IERSERSCHE THOOLSCHE COURANT 1 NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 4278 Vrijdag 4 November 1932. Negen en veer» igste jaargang oien, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. „Zij"=Crême Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37B, franco per post f 1,65 -f- '15 ct. disp. kosten. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan i tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer 171/, ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIES. miny van Voetpaden en Kunstwerken. jwö >RI J R-G KM E ESTER en WETHOUDERS van en brengen ter openbare kennis dat, te beginnen 4 dezer, vanwege de Gemeente eene algemeene min» zal worden gehouden van de voetpaden e daarin gelegen kunstwerken in die Gemeente. IE' lolen, den 4 November GEMEENTERAAD ervolg gemeenteraad Poortvliet van Dctober 1932. Is 5e punt der agenda wordt overgegaan benoeming van 2 leden van hel Alg. ibestuur wegens periodieke aftreding de hh. J. Elenbaas en C. Geuze, e door het Alg. Armb. ingediende aan- elingen luiden: vac. J. Elenbaas, 1 J. ïbaas, 2 J. Pleune, vac. C. Geuze 1 G. ïze, 2 P. Vroegop. hr Boogaart zegt niet persoonlijk te zijn tr deze aanbevelingen zijn geteekend r dhr E. v. d. Slikke als voorz. terwijl e geen voorz. is. Wij zijn in onze mee- versterkt door de brief van den Min. Binri. Zaken. Wij zitten reeds een in 't moeras, lij zou liever de beide weth als lid van Alg. Armb. willen schorsen, direct in- nde. Dan kan van hooger hand worden emaakt wie gelijk heeft. 19>hr Vogelaar is het er niet mede eens van het Alg. reglement van het nb. laat demogelijkheid toe, dat 2 ledon het college van Burg. en Weth. lid het Armb. kunnen zijn. voorz. zegt dat deze zaak buiten de gaat, thans is aan de beurt de he ining van 2 leden van het Armb. )hr Boogaart zou er in de plaats van Geuze gaarne een pachter in 't bestuur ieilen zien, omdat deze weet wat er onder pachters leeft. )aarop wordt dhr J. Elenbaas met alg. herbenoemd en dhr C. Geuze met 4 en 3 st. op dhr D. Quist. telervolgens wordt opnieuw tergoedkeu- 65w aangeboden de rekening van het Alg. mb. over 1931, welkegoedkeuringin.de ïge vergadering is onthouden, orndat latkele gegevens niet voldoende konden rden toegelieht. H)e Voorzitter zegt dat het rapport van commissie van onderzoek in afschrift het Alg. Armbestunr is toegezóuden, verzoek om die zaken, welke voorde Rnmissie niet juist of onvo'doende voor- nen nader uiteen te zetten. *Ju heeft heeft het armbest. bij schrijven 12 Sept. j 1. o.m. het volgende bericht. Wat betreft al of niet wettige zitting heeren E. van der Slikke en M. K. ijger, respectievelijk als Voorzitter en van het Algem. Armbestuur verwijzen naar de desbetreffende stukken van x. den Minister van Binnenl. Zaken en d. Staten van Zeeland welke U bekend n en zeer zeker nog wel in het gem.- v :hief zullen berusten, zoodat wij ons tslagen achten van de verplichting U iromtrent nader in te lichten. Ingevolge het door het Alg. Armbestuur vergadering van 12 Oct, 1931 genomen sluit tot toekenning eener reductie der ebt van 15% hebben wij ons bij schrijven 41, dd. 2 Nov. d.a.v. gericht tot Ileeren (1. Staten van Zeeland te Middelburg werden wij door dit college tot uit ering daarom gemachtigd. Wij verwijzen U hiervoor naar aan het istuur uwer gemeente gericht schrijven 208 dato 20 Nov. 1931. Van privé ndeling (of schenking) dezer reductie zerzijds door de commissie genoemd is :oo geen sprake. Dientengevolge achten wij ons niet ver- cht uit eigen middelen het door de com- issie genoemde ontbrekende bedrag aan vullen. Post 10. Specificatie koersverschil effecten or de commissie genoemd a f 15 en 3.50 treft U aan op bijgaande nota's tl n afrekening. Wij merken hierbij op dat de commissie ze bedragen zich abusief voorstelt. Het iet n.1. niet zijn f 15 en f 13,50 maar zooals in de rekening verantwoord is f 15, en f 19.50 Post 10a, bedeeling in geld. Op dit hoofd vindt U vermeld het bedrag van f 4569,50. Deze post post is gespecificeerd op bijlage 3. LI leest daar het aantal der bedeelde personen met vermelding tevens van het bedrag dat aan ieder hunner werd toegekend. Wij achten de toelichting hiervan in orde. De beoordeeling of b.v. J. Suurland (2 personen) zal ontvangen f2,50 per week, mej. Lena de Graaf f 2,50 per week (1 per soon) enz., behoort niet aan den Raad der gemeente, maar komt toe aan het Alg. Armbestuur, de Armencomm, in het bij zonder. Wij verwijzen U hiervoor naar door Ged. St. van Zeeland aan het Bestuur Uwer gemeente gericht schrijven no. 235, dato 6 Juli 1931. Overtuigd zijnde dat de commissie van onderzoek thans voldoende is ingelicht stelt de voorz. voor de rekening thans goed te keuren. Dhr Boogaart zegt dat de commissie ondanks deze nadere toelichtingen haar standpunt handhaaft en daarom van mee ning blijft, dat de begrooting over het dienstjaar 1931, in verband met de pacht- verlaging, door den Raad gewijzigd had moeten worden. De Raad mocht in deze aangelegenheid niet gepasseerd worden. De begroeting behoeft de goedkeuring, maar ook de wijzigingen. Ged. Staten hebben de reductie wel goedgekeurd, maar de raad is gepasseerd. Wij hebben de be grooting goedgekeurd en daarna niets meer gezien. Voorts blijft hij, zoowel als andere leden, op het oude aambeeld hameren, ten aan zien van het bestuur. Weth. v. d, Shkke zegt dat de bewering van de commissie, dat in het besluit tot pachtverlaging daarin gekend had moeten worden niet juist is. Het armbestuur heeft voor deze pachtvermindering slechts de goedkeuring van Ged. St. noodig. De voorz. zegt dat hetgeen v. d. Slikke te kennen geelt de Armenwet voorschrijft. Wanneer de pachttijd verstreken is en dus de landerijen opnieuw verpacht'moeten worden, wordt toch ook niet aan den raad goedkeuring gevraagd om de landerijen hetzij onderhands, hetzij publiek te ver pachten. Wat betreft de vermindering van den ontvangstpost„Pacht van landerijen", met het bedrag der reductie komt het hem voor, dat het administratief beter geweest zou zijn in de rekening als ontvang de werkelijke contractueele pachtsommen op te nemen en in uitgaaf te brengen het totaal bedrag dier pachtverlaging. Dit brengt echter geen verandering in het goed slot. Dhr Carels stemt tegen en motiveert zijn stem op grond van het feit, dat de samen stelling van het bestuur niet wettig is Van der Slikke is sedert 1 Sept. 1931 tot 16 April 1932 geen lid meer van het bestuur. B. en W. stellen voor de rekening van het Alg. Armbestuur goed te keuren. Met 2 tegen 3 st. wordt de rekening van het alg. armbestuur niet goedgekeurd. Voor stemden de h.h. Vogelaar en Dronkers en tegen de h.h. Carels, Boogaart en Murre. De beide wethouders houden zich buiten stemming. Als 8ste punt der agenda brengt de voorz. ter tafel de begrooting voor het Alg. Armbestuur over 1933, met een missive van toelichting en een staat der landpachten. Dhr Carels vindt den post Hoofdst IV- no. 12, „Onderhoud gebouwen cn onge, bouwde eigendommen ad. f500 nogal hoog. Dhr E. van der Slikke zegt dat deze post moeilijk lager geraamd kan worden. Er moet o.a. geverfd worden en bij even- tueele storm zijn er misschien pannen noodig. Dhr Carels vindt de marge te groot. Als de post wat lager wordt gesteld en later mocht blijken dat deze niet toereikend is, dan kan aan den raad verhooging van den post worden gevraagd. Dhr Carels stelt voor deze post te brengert op f300,dit voorstel instem ming gebracht wordt verworpen met 3 tegen 4'Stemmen. Voor stemden de heeren Murre, Boogaart en Carels en tegen de heeren Vogelaar, Krijger, van der Slikke en Dronkers. Daar niemand meer het woord verlangt omtrent een der posten van ontvang of uitgaat wordt deze begrooting met 5 tegen 2 stemmen, die van dhr Boogaart en Carels, goedgekeurd in ontvang en uitgaaf op 1 21199.15. Vervolgens stelt de Voorzitter aan de orde de vaststelling der gemeentebegrooting voor 1933. Alvorens tot de artikelsgewijze behan deling over te gaan geeft de Voorzitter de leden de gelegenheid tot het houden van algemeene beschouwingen. Dhr Carels zegt voor de zooveelste maal te moeten wijzen op de samenstelling van het Dagelijkseh bestuur dat niet voldoet aan de eischen van de evenredige ver tegenwoordiging. De Burgemeester is ook lid van den raad en daartoe partijman, terwijl hij boven de partijen moet staan. Het goed slot van de vastgestelde rekening over 1931 bedraagt f8552.76 terwijl inde werkt zacht en weldadig; Uw huid ontwaakt tot nieuwe schoonheid onder haar aanraking. In prijzen van 203045 en 75 cent. 7 41916 begrooting voor 1933 is gebracht f 5552,76 zoodat Burg. en Weth. voor 1933 hebben gereserveerd f3000 welk bedrag dan ge voegd wordt bij het goed slot over 1932. De begrooling is sluitend gemaakt zon der belastingverhooging. Maar hoewel de voorz. tot de bezuinigiugsportij behoort, is het totaal der geraamde uitgaven voor 1933 nog niet verlaagd. Hij verwacht voor 1934 en 1935 belastingverhooging. Daarom zou hij willen invoeren pensioensverhaal op de gemeente-ambtenaren. Daar niemand meer alg. beschouwingen wenscht te voeren stelt de voorz. voor de begrooting post voor post te behandelen. Dhr Carels vraagt eenige toelichting op den ontvangpost-„Uitkeering uit het ge meentefonds" welke door den voorz. wordt gegeven. Bij den post „Benten van kapitaal we gens lijdelijk belegd kasgeld" merkt de voorz. op dat het Waterschap hel geleend kasgeld ad f 5000 aan de gemeente heeft teruggegeven. Bij den post „Verlichting en verwar ming van het gemeentehuis" zegt dhr Carels dat geraamd is f 100, terwijl vorig jaar is uitgegeven f55. De voorz. antwoordt dat B. en W. voor zichtigheidshalve dezen post niet te scherp hebben geraamd omdat men niet vooruit weet hoeveel malen het polderbestuur, de comm. tot wering van schoolverzuim en de comm. van toez. op het 1. o. in het gemeentehuis zullen vergaderen, ook kan niet vooruit gezegd worden of de secre tarie in 1933 des avonds in gebruik zal worden genomen. Bij den post „Kosten van telefoonge sprekken" is geraamd f 100 en uitgegeven pl.m. f59 terwijl de kosten van het ka daster worden geraamd op f25 en slechts is uitgegeven f2,85. Het budget van den Raad komt in het gedraug. De voorz. zegt dal eenige kadastrale kaarten bijna versleten zijn wanneer nu naar de meening van den inspecteur der hypotheken cn van het kadaster deze kaarten vernieuwd moeten worden, komen de kosten daarvan ten laste van de ge meente, vandaar dat, zoolang deze kaarten niet vernieuwd zijn, een bedrag daarvoor wordt uitgetrokken. Wat de telefoonkosten betreft, wie kan zeggen hoeveel malen in 1933 getelefoneerd zal worden men han delt toch tactisch de uitgaven iets hooger te ramen dan verwacht wordt, en dan weinig uitgeven dan valt het goed slot altijd mee. Bij den post „Kleeding en rijwieltoelage aan den gem.veldwachter" vraagt dhr Carels of f200 direct wordt uitgekeerd. De rijwielen en onderdeelen zijn in prijs gedaald. De voorz. zegt dat jaarlijks 125 wordt uitgekeerd aan den veldwachter voor rij wieltoelage en f175 voor kleeding en schoeisel, dit zijn vaste bedragen. Dhr Carels vindt ten aanzien van den post „Aanschaffing en onderhoud brand- bluschmiddelen" een bedrag van f125 wel wat te weinig. De voorz. meent dat dit bedrag wel voldoende is. Vorig jaar zijn nieuwe slangen aangeschaft en deze zijn nog niet gebruikt. Dhr Carels acht den post „Onderhoud der lantaarns en verdere kosten van de verlichting" ad. f900.te hoog. Vorig jaar is uitgegeven f764.19. Voor de kom der gemeente St. Annaland heeft dit bedragen f905,24, terwijl hier de kom kleiner is. De lampen branden wel eens wanneer het bijna volle maan is. De voorz. zegt dat dit moeilijk te zeggen valt. De eene avond is het donkerder dan de andere. Spr meent dat in de naburige gemeenten de straatlantaarns ook bij volle maan branden. Is dit zoo, dan hebben ze in die gemeenten niet met de maan rekening te houden. Zooals hij zegt het is niet zoo gemakkelijk om de eenen avond de lantaarns tot zoo laat en den anderen avond tot een ander uur of in 't geheel niet te laten branden. Dhr Murre geeft te kennen dat hem op enkele dagen wel eens gebleken is dat niet des avonds, maar des morgens de lampen hadden moeten branden. Met betrekking tot den post „Kosten van plaatsingen onderhoud waarschuwings borden" merkt dhr Boogaart op, dat het wensehelijk is bij den hoek van P. Potter een bord te plaatsen, met het opschrift „Verboden parkeerplaats". De voorz. acht het dan noodig dat de gemeente een terrein als parkeerplaats aanwijst. Dhr Murre vindt deze hoek gevaarlijk, indien aan heide kanten van den weg auto's staan. De voorz. zegt toe bij metselaar Krijger een bord aan te laten brengen met het opschrift „Verboden parkeerplaats". Wat het andere gedeelte van den weg betreft, zal hij met den opzichter of een Kantonnier van den Rijksweg daar eens over spreken. Dhr Carels wijst op den post flkosten van maatregelen genomen krachtens de Besmettelijke Ziektewet" ad f250. De Voorzitter deelt mede dat omtrent de ziekenbarak nog geen definitieve be slissing is genomen. Aanvankelijk was in bespreking den bouw van een groote inrichting voor Bergen op Zoom en omgeving, waarvan de kosten zouden bedragen ongeveer f 60000.De Gezondheidscommissie wil echter een barak voor iedere gemeente voor 4 bedden, kosten f2500. In een later gehouden ver gadering te Bergen op Zoom is op advies van den geneeskundig-inspecteur besloten de bestaande barak te verbeteren en in te richten voor 22 bedden, kosten f8000. Deze kosten omgeslagen over de gemeenten wordt 1 cent per inwoner, Een 22 tal bedden is naar sprekers meening te gering voor een omgeving van 70.000 inwoners. De mogelijkheid is daarom niet uitge sloten dat in dit plan weer verandering komt. Het beste is een afwachtende houding aan te nemen. Bij den post „Onderhoud toren, enz. vraagt dhr Carels of f200 wel voldoende is in verband met het onderstel, waarop het torenuurwerk rust. Hij wil afdoende maatregelen en daarvoor algeheele ver vernieuwing. De Voorzitter zegt dat Burg. en Weth. bij de rondvraag voornemens waren nog een crediet aan te vragen van f50 voor 1932. Dhr Murre heeft de zaak gezien en zou een onbeperkt crediet willen geven. De Voorzitter zou de geraamde post over 1932 ad f200 tot f300, willen ver- hoogen en den post voor 1933 op f200 houden. Dhr Boogaart wil het geheele vak grondig herstellen. Weth. Krijger zou nog eens een en ander willen onderzoeken. Dhr Carels stemt er mede in het bedrag op de begrooting 1932 ad. f200 te ver- hoogen tot f300 en voor 1933 dit bedrag te houden op f 200. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Bij den post „Onderhoud straten en pleinen" zegt de voorz. dat volgend jaar

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1