van plan zijn een vlootbasis op de Balearen te ves tigen. Van alle kanten komen de meest angst wekkende berichten over een oorlog in de naaste toekomst. Herriot moet verklaard hebben binnen weinige jaren een oorlog te verwachten. Mr. Croekaert, minister van landsverdediging in het onlangs afgetreden Belgische kabinet Renkin, is van geheel dezelfde meening. Hij achtte het oorlogs gevaar in Europa grooter dan in 1914 en deed allerlei fantastische verhalen over Duitsch-Russische samenwerking. Wij be hoeven al die Fransche en Belgischs ver zekeringen van dreigend oorlogsgevaar niet al te serieus te nemen, om toch den toe stand niet te onderschatten. Wanneer men realiseert, welke rampen een volgende wereldoorlog over de mensch- beid zal brengen, kunnen wij ons de hou ding van Heinrich Bach uit Tirol voor stellen die bij zijn dood zijn vermogen vermaakte aan de Chineesche regeerin® ter bestrijding van het Europeesche ras. Bach was de geheimziunige Duitsche offi cier, die in 1901 het moblisatieplan van generaal von Schlieffen aan Frankrijk heeft verraden en tot aan het einde van zijn leven als spion is werkzaam geweest. In zijn nalatenschap (hij leefde gelijk een bedelaar) heeft men een brief uit het jaar 1931 gevonden, waarin ex-keizer Wilhelm 11 hem met zijn verjaardag gelukwenscht, In Polen is Zaleski afgetreden als minister van huitenlandsche zaken. Men zegt om gezondheidsredenen. In waarheid vanwege zijn aandringen op spoedige ratificatie van het non-agressiepact met Rusland en het ln den steek laten van Roemenië, mis schien ook wel in verband met binnen- landsche politieke moeilijkheden. De eco nomische toestand in Polen lijkt nog lang niet schitterend. De ambtenaren en be ambten van de gemeente Warschau, het lange wachten op hun verdiend salaris moede, kwamen met een novum een voed- selstaking. Zij wilden na de kantooruren in de bureaux blijven en voedsel weigeren De aankondiging van deze zonderlinge maatregel heeft tot gevolg gehad, dat de salarissen gedeeltelijk werden uitbetaald. Op een kleine boerderij bij Szeged (Hongarije) moet zich een al heel treurige geschiedenis hebben afgespeeld. Tot groote ontsteltenis bleek bij de vaststelling van de identiteit van een knecht, die bij den hoer in dienst was en zich had opgehangen, dat hij de eerste man was van de boerin, bij wier tegenwoordige echtgenoot hij in dienst was. Sedert begin van den oorlog was de man. die aan het Russische front diende, verdwenen. Eenige maanden ge leden echter is hij uit Russische gevan genschap gevlucht en keerde na een uiterst moeilijken tocht in zijn geboorteplaats terug, waar hij vernam, dat zijn ouders inmiddels gestorven waren en zijn vrouw voor de tweede maal getrouwd was. Om in haar nabijheid te kunnen zijn vroeg hij den tweeden man van zijn eigen vrouw hem in dienst te nemen. In den verwaar loosden ouden man herkende niemand den vroegeren dorpsgenoot en echtgenoot van de boerin. Treurig naspel van den oorlog. Toen wij lazen van een aanslag, op een trein, waarmede president Hoover reisde, dachten wij aan een verkiezingstruc. Reclame ten bate van de candidaluur Hoover. Spoorwegrechercheurs hebben 2 negers in hechtenis genomen. Zouden die het gedaan hebben? Er zal wel reclame zijn gemaakt van weerszijden en de beloften van deD Demo- cratischen candidaat Roosevelt zijn het meest ingeslagen, Deze droeg dan ook de overwinning weg en zijn verkiezing als President van Amerika is dan ook wel verzekerd. Men verwacht vermindering van de zoo hooge invoerrechten en verzachting van het drankverbod. GEMEENTERAAD Raad der Gemeente ST. MAARTENSDIJK ln de alhier gehouden openbare ver gadering van den gemeenteraad was de heer Vroegop afwezig. Allereerst werd overgegaan tot beëedi- ging van den nieuw benoemden gemeente ontvanger den heer A. P. van Damme. Wedde er, pensioensgrondslag werden vervolgens vastgesteld op f650.— Ged. Staten hebben de verordening op het agentschap der arbeidsbemiddeling goedgekeurd. Hetzelfde college bericht dat men geen termen aanwezig acht de jaarwedden voor den nieuwen gemeente-ontvanger lager te stellen dan de geldende algemeene regeling aangeeft. Het college bericht eveneens dat er geen termen bestaan om aan het verzoek tot vermindering van jaarwedden voor Burge meester, secretaris en ontvanger te voldoen. Het reglement voor steun verleen ing wordt op advies van den Minister aan-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1